فهرست مطالب

مطالعات علوم پزشکی - سال سی و سوم شماره 7 (مهر 1401)
 • سال سی و سوم شماره 7 (مهر 1401)
 • تاریخ انتشار: 1401/12/07
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شکوه تقی پور ظهیر*، ندا فرزادی مقدم صفحات 478-484
  پیش زمینه و هدف

  تشخیص به موقع و افتراق انواع تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه تنفسی فوقانی از یکدیگر می تواند بر درمان موثرتر و افزایش کیفیت زندگی بیماران اثر داشته باشد. بنابراین در این مطالعه به بررسی خصوصیات کلینیکوپاتولوژیک ضایعات و تومورهای دستگاه تنفسی فوقانی در طی سال های 1385 لغایت 1395 در بیمارستان شهید صدوقی یزد پرداختیم.

  مواد و روش ها:

   این مطالعه توصیفی تحلیلی و گذشته نگر به روش سرشماری انجام گرفت. اطلاعات بیمارانی که با تشخیص ضایعه دستگاه تنفسی فوقانی تحت بیوپسی قرار گرفته بودند و شامل متغیرهای سن، جنس، محل اناتومیک، علایم بالینی و گزارش پاتولوژی بود، از پرونده آنان استخراج گردید و در یک چک لیست از پیش تهیه شده، وارد شد. سپس این اطلاعات وارد نرم افزار SPSS ورژن 21 شده و با تست های آماری لازم مورد تجزیه وتحلیل نهایی قرار گرفتند. موارد با P کمتر از 05/0 ازلحاظ آماری معنی دار تلقی شدند.

  یافته ها:

   از تعداد 2141 پرونده موردبررسی، 1715 مورد (1/80 درصد) ضایعات خوش خیم و 426 مورد (9/19 درصد) ضایعات بدخیم بودند. تعداد 1500 نمونه (70 درصد) مربوط به بیماران مرد و 641 نمونه (30 درصد) مربوط به بیماران زن بودند. ارتباط معنی داری بین تومورهای خوش خیم و بدخیم دستگاه تنفسی فوقانی با سن، جنس و علایم بالینی و نیز محل درگیری آن ها وجود داشت (P<0.05). توزیع فراوانی ضایعات بدخیم در سنین بالاتر و همچنین در جنس مردان بیشتر بود. ازنظر محل درگیری فراوان ترین ضایعات بدخیم در ناحیه لارنکس و فراوان ترین ضایعات خوش خیم در ناحیه بینی دیده شد. فراوان ترین علامت بالینی در ضایعات خوش خیم گرفتگی بینی و در ضایعات بدخیم خشونت صدا و دیسفاژی گزارش شده بود.

  بحث و نتیجه گیری:

   بر اساس این مطالعه، درصورتی که توموری در جنس مرد و در سن بالا و بخصوص در لارنکس ایجاد بشود، باید بیشتر به فکر بدخیمی بود و سریع تر جهت تشخیص و درمان آن اقدام نمود.

  کلیدواژگان: تومورهای خوش خیم، تومورهای بدخیم، دستگاه تنفس فوقانی
 • نازلی کرمی، توحید کرمی*، علیرضا ماهوری، ابراهیم حسنی، لیلا حسنی، مریم بهرامیان صفحات 485-494

  پیش زمینه و هدف:

   عمل جراحی لاپاراسکوپی امروزه گسترش زیادی یافته است. در جراحی لاپاراسکوپیک گاز دی اکسید کربن به حفره پریتوین دمیده می شود که نتیجه آن افزایش فشار داخل و به دنبال آن تاثیر مشخص بر همودینامیک بیمار است. کاپنوگرافی و اندازه گیری غیرتهاجمی ETCO2 مهم ترین و مفیدترین روش های مونیتورینگ هستند.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه نیمه تجربی، 60 بیمار کاندید جراحی زنان تحت لاپاراسکوپی وارد مطالعه شدند. پس از القای بیهوشی به روش یکسان، مانیتورینگ CO2 انتهای بازدمی با استفاده از کاپنوگرافی و همچنین فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب بیماران در این فواصل انجام شد: بلافاصله پس از انتوباسیون داخل تراشه، قبل از دمیدن گاز CO2 به داخل حفره شکم، بلافاصله پس از دمیدن گاز CO2 به حفره شکم، دقیقه 10 و دقیقه 20 پس از دمیدن گاز به داخل حفره شکم، دقیقه 10 پس از خروج گاز CO2 از حفره شکم و قبل از اکستوباسیون بیمار.

  یافته ها

  میزان CO2 انتهای بازدمی، فشار متوسط شریانی و تعداد ضربان قلب در دقیقه 10 و 20 پس از دمیدن گاز، و همچنین قبل از اکستوباسیون نسبت به زمان های دیگر افزایش یافته بودند، که این اختلافات میانگین ازنظر آماری معنی دار بودند (05/0>P).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به مطالعه حاضر می توان نتیجه گیری نمود که تغییرات CO2 انتهای بازدمی در طی جراحی لاپاراسکوپی در تشخیص زودرس عوارض کمک کننده بوده و بیشترین میزان افزایش CO2 انتهای بازدمی و تغییرات همودینامیک در دقایق 10 و 20 پس از دمیدن گاز CO2 به حفره شکمی مشهود است.

  کلیدواژگان: کاپنوگرافی، CO2 انتهای بازدمی، جراحی زنان، لاپاراسکوپی
 • سید رضا قائمی، حمیدرضا هوشمند*، علیرضا اسماعیلی روحی صفحات 495-510

  پیش زمینه و هدف :

  درماتیت آتوپیک شایع ترین بیماری التهابی اپیدرم است. در این مطالعه فراوانی عوامل موثر بر بروز و تظاهرات بالینی درماتیت آتوپیک را بررسی کردیم.

  مواد و روش کار

  در این مطالعه توصیفی- تحلیلی کلیه، کودکان زیر 5 سال مراجعه کننده به کلینیک آلرژی بیمارستان مطهری ارومیه موردبررسی قرار گرفتند. برای تشخیص بیماری از معیارهای استاندارد حنیفین راجکا در قالب پرسشنامه 25 سوالی استفاده شد. داده های به دست آمده با استفاده از نرم افزار SPSS مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه 106 بیمار مبتلا به درماتیت آتوپیک (69 مذکر و 37 مونث) با میانگین سنی 14.13± 14.11 ماه بررسی شدند. 49 بیمار (46.2 درصد) کمتر از یک سال و 57 بیمار (53.8 درصد) بیش از یک سال سن داشتند. درگیری سطح فلکسور در بیماران مذکر به طور معنی داری بیشتر از بیماران مونث بود (004/0 =(p. درگیری سطوح فلکسور در بیماران بالای 1 سال به طور معنی داری بیشتر از بیماران زیر 1 سال بود (006/0 = (p. نمونه آتوپی شخصی یا خانوادگی در بیماران زیر 1 سال به طور معنی داری بیشتر از بیماران بالای 1 سال بود (005. 0= p). خارش حین تعریق در بیماران مذکر به طور معنی داری بیشتر از بیماران مونث بود (016/0 =p). لاین دنی مورگان در بیماران زیر 1 سال به طور معنی داری بیشتر از بیماران بالای 1 سال بود (001/0 = p). عدم تحمل غذایی (016/0 =p) عفونت های پوستی (047/0 = (p در بیماران بالای 1 سال به طور معنی داری بیشتر از بیماران زیر 1 سال بود.

  بحث و نتیجه گیری

  ازآنجایی که ما قادر به تغییر برخی از عوامل خطر مرتبط با پاتوژنز درماتیت آتوپیک نیستیم، بهتر است بر روی سایر عوامل خطر که قابل تغییر هستند تمرکز کنیم. این روش می تواند در پیشگیری از درماتیت آتوپیک موثر باشد.

  کلیدواژگان: درماتیت آتوپیک، کودکان، ویژگی های بالینی، شیوع
 • امیر نسیم فر، ابراهیم صادقی*، آرزو کاووسی صفحات 511-519

  پیش زمینه و هدف:

   استرپتوکوک بتاهمولیتیک گروه A به عنوان مهم ترین پاتوژن باکتریال مطرح در فارنژیت ها می باشد. این بیماری هر چند در همه گروه های سنی دیده می شود، ولی از شایع ترین عفونت های باکتریایی در کودکان است. مطالعه حاضر باهدف تعیین فراوانی کلونیزاسیون استرپتوکوک بتا همولیتیک گروه A در گلوی کودکان بدون علامت تنفسی 5- 15 ساله مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهر ارومیه طراحی و اجرا گردیده است.

  مواد و روش کار

  مطالعه حاضر به صورت صورت مقطعی بر روی کودکان 5 - 15 ساله مراجعه کننده به کلینیک های تخصصی کودکان دانشگاه علوم پزشکی شهر ارومیه به تعداد 260 نفر از ابتدای دی ماه سال 1399 الی انتهای خردادماه سال 1400 به صورت متوالی و در دسترس انجام گرفته است. اطلاعات دموگرافیک، وضعیت بالینی بررسی و در ادامه ضمن اخذ نمونه سواپ گلو، نتایج با کشت مثبت ازنظر حساسیت به آنتی بیوتیک های شایع بررسی شدند.

  یافته ها

  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که شیوع ناقلین سالم 3/7 درصد بوده است. بین شغل پدر و فراوانی ناقلین سالم ارتباط معنی داری مشاهده گردید (p=0.039). حساس ترین آنتی بیوتیک پنی سیلین و سفتریاکسون و مقاومت بالا نسبت به ارترومایسین و کلرومفنیکول مشاهده گردید.

  بحث و نتیجه گیری

  با همه محدودیت های مطالعه حاضر، به نظر می رسد که شیوع ناقلین سالم در حد متوسط و پایین است. وجود مقاومت آنتی بیوتیکی نشان دهنده عدم مدیریت صحیح مصرف بوده و باید اقدامات لازم در کنترل و نظارت بیشتر بر نحوه تجویز و مصرف آنتی بیوتیک صورت گیرد.

  کلیدواژگان: مقاومت آنتی بیوتیکی، کودکان، استرپتوکوکوک بتا همولیتیک گروه A، ناقلین سالم
 • وحید علی نژاد، شیما بلادی، اکرم شریعتی* صفحات 520-527

  پیش زمینه و هدف:

   هدف از این مطالعه بررسی تفاوت اندکس های آزمایشگاهی و ویژگی های آنژیوگرافی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونری در دو گروه مبتلا به سندرم متابولیک و غیر مبتلا بود.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه ی کوهورت گذشته نگر، 180 بیمار که به علت گرفتگی عروق کرونری در بیمارستان بستری شده بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران به دو گروه کلی مبتلا به سندرم متابولیک و غیر مبتلا تقسیم شدند. در ادامه بیماران بر اساس تعداد گرفتگی عروق کرونری به چهار زیر گروه، ازنظر برون ده قلبی به 4 چهار زیر گروه و ازنظر BMI به سه زیر گروه تقسیم شدند و در انتها متغیرهای مورد مطالعه بین این دو گروه مورد مقایسه قرار گرفته و تجزیه تحلیل این اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 20 صورت پذیرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه 84 نفر (7/46 درصد) دارای سندرم متابولیک بودند. همه این بیماران گرفتگی عروق کرونری داشتند که 81 نفر (45 درصد) با یک رگ گرفتگی، 53 نفر (4/29 درصد) با 2 رگ گرفتگی، 33 نفر (3/18 درصد) با 3 رگ گرفتگی و 13 نفر (2/7 درصد) با 4 رگ گرفتگی مواجه بودند. 147 نفر (7/81 درصد) جنسیت مرد داشته و میانگین سنی بیماران شرکت کننده 52/12±24/57 سال بود. میانگین سن و HDL در گروه با سندرم متابولیک کمتر از گروه بدون سندرم متابولیک بود، در حالیکه در متغیرهای هموگلوبین، گلبول های سفید و نوتروفیل ها، میانگین در گروه با سندرم متابولیک بیشتر از گروه بدون سندرم متابولیک بود.

  بحث و نتیجه گیری

  بیماران مبتلا به سندرم متابولیک که به علت بیماری قلبی بستری شده بودند، سن و HDL کمتر ولی BMI بالاتری نسبت به بیماران غیر مبتلا به سندرم متابولیک داشتند. با اینحال، تفاوتی بین بیماران مبتلا و غیر مبتلا به سندرم متابولیک ازنظر برون ده بطنی سمت چپ و تعداد رگ های کرونری درگیر وجود نداشت. در حالت کلی، ابتلا هم زمان به سندرم متابولیک بر اندکس های آزمایشگاهی و آنژیوگرافیکی بیماران مبتلا به بیماری عروق کرونر تاثیرگذار است.

  کلیدواژگان: سن، شاخص توده بدنی، بیماری عروق کرونری، سندرم متابولیک
 • فاطمه خواجات، علیرضا عزیز زاده دلشاد، نرگس حدادزاده نیری، مهرداد روغنی* صفحات 528-540

  پیش زمینه و هدف:

   قرار گرفتن طولانی مدت در معرض گلوکوکورتیکواستروییدها از طریق افزایش استرس اکسیداتیو و آپوپتوز، موجب آسیب مغز می شود. با توجه به خواص آنتی اکسیدانی و آنتی آپوپتوتیک اسید فرولیک، در مطالعه ی حاضر اثر اسید فرولیک بر یادگیری، حافظه و حفاظت هیپوکمپ در موش صحرایی تیمار شده با دگزامتازون موردبررسی قرار گرفت.

  مواد و روش کار

  این بررسی تجربی بر روی 32 سر موش صحرایی نر از نژاد ویستار انجام شد. برای القای آسیب عصبی، روزانه 500 میکروگرم بر کیلوگرم دگزامتازون به مدت 3 هفته تزریق گردید. گروه های تحت درمان به مدت 3 هفته، روزانه 50 میلی گرم بر کیلوگرم اسید فرولیک دریافت کردند. در پایان هفته سوم، پس از ارزیابی یادگیری و حافظه با استفاده از آزمون رفتار اجتنابی غیرفعال و تشخیص شیء جدید، برخی شاخص های مرتبط با استرس اکسیداتیو و آپوپتوز در هموژنه هیپوکمپ سنجش شد و تعداد نورون ها در ناحیهCA1 هیپوکمپ مورد شمارش قرار گرفت.

  یافته ها

  تاخیر در حین عبور و درصد تشخیص در گروه دگزامتازون دریافت کننده ی اسید فرولیک افزایش معنی داری در مقایسه با گروه دگزامتازون داشت. همچنین، کاهش معنی دار میزان مالون دی آلدیید (MDA)، کاسپاز 1، و کاسپاز 3، و افزایش معنی دار فعالیت سوپراکسیددیس موتاز (SOD) در گروه دگزامتازون تیمار شده با اسید فرولیک به دست آمد. بعلاوه، تیمار گروه دگزامتازون با اسید فرولیک از کاهش تراکم نورونی ناحیه CA1 هیپوکمپ جلوگیری نمود.

  بحث و نتیجه گیری

  مصرف اسید فرولیک هم زمان با تجویز طولانی مدت دگزامتازون از بروز اختلال یادگیری و حافظه و آسیب هیپوکمپ جلوگیری می نماید و بخشی از اثر سودمند آن از طریق کاهش استرس اکسیداتیو و آپوپتوز انجام می شود.

  کلیدواژگان: دگزامتازون، اسید فرولیک، هیپوکمپ، یادگیری، حافظه
 • حامد محمدی، محسن برغمدی*، رقیه محمدی صفحات 541-552

  پیش زمینه و هدف:

   سندرم درد پاتلوفمورال اصطلاحی است که برای درد ناشی از مفصل کشکک استخوانی یا بافت های نرم مجاور آن استفاده می شود. هدف از این پژوهش مقایسه اثر تحریک فراجمجمه ای قشر حرکتی اولیه (M1) و تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی (MBMR) بر دامنه نیروی عکس العمل زمین در افراد دارای کشککی رانی حین راه رفتن بود.

  مواد و روش کار

  در این پژوهش نیمه تجربی، 30 نفر مرد دارای درد کشککی رانی حضور داشتند. قبل و بعد از تحریک فراجمجمه ای و تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی، متغیرهای نیروی عکس العمل زمین با استفاده از دستگاه صفحه نیرو اندازه گیری شد. آزمون آماری آنالیز واریانس دوسویه در سطح معناداری 05/0 برای تجزیه وتحلیل آماری داده ها استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که اثر عامل زمان بر اوج نیروی داخلی-خارجی در هنگام تماس پاشنه پا (049/0=P)، هنگام جدا شدن پا زمین (001/0=P)، اوج نیروی قدامی-خلفی در حین جدا شدن پاشنه پا از زمین (044/0=P)، اوج نیروی عمودی عکس العمل زمین در هنگام جدا شدن پا از زمین ازلحاظ آماری معنادار بود (011/0=P). اثر عامل زمان بر زمان رسیدن به اوج نیروی داخلی-خارجی در هنگام تماس پاشنه پا (004/0=P) و زمان رسیدن به اوج نیروی قدامی-خلفی در حین جدا شدن پا از زمین (017/0=P) و زمان رسیدن به اوج نیروی عمودی در هنگام تماس پاشنه پا با زمین (009/0=P) و جدا شدن پا از زمین 047/0=P) معنی دار بود.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان گفت که تحریک فراجمجمه ای قشر حرکتی اولیه و تن آرامی و تنفس آگاهی مبتنی بر ذهن آگاهی برای کاهش درد کشککی رانی می تواند مفید باشد.

  کلیدواژگان: نیروی عکس العمل زمین، درد کشککی رانی، تن آرامی، تحریک فراجمجمه ای
 • امیرعلی جعفرنژادگرو*، مینا سالم، احسان فخری میرزانق صفحات 553-562

  پیش زمینه و هدف:

   اختلال کم توجهی/بیش فعالی، اختلال عصب - شناختی رایجی است که یکی از گسترده ترین حوزه های پژوهشی و همچنین یکی از بزرگترین علل ارجاع به مراکز سلامت روان در دهه های اخیر بوده است، هدف از پژوهش حاضر مقایسه فرکانس فعالیت عضلات در کودکان سالم و کودکان بیش فعال/ نقص توجه طی راه رفتن بود.

  مواد و روش کار :

  پژوهش حاضر از نوع موردی-شاهد بود. نمونه آماری شامل 20 پسر دارای اختلال نقص توجه/ بیش فعالی و 20 پسر سالم با دامنه سنی 7-9 سال بود که به طور در دسترس انتخاب شدند. از یک سیستم الکترومایوگرافی بدون سیم با 8 جفت الکترود سطحی دو قطبی برای ثبت فعالیت الکتریکی عضلات درشت نی قدامی، دوقلوی داخلی، پهن داخلی، پهن خارجی، راست رانی و دوسررانی، سرینی میانی طی راه رفتن استفاده شد. تحلیل داده ها با استفاده از آزمون آماری t مستقل انجام شد.

  یافته ها

  یافته ها نشان داد که میزان فرکانس عضله دوقلوی داخلی طی فاز بارگذاری در گروه بیش فعال بیشتر از گروه سالم است (001/0>p). همچنین نتایج نشان داد که فرکانس عضله پهن داخلی طی فاز پاسخ بارگذاری و فعالیت عضله سرینی میانی طی فاز میانه استقرار در گروه بیش فعال کمتر از گروه سالم است (001/0>p).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به کاهش فرکانس دو عضله سرینی میانی و پهن داخلی می توان بیان نمود که کنترل قامت در کودکان بیش/فعال/نقص توجه در دو صفحه سجیتال و فرونتال متفاوت از کودکان سالم است.

  کلیدواژگان: نقص توجه، بیش فعالی، الکترومیوگرافی، طیف فرکانس، راه رفتن
|
 • Shokouh Taghipourzahir*, Neda Farzadimoghadam Pages 478-484
  Background & Aim

  Timely diagnosis and differentiation of benign and malignant tumors of the upper respiratory tract can be effectual on more effective treatment and increase the quality of life of the patients. Therefore, in this study we investigated the clinicopathological characteristics of the upper respiratory tract lesions during the years 2006 to 2016 in Shahid Sadoughi Hospital, Yazd, Iran.

  Materials & Methods

  This descriptive, analytical and retrospective study was conducted by using the census method. The information of the patients who were diagnosed with a lesion of the upper respiratory tract and underwent biopsy and included the variables of age, sex, anatomical location, clinical symptoms, and pathology reports were extracted from their files and entered into a pre-prepared checklist. The information then entered into SPSS version 21 software were analyzed with the necessary statistical tests. P < 0.05 was considered statistically significant.

  Results

  Out of 2141 cases examined, 1715 cases (80.1%) were benign and 426 (19.9%) were malignant lesions. 1500 samples (70%) were related to male and 641 samples (30%) were related to female patients. There was a significant relationship between benign and malignant tumors of the upper respiratory tract with age, sex, and clinical symptoms as well as their site of involvement (P<0.05). Distribution of the frequency of malignant lesions was higher in older age and also in males. In terms of location of involvement, the most abundant malignant lesions were seen in the larynx area and the most abundant benign lesions were seen in the nasal area. The most common clinical symptom reported in benign lesions was nasal congestion, and in malignant lesions were voice violence and dysphagia.

  Conclusion

  Based on this study, if a tumor, especially in the larynx, occurs in a male as well as in old age, its malignancy should be considered and fast acts must be done to diagnose and treat it.

  Keywords: Benign Tumors, Malignant Tumors, Upper Respiratory System
 • Nazli Karami, Tohid Karami*, Alireza Mahoori, Ebrahim Hassani, Leila Hassani, Maryam Bahramian Pages 485-494
  Background & Aims

  Laparoscopic surgery has been developed recently. In this method, CO2 is insufflated in peritoneal space, rises intra-abdominal pressure, and causes hemodynamic changes. Capnography and non-invasive end-tidal CO2 (ETCO2) measurement are the most important and helpful monitoring methods.

  Materials & Methods

  In this semi-experimental study, 60 patients candidated for laparoscopic gynecological surgery were included. After induction of anesthesia by the same method, end-tidal CO2 monitoring was performed using capnography. Mean arterial pressure (MAP), and heart rate (HR) of the patients were measured in these intervals: Immediately after intratracheal intubation, before blowing CO2 into the abdominal cavity, immediately after blowing CO2 into the abdominal cavity, 10 minutes and 20 minutes after blowing gas into the abdominal cavity, 10 minutes after CO2 gas exits the abdominal cavity, and before extubation of the patient.

  Results

  ETCO2, MAP, and HR in the 10th and 20th minutes after gas blowing, as well as before extubation were statistically higher compared to other times (P <0.05).

  Conclusion

  According to the present study, it was concluded that end-tidal CO2 changes during laparoscopic surgery are helpful in the early diagnosis of complications, and the highest increase in end-tidal CO2 and hemodynamic changes are evident in the 10th and 20th minutes after blowing CO2 into the abdominal cavity.

  Keywords: Capnograghy, ETCO2, Gynecologic Surgery, Laparoscopy
 • Seyed Reza Ghaemi, Hamidreza Houshmand*, Alireza Esmaili Rouhi Pages 495-510
  Background &  Aims

  Atopic dermatitis (AD) is the most common inflammatory disease of the epidermis. In this study, we examined the frequency of factors affecting the incidence and clinical manifestations of atopic dermatitis.

  Materials & Methods

  In this descriptive-analytic study, all children under 5 years old referred to the allergy clinic of Motahhari Hospital in Urmia were examined. To diagnose the disease, standard criteria of Hanifin-Rajka in the form of a 25-item questionnaire were used. The obtained data were analyzed by using (SPSS) software.

  Results

  In this study, 106 patients with atopic dermatitis (69 males and 37 females) with a mean age of 14.13 ±11.64 months were studied. 49 patients (46.2%) were less and 57 patients (53.8%) are more than one-year-old. Countries of atopic dermatitis were 1.4%. Flexor surface involvement was significantly higher in males than females (P= 0.004). Involvement of flexor levels in patients over 1 year of age was significantly higher than patients under 1 year of age (P= 0.006). Personal or family atopy sample was significantly higher in the patients under 1 year of age than patients over 1 year of age (P=0.005). Itching during sweating was significantly higher in males than females (P =0.016). Danny Morgan line was significantly higher in patients under 1 year than patients over 1 year (P = 0.001). Food intolerance (P=0.016) and skin infections (P = 0.047) were significantly higher in patients over 1 year of age than patients under 1 year of age.

  Conclusion

  Since we are not able to change some of the risk factors related to the pathogenesis of atopic dermatitis, it is better to focus on other risk factors that are modifiable. This approach can be effective in preventing atopic dermatitis.

  Keywords: Atopic dermatitis, Children, Clinical features, Prevalence
 • Amir Nasimfar, Ebrahim Sadeghi*, Arezoo Kavoosi Pages 511-519
  Background & Aims

  Group A beta-hemolytic streptococcus is the most important bacterial pathogen in pharyngitis. Although the disease is seen in all age groups, it is one of the most common bacterial infections in children. The aim of this study was to determine the frequency of Beta Hemolytic Group a Streptococcus colonization in the throat of 5 to 15 year-old children without respiratory symptoms, referred to children’s Clinics in Urmia, Iran.

  Materials & Methods

  This cross-sectional study was performed on children aged 5 to 15 years, referring to specialized pediatric clinics at Urmia University of Medical Sciences on 260 people from Jun 2021 to June 2022 in a row and available has been taken. Demographic information and clinical status were evaluated and then while taking a throat swab sample, the results were evaluated with positive culture in terms of sensitivity to common antibiotics.

  Results

  The results of the present study showed that the prevalence of health carriers was 7.3%. There was a significant relationship between the father's job and the frequency of health carriers P=0.039. The most sensitive antibiotics were penicillin and ceftriaxone, and high resistance to erythromycin and chloramphenicol were observed.

  Conclusion

  Despite all the limitations of the present study, it seems that the prevalence of health carriers was moderate to low. The presence of antibiotic resistance indicates the lack of proper management of consumption, and the necessary measures should be taken to further control and monitor prescription and usage of antibiotics.

  Keywords: Antibiotic Resistance, Children, Group A Beta-Hemolytic Streptococcus, Healthy Carriers
 • Vahid Alinejad, Shima Beladi, Akram Shariati* Pages 520-527
  Background & Aims

  In this study, we aimed to investigate the differences between laboratory indices and angiographic characteristics of the patients with coronary artery disease in two groups of metabolic syndrome and non-metabolic syndrome.

  Materials & Methods

  In this retrospective cohort study, 180 patients who were hospitalized due to coronary artery occlusion were included in the study. The patients were divided into two groups of with and without metabolic syndrome. The patients were then divided based on the number of coronary artery occlusions into four subgroups, in terms of cardiac output into 4 subgroups, and in terms of BMI into three subgroups. Finally, the studied variables were compared between these two groups and the analysis of this information was done using SPSS 20 software.

  Results

  In this study, 84 patients (46.7%) had metabolic syndrome. All of these patients had coronary artery disease, 81(45%) with stenosis in one vessel, 53(29.4%) in 2 vessels, 33(18.3%) in 3 vessels, and 13(7.2%) with stenosis in 4 vessels. 147 patients (81.7%) were male, and the mean age of the participants was 57.24±12.52 years. The mean age and HDL in the group with metabolic syndrome were lower than those without it. However, the mean count of Hb, WBC, and Neutrophils in the group with metabolic syndrome was higher than the group without it.

  Conclusion

  Patients with metabolic syndrome who had been hospitalized for heart disease had lower age and HDL but higher BMI than the patients without metabolic syndrome. There was no difference between patients with and without metabolic syndrome in terms of left ventricular output and the number of coronary arteries involved. In general, simultaneously having metabolic syndrome affects the laboratory and angiographic indices of the patients with coronary artery disease.

  Keywords: Age, Body Mass Index, Coronary Artery Disease, Metabolic Syndrome
 • Fatemeh Khajat, Alireza Azizzade-Delshad, Narges Haddadzadeh-Niri, Mehrdad Roghani* Pages 528-540
  Background & Aims

  Long-term exposure to glucocorticosteroids is associated with brain damage through augmenting oxidative stress and apoptotic cell death. Due to the anti-oxidative and anti-apoptotic effects of ferulic acid (FA), its effect on learning, memory, and protection of the hippocampus in dexamethasone (DEX) treated rats were investigated in this study.

  Materials & Methods

  This experimental study was conducted on 32 male Wistar rats. Neural injury was induced by injection of 500 µg/kg/day of DEX for 3 weeks. Treatment groups received oral FA (50 mg/kg/day) for 3 weeks. At the end of 3rd week and following evaluation of learning and memory by passive avoidance and novel object discrimination (NOD) tests, some related factors of oxidative stress and apoptosis in hippocampal homogenate were measured and number of neurons in hippocampal CA1 area was also counted.

  Results

  Step-through latency and discrimination index were significantly higher in FA-treated DEX group than DEX group. FA-treatment of DEX group was associated with lower levels of MDA, caspase 1, and caspase 3 but higher activity of superoxide dismutase (SOD). Meanwhile, CA1 neuronal density was significantly higher in FA-treated DEX group.

  Conclusion

  Taking ferulic acid simultaneously with long-term administration of dexamethasone prevents the occurrence of learning and memory disorders and hippocampus damage, and part of its beneficial effect is done through reducing oxidative stress and apoptosis.

  Keywords: Dexamethasone, Ferulic acid, Hippocampus, Learning, Memory
 • Hamed Mohmadi, Mohsen Barghmadi*, Roghaye Mohamadi Pages 541-552
  Background & Aims

  Patellofemoral pain syndrome is a term used to describe pain that originates in the patellofemoral joint or the soft tissues surrouning it. This study compared the effects of relaxation tones and mindfulness-based breathing on the magnitude of the ground reaction force experienced by patellar femoris patients while walking to those of transcranial stimulation of the primary motor cortex.

  Materials & Methods

  Thirty men with patellofemoral pain participated in this semi-experimental study. With the aid of a force plate device, ground reaction force variables were assessed before and after transcranial stimulation, relaxation, and mindfulness-based breathing. The data were statistically analyzed using a two-way analysis of variance with a significance level of 0.05.

  Results

  The results showed that the effect of the time factor was statistically significant on the peak internal-external force during heel contact (P=0.049), when the foot leaves the ground (P=0.001), the peak anterior-posterior force during heel separation from the ground (P=0.044), and the peak vertical ground reaction force during heel separation from the ground (P=0.011). The effect of the time factor was statistically significant on peak internal-external forces during heel contact (P=0.004), peak anterior-posterior forces when the foot leaves the ground (P=0.017), peak vertical forces during heel contact with the ground (P=0.009), and peak vertical forces during foot separation from the ground (P=0.047).

  Conclusion

  Based on the findings, it can be inferred that transcranial stimulation of the primary motor cortex, as well as body relaxation and mindfulness-based breathing awareness may be effective in reducing patellofemoral pain.

  Keywords: Ground Reaction Force, Patellofemoral Pain, Relaxed Tone, Transcranial Stimulation
 • Amirali Jafarnezhadgero*, Mina Salem, Ehsan Fakhri Mirzanag Pages 553-562
  Background and Aim

  Attention deficit/hyperactivity disorder is a common neurocognitive disorder that has been one of the most extensive research fields and also one of the largest sources of referrals to mental health centers in recent decades. The aim of the present study was to compare muscular frequency content in healthy children and children with overactive/attention deficient during walking.

  Material and Methods

  The present study was a case-control type. The statistical sample included 20 boys with attention deficit/hyperactivity disorder and 20 healthy boys with an age range of 7-9 years, who were selected by convenient sampling method. A bipolar EMG system with 8 paires of electrodes was used to record EMG data of tibialis anterior, medial gastrocnemius, vastus medialis, vastus lateralis, rectus femoris, biceps femoris, and gluteus medius while walking. Independent sample t-test was used for statistical analysis.

  Results

  The results indicated that the frequency of the medial gastrocnemius muscle during the loading phase is higher in the hyperactive group than the healthy group (p<0.001). Also, results demonstrated that frequency continent of vastus medialis during loading phase and frequency continent of gluteus medius during mid-stance phase were lower in overactive group than healthy group (p<0.001).

  Conclusion

  Lower vastus medialis and gluteus medius activities in overactive group may be due to weal postural control in sagittal and frontal planes.

  Keywords: Attention Deficit, Hyperactivity, Electromyography, Frequency Content, Walking