تعیین و بررسی تفاوت های گام برداشتن سالمندان عادی و دارای اضافه وزن

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف

در دنیای امروز، یکی از عوامل اثرگذار بر حرکات سالمندان چاقی و اضافه وزن است؛ لذا مطالعه حاضر با هدف تعیین و بررسی تفاوت های گام برداشتن سالمندان عادی و دارای اضافه وزن انجام شد. 

روش بررسی

روش پژوهش حاضر از نوع علی - مقایسه ای است که از تعداد 27 نفر از سالمندان داوطلب شهر مشهد، تعداد 10 مرد سالمند 65 تا 85ساله بر اساس نمایه توده بدنی (BMI) و نداشتن نقص در راه رفتن، انتخاب و به دو گروه عادی و دارای اضافه وزن تقسیم شدند. از دستگاه آنالیز حرکت برای اندازه گیری متغیرهای کینماتیکی راه رفتن، از قبیل سرعت گام، طول گام، عرض گام، مدت زمان مرحله ایستایش، مدت زمان مرحله نوسان و حمایت دوگانه استفاده شد. از آزمون t برای تحلیل داده ها و از نرم افزار SPSS نسخه 19 برای تحلیل آماری استفاده و سطح معنی داری 0٫05 در نظر گرفته شد. 

یافته ها

 نتایج تفاوت معنی داری را در متغیرهای طول گام (0٫107=p)، عرض گام (0٫753=p)، مدت زمان مرحله حمایت دوگانه (0٫248=p)، مدت زمان مرحله تاب دادن (0٫599=p)، مدت زمان مرحله ایستایش (0٫760=p) و سرعت گام (0٫923=p) بین سالمندان عادی و با اضافه وزن نشان نداد. 

نتیجه گیری

به نظر می رسد اثر اضافه وزن بر متغیرهای گام برداشتن در سالمندان ناچیز باشد و ممکن است متغیرهای مهم دیگری نظیر تعادل، قدرت یا سابقه سقوط اثر بیشتری بر گام برداشتن سالمندان داشته باشند که باید این مفاهیم مهم را در مطالعات سالمندان مد نظر قرار داد.

نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل
زبان:
فارسی
صفحه:
84
لینک کوتاه:
magiran.com/p2172379 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.