مروری بر کیفیت تجارب یادگیری موثر فراگیران در دانشگاه های علوم پزشکی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله مروری (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عصر حاضر انفجار حجم اطلاعات آموزشی، دسترسی آسان به منابع آموزشی منجر به ایجاد رویکرد کیفی سازی یادگیری شده است زیرا ارایه هرگونه آموزش بدون نگاه کیفی سازی آن یک اشتباه مهلک یادگیری است زیرا اثرگذاری اثرپذیری و ماندگاری تجارب یادگیری یک اصل انکارناپذیر بقای آموزش می باشد در برخی از رشته ها همانند رشته های علوم بهداشتی و پزشکی اهمیت بقای اموزشی به طور مستقیم با بقای انسانی در ارتباط می باشد. براین اساس مطالعه حاضر با هدف مروری بر بررسی کیفیت تجارب یادگیری موثر فراگیران در علوم پزشکی پرداخته شده است. مطالعه حاضر یک مرور سیستماتیکی است که  کلیدواژه ها براساس MESH تعیین و سپس جستجو در پایگاه های اطلاعاتی؛SID , Iran Medex, Pubmed, Google scholar ,Cochrane, Scopus, Web of Science   Uptodate, Magiran, انجام شد. نتایج جستجو و بررسی منجر به یافتن 98 مقاله که با همکاری نویسندگان مورد مطالعه و تحلیل موضوعی ابتدایی قرار گرفت در انتهای جستجو، تعداد 14 مقاله به دست آمد و در نهایت 11 مقاله که از معیارهای موضوعی و محتوایی و با هدف مطالعه مقاربت داشت وارد مطالعه مرور سیستماتیک شدند. یافته ها نشان داد که شاخصه های یادگیری موثر از تجارب یادگیری در گذشته متاثرمی باشند. عوامل مستقیم و غیرمستقیم همنند محتوای تدریس، نحوه تعامل اموزشی، کارآمدی آموزش دهندگان، آمادگی فراگیران، روش تدریس در فرآیند یاددهی و یادگیری بر یادگیری تاثیرگذارند که نیازمند بازبینی نظام آموزشی در نظام سلامت می باشند. نتیجه مطالعه حاضر نشان داد که معیارهای و شاخص های یادگیری موثر و ماندگار در نظام سلامت یک اصل مهمی است که نیازمند بازبینی و بازنگری کوریکولوم های آموزشی با رویکرد کیفی سازی تجارب یادگیری است زیرا کوچکترین اشتباه آموزشی در یاددهی و یادگیری حاضر فراگیران نظام سلامت می تواند منجر به رخداد بزرگترین اشتباهات عملیاتی در آینده فارغ التحصیلان نظام سلامت گردد.

زبان:
فارسی
صفحات:
30 تا 40
لینک کوتاه:
magiran.com/p2205497 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!