مقایسه تزریق خون اتولوگ با متیل پردنیزولون در درمان بیماران مبتلا به فاشئیت پلانتار: کارآزمایی بالینی یک سویه کور

پیام:
نوع مقاله:
مقاله پژوهشی/اصیل (دارای رتبه معتبر)
چکیده:
زمینه

برای درمان فاشئیت پلانتار روش های مختلفی پیشنهاد شده است. از این میان تزریق خون اتولوگ در چند سال گذشته مورد بحث و بررسی قرار گرفته و یافته ها حاکی از تاثیرات آن در میان مدت بوده و در برخی مطالعات نتایج بهتری به نسبت کورتیکواستروئید نشان داده است. این مطالعه با هدف مقایسه تاثیر دو روش درمانی تزریق موضعی خون اتولوگ و کورتیکواسترویید با گروه کنترل در درمان فاشئیت پلانتار انجام پذیرفت.

روش کار

در مطالعه آینده نگر حاضر که در بیمارستان شهید بهشتی بابل طی سال های 1399- 1400 صورت گرفته است؛ نود بیمار فاشئیت پلنتار در دو گروه درمان توسط تزریق کورتیکواستروئید و یا تزریق خون اتولوگ بررسی شدند. میزان درد و رضایت بیماران در طی سه و شش ماه پس از تزریق توسط (Visual Analogue Scale, VAS) و (Room Mean Square, RMS) ثبت شد. توصیف و تحلیل اطلاعات با استفاده از نرم افزار SPSS 22 با شاخص های توصیفی و آزمون های آماری در سطح معناداری 0/05 انجام پذیرفت.

یافته ها

در ماه سوم پس از تزریق استروئید و خون اتولوگ، دو گروه از لحاظ درد و رضایت اختلاف معناداری نداشتند. ولی شش ماه پس از تزریق، گروه خون اتولوگ به طور معناداری درد کمتری نسبت به گروه استروئید داشتند (0/001>P). همچنین میزان رضایت بیماران در گروه خون اتولوگ در ماه ششم نسبت به گروه تزریق استروئید به طور معناداری بیشتر بود (0/018=P). میانگین شدت درد در شش ماه پس از تزریق در گروه استروئید 1/37 ± 5/40 و در گروه خون اتولوگ 1/87 ± 3/76 بود (0/001>P). بر مبنای آزمون ویلکاکسون، تزریق استروئید در ماه ششم نسبت به ماه سوم، به طور معناداری با افزایش نمره VAS همراه بوده (0/011=P)؛ درحالی که تزریق خون اتولوگ کاهش نمره ی VAS را بهمراه داشت (001/0>P).

نتیجه گیری

تزریق خون اتولوگ بر بیماران فاشئیت پلنتار طی مدت شش ماه پس از تزریق دارای اثرات کاهش درد و رضایت مندی قابل توجهی نسبت به تزریق کورتیکواستروئید می باشد. با این حال، در طی مدت سه ماه این اثرات نسبت به کورتیکواستروئید معنادار نبوده است.

زبان:
فارسی
صفحات:
29 تا 37
لینک کوتاه:
magiran.com/p2710622 
دانلود و مطالعه متن این مقاله با یکی از روشهای زیر امکان پذیر است:
اشتراک شخصی
با عضویت و پرداخت آنلاین حق اشتراک یک‌ساله به مبلغ 1,390,000ريال می‌توانید 70 عنوان مطلب دانلود کنید!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی نامحدود همه کاربران به متن مطالب تهیه نمایند!
توجه!
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.
In order to view content subscription is required

Personal subscription
Subscribe magiran.com for 70 € euros via PayPal and download 70 articles during a year.
Organization subscription
Please contact us to subscribe your university or library for unlimited access!