فهرست مطالب

مجله مطالعات علوم پزشکی
سال سی و سوم شماره 8 (آبان 1401)

 • تاریخ انتشار: 1401/12/10
 • تعداد عناوین: 8
|
 • امیرعلی جعفرنژادگرو*، سعیده ناصری صفحات 563-574

  پیش زمینه و هدف :

  زانو پرانتزی از شایع ترین ناهنجاری های مفصل زانو است که در آن کوندیل های داخلی استخوان ران از یکدیگر دور می شوند. هدف از پژوهش حاضر مقایسه اثر هشت هفته تمرین دویدن بر روی تردمیل و دویدن بر سطح زمین بر متغیرهای نیروهای عکس العمل زمین افراد مبتلا به زانوی پرانتزی بود.

  مواد و روش کار:

   پژوهش حاضر از نوع نیمه تجربی و آزمایشگاهی بود. 45 پسر مبتلا به زانوی پرانتزی به صورت نمونه گیری تصادفی در سه گروه 15 نفره شامل گروه تمرین بر روی تردمیل (سن: 28/2±71/21 سال؛ وزن: 10/1±35/83 کیلوگرم)، گروه تمرین بر روی سطح زمین (سن: 33/2±14/21 سال؛ وزن: 84/1±25/82 کیلوگرم) و گروه کنترل (سن: 6/2±14/23 سال؛ 50/1±15/80 کیلوگرم) قرار گرفتند. تمرینات دویدن هشت هفته در گروه های تمرینی با سرعت تقریبی 2/3 متر بر ثانیه اجرا شد. نیروهای عکس العمل زمین به وسیله دستگاه صفحه نیرو برتک (Bertec Corporation, Columbus, OH) با فرکانس نمونه برداری برابر 1000 هرتز ثبت گردید. متغیرهای اوج دامنه نیروی عکس العمل زمین در سه بعد و زمان رسیدن به اوج نیروها جهت تحلیل آماری استفاده شد. جهت تحلیل های آماری از نرم افزار SPSS V21 و آنالیز واریانس دوسویه با اندازه های تکراری (repeated measure ANOVA) در سطح معناداری 05/0 استفاده شد.

  یافته ها

  نتایج پژوهش حاضر در مولفه های زمان رسیدن به اوج در راستای داخلی-خارجی در فاز تماس پاشنه اختلاف معنی داری را بین گروه زمین با دو گروه دیگر نشان داد (000/0=P). زمان رسیدن به اوج در راستای قدامی-خلفی طی فازهای تماس پاشنه اختلاف معنی داری را بین گروه تردمیل با دو گروه دیگر نشان داد (000/0=P). همچنین زمان رسیدن به اوج در راستای عمودی طی فاز هل دادن (000/0=P)، اختلاف معنی داری را بین گروه زمین با دو گروه دیگر نشان داد.

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده می توان بیان نمود که اثرات تمرین بر روی تردمیل در مقایسه با سطح زمین بیشتر بر روی زمان رسیدن بر اوج نیروها اثرگذار می باشد. به طورکلی تمرینات بر روی تردمیل اثرات مثبت بیشتری را در مقایسه با تمرین روی زمین نشان داد. باوجوداین، اثبات بهتر این موضوع نیاز به انجام پژوهش های بیشتر در این زمینه دارد.

  کلیدواژگان: زانوی پرانتزی، نیروهای عکس العمل زمین، دویدن، تردمیل
 • فاطمه حاتمی، مرتضی طاهری*، لیلا یوزباشی، خدیجه ایراندوست، مقصود نبیل پور صفحات 575-583
  پیش زمینه و هدف

  حفظ تعادل و پیشگیری از زمین خوردن از دغدغه های مهم در افراد سالمند است. لذا هدف از پژوهش حاضر، بررسی تاثیر مداخله ای هشت هفته تمرینات پیلاتس و مصرف سویا بر روی حس عمقی مفصل زانو و مچ پای زنان سالمند بود.

  مواد و روش کار

  این تحقیق نیمه تجربی به صورت میدانی با طرح پیش آزمون و پس آزمون انجام شد. جامعه آماری 45 نفر از سالمندان بالای 60 سال شهر زنجان بودند. روش نمونه گیری این تحقیق از نوع تصادفی ساده و در دسترس بود. بدین منظور پس از اعلام فراخوان در بین جامعه موردنظر، تعداد 40 نفر سالمند بر اساس فرمول کوکران انتخاب شدند و به چهار گروه پیلاتس (10 نفر)، سویا (10 نفر)، تمرینات پیلاتس + سویا (10 نفر) و گروه کنترل (10 نفر) تقسیم شدند. برای مقایسه گروه های پژوهش از آزمون تحلیل واریانس یک طرفه و تی وابسته در سطح معناداری 05/0> P استفاده شد.

  یافته ها:

   گروه تمرینات پیلاتس و گروه سویا در مورد فلکشن و دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن زانو به معیارهای سنجش نزدیک تر شدند، همچنین گروه تمرینات پیلاتس + سویا نسبت به هر سه گروه دیگر، بهبود معنی داری داشت (05/0<p).

  بحث و نتیجه گیری: 

  حرکات فلکشن زانو، دورسی فلکشن و پلانتار فلکشن مچ پا ازجمله حرکاتی هستند که به حفظ تعادل بدن و جلوگیری از زمین خوردن و آسیب دیدگی نقش محوری دارند. لذا انجام ورزش پیلاتس به همراه سویا می تواند به ارتقای آمادگی جسمانی و حفظ تعادل و به طورکلی سهولت در انجام فعالیت های روزمره امیدوار بود.

  کلیدواژگان: حس عمقی مچ پا، تعادل بدن، حس عمقی زانو، پیلاتس، سویا
 • فیروز صالح پور، امیر کمالی فر*، بهزاد اسکندر اوغلی، ثمر کمالی فر، حمید حسین پور صفحات 584-587

  شوانومای ancient  یکی از نادرترین زیرگروه های شوانومای تیپیکال است و تاکنون دو مورد از درگیری کودااکویینا با این تومور گزارش شده است. این نوع تومور دارای نواحی وسیع بدون سلول (آنتونی B) و بخش کوچکی از نواحی پرسلول (آنتونیA) می باشند که در شوانومای تیپیکال عکس این قضیه صادق است شکل پاتولوژیک این تومور بیانگر رشد آهسته قوام نرم  و سیر خوش خیم این نوع تومورها است.

  کلیدواژگان: شوآنومای باستانی، کوداکینا، شونوما
 • میلاد صالحی، سورنا نظر باقی، زعفر قلی نژاد*، آروین تقی زاده صفحات 588-595
  پیش زمینه و هدف

  سکته شایعترین و کشنده ترین بیماری نرولوژیک می باشد. سرتونین، یک نروترانسمیتر، در سکته مغزی ایسکمیک و نیز در تغییرات شناخت، تغییر می یابد. فرضیه ما چنین بود که  تغییرات سرتونین به کمک دارو به مدت سه ماه می تواند شناخت را بهبود دهد. ما دو داروی SSRI  را با یکدیگر مقایسه و اثرات آنها بر شناخت را در بیماران سکته مغزی ایسکمیک بستری شده در بیمارستان امام خمینی ارومیه را بررسی کردیم.

  مواد و روش ها: 

  در این مطالعه آینده نگر، تمامی بیماران با سکته مغزی ایسکمیک بستری شده در سال 1400 وارد مطالعه شدند.  بیماران با سابقه مصرف SSRI، مهار کننده MAO، اختلال شناخت قبلی از مطالعه کنار گذاشته شد. پس از دریافت فرم رضایتنامه، بیماران به دو روه تقسیم و به آنها داروی  اس سیتالوپرام و فلوکستین داده شد. وضعت شاخت بیمار قبل و بعد مداخله ارزیابی شد. داده ها با نرم افزار SPSS  ورژن 23 مورد ارزیابی قرار گرفت.

  یافته ها: 

  نتایج این مطالعه نشان داد اس سیتالوپرام  و نه فلوکستین سبب بهبود وضعیت شناخت می گردد. سن و مقادیر کراتنین با مقادیر شناخت قبل و بعد درمان ارتباط داشت. مقادیر اوره سرمی با اختلاف شناخت قبل و بعد درمان ارتباط دارد.

  بحث و نتیجه گیری

  داروی اس سیتالوپرام داروی بهتری برای بهبود روند شناخت  بیماران با سکته مغزی ایسکمیک می باشد.

  کلیدواژگان: اس سیتالوپرام، فلوکستین، شناخت، سکته مغزی ایسکمیک
 • نیما جوان، شیوا پاکزاد*، رحیم محمودلو صفحات 596-602

  پیش زمینه و هدف:

   آپاندکتومی به علت آپاندیسیت، شایع ترین جراحی اورژانس در جهان است. آپاندیسیت بیشتر در دهه های دوم تا چهارم زندگی رخ می دهد. این مطالعه باهدف بررسی مقایسه عفونت زخم در ترمیم پوست به دو روش ساب کوتیکولار و دور و نزدیک در آپاندکتومی های بدون عارضه در بیمارستان امام خمینی ارومیه بوده است.

  مواد و روش ها

  این مطالعه، یک کارآزمایی مداخله ای بود که بر روی 300 بیمار که تحت آپاندکتومی قرار گرفته بودند و زخم محل جراحی با دو نوع بخیه ساب کوتیکولار و دور و نزدیک ترمیم شده بود، انجام گردید. بیماران، توسط پزشک معالج ازنظر وجود علایم عفونت مثل ترشح چرکی، تندرنس محل، تب، هماتوم، قرمزی و درناژ در محل زخم جراحی مورد معاینه قرار گرفتند. تشخیص نهایی عفونت توسط پزشک معالج و بر اساس تعریف عفونت و نیز با توجه به علایم صورت گرفت.

  یافته ها

  در این مطالعه 150 نفرترمیم پوستشان به روش ساب کوتیکولار و 150 نفر به روش دور و نزدیک انجام گردید. ازنظر عفونت زخم جراحی، 3 نفر (2 درصد) دارای عفونت و 147 نفر (98 درصد) بدون عفونت بودند. در گروه ترمیم پوست به روش دور و نزدیک، 5 نفر (3/3 درصد) دارای عفونت و 145 نفر (7/96 درصد) بدون عفونت در ترمیم پوست به روش ساب کوتیکولار بودند. در کل 8 نفر (66/2 درصد) دارای عفونت زخم جراحی و 292 نفر (33/ 97 درصد) بدون عفونت زخم جراحی بودند که اختلاف معنی داری بین عفونت زخم پس از جراحی در دو گروه درمانی وجود نداشت (05/0<P).

  بحث و نتیجه گیری

  این مطالعه نشان داد در کل اختلاف معنی داری در عفونت زخم در دو گروه درمانی وجود نداشت. بااین حال، عفونت در گروه ترمیم پوست به روش ساب کوتیکولار بالاتر از گروه ترمیمم پوست به روش دور و نزدیک بود.

  کلیدواژگان: آپاندکتومی، عارضه، بخیه دور و نزدیک، بخیه ساب کوتیکولار، عفونت زخم
 • رسول بیدل نیکو، شیوا پاکزاد*، رحیم محمودلو، لیلا محمودزاده صفحات 603-609

  پیش زمینه و هدف:

   ابتلا به سنگ کیسه صفرا، یک بیماری شایع و مکرر دستگاه گوارشی است. عفونت های باکتریایی نیز ممکن است بتوانند در تشکیل و علامت دار شدن سنگ های کیسه صفرا نقش داشته باشند. یکی از باکتری های مطرح در این زمینه، هلیکوباکتر پیلوری می باشد. این مطالعه باهدف بررسی ارتباط فراوانی هلیکوباکتر پیلوری در مخاط کیسه صفرا با علایم بالینی در بیماران مبتلا به کوله لیتازیس علامت دار جراحی شده، انجام شده است.

  مواد و روش ها

  در این مطالعه هم گروهی، 60 نفر از بیماران که در سه ماهه چهارم سال 1398 با تشخیص کوله لیتیازیس علامت دار جراحی شده بودند، وارد مطالعه شدند. بیماران ازنظر ویژگی های دموگرافیک و علایم بالینی شامل علایم قبل از عمل موردبررسی قرا گرفتند. رنگ آمیزی هماتوکسیلین-ایوزین جهت بررسی بافت شناسی، و رنگ آمیزی گیمسا جهت بررسی هلیکوباکتر پیلوری انجام گرفت. در بررسی میکروسکوپی، لام های رنگ آمیزی شده با بزرگ نمایی حداکثر 40 و یا 100 ازنظر وجود یا عدم وجود هلیکوباکتر پیلوری موردمطالعه قرار گرفتند.

  یافته ها

  در این مطالعه، 13 نفر (7/21 درصد) مذکر و 47 نفر (7/78 درصد) مونث بودند. میانگین سنی بیماران 51/13 ± 61/47 سال بود. در 17 نفر (3/28 درصد)، مخاط کیسه صفرا ازنظر هلیکوباکتر پیلوری مثبت بود. شایع ترین علایم بالینی در بیماران مبتلا به هلیکوباکتر پیلوری مثبت عبارت بود از: درد اپی گاستر در 6/70 درصد، تهوع و استفراغ در 9/52 درصد، کاهش اشتها در 5/23 درصد، درد بین دو کتف در 5/23 درصد، و تب در 8/11 درصد. در این مطالعه ارتباط معناداری بین علایم بالینی کوله لیتیازیس و وجود هلیکوباکتر پیلوری در مخاط کیسه صفرا یافت نشد. همچنین بین وجود این باکتری در مخاط کیسه صفرا و سن و جنس بیماران ارتباط معناداری پیدا نشد (05/0<P).

  بحث و نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه نشان داد که در گروه های تحت مطالعه ارتباط معناداری بین علایم بالینی کوله لیتیازیس و وجود هلیکوباکتر پیلوری در مخاط کیسه صفرا وجود ندارد. همچنین بین وجود این باکتری در مخاط کیسه صفرا و سن و جنس بیماران وجود ندارد.

  کلیدواژگان: کوله سیستکتومی، کیسه صفرا، هلیکوباکتر پیلوری، کوله لیتیازیس علامت دار
 • محمد مهدیزاده، مهدیه قیاثی*، نیما باقری صفحات 610-620

  پیش زمینه و هدف:

   امروزه و با توجه به پیشرفت های علم پزشکی، محصولات مشتق شده از خون به عنوان یکی از ابزارهای بیولوژیکی مهم محسوب می شوند. در همین راستا استفاده از بیومواد مشتق شده از خون در پزشکی بازساختی به منظور ترمیم انواع بافت ها گسترش یافته است. یک دسته از این محصولات بر پایه جداسازی پلاکت ها می باشند که با فن های فرآوری متفاوتی حاصل و به تنهایی یا در ترکیب با انواع ساختارهای سنتتیک یا طبیعی مورداستفاده قرار می گیرند. این فرآورده های پلاکتی شامل تعداد زیادی از فاکتورهای رشد هستند که در فرآیند ترمیم و بازسازی بافت ها نقش اساسی دارند. هدف از این مطالعه بررسی اهمیت این فرآورده ها در ترمیم بافت های مختلف بدن بود.

  مواد و روش ها

  این مطالعه از نوع مروری است که با جستجوی الکترونیک در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و EMBASE از سال 2000 الی 2021 با کلمات کلیدی از قبیل پلاکت⸲ فاکتورهای رشد⸲ سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی انجام شد.

  یافته ها

  یافته های حاصل از مطالعات نشان داد که بیوموادهای مشتق شده از خون می توانند با روش های مختلفی استحصال شوند، و این فرآورده ها دارای انواع مختلفی از فاکتورهای رشد از قبیل VEGF⸲ PDGF،EGF ⸲TGF -β هستند که می توانند به بازسازی هر چه سریع تر بافت ها به تنهایی یا همراه با ترکیبات دیگر⸲ کمک کنند.

  بحث و نتیجه گیری

  بررسی ها حاکی از آن است که فرآورده های پلاکتی مشتق شده از خون می توانند باعث تسهیل و تسریع در روندترمیم بافت های مختلف گردند. همچنین می توانند کمک شایانی به پیشبرد اهداف درمانی کنند.

  کلیدواژگان: فرآورده های خونی، پلاکت، بیومواد، بازسازی بافت
 • ابراهیم پیری، رضا فرضی زاده*، محسن برغمدی صفحات 621-633

  پیش زمینه و هدف:

   ارتباط بین محتوای فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد دارای پرونیت پا هنگام راه رفتن یکی از زمینه های موردعلاقه پژوهشگران است. لذا هدف از مطالعه حاضر بررسی پروتکل تمرینی در آب و تراباند بر طیف فرکانس نیروهای عکس العمل زمین در افراد دارای پای پرونیت طی راه رفتن بود.

  مواد و روش کار:

   پژوهش حاضر از نوع مطالعه کارآزمایی بالینی بود که به صورت نیمه تجربی و آزمایشگاهی اجرا شد. نمونه آماری پژوهش حاضر شامل 45 دانشجوی دانشگاه محقق اردبیلی که دارای پای پرونیت بودند، به صورت هدفمند انتخاب شدند و به طور مساوی و تصادفی در سه گروه تراباند، تمرین در آب و کنترل جای گرفتند. برای مقایسه بین گروه ها از آزمون آنالیز واریانس چند متغیره استفاده شد. و سطح معنی داری 05/0 < p در نظر گرفته شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که مولفه ی فرکانس با توان 5/99درصد در راستای داخلی-خارجی طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون افزایش معناداری برای عامل گروه نشان داد (001/0=P). نتایج آزمون تعقیبی نشان داد که فرکانس با توان 5/99درصد در راستای داخلی-خارجی طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون افزایش معناداری به ترتیب برای گروه های تمرین در آب، و تراباند برابر با (004/0=P؛ 001/0=P) بود. بر اساس آزمون تی زوجی، اثر تعاملی زمان-گروه بر فرکانس با توان 5/درصد99 نیروی عکس العمل زمین در راستای قدامی-خلفی به اندازه ی 19/22 درصد کاهش داشت (049/0=P). همچنین در راستای عمودی اثر عامل زمان بر فرکانس میانه طی پس آزمون در مقایسه با پیش آزمون معنادار بود (044/0=P).

  بحث و نتیجه گیری

  با توجه به نتایج به دست آمده از پژوهش فوق می توان چنین گفت که تمرین در آب و تراباند احتمالا بتواند برای بهبود تعادل و کاهش نوسانات راه رفتن در افراد دارای پای پرونیت مفید باشد.

  کلیدواژگان: آب درمانی، تراب اند، طیف فرکانس، نیروی عکس العمل زمین، پای پرونیت، راه رفتن
|
 • Amirali Jafarnezhadgero*, Saeedeh Naseri Pages 563-574
  Background & Aim

  Genu varum is one of the most common abnormalities of the knee joint in which the inner condyles of the femur move away from each other. The aim of the present study was to compare efficiency of exercise on the treadmill and ground on the ground reaction forces during walking in people with genu varum.

  Material & Methods

  The present study was a quasi-experimental and laboratory study. Forty-five boys with genu varum were selected randomly and divided into three groups of 15 in each including: exercise on the treadmill (age: 21.78±2.28 years, weight: 83.35±1.10 kg), exercise on the ground (age: 21.14±2.33 years, weight: 82.25±1.84 kg), and control group (age: 23.14±2.60 years, weight: 80.15±1.50 kg). Running exercises were performed for eight weeks in training groups with running speed of 3.2 m/s. Ground reaction forces were recorded by Bertec Corporation (Columbus, OH) with sampling frequency of 1000 Hz. Ground reaction force amplitudes and their time to peak were used for statistical analysis. For statistical analysis, SPSS V21 software and analysis of variance with repeated measures (repeated measure ANOVA) were used at a significant level of 0.05.

  Results

  The results of the present study demonstrated that time to peak of the medio-lateral force at heel contact phase at exercise on the ground group was statistically different from other groups (P=0.000). Also, time to peak of the medio-latral force at heel contact phase at exercise on the treadmill group was statistically different from other groups (P =0.000). Moreover, time to peak of the vertical force at push-off phase at exercise on the treadmill group was statistically different from other groups (P =0.000).

  Conclusion

  According to the results, training on the treadmill is most effective than training on the ground on time to reach peak forces than force amplitudes. Overall, training on the treadmill have greater positive aspects than training on the ground. However, future studies are needed to establish this issue.

  Keywords: Genu varum, Ground Reaction Forces, Running, Treadmill
 • Fatemeh Hatami, Morteza Taheri*, Leila Yuzbashi, Khadija Irandoost, Maghsoud Nabilpour Pages 575-583
  Background & Aims

  Maintaining balance and preventing falls are important concerns for the elderly. Therefore, the aim of the current research was to study the interventional effect of eight weeks of Pilates exercises and soya consumption on knee and ankle joint proprioception of elderly women.

  Materials & Methods

  This semi-experimental and field-based research was done in a pre-test and post-test design. The statistical population was 45 elderly people over 60 years old from Zanjan city, Iran. Simple random and convenient sampling method was used in this research. For this, after announcing the call among the target community, 40 elderly people were selected based on Cochran's formula and divided into four groups: Pilates (10 people), soya (10 people), Pilates + soya (10 people), and control groups (10 people). To compare research groups, one-way analysis of variance and dependent t-test were used at the significance level of P<0.05.

  Results

  The Pilates group and the soya group were closer to the measuring criteria in knee flexion, dorsiflexion, and plantar flexion. Also, the Pilates + soya group showed significant improvement compared to all three groups (P<0.05).

  Conclusion

  Knee flexion, dorsiflexion, and ankle plantar flexion movements are among the movements that play central roles in maintaining body balance and preventing from falls and injuries. Therefore, performing pilates exercises with soybeans can improve physical fitness and maintain balance, and in general, ease daily activities.

  Keywords: Ankle Proprioception, Body Balance, Knee Proprioception, Pilates, Soya
 • Firooz Salehpoor, Amir Kamalifar*, Behzad Eskandaroghli, Samar Kamalifar, Hamid Hoseinpour Pages 584-587

  Ancient schwannoma is one of the rarest subtypes of typical schwannoma, and just two cases of codaequina involvement with this tumor have been reported so far. This type of tumor has large areas without cells (Antony B) and a small part of pericellular areas (Antony A), which in the case of typical schwannoma, it is opposite. The pathological form of this tumor indicates the slow growth of the soft consistency and the benign course of these types of tumors.

  Keywords: Ancient Showanoma, Caudaequina, Shownoma
 • Milad Salehi, Surena Nazarbaghi, Zafar Gholinejad*, Arvin Taghizadeh Pages 588-595
  Background & Aims

  Cognition impairment is a common manifestation of ischemic stroke patients. The cognition function is modulated by serotonin levels in the brain. The serotonin levels of brain are changed during ischemic stroke. Therefore, we hypothesis that intervention in serotonin reuptake may improve the cognition function in the patients. We evaluated and compared the effect of escitalopram and fluoxetine on ischemic stroke patients. 

  Materials & Methods

  A hundred patients whose ischemic stroke was confirmed by neurologist were enrolled in this interventional study at Imam Khomeini Hospital, Urmia, Iran. All treatments and interventions performed based on a standard approach. The first group received escitalopram(10 mgd/day) as an adjuvant treatment and second group received fluoxetine (10 mgd/day). The cognition function of the patients was measured by Dementia Rating Scale (DRS) in the 5th and 95th days after final diagnosis.  Statistical analysis was carried out using IBM SPSS Statistics software version 23.

  Results

  In this study about 54.1% of patients were female and the rest 45.9% were male.  Gender and smoking had no influence on cognition function. There was no difference in the cognition function of the patients with posterior and anterior circulation impairment. Our finding showed escitalopram but not fluoxetine improved the cognition function significantly (p=0.032). Age and creatinine levels had a significant correlation with cognition function before(DRS1) and after (DRS2) treatment and with their difference(DRS2-DRS1). While serum urea levels were correlated with the difference of DRS before and after treatment ( Pearson correlation, -.318, -.397 and P= 0.026, 0.005 respectively)

  Conclusion

  The results of this study recommends that escitalopram can be used as an adjuvant medicine to improve the cognition function in the ischemic stroke patients. The creatinine and urea levels may be a good biomarker to prescribe escitalopram in the ischemic stroke patients.

  Keywords: Cognition, Escitalopram, Fluoxetine, Ischemic Stroke
 • Nima Javan, Shiva Pakzad*, Rahim Mahmoudlo Pages 596-602
  Background & Aims

  Appendectomy due to appendicitis is the most common emergency surgery in the world. Appendicitis occurs mostly in the second to fourth decades of life. The aim of this study was to compare wound infection in skin repair by the two ways of subcuticular and far and near sutures in uncomplicated appendectomies in Imam Khomeini hospital, Urmia, Iran.

  Materials & Methods

  This study was an interventional trial that was conducted on 300 patients who underwent appendectomy and the surgical site wound was repaired with two types of subcuticular sutures and distal and proximal sutures. The patients were examined by the attending physician for signs of infection such as purulent discharge, local tenderness, fever, hematoma, redness, and drainage at the site of the surgical wound. The final diagnosis of the infection was made by the attending physician based on the definition of the infection and according to the symptoms.

  Results

  In this study, 150 people had their skin repaired by the subcuticular method and 150 people by the far and near method. In terms of surgical wound infection, 3 people (2%) had infection and 147 people (98%) had no infection. In the group of skin repair by far and near method, 5 people (3.3%) had infection and 145 people (96.7%) had no infection in skin repair by subcuticular method. In total, 8 people (2.66%) had surgical wound infection and 292 people (97.33%) had no surgical wound infection, and there was no significant difference between post-surgical wound infection in the two treatment groups (P<0.05).

  Conclusions

  This study showed that there was no significant difference in wound infection in two treatment groups. However, the infection in the subcuticular skin repair group was higher than the far and near skin repair group.

  Keywords: Appendectomy, Complication, Far, Near Suture, Subcuticular Suture, Wound Infection
 • Rasool Bidel Niko, Shiva Pakzad*, Rahim Mahmoudlou, Leila Mahmoudzadeh Pages 603-609
  Background & Aim

  gallstone is a common and frequent disease of the digestive system. Bacterial infections may also contribute to the formation and symptoms of gallstones. One of the prominent bacteria in this field is Helicobacter pylori. This study was conducted with the aim of investigating the relationship between the prevalence of Helicobacter pylori in the gallbladder mucosa and its clinical symptoms in the patients with symptomatic cholelithiasis who underwent surgery.

  Materials & Methods

  In this cohort study, 60 patients who underwent surgery for symptomatic cholelithiasis in the fourth quarter of 2018 were included in the study. Patients were examined in terms of demographic characteristics and clinical symptoms including preoperative symptoms. Hematoxylin-eosin staining was performed for histological examination, and Giemsa staining was performed for Helicobacter pylori examination. In the microscopic study, the stained slides were studied with a maximum magnification of 40 or 100 for the presence or absence of Helicobacter pylori.

  Results

  In this study, 13 people (21.7%) were male and 47 people (78.7%) were female. The average age of the patients was 47.61 ± 13.51 years. In 17 people (28.3%), the gallbladder mucosa was positive for Helicobacter pylori. The most common clinical symptoms in Helicobacter pylori positive patients were: epigastric pain in 70.6%, nausea and vomiting in 52.9%, loss of appetite in 23.5%, pain between the two shoulder blades in 23.5%, and fever in 11.8 percent. In this study, no significant relationship was found between the clinical symptoms of cholelithiasis and the presence of Helicobacter pylori in the gallbladder mucosa. Also, no significant relationship was found between the presence of this bacteria in the gallbladder mucosa and the age and sex of the patients (P<0.05).

  Conclusion

  The results of this study showed that there is no significant relationship between the clinical symptoms of cholelithiasis and the presence of Helicobacter pylori in the gallbladder mucosa in the studied groups. Also, there is no relationship between the presence of this bacteria in the gallbladder mucosa and the age and sex of the patients.

  Keywords: Cholecystectomy, Gallbladder, Helicobacter Pylori, Symptomatic Cholecystitis
 • Mohammad Mehdizadeh, Mahdieh Ghiasi*, Nima Bagheri Pages 610-620
  Background & Aim

  Nowadays, according to the advances in medical science, blood products are considered as one of the important biological tools. In this regard, the use of blood-derived biomaterials in reconstructive medicine to repair a variety of tissues has expanded. One of these products is based on platelet separation, which is obtained by different processing techniques and is used alone or in combination with a variety of synthetic or natural structures. These platelet products contain a large number of growth factors that play key roles in the process of tissue repair and regeneration. The purpose of this study was to investigate the importance of these products in the repair of different body tissues.

  Materials & Methods

  This study is a review one that was conducted by electronic search in PubMed and EMBASE databases from 2000 to 2021 with keywords such as platelet⸲ growth factors⸲ stem cells and regenerative medicine.

  Results

  Findings from studies show that blood-derived biomaterials can be extracted by different techniques, and these products have different types of growth factors such as VEGF, PDGF, EGF, and TGF-β, which can contribute to faster tissue regeneration alone or in combination with other substances.

  Conclusion

  Studies show that blood-derived platelet products can facilitate and accelerate the healing process of various tissues. They can also help advance therapeutic goals.

  Keywords: Blood Products, Platelet, Biomaterial, Tissue regeneration
 • Ebrahim Piri, Reza Farzizade*, Mohsen Barghamadi Pages 621-633
  Background & Aims

  The relationship between the frequency content of ground reaction forces in people with peroneitis while walking is one of the fields of interest for researchers. Therefore, the aim of the present study was to investigate the training protocol in water and the thera-band on the frequency spectrum of ground reaction forces in people with pronate during walking.

  Materials & Methods

  The present study was a clinical trial study that was conducted in a semi-experimental and laboratory manner. The statistical sample of the present study included 45 students of Mohaghegh Ardabili University, Ardabil, Iran, who had pronate and were selected purposefully and were placed randomly and equally in the three groups of thera-band, exercise in water, and control. Multivariate analysis of variance test was used to compare between groups. The significance level was considered as (P<0.05).

  Results

  The results indicated that there was a significant increase in the frequency component with a power of 99.5% in the internal-external direction during the post-test compared to the pre-test (P=0.001). The results of the follow-up test showed that the frequency with a power of 99.5% in the internal-external direction during the post-test compared to the pre-test increased significantly, , for the groups of training in water, and the thera-band (Ps equal to 0.004 and 0.001, respectively). Based on paired t-test, the interactive effect of time-group on frequency with 99.5% power of ground reaction force in the anterior-posterior direction decreased by %22.19 (P=0.049). Also, in the vertical direction, the effect of the time factor on the mean frequency during the post-test was significant compared to the pre-test (P=0.044).

  Conclusion

  According to the results from the above research, it can be said that training in water and thera-band may probably be useful for improving balance and reducing walking fluctuations in people with pronate.

  Keywords: Frequency Domain, Gait, Ground Reaction Force, Hydrotherapy, Pronate Foot, Thera-Band