رابطه انگیزه های ورزشی، کیفیت رابطه و قصد مصرف ورزشی در هواداران تیم های فوتبال

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه انگیزه های ورزشی، کیفیت رابطه و قصد مصرف ورزشی در هواداران تیم های فوتبال است. در این راستا، 384 نفر از هواداران ورزش فوتبال که شناخت کاملی از لیگ فوتبال و تیم های روز داشتند، انتخاب شده و با توزیع پرسشنامه بین آنها، پاسخ ها جمع آوری شد و با روش معادلات ساختاری، در محیط نرم افزاری Smart-PLS روابط بین متغیرها مورد تحلیل قرار گرفت. یافته ها نشان داد که انگیزه های عاطفی، شناختی و رفتاری هواداران فوتبال، بر کیفیت رابطه، و کیفیت رابطه بر قصد مصرف ورزشی هواداران فوتبال اثرگذار است.
زبان:
فارسی
صفحات:
53 تا 67
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537632 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!