اثر اسید فرولیک در کاهش اختلال یادگیری و حافظه و آسیب هیپوکمپ در موش های تحت تیمار با دگزامتازون

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گلوکوکورتیکواستروییدها از طریق افزایش استرس اکسیداتیو و آپوپتوز، موجب آسیب مغز می شود. با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و آنتی آپوپتوتیک اسید فرولیک، در مطالعه ی حاضر اثر اسید فرولیک بر یادگیری، حافظه و حفاظت هیپوکمپ در موش صحرایی تیمار شده با دگزامتازون موردبررسی قرار گرفت.

مواد و روش کار

این بررسی تجربی بر روی 32 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار انجام شد. برای القای آسیب عصبی، روزانه 500 میکروگرم بر کیلوگرم دگزامتازون به مدت 3 هفته تزریق گردید. گروه های تحت درمان به مدت 3 هفته، روزانه 50 میلی گرم بر کیلوگرم اسید فرولیک دریافت کردند. در پایان هفته سوم، پس از ارزیابی یادگیری و حافظه با استفاده از آزمون رفتار اجتنابی غیرفعال و تشخیص شیء جدید، برخی شاخص های مرتبط با استرس اکسیداتیو و آپوپتوز در هموژنه هیپوکمپ سنجش شد و تعداد نورون ها در ناحیهCA1 هیپوکمپ مورد شمارش قرار گرفت.

یافته ها

تاخیر در حین عبور و درصد تشخیص در گروه دگزامتازون دریافت کننده ی اسید فرولیک افزایش معنی داری در مقایسه با گروه دگزامتازون داشت. همچنین، کاهش معنی دار میزان مالون دی آلدیید (MDA)، کاسپاز 1، و کاسپاز 3، و افزایش معنی دار فعالیت سوپراکسیددیس موتاز (SOD) در گروه دگزامتازون تیمار شده با اسید فرولیک به دست آمد. بعلاوه، تیمار گروه دگزامتازون با اسید فرولیک از کاهش تراکم نورونی ناحیه CA1 هیپوکمپ جلوگیری نمود.

بحث و نتیجه گیری

مصرف اسید فرولیک هم زمان با تجویز طولانی مدت دگزامتازون از بروز اختلال یادگیری و حافظه و آسیب هیپوکمپ جلوگیری می نماید و بخشی از اثر سودمند آن از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و آپوپتوز انجام می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
528 تا 540
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534285 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!