بررسی ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بر اساس مدل رالف تایلر

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
مقدمه

توجه به رشد همه جانبه دانشجویان و آموزش ارزش ها و مباحث اخلاقی همواره یکی از اهداف مهم نظام های آموزشی در دانشگاه ها محسوب می شود، بنابرین هدف از مطالعه حاضر ارزیابی کیفیت درونی برنامه درسی دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند بر اساس مدل رالف تایلر بود.

روش بررسی

این مطالعه توصیفی-تحلیلی است. جامعه مورد مطالعه دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند که بر اساس جدول کرجسی و مورگان 300 نفر به روش نمونه گیری در دسترس به عنوان نمونه انتخاب شدند. برای جمع آوری اطلاعات از پرسشنامه محقق ساخته 43 سوالی استفاده شد. روایی پرسشنامه به تایید صاحبنظران آموزش پزشکی رسید و پایایی پرسشنامه با استفاده از شیوه الفای کرونباخ 87% بدست آمد. تحلیل داده ها از نرم افزارSPSS 16  و از آمار توصیفی (فراوانی و درصد) و آمار استنباطی (t تک نمونه ای وt  مستقل) استفاده شد.

نتایج

براساس نتایج، وضعیت کیفیت درونی برنامه درسی دروس معارف اسلامی در عنصر اهداف از دیدگاه دانشجویان از متوسط به بالا برخوردار بود ولی میانگین عناصر (محتوا، روش های تدریس و ارزشیابی) از میانگین نظری (3) پایین تر بود و وضعیت این عناصر از دیدگاه دانشجویان از کیفیت پایینی برخوردار بود (P<0/05).

نتیجه گیری:

 برنامه درسی دروس معارف در دانشگاه ها باید همواره مورد ارزیابی قرار گیرند و موانعی که اثربخشی و تاثیرگذاری این دروس را بر روی دانشجویان کاهش می دهند، شناسایی شوند و بازنگری لازم در جهت ارتقای رشد معنوی، اخلاقی و همه جانبه دانشجویان انجام شود.

زبان:
فارسی
صفحات:
255 تا 262
لینک کوتاه:
magiran.com/p2561118 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 990,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 50 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!