مقایسه تجویز بولوس با انفوزیون مداوم سولفات منیزیم وریدی در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین تحت بی حسی نخاعی: یک مطالعه کارآزمایی بالینی تصادفی شده یک سویه کور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

لرز متعاقب بی حسی نخاعی، ناشی از مختل شدن تنظیم درجه حرارت بدن می باشد و باعث افزایش مصرف اکسیژن بافتی و فعالیت قلبی- ریوی می شود. تاکنون روش های مختلفی برای کاهش و درمان آن استفاده شده است. سولفات منیزیوم داروی رایج مورد استفاده در مادران باردار می باشد که خاصیت ضدلرز نیز دارد، مطالعه حاضر با هدف مقایسه اثر بخشی سولفات منیزیم وریدی تجویز شده به صورت بولوس با انفوزیون آن در پیشگیری از لرز متعاقب عمل جراحی سزارین انجام شد.

روش کار

این مطالعه کارآزمایی بالینی از نوع مداخله ای در سال 1396 بر روی 300 زن باردار با حاملگی ترم، بارداری تک قلویی، وضعیت بالینی ASA class I بیهوشی آمریکا که به صورت الکتیو در بیمارستان آیت الله روحانی بابل تحت بی حسی نخاعی سزارین شدند، انجام گرفت. افراد به 3 گروه تقسیم شدند که بلافاصله پس از انجام بی حسی نخاعی به ترتیب تحت تزریق انفوزیون 30 دقیقه ای سولفات منیزیم، تزریق بولوس سولفات منیزیم و نرمال سالین قرار گرفتند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار آماری SPSS (نسخه 25) و آزمون های آنووای یک طرفه، آزمون تی، من ویتنی و کای اسکویر انجام شد. میزان p کمتر از 05/0 معنی دار در نظر گرفته شد.

یافته ها

در مجموع فراوانی بروز لرز در دقایق 30، 60، 75 و 90 به طور معنی داری در گروه انفوزیون سولفات منیزیوم (018/0=p) پایین تر از گروه تزریق بولوس (038/0 =p) و کنترل بود.

نتیجه گیری

شیوع لرز با تزریق سولفات منیزیم به طور بارزی کاهش یافت. در مقایسه نحوه تجویز داروی سولفات منیزیوم، تجویز دارو به صورت انفوزیون در عرض 30 دقیقه به جهت کاهش بروز لرز بر تجویز بولوس دارو برتری محسوس داشت و در بیماران دارای شرح حال قبلی لرز حین عمل توصیه می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
9 -16
لینک کوتاه:
magiran.com/p2418695 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.