تدوین مدل کیفی تردید حرفه ای حسابرسان:از دیدگاه شرکای موسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران

پیام:
چکیده:

تردید حرفه ای یکی از نکات مهم در کیفیت حسابرسی است. محرک ها و موانع اعمال تردید حرفه ای متعددی در فرایند حسابرسی وجود دارد. هدف اصلی این پژوهش، تبیین محرک ها و موانع تاثیرگذار بر تردید حرفه ای حسابرسان و شناسایی پیامد های حاصل از آن با استفاده از رویکرد مبتنی بر نظریه داده بنیاد است، که می تواند به عنوان یک جریان فعال و مستمر، موجب تقویت تردید حرفه ای و در نتیجه کیفیت حسابرسی شود. پژوهش حاضر از نوع پژوهش های کیفی است، لذا مصاحبه ژرف نگر و نیمه ساخت یافته با 16 نفر از شرکای  موسسه های حسابرسی و مدیران جامعه حسابداران رسمی ایران که با استفاده از رویکرد  نمونه گیری هدفمند و با روش گلوله برفی انتخاب شده است، طی سال های 1397 و 1398 انجام شد. نمونهگیری تا مرحله اشباع نظری در اطلاعات گردآوری شده ادامه یافت. برای به دست آوردن اعتبار و پایایی تحقیق از برخی از روش هایی که برای اعتباربخشی به مدل و نتایج تحقیق کیفی استفاده می شود، مانند: زاویه بندی(اجماع/مثلث سازی)، کنترل اعضا  (بررسی توسط اعضا) و ارزیابی بر اساس 10 شاخص "مقبولیت" استراوس و کوربین، استفاده شد. سپس محرک ها و موانع اعمال تردید حرفه ای حسابرسان در قالب شرایط علی، شرایط زمینه ای و شرایط مداخله گر، تحلیل و با توجه به الگوی پارادیمی فرآیند شکل گیری تردید حرفه ای حسابرسان، پیامدهای حاصل از آن شامل پیامد های اثر بخش (بعد کنترلی و بعد اعتبار بخشی) و پیامد های رفتاری (پاسخگویی و انضباط اقتصادی) تدوین شده است.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
55 -79
لینک کوتاه:
magiran.com/p2170890 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.