مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی در دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد

چکیده:
مقدمه
ارتباط سندروم پیش از قاعدگی با تعدادی از علایم رفتاری، روانی و فیزیکی مشخص گردیده و به صورت دوره ای در فاز لوتئال سیکل قاعدگی اتفاق می افتد. به علت مشخص نبودن دقیق پاتوفیزیولوژی این سندروم، پروتکل های درمانی متفاوتی از جمله استفاده از گیاهان دارویی در مورد آن توصیه شده است. مطالعه حاضر با هدف مقایسه تاثیر خوشاریزه، رازیانه و دارو نما بر علایم سندروم پیش از قاعدگی انجام شد.
روش بررسی
در این کار آزمایی بالینی یک سو کور تعداد90 نفر از دانشجویان دارای علایم متوسط و شدید سندرم پیش از قاعدگی شرکت داشتند که بطور تصادفی به سه گروه 30 نفره تحت درمان با عصاره گیاه خوشاریزه، رازیانه و دارونما تقسیم شده و شدت علایم این سندروم با استفاده از پرسشنامه DRSP در پایان ماه اول و دوم پس از درمان تعیین و با شرایط قبل از درمان مقایسه شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با نرم افزار SPSS و آزمون های آنالیز واریانس، تعقیبی Dunn و ویلکاکسون انجام و میزان 05/0>P معنی دار در نظر گرفته شد.
نتایج
میانگین امتیازات علایم کلی سندرم پیش از قاعدگی قبل از مداخله در سه گروه مشابه بود](1/22±8/100 در گروه درمان با خوشاریزه، 4/33±3/101 در گروه درمان با رازیانه و 5/19±3/104 در گروه دارو نما)، 58/0=[p، اما پس از مداخله تفاوت معنی داری بین سه گروه وجود داشت و تاثیر خوشاریزه و رازیانه بیشتر از دارو نما بود)]2/23±7/49 در گروه درمان با خوشاریزه، 3/29±4/64 در گروه درمان با رازیانه و1/28±1/79 در گروه دارو نما)، 009/0=[p. همچنین تفاوت معنی داری بین تاثیر خوشاریزه و رازیانه وجود نداشت.
نتیجه گیری
عصاره گیاه خوشاریزه، رازیانه و دارونما توانستند در طول درمان شدت علایم PMS را کاهش دهند. تاثیرخوشاریزه و رازیانه مشابه و به مراتب بیشتر از دارونما بود. استفاده از عصاره خوشاریزه و رازیانه در درمان این سندروم پیشنهاد می گردد.
زبان:
فارسی
صفحه:
201
لینک کوتاه:
magiran.com/p876920 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!