سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه مهندسی پزشکی با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

رشته مهندسی پزشکی پرچمدار رویکرد بین رشته ای در کشور است، که به دلیل توجه به اقتصاد دانش بنیان، در مسیر شکوفایی و هموارکردن پیشرفت و توسعه گام برمی دارد. هدف از این پژوهش، بررسی و سنجش تعاملات دانشگاه، صنعت و دولت کشور ایران در مقالات علمی حوزه ی مهندسی پزشکی با استفاده از مدل مارپیچ سه گانه می باشد. 

روش بررسی

این پژوهش کاربردی و با رویکرد کمی بوده و از تکنیک علم سنجی استفاده می کند. وضعیت پویایی تعاملات ارکان اصلی نوآوری ایران در حوزه ی مهندسی پزشکی در پایگاه استنادی علوم در بازه ی زمانی 2019-2010 با استفاده از نرم افزارهای th.exe و th4.exe محاسبه و میزان رسانش عدم قطعیت در ابعاد دوگانه و بعد ملی تعیین شده است. 

یافته ها: 

رتبه بندی شاخص T به ترتیب به دانشگاه-دولت (23/38 میلی بیت)، دانشگاه-صنعت (8/47 میلی بیت) و صنعت-دولت (1/13 میلی بیت) تعلق گرفت و در نهایت، تعامل ملی (12/48- میلی بیت) به دست آمد. تعامل بین دانشگاه-صنعت روندی افزایشی داشت و قوی ترین تعامل دوگانه متعلق به دانشگاه-دولت بود. تعامل ملی، در طول ده سال اخیر، همواره دارای مقدار منفی بوده که نشان دهنده ی وجود پویایی در تعاملات در بعد ملی است.

نتیجه گیری: 

هرچند تعامل دوگانه ی دانشگاه-صنعت در سال های اخیر، روندی افزایشی داشته؛ اما تعامل ملی ارکان در بلندمدت، با روندی کاهشی مواجه بوده که بر این اساس، برخی سیاست های علم و فناوری و راهبردهای پژوهشی و صنعتی برای ارتقای شبکه نوآوری دانشگاه-صنعت-دولت در حوزه ی مهندسی پزشکی در ایران به عنوان یک ضرورت پیشنهاد شده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
454 تا 464
لینک کوتاه:
magiran.com/p2245348 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!