طراحی و ارائه مدل تاثیرگذاری برنامه های خلاق رسانه ملی بر توسعه فرهنگ مالیاتی

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

طراحی و ارایه مدل تاثیرگذاری برنامه های خلاق رسانه ملی برتوسعه فرهنگ مالیاتی است.

روش

پژوهش کاربردی و کیفی است که با مطالعه مبانی نظری، ازجمله کتب، مجلات و مقالات مرتبط، اطلاعات جمع آوری و چارچوب اولیه پژوهش استخراج شد و پروتکل مصاحبه ها آماده و مصاحبه های نیمه ساختار یافته با 30 نفر از خبرگان حوزه مالیات و رسانه با تجربه در حوزه مطالعه صورت گرفت. نمونه گیری غیر احتمالی هدفمند و روش نمونه گیری گلوله برفی و مصاحبه ها به روش تحلیل تم و با استفاده از نرم افزارمکس کیودا2020 کدگذاری شدند. مولفه های اثرگذاری رسانه ملی بر توسعه فرهنگ مالیاتی با استفاده از روش تحلیل تم و مصاحبه با خبرگان و پالایش مدل طی دو راند دلفی با گروه دیگری از خبرگان، مشتمل بر 94کد محوری و 10 تم اصلی احصاء شد و مدل باهییت دلفی و مشارکت خبرگان و استفاده از ضریب توافق کندال اعتبار سنجی شد.

 یافته ها: 

تاثیر رسانه ملی بر توسعه فرهنگ مالیاتی شامل 10 تم اصلی است که به سه دسته مسیولیت اجتماعی، کارکرد رسانه و عوامل زمینه ای تقسیم می شود.

نتیجه گیری:

 توجه به تاثیر رسانه ملی بر فرهنگ مالیاتی می تواند راهگشای سیاستگذاران جهت تسریع توسعه فرهنگ مالیاتی و به تبع آن اجرای سایر شاخص های توسعه یافتگی باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
225 تا 252
لینک کوتاه:
magiran.com/p2535806 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!