بررسی وضعیت سلامت و بهزیستی روان و ارتباط آن با وزن گیری مادران باردار در دوران شیوع کووید-19

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

با توجه به این که زنان باردار یکی از گروه های حساس بهداشتی هستند و سلامت روان و بهزیستی روان آنها بر سلامت خود، خانوده و جامعه موثر می باشد و از طرفی با توجه به شیوع پاندمی کووید19 و تاثیر آن بر ابعاد روانشناختی این مطالعه با هدف تعیین و بررسی وضعیت سلامت روان و بهزیستی روان و ارتباط آن با میزان وزن گیری مادران باردار در دوران شیوع بیماری کوید 19 انجام شد.

روش بررسی

این یک مطالعه توصیفی تحلیلی می باشد که در سال 1400 انجام شد، جامعه آماری شامل 245 زن باردار مراجعه کننده به مراکز بهداشتی درمانی شهر یاسوج در دوران پاندمی کوید 19 بود. اطلاعات مورد نیاز جهت بررسی وضعیت سلامت روان و بهزیستی روان و عوامل مرتبط با آنها در دروان شیوع پاندمی کووید19 از طریق دو پرسشنامه سلامت عمومی و بهزیستی روان شناختی(ریف) و مشخصات جمعیت شناختی شامل؛(سن، سطح تحصیلات مادر باردار و همسر، وضعیت اشتغال مادر باردار و همسر، دفعات حاملگی، سن حاملگی و شاخص توده بدنی) به صورت مصاحبه از مراجعه کننده پرسیده شد. داده های جمع آوری شده با استفاده از آزمون های آماری کلموگرف اسمیرنو، کروسکال والیس، یومن ویتنی، اسپیرمن و پیرسون تجزیه و تحلیل شدند.

یافته ها

این مطالعه بر روی 245 زن باردار با میانگین و انحراف معیار سنی 61/6±72/29 انجام گرفت. میانگین و انحراف معیار نمره کل سلامت روان در زنان باردار مورد مطالعه32/11±50/24 بود که با توجه به نقطه برش 23 برای سلامت روان ایرانیان نتایج این مطالعه نشان داد 9/62 درصد مادران باردار مشکوک به اختلال بودند. بررسی وضعیت بهزیستی روانشناختی مادران باردار مورد مطالعه نشان داد که میانگین نمره کل و انحراف معیار بهزیستی روان شناختی19/74±58/11 بود. نتایج مطالعه نشان داد که وزن قبل از بارداری و وزن کنونی مادر باردار با میانگین نمره سلامت روان(به ترتیب (05/0=p و125/0-=r) و (024/0=p  و 144/0-=r)) ارتباط معنی دار معکوس و با میانگین نمره بهزیستی روانشناختی ارتباط معنی دار مستقیم (به ترتیب (020/0=p و148/0=r) و (به ترتیب 043/0=p و129/0=r)) دارد. 

نتیجه گیری

مطالعه حاضر نشان داد که میزان شیوع اختلالات روانی در زنان باردار شهر یاسوج در دوران پاندمی کووید 19 بالا می باشد که این مسیله می تواند نقشی اساسی در سلامت مادر، جنین و هم چنین نوزاد بعد از تولد داشته باشد. در بین عوامل مرتبط مورد بررسی سطح سواد مادر باردار، وزن قبل از بارداری و وزن کنونی مادر همبستگی معنی دار با میانگین نمره سلامت روان و بهزیستی روانشناختی داشتند.

زبان:
فارسی
صفحات:
269 -281
لینک کوتاه:
magiran.com/p2444108 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 700,000ريال می‌توانید 100 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.