نقش رهبری تحول آفرین و هوش موفق در عملکرد خلاقانه با میانجی گری مدیریت دانش و خودکارآمدی معلمان

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

هدف اصلی پژوهش بررسی نقش رهبری تحول آفرین و هوش موفق در عملکرد خلاقانه با میانجی گری مدیریت دانش و خودکارآمدی معلمان بود.

روش

روش پژوهش کمی، توصیفی و از نوع مطالعات همبستگی بود. جامعه پژوهش معلمان ناحیه چهار شیراز به تعداد 1890 نفر بودند، که از این جامعه با روش نمونه گیری تصادفی ساده و بر مبنای فرمول کوکران نمونه ای به حجم 318 نفر انتخاب شد. برای جمع آوری داده های پژوهش از پرسشنامه-های رهبری تحول آفرین بس و آلیو (1997)، هوش موفق گریگورنکو و استرنبرگ (2002)، مدیریت دانش شرون و لاوسون (2003)، خودکارآمدی ریگز و نایت (1994)، و عملکرد خلاقانه الدهام و کامینگز (1996) استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با کمک تکنیک های توصیفی (میانگین و انحراف معیار) و استنباطی (تحلیل عاملی تاییدی و تحلیل مسیر تاییدی) و با استفاده از نرم افزارهای Spss و Lisrel انجام شد.

یافته ها:

 نتایج تحلیل نشان داد: متغیرهای رهبری تحول آفرین، هوش موفق، مدیریت دانش و خودکارآمدی دارای اثر مستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر عملکرد خلاقانه معلمان بودند؛ رهبری تحول آفرین و هوش موفق با میانجی گری مدیریت دانش و خودکارآمدی دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار بر عملکرد خلاقانه معلمان بودند؛ همچنین خودکارآمدی با میانجی گری مدیریت دانش دارای اثر غیرمستقیم، مثبت و معنادار در سطح 05/0 بر عملکرد خلاقانه معلمان بود.

نتیجه گیری:

 در نهایت بر اساس نتایج این پژوهش می توان گفت استفاده مدیران مدارس از سبک رهبری تحول آفرین و هوش موفق، بواسطه مدیریت دانش و خودکارآمدی، منجر به عملکرد خلاقانه معلمان می شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
85 تا 108
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535801 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!