مقایسه انگیزش شغلی کارکنان حوزه تربیت بدنی و سلامت در نیروهای مسلح بر اساس نظریه هرزبرگ

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف تحقیق حاضر مطالعه تطبیقی انگیزش شغلی کارکنان حوزه تربیت بدنی و سلامت در نیروهای مسلح بر اساس نظریه هرزبرگ بود. روش پژوهش توصیفی بوده، و جامعه مورد مطالعه شامل کلیه کارکنان  حوزه ورزش دو و میدانی و هندبال نیروهای مسلح می باشد. کل جامعه آماری یعنی 33 نفر، به عنوان نمونه تحقیق انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از دو پرسش نامه محقق ساخته اطلاعات فردی و پرسش نامه اختصاصی جهت تعیین اولویت های انگیزشی- بهداشتی استفاده گردید. پرسشنامه ها برای اعتباریابی به متخصصان مربوطه ارایه گردید. برای محاسبه پایایی پرسش نامه از روش آماری آلفای کرونباخ استفاده شد که ضریب پایایی آن 88/0 محاسبه گردید. داده ها با روش آمار توصیفی، ضریب همبستگی اسپیرمن، آزمون کلموگروف اسمیرنف و آزمون t مستقل، تجزیه و تحلیل شدند. یافته های پژوهش حاکی از آن است که در هر دو حوزه ورزش هندبال و دو ومیدانی، وجود تعهد و مسیولیت در محیط کار، از بیشترین اولویت انگیزش شغلی برخوردار بود و در زمینه عوامل بهداشتی، نحوه ارتباط با دیگران در حوزه ورزش دو و میدانی و نحوه سرپرستی و نظارت شغلی در حوزه ورزش هندبال، از مهم ترین موارد بودند، حقوق و مزایا و امنیت شغلی در رده آخر اولویت بهداشتی قرار گرفتند. بین عوامل انگیزشی و بهداشتی در سطح معناداری 01/0، همبستگی وجود داشت. همچنین همبستگی معکوسی در سطح 05/0 بین تحصیلات و عوامل انگیزشی و بهداشتی شغلی وجود مشاهده شد. بین عوامل انگیزشی در حوزه ورزش دو و میدانی و هندبال نیروهای مسلح، تفاوت معناداری دیده نشد، در صورتی که بین عوامل بهداشتی در این دو حوزه ورزشی، در سطح 05/0 تفاوت معناداری مشاهده شد.
زبان:
فارسی
صفحات:
18 تا 28
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537637 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!