مقایسه پیش بینی کننده های توکوفوبیا در مادران سه ماهه آخر و شش ماهه اول بارداری بر اساس باورهای فراشناختی، اضطراب کرونا و اضطراب بیماری

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:

پیش زمینه و هدف:

توکوفوبیا ترس بیمارگونه از زایمان است که می تواند منجر به بروز اضطراب و نگرانی در زنان باردار گردد. مطالعه حاضر باهدف مقایسه پیش بینی توکوفوبیا بر اساس باورهای فراشناختی، اضطراب کرونا و اضطراب بیماری در مادران سه ماهه آخر؛ و شش ماهه اول بارداری در سال 1400 اجرا گردید.

مواد و روش کار:

 این پژوهش از نوع مورد-شاهدی بوده که در سال 1400 در مورد 104 نفر از مادران باردار نخست زا  (52 نفر سه ماهه آخر و 52 نفر شش ماهه اول) انجام شد. روش نمونه گیری، روش در دسترس بود و با همکاری پرستاران و  ماماها در مراکز بهداشتی شهرستان شوشتر انجام شد. داده ها با استفاده از پرسش نامه شدت توکوفوبیا، باور های فراشناخت، اضطراب کرونا و اضطراب بیماری گرد آوری و در مدل رگرسیون خطی چند گانه در نرم افزار SPSS نسخه 22 تحلیل شدند.

یافته ها:

 متغیرهای مهارناپذیری و خطر (β= 0/41)، علایم روانی اضطراب کرونا (β= 0/31)، نگرانی کلی سلامتی (β= 0/33) و باورهای مثبت در مورد نگرانی (31/0-β=) به ترتیب مهم ترین عوامل پیش بینی کننده توکوفوبیا در مادران سه ماهه آخر بارداری بودند. همچنین متغیرهای ابتلا به بیماری (35/0β=) ، نیاز به مهار افکار (42/0β=)، اطمینان به حافظه (27/0β=) و علایم جسمانی اضطراب کرونا (23/0β=) به ترتیب مهم ترین عوامل پیش بینی کننده توکوفوبیا در مادران شش ماهه اول بارداری بودند.

بحث و نتیجه گیری:

 این پژوهش نشان داد که در مادران سه ماهه آخر بارداری، متغیر مهارناپذیری و خطر و در مادران شش ماهه آخر، متغیر ابتلا به بیماری، توان پیش بینی کنندگی بیشتری را دارد. بر این اساس، با اجرای برنامه های آموزشی بهداشت عمومی و نحوه مراقبت های بهداشت روان در مراکز بهداشتی مادران را در کاهش تو کوفوبیا می توان یاری داد.

زبان:
فارسی
صفحات:
634 تا 645
لینک کوتاه:
magiran.com/p2557783 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!