بررسی روند پیشرفت بافتهای مسکونی؛ منطقه مورد مطالعه: شهر تبریز

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:

شهر تبریز از موقعیت جغرافیایی بسیار مناسبی به جهت قرارگیری بر سر راه ارتباطی ایران اروپا برخوردار است، این شهر با رشد چشمگیر جمعیت طی چند دهه اخیر روبه رو بوده و این رشد جمعیت همواره نیازمند تامین مسکن بوده است. توسعه شهرها همواره نیاز به برنامه منظمی برای جلوگیری از آسیب به محیطزیست و دستیابی به توسعه ی پایدار دارند. در این پژوهش با استفاده از داده های ماهواره های لندست 5 و 8 وضعیت رشد ساختمانهای شهر تبریز طی سالهای 1991 الی 2021 موردبررسی قرارگرفته است، بدین منظور ابتدا داده های ماهواره لندست در نرم افزار 3.5 ENVI تصحیح و پایش شده و با استفاده از شاخص NDBI رشد و پیشرفت بافت مسکونی در شهر تبریز مورد بررسی قرارگرفته است، در ادامه با استفاده از نرمافزار 8.10 ARCGIS خروجی بهصورت نقشه تهیه گردیده است. نتایج این پژوهش نشان میدهد در سال 1991 تمرکز ساختمانهای شهر در مرکز شهر قرارگرفته بوده، در ادامه در سال 2000 افزایش ساختمانها در مرکز شهر و همچنین پیشرفت ساختمانها بافاصله از مرکز شهر مشخص گردیده است، همچنین در سالهای 2010 و 2021 رشد چشمگیر ساختمانها در تمام جهات به خصوص از غرب و شرق (مسیرهای ورودی و خروجی شهر) صورت گرفته است. الزم به ذکر است که در این پژوهش فضای بیشتری نسبت به شهر موردبررسی قرارگرفته و تغییرات مناطق همجوار این شهر نیز در تصاویر مشخص گردیده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
1 -9
لینک کوتاه:
magiran.com/p2410690 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.