تدوین الگوی جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

پژوهش با هدف تدوین الگوی جامعه شناختی نهادینه کردن ورزش همگانی در بین دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه انجام شد.

روش‌شناسی:

 روش تحقیق بر مبنای هدف، کاربردی؛ بر مبنای راهبرد، ترکیبی و بر مبنای روش اجرا توصیفی- پیمایشی بود. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه پیام نور استان کرمانشاه (7000 نفر) ورودی نیمسال اول 1399-1400بودند که با روش نمونه‌گیری، طبقه‌ای- تصادفی و بر اساس جدول مورگان (364 نفر) به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در پژوهش استفاده از پرسشنامه استاندارد محقق ساخته بود. در این پژوهش روایی پرسش‌نامه ها با استفاده از روایی محتوایی و بر اساس نظرخواهی با خبرگان علمی دانشگاهی مورد بررسی قرار گرفت و پایایی پرسش‌نامه‏‏ ، با ضریب آلفای کرونباخ 84/0 محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل یافته‌ها و تدوین الگو، از نرم افزار آماری Smart PLS، مدل معادلات ساختاری و روش تحلیل عاملی تاییدی استفاده شده است.

یافته‌ها:

 نتایج نشان داد که نقش خانواده در نهادینه کردن ورزش همگانی با ضریب تاثیر 40/0 و مقدار T 95/3، نقش رسانه های اجتماعی در نهادینه کردن ورزش همگانی با ضریب تاثیر 77/0 و مقدار T 640/ 15 و نقش دانشگاه در نهادینه کردن ورزش همگانی با ضریب تاثیر 32/0 و مقدار T 94/3 تاثیر مثبت و معنادار داشته است.

نتیجه‌گیری: 

به خوبی مشاهده می گردد که نقش رسانه های اجتماعی در نهادینه کردن ورزش همگانی نسبت به سایر شاخص ها پررنگ تر می باشد و نقش دانشگاه در این زمینه از سایر شاخص ها کمرنگ تر بوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
309 تا 320
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538751 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!