ارائه مدل توسعه منابع انسانی در سازمان های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد (مطالعه موردی استان لرستان)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

مقدمه :

هدف این پژوهش طراحی مدل توسعه منابع انسانی در سازمان های ورزشی با رویکرد کارآفرینانه با استفاده از نظریه داده بنیاد در استان لرستان بود.

روش پژوهش: 

این تحقیق از حیث مبانی فلسفی پژوهش در پارادایم تفسیرگرایی، از منظر هدف جزء تحقیقات اکتشافی و روش اجرای کار به صورت کیفی بود که از راهبرد پژوهشی نظریه پردازی داده بنیاد با رهیافت نظام مند و با انجام مصاحبه نیمه ساختاریافته، داده ها جمع آوری و کدگذاری باز، محوری و انتخابی انجام گرفت. جامعه آماری پژوهش مدیران سازمان های ورزشی استان لرستان بودند. مشارکت کنندگان تحقیق با توجه به اشباع نظری داده ها شامل 20 نفر از مدیران ارشد سازمان های ورزشی استان لرستان بودند.

یافته ها

یافته ها نشان داد که شرایط علی شامل نگرش و مسیولیت سازمان های ورزشی نسبت به کارآفرینی، شرایط محوری شامل داشتن مدیریت منابع کارآفرینانه؛ راهبردها شامل راهبردهای فردی و سازمانی؛ شرایط مداخله گر شامل داشتن نظام اداری و مدیریتی؛ شرایط زمینه ای داشتن توسعه و مشوق جویی کارآفرینی و پیامدها داشتن توسعه فردی و سازمانی (عملکرد کاری، رضایت شغلی و کیفیت کاری) بودند.

نتیجه گیری

با توجه به اهمیت روزافزون منابع انسانی به عنوان عامل مهم تحول سازمان ها در عصر رقابت، توسعه و بهبود مستمر منابع انسانی و پرورش آنها به گونه ای اجتناب ناپذیر، ضروری به نظر می رسد. مدیران سازمان های ورزشی باید در زمینه آموزش منابع انسانی برنامه ریزی کنند و به مهارت های کارآفرینانه نگاه ویژه داشته باشند.

زبان:
فارسی
صفحات:
322 تا 340
لینک کوتاه:
magiran.com/p2537735 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!