فهرست مطالب

دانشگاه علوم پزشکی تربت حیدریه - سال هشتم شماره 1 (بهار 1399)
 • سال هشتم شماره 1 (بهار 1399)
 • تاریخ انتشار: 1399/06/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • نیره پورملایی، علی محمدی*، مرتضی اسمعیل نژاد، ادریس بذرافشان، اکرم الملوک لاهیجانیان صفحات 1-13
  زمینه و هدف

  منطقه سیستان با بیش از 320 روز خشک یکی از کانون های رخداد ریزگردها بوده و هر سال بر تعداد روزهای دارای گردوغبار آن افزوده شده که پیامدهای اقتصادی اجتماعی و بهداشتی برای بیش از 400 هزار نفر در این منطقه داشته است. پژوهش حاضر با نگاهی متفاوت به بررسی آسیب پذیری اجتماعی نقاط جمعتی این منطقه در برابر آلودگی هوا پرداخته است.

  روش ها

  مطالعه حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از شاخص آسیب پذیری اجتماعی (SVI) و شاخص های مرتبط جهت ارزیابی آسیب پذیری اجتماعی در برابر آلودگی هوا انجام پذیرفت.

  نتایج

  نتایج حاصل از پژوهش حاضر نشان می دهد که سه عامل مهم تاثیرگذار بر شاخص های اجتماعی یا SVI شامل تعداد تحصیل کرده ها و فارغ التحصیلان، تعداد پزشک در بیمارستان ها و تخت بیمارستانی و میزان درآمد می باشد. خروجی مدل ها نشان داده که شهرستان های سسیستان از آسیب پذیری اجتماعی بالایی برخوردار بوده، اما با این وجود شهرستان های هیرمند و نیمروز از شرایط حساسی از نقطه نظر آسیب پذیری اجتماعی برخوردار می باشند.

  نتیجه گیری

  نتایج نشان می دهد که نقاط جمعیتی از جمله کانون های شهری و روستایی در برابر آلودگی هوا از نظر آسیب پذیری اجتماعی متفاوت بوده و شهرستان های نیمروز و هامون پایین ترین رتبه آسیب پذیری اجتماعی را دارا می باشند.

  کلیدواژگان: آلودگی هوا، شاخص آسیب پذیری اجتماعی، طوفان گرد و غبار
 • زینب اقدسی، محمد واحدیان شاهرودی*، هادی طهرانی، حبیب الله اسماعیلی صفحات 14-23
  زمینه و هدف

  اختلال رشد یکی از مشکلات شایع و  مهم بهداشتی کودکان سنین 6 تا 12 ماهگی است. رفتار تغذیه ای مادر از مهمترین علل اختلال رشد غیر عضوی کودکان است. یکی  از نظریه های های اثرگذار بر رفتارهای تغذیه ای، نظریه شناختی اجتماعی است. این مطالعه با هدف شناسایی تعیین کننده های  رفتار تغذیه ای مادران دارای کودک 6 تا 12 ماهه مبتلا به اختلال رشد بر اساس نظریه شناختی اجتماعی انجام شد.

  روش ها

  این مطالعه توصیفی- تحلیلی با مشارکت 475 نفر از مادران دارای کودک 6 تا 12 ماهه مبتلا به اختلال رشد مراجعه کننده به 5 مرکز خدمات سلامت تربت حیدریه انجام شد. مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری طبقه ای، انتخاب شدند. داده ها، با استفاده از پرسشنامه های محقق ساخته، توسط مادران تکمیل و به کمک نرم افزار 24-SPSS و آمار توصیفی و تحلیلی تجزیه و تحلیل شدند.

  نتایج

  میانگین سنی مادران 7/5 ±8/29 سال و کودکان 1/9± 8/9 ماه بود. میانگین نمره رفتار مادران 1/8±6/6 بود. تحصیلات مادر، درآمد خانواده، سن و وزن کودک با رفتار مادر ارتباط مثبت و معنی دار داشت (0/05>p). نتایج رگرسیون نشان داد، سازه های خودکارآمدی غلبه بر موانع، ارزش پیامد و آگاهی به ترتیب بیشترین میزان پیشگویی کنندگی بر رفتار مادران داشتند (0/05>P).

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد، سازه های خودکارآمدی غلبه بر موانع، ارزش پیامد و آگاهی می توانند جهت طراحی مداخلات به منظور بهبود رفتار تغذیه ای مادران دارای کودک 6 تا 12 ماهه مبتلا به اختلال رشد موثر باشند.

  کلیدواژگان: رفتار مادر، نظریه شناختی اجتماعی، اختلال رشد، کودکان
 • حسین امانی، هدایت الله شمس*، محمد مطلبی، سعید عرفان پور، عطیه کامل خدابنده صفحات 24-35
  زمینه و هدف

  بیماری تب مالت یکی از شایع ترین بیماری های قابل انتقال از حیوان به انسان و یکی از مشکلات مهم بهداشتی در سطح جهان بخصوص در کشورهای درحال توسعه است. این مطالعه با هدف بررسی تاثیر آموزش مبتنی بر تیوری رفتار برنامه ریزی شده بر رفتارهای پیشگیرانه تب مالت در بین دامداران انجام شد.

  روش ها

  این پژوهش از نوع نیمه تجربی با دو گروه مداخله و کنترل بوده است. جامعه هدف دامداران تحت پوشش مراکز خدمات جامع سلامت روستایی شهرستان زاوه بودند. 104 نفر از مشارکت کنندگان به روش نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای انتخاب و به طور تصادفی به دو گروه مداخله و کنترل (گروهای مساوی 52 نفره) تقسیم شدند. جمع آوری داده ها با استفاده از پرسش نامه محقق ساخته براساس سازه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده انجام شد. روایی و پایایی ابزار پیش از انجام مطالعه تایید گردید. تحلیل داده ها با آزمون های کای دو، من ویتنی، دقیق فیشر و با استفاده از SPSS نسخه 24 انجام شد.

  نتایج

  میانگین سنی در گروه مداخله 11/9±39/79و در گروه کنترل 12/16±42/85 سال بود. دو گروه از نظر متغیرهای دموگرافیک همگن بودند. تفاوت آماری معنی داری بین میانگین نمرات تمامی سازه های تیوری رفتار برنامه ریزی شده دو گروه پس از مداخله و سه ماه بعد از آن نسبت به قبل از مداخله، مشاهده شد (0/001>P).

  نتیجه گیری

  یافته های این مطالعه نشان دهنده کارآیی تیوری رفتار برنامه ریزی شده در امر پیشگیری از بیماری تب مالت می باشد و بر این اساس، از تیوری رفتار برنامه ریزی شده می توان به عنوان چارچوبی جهت طراحی مداخلات آموزشی به منظور پیشگیری وکنترل بیماری های مشترک بین انسان و حیوان مخصوصا تب مالت استفاده کرد.

  کلیدواژگان: تب مالت، آموزش بهداشت، تئوری رفتار برنامه ریزی شده، دامدار
 • پیمان محمدزاده جهانی، حکیم عزیزی، مهرداد خاتمی*، هاجر یعقوبی صفحات 36-47
  زمینه و هدف

  سنتز سبز نانوساختارهای ضد میکروبی با استفاده از عصاره های گیاهی به علت هزینه کم و سازگاری فرآیند سنتز با محیط زیست بسیاز حایز اهمیت است. بنابراین هدف از این مطالعه سنتز زیستی نانوذرات نقره با استفاده از عصاره گیاه پونه و بررسی اثر متغیرهای فیزیکوشیمیایی بر سنتز سبز این نانوذرات ضد میکروبی است.

  روش ها

  این مطالعه تجربی در سال 1398 انجام شد. سنتز سبز سریع و زیست سازگار نانو ذرات نقره با استفاده از گیاه پونه انجام گرفت. خواص فیزیکوشیمیایی نانو ذرات نقره با استفاده از اسپکتروفتومتر مریی فرابنفش (UV-Vis، طیف سنج پرتو ایکس (XRD) و میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) مورد مطالعه قرار گرفت. اثر غلظت، عصاره گیاهی، نیترات نقره، زمان در معرض بودن نور آفتاب بر پایداری نانوذرات سنتز شده، بررسی و در نهایت اثر ضد میکروبی نانوذرات علیه باکتری های Bacillus Subtilis و aureus Staphylococcus و Escherich coli مورد ارزیابی قرار گرفت.

  نتایج

  در طیف UV-Vis نانو ذرات نقره، پیک جذبی در 443 نانو متر مشاهده شد که تاییدی بر ساخت نانوذرات نقره بود. تصاویر میکروسکوپ الکترونی عبوری (TEM) توزیع تقریبا یکنواخت این نانوذرات با اشکال کروی را نشان داد. مطالعه اثر متغیرهای مختلف در سنتز این نانوذرات نشان داد که حجم عصاره 3 میلی لیتر، غلظت نمک نیترات نقره 1 میلی مولار و زمان واکنش 10 دقیقه در معرض نور خورشید بهترین شرایط برای رسیدن به حداکثر پایداری نانوذرات نقره است. نتایج نشان داد باکتری های استفاده شده نسبت به نانوذرات نقره سنتز شده بسیار حساس هستند و نانوذرات اثر کشندگی معنی داری داشت.

  نتیجه گیری

  کاربرد گیاه پونه جهت سنتز سبز نانوذرات نقره با خصوصیات فیزیکوشیمیایی مطلوب تایید شد و همچنین بررسی ها، اثرات ضد میکروبی این نانوذرات را تاییدکرد.

  کلیدواژگان: سنتز سبز، نانو ذرات نقره، اثرات ضد میکروبی
 • صادق عبدالهی، خالید محمدزاده سلامت*، کمال عزیز بیگی، ظاهر اعتماد صفحات 48-59
  زمینه و هدف

  روغن های حرارت دیده عمیق سمومی تولید می کنند که سلامتی افراد را به خطر می اندازند. استفاده از مکمل های گیاهی در کنار تمرین ورزشی می تواند به بهبود سلامتی کمک نماید. از این رو پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر تمرین هوازی و اکتاپامین بر پروتیین HSP70 و کاسپاز3 در بافت چربی قهوه ای رت های تغذیه شده با روغن های حرارت دیده عمیق انجام شد.

  روش ها

  در یک کارآزمایی تجربی 40 سر رت نر نژاد ویستار بعد از چهارهفته تغذیه با روغن حرارت دیده عمیق در پنج گروه 8 تایی بعنوان نمونه آماری انتخاب و به طور تصادفی به گروه های: کنترل- مسمومیت، تمرین- مسمومیت، مکمل- مسمومیت، مکمل- تمرین- مسمومیت و کنترل- سالم تقسیم شدند. برنامه تمرینی، چهار هفته و با شدت 50 تا 65 %  VO2 maxبه صورت سه جلسه در هفته با مدت زمان 20 دقیقه بود. مکمل اکتاپامین به مدت 4 هفته و 5 روز در هفته با استفاده از دوز μmol/kg 81 به صورت تزریق درون صفاقی استفاده شد. برای بررسی پروتیینHSP70  از روش ایمنوهیستوشیمی IHC و کاسپاز3 از روش وسترن بلات استفاده شد.

  نتایج

  بر اساس یافته ها، تمرین هوازی و دریافت اکتاپامین موجب کاهش معنی دار پروتیین HSP-70 شد، گرچه تعامل آن ها اثر معنی داری بر پروتیین HSP-70 نداشت. تمرین هوازی، دریافت مکمل اکتاپامین و همچنین تعامل آن ها موجب کاهش معنی دار کاسپاز 3 شد (05/0<p).

  نتیجه گیری

  تمرین هوازی و اکتاپامین اثرات مخرب روغن های حرارت دیده عمیق را کاهش می دهند. پیشنهاد می گردد برای پخت غذاها از درجه حرارت کمتر از 180 درجه سانتی گراد و برای کاهش اثرات سموم تولید شده توسط این روغن ها، از تمرینات منظم هوازی و مکمل اکتاپامین استفاده شود.

  کلیدواژگان: اکتاپامین، تمرین هوازی، چربی قهوه ای، روغن حرارت دیده، مسمومیت
 • بهرام حسین آبادی، آنیا آهنی آذری*، احمد دانش صفحات 60-69
  زمینه و هدف

  عفونت ادراری یکی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در انسان است که معمولا به طور تجربی درمان می شوند. از آنجایی که الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی می تواند از یک منطقه به منطقه دیگر متفاوت باشد، هدف از این مطالعه تعیین شیوع و الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی باکتری های ادراری جدا شده از نمونه های ادراری ارجاع شده به بیمارستان حضرت رسول شهرستان کلاله بود.

  روش ها

  نمونه های ادراری بیماران مشکوک به عفونت ادراری ارجاع شده به آزمایشگاه بیمارستان در سال 1396 مورد بررسی قرار گرفت و در نمونه های مثبت، یوروپاتوژن ها با استفاده از آزمون های میکروب شناسی و بیوشیمیایی استاندارد شناسایی شدند. سپس الگوی مقاومت آنتی بیوتیکی آن ها به روش انتشار در دیسک تعیین شد.

  نتایج

  از 640 نمونه ادراری، 141 نمونه (22 %) از نظر عفونت ادراری مثبت بودند. جدایه ها به ترتیب شیوع عبارت بودند از: استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس، اشرشیاکلی، کلبسیلا پنومونیه، استافیلوکوکوس اپیدرمیدیس، آنتروباکتر کلواکه، میکروکوک، استرپتوکوک گروه B و سودوموناس ایروژینوزا. بیشترین میزان مقاومت آنتی بیوتیکی در جدایه های گرم مثبت و منفی به ترتیب نسبت به تتراسایکلین (71/4%) و سفالوتین (85/9 %) مشاهده شد. بیشترین حساسیت آنتی بیوتیکی را جدایه ها نسبت نیتروفورانتویین (91/4 %) داشتند.

  نتیجه گیری

  در پژوهش حاضر جدایه های استافیلوکوکوس ساپروفیتیکوس و اشرشیاکلی با بیشترین فراوانی نسبت به آنتی بیوتیک تتراسایکلین مقاومت زیادی داشتند که برای درمان عفونت های ادراری ناشی از آن ها این آنتی بیوتیک توصیه نمی شود. شاید بتوان استفاده از آنتی بیوتیک های نیتروفورانتویین و آمیکاسین را در درمان تجربی این عفونت ها به عنوان داروی خط اول توصیه نمود.

  کلیدواژگان: مقاومت، آنتی بیوتیک، پاتوژن ها، عفونت های ادراری
 • عبدالعلی خمری، محسن دهقانی قناتغستانی، ابراهیم علیجانی، حسین کمانی* صفحات 70-81
  زمینه و هدف

  طوفان های گرد و غباری اثرات زیانباری بر سلامتی انسان، محیط زیست و اقتصاد می گذارد. تحقیقات اپیدمیولوژیکی، ارتباط بین آلودگی هوا با افزایش مرگ و میر ناشی از عوارض قلبی عروقی را نشان می دهد. اینترلوکین ها نقش کلیدی در تولید پاسخ التهابی ایفاء می کنند. مطالعه حاضر با هدف تعیین ارتباط بین غلظت ذرات معلق (10PM) و اینترلوکین6 در افراد سالم شهر زاهدان انجام گردید.

  روش ها

  این مطالعه طولی در فاصله زمانی اسفند 1397 تا مهر 1398 انجام شد. با توجه به خصوصیات اقلیمی و جغرافیایی شهر زاهدان تعداد 4 ایستگاه تعیین و نمونه برداری به وسیله نمونه بردار محیطی هر 6 روز یکبار و همچنین در روزهای گرد و غباری انجام و غلظت ذرات معلق اندازه گیری شد. همچنین در شرایط متفاوت (شرایط هوای پاک و هوای آلوده) میزان تغییرات اینتر لوکین 6 در نمونه های خونی 40 نفر افراد داوطلب در سنین 18 تا 30 سال، به روش الایزا مورد بررسی قرار گرفت.

  نتایج

  میانگین، حداقل و حداکثر غلظت ذرات معلق 10 PMهوا در طول مدت 7 ماه مطالعه به ترتیب 205/56، 54/25 و 2366/25 میکروگرم بر مترمکعب بود. لذا ذرات معلق 10 PMبه عنوان یکی از آلاینده های اصلی هوا بالاتر از حد استاندارد بود. همچنین سطوح اینترلوکین 6 (IL-6) پلاسما در شرایط آلودگی هوا به طور معناداری بیشتر از شرایط عادی (بدون آلودگی هوا) بود (0/05 > p-value).

  نتیجه گیری

  غلظت ذرات معلق 10  PMدر بیشتر روزهای مورد مطالعه بالاتر از حد مجاز بود. بین میزان غلظت گرد و غبار و غلظت  IL-6رابطه مستقیمی وجود داشت. با توجه به تشدید بیماری های قلبی عروقی و تنفسی در مواقعی که غلظت ذرات معلق بیش از حد استاندارد است، توجه به برنامه های بهداشتی و مراقبت های فردی ضروری است.

  کلیدواژگان: ذرات معلق، آلودگی هوا، اینترلوکین 6
 • ملیحه داودی، عباس حیدری* صفحات 82-95
  زمینه و هدف

  چشم انداز فلسفی پرستار بر عملکرد وی در ابعاد مختلف تاثیر می گذارد. عمل گرایی نیز یک تفکر مهم فلسفی است. عمل گرایی اغلب در متون پرستاری به چشم می خورد، اما کمتر نویسنده ای به بحث های عمیق در مورد کاربرد آن در پرستاری پرداخته است. بنابراین هدف از این مقاله، مروری بر تاثیرات فلسفه عمل گرایی در ابعاد دانش، آموزش، پژوهش و بالین پرستاری است.

  روش ها

  این مطالعه از انواع مقالات مروری روایتی غیر نظامند است. ابتدا با استفاده از کلمات کلیدی Nursing،Pragmatism ، Knowledge،Curriculum ، Education، Teaching، Inquiry،Research ، Care، Caring،Practice  و براساس سیستم Mesh، با بکارگیری اندیکاتورهای AND و OR، به جستجو در منابع اطلاعاتی ISI، PubMed، Scopus و  Google scholarپرداخته شد. در نهایت، حاصل جستجو شامل 12 کتاب و 19 مقاله در حوزه فلسفه، فلسفه در توسعه دانش، آموزش، پژوهش و عملکرد بالین پرستاری و مبانی پرستاری بود.

  نتایج

  یافته ها نشان داد پرستاری به عنوان حرفه ای بالینی یا عمل گرایانه توصیف می شود، زیرا عمل گرایی با تاثیر بر روند تولید و توسعه دانش، بکارگیری آن در عمل، آموزش پاسخگو، پژوهش های کاربردی و مراقبت های موثر حداکثری توانسته است پرستاری را به حرفه ای عمل گرایانه تبدیل و پرستاران را قادر ساخته به پیشرفت بشریت کمک کنند.

  نتیجه گیری

  پرستاری و عمل گرایی بسیاری از اهداف و مضامین ایدیولوژیک و عملی مشترک دارند. عمل گرایی با حمایت از مناسب ترین اقدام برای مددجو به دنبال جایگزینی برای تیوری ها یا پارادایم ها است. با این وجود، این رویکرد دارای معایبی است که در عمل باید به آن ها توجه نمود.

  کلیدواژگان: عمل گرائی، پرستاری، دیسیپلین
|
 • Poormollaei N, Mohammadi A*, Esmaelnejad M, Bazrafshan E, Lahijanian A Pages 1-13
  Background & Aim

  The Sistan region with over 320 dry days is one of the focal points of the rainstorms, and every year the number of days with dust increases, which results in socio-economic consequences for more than 400,000 people in the region. This study investigated the social vulnerability of the population to air pollution with a different perspective.

  Methods

  The present study is a descriptive-analytical investigation conducted using Social Vulnerability Index (SVI) and related indices to assess social vulnerability to air pollution. The population and housing census data of 1395 were used to perform the indexing. Finally, by using Copras model and Decision Oven software, social vulnerability ratings of Sistan County cities were calculated.

  Results

  Our results indicated that the three most important factors influencing SVI or social indicators are number of educated and graduated individuals, number of physicians in hospitals and hospital beds and income level. Sensitive conditions are socially vulnerable. In addition, all cities have high social vulnerability, but Hirmand and Nimroz cities still have sensitive conditions in terms of social vulnerability.

  Conclusion

  It can be concluded that population areas such as urban and rural centers are vulnerable to air pollution in terms of social vulnerability and Nimroz and Hamoon counties have the lowest social vulnerability.

  Keywords: Air Pollution, Social vulnerability index, Dust storm
 • Agdasi Z, Vahedian-Shahroodi M*, Tehrani H, Esmaily H Pages 14-23
  Background & Aim

  Failure to thrive (FTT) is one of the most common and important health problems in children aged 6 to 12 months. Maternal behavioral factors are amongst the most critical causes of FTT in children. One of the most important theories to improve the nutritional behaviors is social cognitive theory. This study was conducted aiming to identify the determinants of maternal nutritional behavior for children 6 to 12 months with FTT based on SCT.

  Methods

  This analytic study applied stratified sampling to select 475 mothers of children 6 to 12 months with FTT who referred to health service centers in Torbat Heydariyeh. Data were analyzed by SPSS-24.

  Results

  The mean age of mothers was 29 years and children was 8 months. Average score of motherschr('39') behaviors of 6.6± 1.8. There was a significant positive correlation between motherchr('39')s education, family income, age and weight of child with mother’s behavior (P<0.05). Regression results showed that Barrier self-efficacy, Outcome expectations and knowledge constructs had the most predictive effect on motherschr('39') behaviors with 6 to 12-month-old children with FTT(P<0.05).

  Conclusion

  Based on our findings, barrier self-efficacy, outcome expectations and knowledge constructs, can be used to promote the maternal behavior for children 6 to 12 months with FTT.

  Keywords: Maternal behavior, Social cognitive theory, FTT, Children
 • Amani H, Shams H*, Matlabi M, Erfanpoor S, Kamel Khodabande A Pages 24-35
  Background & Aim

  Brucellosis is one of the most common animal-to-human transmissible diseases and one of the major health problems worldwide, especially in developing countries. The purpose of this study was to determine the effect of education based on Theory of Planned Behavior on preventive behaviors concerning with brucellosis in farmers.

  Methods

  This research is a quasi-experimental study with two groups of intervention and control. The target population of the ranch was covered by Zaveh Comprehensive Rural Health Service Centers, using multistage random sampling method, 104 individuals were selected. They were randomly divided into two groups of intervention (n=52) and control (n=52). A researcher-made questionnaire based on Structured Theory of Planned Behavior was used for data collection. Its validity and reliability were confirmed before the study. Data were analyzed using Chi-square, Mann-Whitney, Fisher tests and SPSS  24.

  Results

  Demographic variables were homogeneous in both groups. Also, the mean scores of all the constructs of the theory of planned behavior in the immediately after the intervention and three months after the intervention were significantly different between the control and intervention groups (P-value <0.001).

  Conclusion

  The findings of this study demonstrate the effectiveness of the theory of planned behavior in prevention of brucellosis. According to the results of this study, the theory of planned behavior can be used as a framework for designing educational interventions to prevent and control joint diseases between humans and animals, especially brucellosis.

  Keywords: Brucellosis, Health Education, Theory of Planned Behavior (TPB), Farmer
 • Mohammadzade P, Azizi H, Khatami M*, Yaghobi H Pages 36-47
  Background & Aim

  There have been many studies on green synthesis so far, but the parameters affecting the stability of the nanoparticle suspension have been ignored. The stability of nanoparticles over time is one of the key features for their application.

  Methods

  This experimental study was carried out in 2019. The effect of plant extract concentration, silver nitrate concentration, and time of sun exposure on the synthesis and stability of the nanoparticle suspension was studied. The antibacterial effects of nanoparticles were evaluated against Gram-positive (Bacillus subtilis and Staphylococcus aureus) and gram-negative bacteria (Escherichia Coli).

  Results

  The rapid and biocompatible green synthesis of silver nanoparticles was performed using plant extract. Increasing the extract volume from 3 to 30 ml resulted in a 3-month decrease in nanoparticle stability.

  Conclusion

  In the synthesis of nanoparticles, the best conditions for synthesis of stable silver nanoparticles were when using an extract volume of 3 ml, 1 mM silver nitrate concentration and 10 min reaction time under sunlight. The sunlight was a key factor in the synthesis of nanoparticles. These nanoparticles have good antibacterial activity against all test bacteria.

  Keywords: Green synthesis, Silver Nanoparticles, Antimicrobial
 • Abdollahi S, Mohamadzadeh Salamat KH*, Azizbeigi K, Etemad Z Pages 48-59
  Background & Aim

  Deep heated oils produce toxins that endanger peoplechr('39')s health. The use of herbal supplements along with exercise can improve general health. Therefore, the present study aimed to investigate the effect of aerobic and octapamine training on HSP70 and Caspase 3 protein in brown adipose tissue of rats received w deep heated oils.

  Methods

  40 male wistar rats after four weeks of feeding with heated oil were randomly assigned into control-intoxication (CI; n=8), exercise training-intoxication (ETI; n=8), supplement-intoxication (SI; n=8), supplement-exercise-intoxication (SEI; n=8), and healthy-control (HC; n=8).  The exercise-training was done for four weeks at intensity of 50-65% vo2max for 20 minutes per session. Octopamine was used as a supplement for 4 weeks and it was also used in the form of intraperitoneal injection with a dose of 81 µmol/kg for five days per week in the CI, SI, and SEI. To test the HSP70 protein by immunohistochemistry And Caspaz 3 used Western blot.

  Results

  The results showed that aerobic exercise significantly reduces HSP-70 protein (P = 0.001). Octopamine intake significantly reduced HSP-70 protein (P = 0.001). However, the interaction between aerobic exercise and octopamine did not have a significant effect on HSP-70 protein concentration. Aerobic exercise significantly reduced Caspase 3 (P = 0.001). Taking octapamine supplementation significantly reduced caspase 3 (P = 0.001). Also, the interaction of aerobic exercise and octopamine significantly reduced Caspase 3 (P = 0.016).

  Conclusion

  Aerobic exercise and octopamine reduce the detrimental effects of deeply heated oils. It is recommended to use food at a temperature below 180 0C and in order to reduce the effects of toxins produced by these oils, regular aerobic exercise and octapamine supplementation would be useful.

  Keywords: Actapamine, Aerobic exercise, Brown fat, Heated oil, Poisoning
 • Hosseinabadi B, Ahani Azari A*, Danesh A Pages 60-69
  Background & Aim

  Urinary tract infection (UTI) is one of the most common bacterial infections that are usually treated empirically. Since antibiotic resistance may vary from region to region, the aim of this study was to determine the prevalence and antibiotic resistance of uropathogenic bacteria isolated from urine samples received by the local hospital in Kalaleh (Hazrat Rasool hospital), northeastern part of Golestan province.

  Methods

  From July through September 2017, all urine samples received by the clinical laboratory at the Hazrat Rasool were analyzed for UTI. Among positive samples, uropathogenic bacteria were identified by microbiological and biochemical tests and the antibiotic resistance patterns were determined by disk diffusion method.

  Results

  Out of 640 urine samples, 141 samples (22%) were positive for UTI. The isolates were as follows: Staphylococcus epidermidis, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Staphylococcus saprophyticus, Enterobacter cloacae, Micococcus sp., group B Streptococcus and Pseudomonas aeruginosa. Gram positive and Gram-negative isolates showed the highest resistance to tetracycline (71.4%) and cephalotin (85.9%), respectively. The isolates had the highest antibiotic susceptibility to nitrofurantoin (91.4%).

  Conclusion

  In our sample, the most common causes of UTI were E. coli and S. saprophyticus. Both of these bacterial agents showed highest resistance to tetracycline. Based on our findings, nitrofurantoin and amikacin could be recommended for treating UTI as the best first-choice drug.

  Keywords: Antibiotic, Resistance, Pathogens, Urinary tract infections
 • Khammari A, Dahghani Ghnataghestani M, Alijani E, Kamani H* Pages 70-81
  Background & Aim

  Dust storms have detrimental effects on human health, the environment and the economy. Epidemiological research shows an association between air pollution and increased mortality from cardiovascular complications. Interleukins play key roles in production of inflammatory responses. The aim of this study was to determine the relationship between PM10 and interleukin 6 in healthy individuals in Zahedan.

  Methods

  This study was conducted from March 2017 to October 2018. According to the climatic and geographical characteristics of Zahedan city, 4 stations were determined and sampled by environmental sampling once every 6 days, as well as on dusty days and the concentration of PM10 was measured. Also, in different conditions (clean air and polluted air conditions), the rate of interleukin 6 changes in the blood samples of 40 volunteers aged 18 to 30 years was evaluated by ELISA method.

  Results

  The mean concentration of PM10 air during 7 months of study was 205.65 μg/m3. Therefore, PM10 as one of the main air pollutants in most days of this study were higher than the standard. Also, interleukin 6 plasma levels in air pollution conditions were significantly higher than the control group (P <0.05).

  Conclusion

  Due to the exacerbation of cardiovascular and respiratory diseases at a time when the concentration of Particulate matter exceeds the standard, it is important to pay attention to health and personal care programs.

  Keywords: Particulate matter, Air pollution, Interleukin 6
 • Davoudi M, Heidary A* Pages 82-95
  Background & Aim

  The nursechr('39')s philosophical perspective affects his/her caring performance. Pragmatism is also an important philosophical thought. Pragmatism is often found in nursing texts, but few authors have discussed in depth its application in nursing. Therefore, the purpose of this article is to review the effects of pragmatism philosophy in the dimensions of knowledge, education, research, and clinical nursing.

  Methods

  This study was one of the types of non-systematic narrative review articles. First, using the keywords nursing, pragmatism, knowledge, curriculum, education, teaching, inquiry, research, care, care, and based on the mesh system, using "AND" and "OR" indexes, to search for ISI, PubMed, Scopus, and Google Scholar. Finally, the search results included 12 books and 19 articles in the field of philosophy, philosophy in knowledge development, education, research and clinical practice of nursing and the basics of nursing.

  Results

  The findings showed that nursing is described as a clinical or pragmatic profession; because pragmatism has been able to convert nursing into a pragmatic profession by influencing the process of knowledge production and development, applying it in practice, responsive education, applied research and maximum effective care and enables the nurses to contribute to the progress of humanity.

  Conclusion

  Nursing and pragmatism have many common ideological and practical goals and themes. Pragmatism seeks to replace theories or paradigms by supporting the most appropriate action for the client. However, this approach has drawbacks that need to be addressed in practice.

  Keywords: Pragmatism, Nursing, Discipline