تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی درکودکان سن مدرسه بستری دربخش جراحی بیمارستان تخصصی کودکان

چکیده:
زمینه و هدف
اکثر کودکان درد متوسط تا شدیدی را بعد از عمل جراحی تجربه می کنند. جهت اطمینان از تسکین موثر درد در بیماران خردسال، استفاده از روش های غیر داروئی همراه با درمان های داروئی ضروری به نظر می رسد. این پژوهش با هدف تعیین تاثیر بازی درمانی بر درد بعد از عمل جراحی در کودکان سن مدرسه بستری در بخش جراحی بیمارستان فوق تخصصی کودکان دکتر شیخ وابسته به دانشگاه علوم پزشکی مشهد در سال 89-1388 انجام شد.
مواد و روش ها
در این کارآزمایی بالینی تصادفی، 40 کودک 8 تا 12 سال بستری در بخش جراحی به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شده و به صورت تصادفی به دو گروه مداخله که در یک جلسه30 تا 45 دقیقه ای بازی مگ مغناطیسی شرکت کردند و گروه شاهد که مراقبت های معمول بخش را دریافت نمودند، تقسیم شدند. ابزار گردآوری داده ها شامل پرسشنامه ویژگی های جمعیت شناسی و «مقیاس عینی درد» و «مقیاس عددی درد» بود. شدت درد قبل (مرحله اول)، بلافاصله (مرحله دوم) و 15 دقیقه بعد (مرحله سوم) از مداخله یا مراقبت معمول مورد بررسی قرار گرفت. جهت تعیین اعتبار «مقیاس عینی درد» و «مقیاس عددی درد»، از روش اعتبار ملاکی (89/0) وبین «مقیاس عینی درد» و «مقیاس چهره ای درد»، 90/0 استفاده شد. جهت تعیین پایایی«مقیاس عینی درد» از روش پایایی بین مشاهده گران استفاده شده است (95/0). داده ها با استفاده از نرم افزار آماری اس پی اس اس 16 تحلیل شد.
یافته ها
نتایج نشان داد که کودکان در گروه مداخله به طور معنی داری (001/0P<) درد کمتری را نسب به گروه شاهد بر اساس مقایسه نمرات درد در مرحله اول، دوم و سوم گزارش نمودند.
نتیجه گیری
نتایج این پژوهش تاثیر مثبت بازی درمانی را به عنوان یک مداخله پرستاری در کاهش شدت درد بعد از عمل جراحی در کودکان سن مدرسه نشان داد.
زبان:
فارسی
صفحه:
25
لینک کوتاه:
magiran.com/p935990 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!