رابطه بین امتیاز توده بدنی، تیروکسین و وضعیت سلامت با شاخص های انرژی سرم، فاکتور رشد شبه انسولین-1 و پروفایل لیپیدها در طول دوره انتقال در گاوهای شیری هولشتاین

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
پیشینه

 تحرک چربی در گاوها در حول و حوش زایش به طور قابل توجهی افزایش می یابد؛ ارتباط بین غلظت بیش از حد NEFA خون، استرس اکسیداتیو و اختلال در وضعیت سلامت در گاوهای شیری در دوره انتقال مشاهده شده است.

هدف

ارتباط بین مقادیر تیروکسین سرم (T4) با شاخص های انرژی و پروفایل لیپیدی در همه گاوها، گاوهای غیرچاق (NFC)، گاوهای چاق (FC)، حیوانات سالم و بیمار در مطالعه حاضر برآورد شد.

روش کار

نمونه خون از 50 راس گاو با چند شکم زایش در روزهای 14-، 10+، 20+، و 30+ نسبت به زایمان گرفته شد. تمام گاوها رژیم غذایی مشابهی داشتند و تحت شرایط مدیریتی یکسانی نگهداری می شدند.

نتایج

مقادیر NEFA و BHBA در روز دهم زایش به طور معنی داری افزایش یافت. برعکس، گلوکز، T4، تری گلیسیرید، LDL-C، و VLDL-C ده روز پس از زایمان به طور قابل توجهی کاهش یافت. بین T4 سرم با NEFA برای همه گاوها و FCها همبستگی منفی و معنی داری وجود داشت. مقادیر سرمی T4 و BHBA در گاوهای NFC، FC، سالم، و بیمار همبستگی منفی معنی داری داشت. علاوه بر این، T4 سرم و فروکتوزامین رابطه منفی معنی داری در FCها و همبستگی مثبت معنی دار در گاوهای بیمار داشتند. مقادیر T4 سرم با کلسترول، HDL-C و همبستگی معنی دار منفی و با تری گلیسیرید و VLDL-C برای همه گاوها، NFC، FC، و گاوهای سالم همبستگی مثبت معنی دار داشت.

نتیجه گیری

 داده ها بر تاثیر تعادل انرژی منفی در طول دوره گذار بر پروفایل لیپیدهای سرم و عملکرد تیرویید تاکید داشتند. علاوه بر این، همبستگی بین T4 و شاخص های انرژی و لیپید ممکن است نشان دهنده تاثیر احتمالی وضعیت سلامت و وضعیت بدن بر پاسخ های تیرویید باشد.

زبان:
انگلیسی
صفحات:
111 تا 119
لینک کوتاه:
magiran.com/p2455713 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!