مطالعه ی بیان ژنSurvivin و واریانت های پیرایشی ΔEx3٬ 2b و 3b آن به عنوان تومور مارکرهای تشخیصی در سرطان پستان

چکیده:
مقدمه
Survivinعضو جدیدی از خانواده ی پروتئین های مهارکننده ی آپوپتوز (IAP)می باشد که نقش مهمی در تنظیم چرخه ی سلولی و آپوپتوز ایفا می کند. بیان متمایز این ژن در سلول های توموری بر خلاف سلول های نرمال، آن را به عنوان چهارمین ترانس -کریپتوم عمده در تومورها معرفی کرده است. سرطان پستان شایع ترین بدخیمی در زنان می باشد و تلاش دانشمندان برای طبقه بندی آن به نتایج مختلفی منجر شده است. به دلیل شیوع بسیار بالای تومورهای پستان و کمبود مارکرهای مولکولی مناسب جهت تشخیص و پیش-آگهی آنها، تلاش های گسترده ای در راستای شناسایی مارکرهای مولکولی اختصاصی که بتوانند غده های توموری را از غیرتوموری متمایز سازند درحال انجام است. در مطالعه ی حاضر بیان ژن Survivin و واریانت های پیرایشیΔEx3، 2b و3b آن به عنوان مارکر مولکولی در تومورهای پستان و بافت حاشیه ی آنها مورد بررسی قرار گرفته است.
روش بررسی
در تحقیق حاضر 18 نمونه ی توموری و17 نمونه ی حاشیه ی تومور به صورت یک مطالعه مورد شاهدی با استفاده از تکنیک Reverse Transcriptase -Polymerase Chain Reaction نیمه کمی مورد بررسی قرار گرفتند و ژن ß2m به عنوان کنترل داخلی برای نرمال نمودن نتایج به کار رفت.
نتایج
1) ژن Survivin و واریانت های پیرایشی ΔEx3،2b و3b در اکثر نمونه های توموری نسبت به بافت حاشیه ای آن بیان مجدد و بالایی داشتند 2) سطوح بیان ژن Survivin، Survivin-ΔEx3 و Survivin-3b با ماهیت توموری نمونه ها ارتباط معنی داری داشت 3) بیان واریانت 2b در تعداد کمی از نمونه ها مشاهده شد 4) بیان واریانت 3b فقط در نمونه های توموری دیده شد. همچنین نتایج به دست آمده نشان داد که واریانت Ex3∆ می تواند به عنوان ترانس کریپتوم غالب در سرطان پستان معرفی شود.
نتیجه گیری
در مجموع نتایج ما نشان می دهد که بیان Survivin، Survivin-ΔEx3 و Survivin-3b با ماهیت سرطانی تومورها در ارتباط بوده و Survivin-ΔEx3 واریانت غالب بیان شده در کارسینوماهای پستان می باشد. این نتایج ضمن تایید شایستگی ژن Survivin و واریانت های پیرایشی آن به عنوان مارکرهای مولکولی در سرطان پستان، نقش کلیدی این ژن و واریانت های مذکور به ویژه 3b را در بروز تومورهای پستان نشان داده و تفکیک ناحیه ی توموری از حاشیه ی تومور را امکان پذیر می سازد. بنابراین ارزیابی بیان ژن Survivin و واریانت های پیرایشی آن می تواند به عنوان مارکری برای رده بندی بیماران سرطان پستان جهت تیمارهای موثرتر مورد استفاده قرار گیرد و یک هدف درمانی نویدبخش برای درمان باشد
زبان:
فارسی
صفحه:
50
لینک کوتاه:
magiran.com/p628549 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!