مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری (CBT) و آموزش مهارت های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

کیفیت زندگی از حوزه های مهم تر مطالعاتی برنامه ریزی سلامت و رفاه است. هدف پژوهش حاضر مقایسه اثربخشی زوج درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های زندگی در ارتقای کیفیت زندگی زوجین متقاضی طلاق سازش نیافته به منظور دستیابی به روش موثر در مداخلات پیش از طلاق و توان مندسازی زوجین بود.

روش بررسی

این پژوهش کاربردی و مطالعه ای آزمایشی با طرح پیش آزمون پس آزمون با گروه گواه بود. از مراجعان دادگاه خانواده کرج در سال 1397، 45 زوج سازش نیافته به صورت هدف مند مبتنی بر ملاک های ورود و خروج انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه آزمایش شامل زوج درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های زندگی  (15 زوج برای هر گروه) و یک گروه گواه (15 زوج) تخصیص یافتند. تعداد جلسات مشاوره برای گروه های آزمایش سه جلسه 90دقیقه ای به صورت هفتگی بود. ابزار گردآوری پرسشنامه ای شامل اطلاعات دموگرافیک و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی 26سوالی (سازمان بهداشت جهانی، 1996) بود. داده ها ازطریق تحلیل کوواریانس با استفاده از نرم افزار SPSS نسخه 23 تحلیل شدند. سطح معناداری 0٫05 در نظر گرفته شد.

یافته ها

 نتایج نشان داد، زوج درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های زندگی در افزایش کیفیت زندگی زوجین تاثیر معناداری دارد (0٫001>p)؛ همچنین میزان تاثیر این دو روش درمانی بر افزایش کیفیت زندگی 59٫9درصد بوده و بین میزان اثربخشی دو روش مداخله بر کیفیت زندگی تفاوت معناداری مشاهده نمی شود.

نتیجه گیری

 براساس یافته های پژوهش زوج درمانی شناختی رفتاری و آموزش مهارت های زندگی روش های موثری برای ارتقای کیفیت زندگی متقاضیان طلاق هستند.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
118
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172345 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.