رابطه منبع کنترل و سیستم های فعال ساز و بازداری رفتاری با سلامت عمومی در سالمندان ساکن خانه های سالمند شهر دبی

پیام:
چکیده:
اهداف

 پژوهش حاضر با هدف بررسی رابطه منبع کنترل و سیستم های فعال ساز/بازداری رفتاری با سلامت عمومی در سالمندان ساکن  خانه های سالمندان شهر دبی بود.

مواد و روش ها

در یک مطالعه مقطعی، 100 نفر از سالمندان (60 مرد و 40 زن) در دو خانه سالمندان به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب شدند. شرکت کنندگان پرسش نامه منبع کنترل، مقیاس های سیستم فعال ساز و سیستم بازداری رفتاری کارور و وایت و پرسش نامه سلامت عمومی گلدبرگ را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از روش ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند متغیره تجزیه وتحلیل و با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 21 بررسی شدند.

یافته ها

میانگین و انحراف استاندارد سن شرکت کنندگان مرد و زن به ترتیب 11.08±62.10 و 12.76±61.10 بود. همچنین میانگین و انحراف استاندارد نمرات منبع کنترل درونی، منبع کنترل بیرونی، سیستم فعال ساز رفتاری، سیستم بازداری رفتاری  و سلامت عمومی به ترتیب 3.214± 4.32، 3.98 ±5.51، 5.79 ± 29.66، 5.83 ± 8.45، 12.64 ± 15.08 بود. نتایج نشان داد که هر سه زیرمقیاس سیستم فعال سازی رفتاری، سیستم بازداری رفتاری، منبع کنترل بیرونی و درونی به شکل معناداری با سلامت عمومی در سطح معناداری (0.01>P) مرتبط بودند. سیستم فعال ساز و سه زیرمقیاس آن با زیرمقیاس سلامت عمومی شامل افسردگی در سطوح معناداری (0.01>P و 0.05>P) مرتبط بودند. سیستم بازداری رفتاری منبع کنترل درونی و بیرونی با همه چهار زیرمقیاس سلامت عمومی در سطح معناداری (0.01>P) رابطه معناداری داشتند.

نتیجه گیری

سالمندان دارای منبع کنترل بیرونی و سیستم بازداری رفتاری، در معرض خطر بیشتری در ارتباط با مشکلات سلامت روان هستند، درحالی که سالمندان با سیستم فعال ساز رفتاری و منبع کنترل درونی، سلامت روان بهتری دارند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
104 -117
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161807 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.