بررسی تاثیر سبک زند گی بر کیفیت زندگی و اختلال در سلامتی جمعیت سالمند شهر اهواز در سال 1399

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه و هدف

مطالعات جمعیت شناختی در مورد سالمندی درکشورهای درحال توسعه یک تلاش نسبتا تازه ای است. شیوه زندگی سالم منبعی ارزشمند برای کاهش شیوع و تاثیر مشکلات بهداشتی و ارتقای سلامت، تطابق با عوامل استرس زای زندگی و بهبود کیفیت زندگی است. پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر سبک زندگی بر کیفیت زندگی و اختلال در سلامت سالمندان در سال 1399 انجام شد.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی _پیمایشی برروی 1000 نفر از سالمندان بالای 60 سال ساکن شهر اهواز انجام گرفت. گردآوری داده ها به صورت میدانی و با استفاده از پرسشنامه های سبک زندگی،کیفیت زندگی و اختلال سلامتی انجام شد. تجزیه وتحلیل داده ها با استفاده ار نزم افزار spss19 انجام شد. داده ها با استفاده از آمار توصیفی (میانگین، فراوانی و درصد) و آمار تحلیلی (ضریب همبستگی پیرسن یا معادل ناپارامتری آن ضریب همبستگی اسپیرمن) تجزیه و تحلیل شد. سطح معنی داری 0.05 در نظر گرفته شد. برای آزمون مدل نظری تحقیق و اعتبار پرسشنامه از مدل سازی معادلات ساختاری با استفاده از نرم افزار AMOS استفاده شد..

یافته ها: 

بر طیق یافته های آماری تمامT  های بدست آمده  بزرگتر از 96/1 درصد می باشد. تمام فرضیه ها مورد نظر تایید شده است. نتایج نشان داد که سبک زندگی سالمندان تاثیر بسزایی در سلامتی آنان دارد.

نتیجه گیری:

 آگاهی سالمندان در خصوص سبک زندگی سالم کاملا ضروری می باشد و با برپایی کلاس های شیوه زندگی سالم، در ارتقای سلامتی و کیفیت زندگی این گروه آسیب پذیر جامعه می توان گامی موثر برداشت. همچنین کلاس هایی نظیر آموزش مدیریت استرس، آموزش تغذیه سالم، فراهم کردن برنامه های تفریحی و ورزشی از جمله راه کارهای پزشکی  است.

زبان:
فارسی
صفحات:
556 تا 571
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538296 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!