بررسی روغن دانه و پروتئین دانه دو رقم کلزا و ارتباط آن با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه

چکیده:
به منظور بررسی اثر تنش آب ومقادیر مختلف نیتروژن بر درصد روغن دانه، درصد پروتئین دانه و ارتباط آنها با عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه در کلزا، آزمایش های مزرعه ای به صورت فاکتوریل اسپلیت پلات در قالب طرح پایه بلوک های کامل تصادفی در دو سال زراعی 1384 و 1385 در موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر کرج انجام شد. در این بررسی، دو رقم به نام های زرفام و مودنا در سه رژیم آبیاری (آبیاری پس از 40، 60 و 80 درصد تخلیه رطوبتی خاک) و چهار میزان کود نیتروژن (صفر، 75، 150 و 225 کیلوگرم نیتروژن خالص در هکتار) صورت گرفت. که سطوح آبیاری و نیتروژن به عنوان عامل اصلی و ارقام به عنوان عامل فرعی در نظر گرفته شدند. نتایج حاصل نشان داد که افزایش میزان مصرف نیتروژن از صفر به 225 کیلوگرم در هکتار و افزایش میزان رطوبت خاک، سبب افزایش عملکرد دانه، عملکرد روغن دانه و عملکرد پروتئین دانه شد. میزان روغن دانه در شرایط تنش آبی، کاهش پیدا کرد (17/7 درصد) در حالی که میزان پروتئین دانه افزایش یافت (31/8 درصد). افزایش نیتروژن مصرفی نیز سبب کاهش میزان روغن (08/10 درصد) و افزایش میزان پروتئین دانه گردید (19/25 درصد). عملکرد روغن دانه با عملکرد دانه و درصد روغن دانه همبستگی معنی دار و قوی داشت. عملکرد پروتئین دانه نیز با عملکرد دانه همبستگی معنی دار و مثبتی نشان داد. در مقایسه دو رقم نیز مشخص شد که رقم زرفام، توانایی جذب و انتقال نیتروژن بهتری در شرایط آبیاری معمول، تنش شدید کم آبی و شرایط نیتروژن زیاد و عدم مصرف نیتروژن را داشت.
زبان:
فارسی
صفحه:
295
لینک کوتاه:
magiran.com/p726102 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.