عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
حدود 5 میلیون نفر در ایالات متحده مبتلا به نارسائی احتقانی قلب می باشند و هر ساله بیش از 5/1 میلیون مورد جدید تشخیص داده می شود. بستری مجدد در بیماران مبتلا به این بیماری حدود50-10 درصد طی 6-3 ماه بعد از ترخیص است. پژوهش حاضر با هدف تعیین عوامل مرتبط با بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب (کلاس 2و3) در بخش داخلی قلب بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در سال 1387 انجام گرفت.
مواد و روش ها
در این پژوهش توصیفی-همبستگی، نمونه ها 110 نفر از زنان و مردان مبتلا به نارسائی احتقانی قلبی کلاس 2 و3 براساس طبقه بانجمن قلب نیویورک بودند. نمونه ها به روش نمونه گیری سهمیه ای انتخاب شدند و بر اساس سابقه بستری طی 6 ماه گذشته در دو گروه قرار گرفتند. اطلاعات، با استفاده از پرسشنامه از خود بیمار و رجوع به پرونده جمع آوری شد. جهت تعیین اعتبار ابزار گردآوری اطلاعات از روش اعتبار محتوی و نظر خواهی از 10 متخصص پرستاری، 5نفر از افراد جامعه و دو نفر متخصص داخلی قلب و استفاده شد.جهت تعیین پایایی ابزار از روش آزمون مجدد (Test retest) استفاده شد و پایایی ابزار با ضریب همبستگی بالاتر از 86/0 مورد تائید قرار گرفت. داده ها با استفاده از آزمون های آماری اس پس اس اس 15 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
نتایج نشان داد 8/61 درصد نمونه های پژوهش طی 6 ماه گذشته بستری مجدد داشتند. بعلاوه، دو عامل فردی (سن و سطح تحصیلات) و دو عامل بیماری (کلاس بیماری و داشتن بیماری های همراه) بر میزان بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلب تاثیر گذار بود. بنابراین، سن، کلاس بیماری بالاتر و داشتن بیماری های همراه رابطه مستقیم و سطح تحصیلات رابطه غیر مستقیم با میزان بستری مجدد این بیماران داشت.
نتیجه گیری
در این مطالعه، میزان با لای بستری مجدد بیماران مبتلا به نارسائی احتقانی قلبی بدست آمد. بنابراین، توجه به عوامل مرتبط ضروری است.
زبان:
فارسی
صفحه:
19
لینک کوتاه:
magiran.com/p935991 
روش‌های دسترسی به متن این مطلب
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 300,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!