بررسی میزان بروز و عوامل همراه با هیپربیلی روبینمی نوزادی در بیمارستان هدایت تهران

چکیده:
مقدمه
هیپر بیلی روبینمی در اکثر نوزادان اتفاق می افتد. در بیشتر موارد این زردی خوش خیم است اما به علت سمیت بالقوه بیلی روبین، بایستی نوزادان تحت بررسی قرار گیرند تا پیشرفت بسوی موارد هیپر بیلی روبینمی شدید و در موارد نادر آنسفالوپاتی حاد بیلی روبین یا کرنیکتروس مشخص گردد. عوامل مادری و نوزادی و حوالی تولد شواهدی از احتمال بروز هیپر بیلی روبینمی شدید را در نوزاد فراهم می آورد. این پژوهش با هدف تعیین میزان بروز و عوامل مادری و نوزادی همراه با هیپر بیلی روبینمی نوزادی انجام گرفت.
مواد و روش ها
این مطالعه توصیفی از نوع مقطعی بود و برای انجام آن کلیه نوزادان متولد شده و مراجعه کننده به بیمارستان هدایت تهران از اول دی تا پایان اسفند ماه 1385(1292 نوزاد) مورد بررسی قرار گرفتند. روش جمع آوری داده ها پرسشنامه بود که اعتبار آن از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن توسط آزمون مجدد اندازه گیری شد (95/0=r). اطلاعات با استفاده از پرسشنامه جمع آوری و با نرم افزارهای آماری مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
میزان بروز هیپربیلی روبینمی در طی مدت نمونه گیری در بیمارستان مذکور 9/19 درصد بود و در نوزادان مبتلا به هیپربیلی روبینمی میانگین عوامل مادری عبارت بودند از: سن 6/26 سال، دفعات بارداری 6/1، طول مدت بارداری 8/38 هفته، طول لیبر 19/8 ساعت، میزان مصرف اکسی توسین 85/22 واحد و مدت زمان پارگی کیسه آب 66/6 ساعت. در اکثریت مادران 1/52 درصد گروه خونی O، 5/92 درصد ارهاش مثبت، 7/88 درصد عدم سابقه زردی در خانواده، 5/53 درصد زایمان طبیعی، 2/95 درصد گرفتن بی حسی اپیدورال در زایمان طبیعی، 7/60 درصد بیهوشی عمومی در سزارین و 9/69 درصد زایمان بدون استفاده از ابزار کمکی بوده است.
در مورد عوامل نوزادی واحدهای مبتلا به هیپربیلی روبینمی، میانگین ها عبارت بودند از: وزن تولد 4/3016 گرم، رتبه تولد 44/1، سن 5/3 روز، میزان بیلی روبین 3/15، دفعات تغذیه 53/12 بار و دفعات اجابت مزاج 4/4 بار در شبانه روز. همچنین اکثر نوزادان مبتلا مذکر6/54 درصد، بدون داشتن صدمات زایمانی 5/95 درصد، داشتن تغذیه انحصاری با شیر مادر100 درصد و شروع تغذیه در کمتر از 2 ساعت بعد از تولد 6/99 درصد بوده اند.
بحث و نتیجه گیری
اطلاعات بدست آمده نشان داد که از بین عوامل خطر ساز مادری دفعات بارداری و ارهاش خون مادر و از عوامل خطر ساز نوزادی سن و دفعات اجابت مزاج نوزاد در شبانه روز با میزان بیلی روبین نوزاد ارتباط معنی دار آماری دارند. (05/0>P). لذا توجه به این عوامل و شناخت سایر عوامل خطرساز سبب کاهش آنها و در نهایت دستیابی به سلامت جامعه لازم است.
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p570131 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!