بررسی انواع عفونت ها و پیامد آن ها درسالمندان بستری در ICU

پیام:
چکیده:
اهداف

 عفونت های ICU بخش عمده ای ازعفونت های بیمارستانی است که کنترل آن سبب کاهش مرگ ومیر و همچنین کاهش مدت بستری دربیمارستان می شود. یکی ازگروه های مهم و پرریسک برای این عفونت ها، سالمندان هستند. هدف این پژوهش، مطالعه و بررسی عفونت های ICU درسالمندان و عوامل موثر درشیوع و پیامد آن هاست.

مواد و روش ها

 دراین مطالعه توصیفی-تحلیلی، کلیه بیماران سالمند (بیشتر از 65 سال) بستری در دو ICU بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در طی سال 1394 را مطالعه و بررسی کردیم. افراد سالمندی که تحت درمان آنتی بیوتیک بودند یا رضایت نداشتند و یا در ابتدای کشت مثبت از نظر عفونت قرار داشتند، از مطالعه حذف شدند. در افراد کشت منفی، 72ساعت پس از بستری در ICU، کشت خون و ادرار و زخم و ترشح ریوی و خلط انجام شد و در نمونه های مثبت، عوامل موثر در عفونت و پیامد آن مثل سن، جنس، بیماری زمینه ای و استفاده از کاتتر بررسی شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار v.spss18 با روش chi-square انجام شد.

یافته ها

دراین مطالعه، 417 نفر از سالمندان بالای 60 سال بستری در ICU بیمارستان های امام رضا و ولیعصر بیرجند با میانگین سن 8.9 ±74.04 در مطالعه وارد شدند. از این تعداد، 255 بیمار (61.12%) در بیمارستان امام رضا و بقیه در ولیعصر بستری بودند. 191 نفر (45.8%) از بیماران مورد مطالعه مرد و بقیه زن بودند. شیوع عفونت در بیماران مورد مطالعه 18.7% (78 نفر) تعیین شد. شیوع عفونت در بیماران مرد بالاتر از زنان بود (24.1% در مقابل 14.2، 0.01=P) و با افزایش مدت بستری در بیمارستان به طور معناداری افزایش نشان داد (در بیماران با مدت بستری کمتر از 5 روز 2.7%، 10-5 روز بستری 30.2% و بالاتر از 10 روز 67.2% و 0.001>P). شایع ترین عفونت در سالمندان مورد مطالعه عفونت تنفسی با 42 مورد (53.8%) و سپس عفونت های ادراری تعیین شد. ارتباط معناداری بین سن و شیوع عفونت مشاهده نشد. ارتباط معناداری بین عفونت و مورتالیتی و بین سن و مورتالیتی دیده نشد. شیوع عفونت به صورت معناداری در Icu داخلی 35.8% از Icu جراحی 7.8% بیشتر بود (0.001>P).

نتیجه گیری

بیماران سالمند بستری در ICU مستعد انواع عفونت ها هستند و باید در حد امکان طول مدت بستری و انواع لوله گذاری را در آن ها کاهش داد.

کلیدواژگان:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
118 -128
لینک کوتاه:
magiran.com/p2161808 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.