بررسی فراوانی و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های یوروپاتوژن جدا شده از نمونه های ادراری در شهرستان کلاله

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

عفونت ادراری یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان است که معمولا به طور تجربی درمان می شوند. از آنجایی که الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد، هدف از این مطالعه تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های ادراری جدا شده از نمونه های ادراری ارجاع شده به بیمارستان حضرت رسول شهرستان کلاله بود.

روش ها

نمونه های ادراری بیماران مشکوک به عفونت ادراری ارجاع شده به آزمایشگاه بیمارستان در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت و در نمونه های مثبت، یوروپاتوژن ها با استفاده از آزمون های میکروب شناسی و بیوشیمیایی استاندارد شناسایی شدند. سپس الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها به روش انتشار در دیسک تعیین شد.

نتایج

از 640 نمونه ادراری، 141 نمونه (22 %) از نظر عفونت ادراری مثبت بودند. جدایه ها به ترتیب شیوع عبارت بودند از: استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، آنتروباکتر کلواکه، میکروکوک، استرپتوکوک گروه B و سودوموناس ایروژینوزا. بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های گرم مثبت و منفی به ترتیب نسبت به تتراسایکلین (71/4%) و سفالوتین (85/9 %) مشاهده شد. بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی را جدایه ها نسبت نیتروفورانتویین (91/4 %) داشتند.

نتیجه گیری

در پژوهش حاضر جدایه های استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و اشرشیاکلی با بیشترین فراوانی نسبت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین مقاومت زیادی داشتند که برای درمان عفونت های ادراری ناشی از آن ها این آنتی بیوتیک توصیه نمی شود. شاید بتوان استفاده از آنتی بیوتیک های نیتروفورانتویین و آمیکاسین را در درمان تجربی این عفونت ها به عنوان داروی خط اول توصیه نمود.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحات:
60 -69
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172100 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.