ارزیابی اثر عضویت ایران در موافقت نامه های تجاری بر صادرات شیلات: رهیافت درست نمایی شبه بیشینه پوآسن

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

عضویت در موافقت نامه های تجاری نقشی موثر در کاهش موانع تجارت و توسعه جریان تجاری میان کشورها دارد. با این وجود، شواهد تجربی بیان کننده این است که حضور در یک موافت نامه تجاری نمی تواند تضمینی برای توسعه صادرات در همه کشورها و همه محصولات باشد. لذا، با توجه به اهمیت صادرات بخش شیلات در سال های اخیر و نبود مطالعه ای در این حوزه، هدف مطالعه حاضر بررسی اثر حضور ایران در موافقت نامه تجاری بر صادرات شیلات است. برای دستیابی به این هدف از الگوی جاذبه و داده های صادرات ایران به 25 کشور آسیایی با سهم 88 درصدی در دوره زمانی 2001-2016 استفاده شده است. براساس نتایج، حضور ایران در موافقت نامه های تجاری اثری مثبت و معنی دار بر صادرات شیلات ایران به شرکای تجاری داشته است. نتایج اثر تقابلی موافقت نامه های تجاری و عوامل بازدارنده بیانگر این است که موافقت نامه های تجاری موجب کاهش اثرگذاری مولفه های بازدارنده همچون فاصله جغرافیایی شده است. لذا، پیشنهاد می شود که صادرکنندگان از ظرفیت ایجاد شده به واسطه حضور در موافقت نامه های تجاری جهت شناسایی بازارهای نوین از کشورهای عضو بهره برده و برنامه های بازاریابی مناسب در بلندمدت جهت صادرات به این بازارها طراحی و اجرا کنند.

زبان:
فارسی
صفحات:
645 تا 660
لینک کوتاه:
magiran.com/p2209872 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!