اثر تمرینات در آب و تراباند بر طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد دارای پای پرونیت طی راه رفتن: یک مطالعه کارآزمایی بالینی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

 ارتباط بین محتوای فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد دارای پرونیت پا هنگام راه رفتن یکی از زمینه های موردعلاقه پژوهشگران است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی پروتکل تمرینی در آب و تراباند بر طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد دارای پای پرونیت طی راه رفتن بود.

مواد و روش کار:

 پژوهش حاضر از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی بود که به صورت نیمه تجربی و آزمایشگاهی اجرا شد. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 45 دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی که دارای پای پرونیت بودند، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور مساوی و تصادفی در سه گروه تراباند، تمرین در آب و کنترل جای گرفتند. برای مقایسه بین گروه ها از آزمون آنالیز واریانس چند متغیره استفاده شد. و سطح معنی داری 05/0 < p در نظر گرفته شد.

یافته ها

نتایج نشان داد که مولفه ی فرکانس با توان 5/99درصد در راستای داخلی-خارجی طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون افزایش معناداری برای عامل گروه نشان داد (001/0=P). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که فرکانس با توان 5/99درصد در راستای داخلی-خارجی طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون افزایش معناداری به ترتیب برای گروه های تمرین در آب، و تراباند برابر با (004/0=P؛ 001/0=P) بود. بر اساس آزمون تی زوجی، اثر تعاملی زمان-گروه بر فرکانس با توان 5/درصد99 نیروی عکس العمل زمین در راستای قدامی-خلفی به اندازه ی 19/22 درصد کاهش داشت (049/0=P). همچنین در راستای عمودی اثر عامل زمان بر فرکانس میانه طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون معنادار بود (044/0=P).

بحث و نتیجه گیری

با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش فوق می توان چنین گفت که تمرین در آب و تراباند احتمالا بتواند برای بهبود تعادل و کاهش نوسانات راه رفتن در افراد دارای پای پرونیت مفید باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
621 تا 633
لینک کوتاه:
magiran.com/p2534295 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!