فراوانی اختلالات روانی در مراجعان سرپایی کلینیک سالمندان پویا

چکیده:
اهداف
یافته های به دست آمده از مطالعات اپیدمیولوژی غربی در زمینه شیوع اختلالات روانی در سالمندان به دلیل شرایط متفاوت اجتماعی، خصوصا عوامل فرهنگی، به کشورهای شرقی و در حال توسعه تعمیم پذیر نیست، لذا انجام مطالعات بومی اجتناب ناپذیر خواهد بود. هدف این مطالعه بررسی میزان شیوع اختلالات روانی در سالمندان است.
مواد و روش ها
پژوهش توصیفی حاضر به منظور برآورد اولیه شیوع اختلالات روانی در سالمندان دچار مشکلات بهداشتی و نیاز آنان به خدمات روانپزشکی و به روش مقطعی انجام گردید. 100 بیمار از 314 مراجعه کننده پی در پی کلینیک سالمندان پویا که در ارزیابی اولیه نیازمند خدمات روانپزشکی تشخیص داده شده بودند، تحت ارزیابی دقیق بالینی و فرابالینی قرار گرفتند.
یافته ها
یافته ها نشان دادند که اختلالات افسردگی (58درصد)، شناختی (29درصد) و اضطرابی (12درصد) به ترتیب فروان ترین اختلالات روانی بودند. در 52درصد از موارد شروع اختلال با استرس های زندگی مقارن بود. ابتلا به بیماری های جسمی همزمان شایع و پرفشاری خون (31درصد) فراوان ترین آن ها بود. مصرف داروهای متعدد پدیده ای تقریبا همه گیر بود (m=1/4±2/89).
نتیجه گیری
یافته های فوق نشان دهنده نیاز گسترده سالمندان به خدمات بهداشتی روان در سطوح تشخیصی و درمانی به دلیل وجود بیماری های همزمان و مصرف داروهاست. با توجه به موارد فوق آموزش های تخصصی بیشتر در زمینه سالمندی برای پزشکان و پیراپزشکان پیشنهاد می شود.
زبان:
فارسی
صفحه:
106
لینک کوتاه:
magiran.com/p560909 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!