رابطه سطح سوادبدنی فرزندان خانواده های نظامی با ویژگی های شغلی پدران

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

به منظور دستیابی به سطح مطلوب رشد حرکتی و شایستگی های جسمانی-روانی و ایجاد یک سبک زندگی سالم و فعال در میان همه افراد جامعه به ویژه خانواده ها و فرزندان قشر نظامی و با توجه به ویژگی های شغلی پدران، نیازمند اصول دقیقی از مهارت های حرکتی و ورزشی هستیم که این اصول سواد بدنی نام دارند.

هدف

هدف از پژوهش حاضر، تعیین رابطه میان سطح سواد بدنی کودکان 8-12ساله با برخی از ویژگی های شغلی پدران نظامی آن ها بود.

مواد و روش ها:

 روش تحقیق توصیفی- میدانی و از نوع همبستگی است؛ که در آن با استفاده از روش نمونه گیری خوشه ای چندمرحله ای، 171 نفر از کودکان 8-12ساله در مناطق 1، 4، 8 و 13 شهر تهران در نسخه ایرانی آزمون ارزیابی سواد بدنی که شامل چهار خرده مقیاس شایستگی جسمانی، فعالیت بدنی روزانه، انگیزش و اعتماد به نفس، دانش و درک است، شرکت کردند. پدران نیز پرسشنامه ای حاوی سوالات مربوط به ماهیت شغلی، رسته شغلی و تحصیلات را تکمیل کردند. یافته های تحقیق با استفاده از شاخص های آمار توصیفی، ضریب همبستگی اتا، آزمون تی-مستقل و تحلیل کوواریانس یک راهه تحلیل شد از نرم افزار SPSS نسخه 23 جهت تحلیل داده ها استفاده شد.

یافته ها: 

سواد بدنی فرزندانی که ماهیت شغلی پدرانشان ستادی است بیشتر از آنانی است که ماهیت شغلی پدرانشان صفی است (P<0.01, t = -4.558, Effect size=0/36). همچنین سواد بدنی گروهی از فرزندان که رسته شغلی پدرانشان آموزشی است، بیشتر از گروهی است که رسته شغلی پدرانشان عملیاتی است (0/05=P).

بحث و نتیجه گیری:

 سواد بدنی با ویژگی های شغلی پدران نظامی مرتبط است. ویژگی های شغلی می تواند بر سبک زندگی فعال کودکان تاثیرگذار باشد. دانستن این ارتباط در بهبود سواد بدنی فرزندان خانواده های نظامی موثر است و به نظر می رسد لزوم اجرای برنامه های حرکتی و ورزشی مناسب جهت افزایش سواد بدنی این کودکان به ویژه برای دختران ضروری است. همچنین مطالعات بیشتر در خصوص تاثیرگذاری عوامل دیگر بر سواد بدنی پیشنهاد می گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
126 تا 137
لینک کوتاه:
magiran.com/p2181459 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!