بررسی کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به یکی از بیمارستان های واسطه به دانشگاه علوم پزشکی استان قم

چکیده:
مقدمه
سکته مغزی اولین مشکل نورولوژیک در دنیا و شایع ترین اختلال ناتوان کننده عصبی بوده، عوارض شدید و فرساینده آن، زندگی بیمار و خانواده وی را تهدید کرده، کیفیت زندگی فرد را تحت تاثیر قرار می دهد. این مطالعه یک مطالعه توصیفی- همبستگی بوده، هدف آن تعیین کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سکته مغزی مراجعه کننده به بیمارستان کامکار- عرب نیا، وابسته به دانشکده علوم پزشکی قم است.
مواد و روش ها
در این پژوهش تعداد 70 نفر از بیماران مبتلا به سکته مغزی در محدوده سنی40 تا 90 سال که مبتلا به سایر بیماریهای مزمن و آفازی نبوده، و از زمان ابتلای آنها به سکته مغزی حداقل دو ماه و حداکثر چهارده ماه (فاصله زمانی یک ساله) گذشته بود، مورد بررسی قرار گرفتند. نمونه گیری به روش در دسترس صورت گرفت. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ای مشتمل بر دو بخش، شامل بررسی مشخصات دموگرافیک مددجویان و سنجش ابعاد کیفیت زندگی بود. اعتبار پرسشنامه از طریق اعتبار محتوا و پایایی آن توسط اندازه گیری آلفای کرونباخ تعیین شد (84/0=α).
یافته ها
یافته های آماری نشان داد که اکثریت نمونه ها وضعیت جسمانی خود را در حد متوسط، وضعیت روحی- روانی خود را در حد متوسط، و وضعیت اجتماعی- اقتصادی خود را در حد ضعیف بیان داشته اند.
بحث و نتیجه گیری
سکته مغزی موجب کاهش کیفیت زندگی در سه بعد جسمانی، روحی-روانی و اجتماعی- اقتصادی می گردد. لذا پیشنهاد می گردد که مراکز درمانی، ضمن ارزشیابی برنامه های درمانی، مراقبتی و حمایتی خود از این بیماران برنامه ریزی های خود را در جهت ارتقاء کیفیت زندگی این مددجویان تصحیح نمایند.
زبان:
فارسی
صفحه:
33
لینک کوتاه:
magiran.com/p570133 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!