بررسی شیوع عفونت سل در کارکنان بهداشتی درمانی و ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه

پیام:
چکیده:
پیش زمینه و هدف

سل به عنوان یکی از مهم ترین بیماری های عفونی کشنده در جهان مطرح است. در حدود یک سوم مردم دنیا با مایکو باکتریوم توبر کلوزیس آلوده هستند. 95 درصد موارد ابتلا و 98درصد موارد مرگ ناشی از سل در کشورهای در حال توسعه اتفاق می افتد. این مطالعه به منظور بررسی شیوع عفونت سلی و مقایسه عوامل مرتبط درکارکنان درمانی و ستادی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه صورت گرفت.

مواد و روش کار

این مطالعه به روش مقطعی با اهداف تحلیلی انجام شد. 299 نفرازکارکنان درمانی مراکز آموزشی درمانی ارومیه (امام خمینی، مطهری، طالقانی)و 110 نفر کارمند ستادی دانشگاه با روش نمونه گیری طبقه ای چند مرحله ای وارد مطالعه شدند. داده ها با استفاده از آزمون های آماری کای دو و ضریب همبستگی پیرسون تجزیه تحلیل گردید.

یافته ها

شیوع عفونت سلی در کارکنان درمانی 5/37درصد و در کارکنان ستادی 18درصد بود که از لحاظ آماری نسبت ابتلا به عفونت در دو گروه متفاوت بود. شیوع عفونت سل در کارکنان بهداشتی درمانی با مواجهه بالا و کارکنان با مواجهه پایین از لحاظ آماری تفاوت معنی داری نداشت. بین ساعت کار در هفته، سابقه واکسیناسیون BCG و اندازه اسکار BCG و همچنین جنسیت با اندازه اندراسیون PPD ارتباط معنی داری مشاهده نگردید. بین افزایش سابقه کار در کارکنان بهداشتی درمانی و اندازه اندراسیون PPD همبستگی آماری معنی داری وجود داشت.

بحث و نتیجه گیری

نتایج مطالعه نشان داد که شیوع عفونت سل در کارکنان درمانی در مقایسه با کارکنان اداری به طور معنی داری زیاد می باشد.

زبان:
فارسی
صفحه:
119
لینک کوتاه:
magiran.com/p865182 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.