تحلیل راهبردی گردشگری مراتع: تحلیل نقاط قوت، ضعف، فرصت و تهدید از دیدگاه مرتع داران و کارشناسان حوزه تیل آباد استان گلستان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
گردشگری به عنوان یکی از خدمات زیست بوم های مرتعی همچنین برای حمایت و حفاظت از مراتع در سند توسعه کشورهای دنیا مورد توجه دولت ها و مدیران سرزمین قرار گرفته است. هدف از این پژوهش وضعیت سنجی گردشگری مراتع حوزه تیل آباد استان گلستان با استفاده از دیدگاه مرتع داران و کارشناسان و تحلیل راهبردی آن است. ازاین رو پس از شناسایی عوامل قوت، ضعف، فرصت و تهدید گردشگری به وسیله ی مصاحبه های فردی، وزن دهی و اولویت بندی عوامل از طریق پرسشنامه در بین 60 نفر از کارشناسان و مرتع داران انجام شد. تجزیه و تحلیل آماری داده ها با استفاده از مدل SWOT، انجام شد. نتایج نشان داد در بین عوامل قوت "زیبا شناختی فصلی همچون گل دهی زعفران در دوره مشخص سال" و "درآمد اقتصادی ناشی از گردشگری مراتع برای مرتع داران" با وزن نهایی 389/0 و 287/0، و از میان عوامل ضعف "نبود سیستم جمع آوری زباله و تاثیر زباله در زیبایی شناختی چشم انداز" و "عدم استفاده از دانش و نیروی بومی مردم محلی برای مدیریت گردشگری" با وزن نهایی 552/0 و 413/0، به ترتیب توسط مرتع داران و کارشناسان با بالاترین اولویت معرفی شدند. از میان عوامل فرصت "اجرای پروژه بین المللی ترسیب کربن در منطقه و ظرفیت های مالی آن" و "تبادل و ترویج متقابل فرهنگ ها" با وزن نهایی 590/0 و 645/0 و از میان عوامل تهدید "ضعف فرهنگ گردشگری در بین گردشگران و بازدیدکنندگان و نبود فرهنگ منابع طبیعی" با وزن نهایی 449/0 و 690/0 با بالاترین اولویت معرفی شدند. بر اساس نتایج مدل، موقعیت راهبردی گردشگری مراتع توسط مرتع داران تدافعی (WT) و توسط کارشناسان رقابتی (WO) تعیین گردید.
زبان:
فارسی
صفحات:
179 تا 192
لینک کوتاه:
magiran.com/p2247996 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 60 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 60 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!