رابطه ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری ورزشی با عوامل روان شناختی پیام های تبلیغاتی (مطالعه موردی: مجموعه ورزشی سرزمین موج های آبی مشهد)

پیام:
نوع مقاله:
مطالعه موردی (بدون رتبه معتبر)
چکیده:
هدف

ورزش های آبی یکی از ورزش های مورد علاقه جوانان محسوب می شود. هدف از این تحقیق بررسی رابطه ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری ورزشی با عوامل روان‌شناختی پیام‌های تبلیغاتی بود.

روش‌شناسی:

 جامعه آماری کلیه استفاده‌کنندگان از مجموعه ورزشی سرزمین موج‌های آبی مشهد بود که 384 نفر به‌عنوان نمونه آماری انتخاب شد. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه‌های احساس لذت و انگیختگی مهرابیان و راسل (1974) و ارزش ویژه برند آکر (1991) استفاده شد. به‌منظور تجزیه‌وتحلیل داده‌ها از آمار توصیفی و رگرسیون خطی چندگانه استفاده شد.

یافته‌ها:

 نتایج نشان داد که بین انگیختگی و مولفه‌های ارزش ویژه برند رابطه مثبت و معنی‌داری وجود دارد (05/0<p). همچنین بین لذت حاصل از تبلیغات، با تمامی مولفه‌های ارزش ویژه برند مقاصد گردشگری ورزش‌های آبی رابطه مثبت معنی‌داری وجود دارد (05/0<p).

نتیجه‌گیری:

 به‌صورت کلی می‌توان این‌گونه استنباط کرد که شیوه دست‌کاری و انتخاب لذت و انگیختگی ادراک‌شده از تبلیغات می‌تواند ارزش ویژه برند مجموعه ورزشی سرزمین موج های آبی را تحت تاثیر قرار دهد.

زبان:
فارسی
صفحات:
127 تا 139
لینک کوتاه:
magiran.com/p2538758 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 750,000ريال می‌توانید 50 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 50 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!