بررسی اثر جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک بر ریزنشت ترمیمهای Cl V همرنگ دندان

پیام:
چکیده:
زمینه و هدف
حفرات Cl V به طور معمول با مواد همرنگ ترمیم می شوند.ریزنشت این نوع مواد مهمترین مشکل در ارتباط با استفاده از آن است. بعضی از مطالعات نشان می دهند که جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک می تواند باعث ریزنشت شود. هدف از این مطالعه بررسی اثر جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک روی سه نوع ماده ترمیم همرنگ دندان شامل کامپوزیت، گلاس آینومر وکامپوگلاس می باشد.
روش بررسی
در این مطالعه آزمایشگاهی شصت دندان خارج شده پرمولر به صورت تصادفی به سه گروه بیست تایی تقسیم گردید. در همه دندانها حفره Cl V با اندازه یکسان تهیه شد. گروه اول، دوم و سوم به ترتیب با کامپوزی ت، گلاس آینومر و کامپوگلاس ترمیم گردید. بعد از ترموسایکلینگ نصف تعداد از هر گروه را با اولتراسونیک جرم گیری کرده و نصف دیگر به عنوان گروه کنترل در نظر گرفته شد. سپس تمامی نمونه ها به منظور آزمایش نفوذ رنگ در محلول فوشین 2% به مدت 24 ساعت نگهداری شدند. بعد از سکشن دندانها، میزان نفوذ رنگ با استریو میکروسکپ تعیین شد و داده ها توسط آزمونهای آماری Kruskal-Wallis و Mann-Whitney با اصلاح Bonferroni مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
یافته ها
در گروه اول، کامپوزیت و گروه سوم، کامپوگلاس جرم گیری با دستگاه اولتراسونیک روی ریز نشت تاثیری نداشت.(05/0 p>) ولی گروه دوم، گلاس آینومر ریز نشت بیشتری نسبت به گروه کنترل نشان داد و تفاوت معنی دار بود.(0001/0 P <)
نتیجه گیری
به دلیل افزایش احتمال ریزنشت جرم گیری با اولتراسونیک در اطراف ترمیمهای همرنگ Cl V باید با احتیاط به کار رود.
زبان:
فارسی
صفحه:
239
لینک کوتاه:
magiran.com/p942103 
برخی از خدمات از جمله دانلود متن مقالات تنها به مشترکان مگیران ارایه می‌گردد. شما می‌توانید به یکی از روش‌های زیر مشترک شوید:
اشتراک شخصی
در سایت عضو شوید و هزینه اشتراک یک‌ساله سایت به مبلغ 400,000ريال را پرداخت کنید. همزمان با برقراری دوره اشتراک بسته دانلود 100 مطلب نیز برای شما فعال خواهد شد!
پرداخت با کارتهای اعتباری بین المللی از طریق PayPal امکانپذیر است.
اشتراک سازمانی
به کتابخانه دانشگاه یا محل کار خود پیشنهاد کنید تا اشتراک سازمانی این پایگاه را برای دسترسی همه کاربران به متن مطالب خریداری نمایند!
توجه!
  • دسترسی به متن مقالات این پایگاه در قالب ارایه خدمات کتابخانه دیجیتال و با دریافت حق عضویت صورت می‌گیرد و مگیران بهایی برای هر مقاله تعیین نکرده و وجهی بابت آن دریافت نمی‌کند.
  • حق عضویت دریافتی صرف حمایت از نشریات عضو و نگهداری، تکمیل و توسعه مگیران می‌شود.
  • پرداخت حق اشتراک و دانلود مقالات اجازه بازنشر آن در سایر رسانه‌های چاپی و دیجیتال را به کاربر نمی‌دهد.