الگوی حضورگرایی کارکنان: مرور نظام مند مطالعات با رویکرد فراترکیب

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

زمینه:

سلامت کارکنان و محیط کار برای هر سازمانی مهم است. اما گاهی، برخی از پدیده‌های سازمانی این مسیله را دچار چالش می‌کنند. یکی از پدیده‌های نوظهور سازمانی، حضورگرایی است که موجب می‌شود کارمند با وجود بیماری (جسمانی یا روانی) و احساس ناخوشی تصمیم به حضور در محل کار خود بگیرد. هدف پژوهش حاضر ارایه الگوی حضورگرایی کارکنان مبتنی بر عوامل موثر بر این پدیده رفتاری می‌باشد.

روش کار

در این مطالعه به روش متاسنتز تمامی پژوهش‌های پایگاه‌های معتبر که مرتبط با موضوع پژوهش بودند از سال 1991 تا 2022 بصورت سیستماتیک مورد بررسی قرار گرفتند و در نهایت با رعا‌‌یت معیارهای ورود و خروج، 78 مقاله شناسایی و مورد تحلیل قرار گرفت.

یافته‌ها

نتایج نشان داد که محرک‌های حضورگرایی کارکنان را می‌توان در الگویی شامل 3 بعد رفتاری، ساختاری و زمینه ای، با 13 مقوله محوری و 60 مولفه طراحی کرد. 13 مقوله محوری شامل ویژگی و رویه های سازمانی، ویژگی‌های شغل، مدیریت منابع انسانی سازمان، فرهنگ سازمانی، وضعیت سلامت فرد، نگرش و ادراک کارمند نسبت به پیامدهای غیبت یا حضورگرایی، ارتباطات و تعاملات سازمانی، ویژگی های فردی، شخصیت فرد، نگرش شغلی و سازمانی، عوامل فرهنگی و اجتماعی، عوامل اقتصادی جامعه و قانون گذاری و زیرساخت می‌باشد.

نتیجه‌گیری

نتایج سنتزپژوهی و تحلیل 78 مقاله در این پژوهش نشان داد که حضورگرایی پدیده ای پیچیده و چندبعدی است که عوامل مختلفی باعث بروز آن می شود و مدیریت صحیح این رفتار در سازمان در گرو توجه دقیق به الگوی شناسایی شده در این تحقیق می باشد.

زبان:
فارسی
صفحات:
5 تا 21
لینک کوتاه:
magiran.com/p2553588 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!