فهرست مطالب

اصول بهداشت روانی - سال هفدهم شماره 5 (پیاپی 68، شهریور و مهر 1394)
 • سال هفدهم شماره 5 (پیاپی 68، شهریور و مهر 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/07/30
 • تعداد عناوین: 8
|
 • شهره ارجمندی، ستار کیخاوندی، کورش سایه میری صفحات 213-221
  مقدمه
  اختلال نقص توجه-بیش فعالی شایع ترین اختلال روان پزشکی تشخیص داده شده در کلینیک های سرپایی روان پزشکی در کودکان دبستانی است. بسیاری از محققان از اطلاعات معلمان و والدین جهت تشخیص کودکان مبتلا استفاده نموده اند. هدف از این مطالعه، بررسی فراتحلیلی این اختلال در دانش آموزان دبستانی از دید معلمان و والدین می باشد.
  روش کار
  با جستجو در پایگاه های اطلاعاتی Magiran، SID، GoogleScholar و غیره، تعداد 16 مقاله جمع آوری شد و وزن هر مطالعه با توجه به تعداد نمونه و میزان شیوع از توزیع دوجمله ای محاسبه شده است. داده ها با استفاده از روش فراتحلیلی مدل اثرات تصادفی و با نرم افزار R و Stata نسخه ی 2/ 11تحلیل شدند.
  یافته ها
  در این مطالعه 16 مقاله که بین سال های 1375 تا 1390 انجام گرفته بودند، وارد تحلیل شدند. تعداد کل نمونه 14891 دانش آموز 12-7 ساله مقطع دبستان بود. میزان شیوع نقص توجه-بیش فعالی بر اساس توافق نظر والدین و معلمان در کل 8 درصد به دست آمد. میزان شیوع نقص توجه-بیش فعالی از دید والدین در کل 20 درصد و از دید معلمان نیز در کل20 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  این مطالعه نشان می دهد که شیوع اختلال نقص توجه-بیش فعالی در حد متوسط است لذا لزوم اهمیت سلامت روانی دانش آموزان به عنوان آینده سازان کشور و ضرورت شناسایی، درمان و پی گیری گروه های در معرض خطر توسط نهادهای مسئول و مرتبط آشکار می گردد.
  کلیدواژگان: اختلال نقص توجه، بیش فعالی، شیوع، کودکان
 • سیده آفرین فرزادفرد، محمدسعید عبدخدایی، علی غنایی چمن آبادی صفحات 222-228
  مقدمه
  با توجه به برخی مطالعات، بازی و قصه گویی بر توجه و تمرکز کودکان تاثیر دارد لذا پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی روش ترکیبی بازی و قصه های هدف مند بر توجه و تمرکز کودکان پیش دبستانی در نمونه ی غیر بالینی انجام شد.
  روش کار
  جامعه ی آماری این پژوهش کاربردی با پیش آزمون و پس آزمون، شامل تمام کودکان پیش دبستانی منطقه ی 2 شهر مشهد بود که از بین آن ها تعداد چهار مهدکودک به روش نمونه گیری خوشه ایچندمرحله ای انتخاب و 60 نفر (دختر و پسر) 6 تا 5/ 6 ساله به روش نمونه گیری در دسترس و با در نظر داشتن هوشبهر 90 تا 119 انتخاب و به روش تصادفی به 4 گروه 10 نفری قصه، گروه بازی، گروه ترکیبی بازی و قصه و گروه شاهد تقسیم شدند. ابزار مورد استفاده، تست هوش وکسلر خردسال، آزمون توجه روزانه ی کودکان وآزمون عملکرد پیوسته بودند. سه گروه آزمون، 12جلسه آموزش دریافت کرد ولی گروه شاهد آموزشی دریافت ننمود. داده ها با آمار توصیفی و روش آماری تحلیل کوواریانس چندمتغیری، تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان توجه کودکان افزایش معنی داری را در روش ترکیب نسبت به سه گروه دیگر نشان داد (004/ 0=P) در حالی که میزان تمرکز کودکان افزایش معنی داری را در روش ترکیب نسبت به سه گروه دیگر نشان نداد (31 /0=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به نتایج پژوهش حاضر، با به کارگیری استفاده از بازی ها و قصه های هدف مند به عنوان ابزارهایی هیجان انگیز و آموزشی، می توان عوامل توجهی کودکان را افزایش داده و از بروز نقص های توجهی جلوگیری کرد.
  کلیدواژگان: بازی، تمرکز، توجه، قصه، کودکان پیش دبستانی
 • مجید صفاری نیا، پرستو عباسپور، مهدی دهستانی صفحات 229-233
  مقدمه
  اعتیاد به اینترنت می تواند تاثیر منفی بر کارکرد اجتماعی و هیجانی افراد بگذارد. بنابراین، مطالعه ی حاضر با هدف مقایسه ی هوش اجتماعی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان علوم پزشکی با و بدون اعتیاد به اینترنت انجام گرفت.
  روش کار
  جامعه ی آماری این پژوهش علی-مقایسه ای شامل تمام دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه در سال تحصیلی 93-1392 بود. نمونه گیری به روش خوشه ایتصادفی انجام گرفت و بعد از غربالگری اولیه، 120 دانشجوی با و بدون اعتیاد به اینترنت (هر گروه 60 نفر) انتخاب گردیدند. جمع آوری اطلاعات با استفاده از پرسش نامه های اعتیاد به اینترنت یانگ، هوش اجتماعی تت و شخصیت جامعه پسند پنر انجام گرفت. یافته ها با استفاده از آمار توصیفی و روش تحلیل واریانس چندمتغیره و نرم افزار SPSS نسخه ی 20 مورد تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  بین دو گروه از لحاظ هوش اجتماعی (001/ 0=P) و شخصیت جامعه پسند (0005/ 0>P) تفاوت معنی داری وجود دارد و سطح هر دو متغیر در دانشجویان دارای اعتیاد به اینترنت پایین تر است. به علاوه، بین دو گروه در خرده مقیاس های مسئولیت اجتماعی (0005/ 0>P)، نگاه از منظر دیگران (007/ 0=P)، استدلال اخلاقی دوجانبه (002/ 0=P) و استدلال اخلاقی جهت گیری شده-دیگران (036/ 0=P) و پریشانی فردی (007/ 0=P) تفاوت معنی داری مشهود است.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین تر بودن سطح هوش اجتماعی و شخصیت جامعه پسند در دانشجویان علوم پزشکی دارای اعتیاد به اینترنت، آموزش مهارت های ارتباطی و اجتماعی احتمالا می تواند پیامدهای مثبت سلامت روان را در پی داشته باشد.
  کلیدواژگان: اعتیاد، اینترنت، شخصیت، دانشجویان، هوش اجتماعی
 • رضا پورحسین، مجتبی حبیبی*، احمد عاشوری، نیکزاد قنبری، یاسمن ریاحی، سعید قدرتی صفحات 234-239
  مقدمه

  ارزیابی دقیق مشکلات رفتاری کودکان بسیار حایز اهمیت است. بنابراین پژوهش حاضر با هدفبررسی مقایسه ای میزان شیوع اختلالات رفتاری دختران و پسران پیش از دبستان و ارایه ی راهکارهای کاهش آن انجام شد.

  روش کار

  جامعه ی آماری این مطالعه ی توصیفی شامل تمام کودکان پیش از سن دبستان 7-5/ 1 ساله ی شهر تهران در سال 90-1389 بود که از این میان نمونه ای با حجم 2000 نفر با روش نمونه گیری چندمرحله ای انتخاب و مقیاس مشکلات رفتاری کودکان در اختیار مادران آن ها قرار گرفت. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، مجذور خی و نرم افزار SPSS نسخه ی 18 تحلیل گردیدند.

  یافته ها

  تعداد کل آزمودنی ها 1977 نفر بوده و 957 نفر (4/ 48%) پسر و 1020 نفر (6/ 51%) دختر بودند. شایع ترین اختلال در پسران مربوط به اختلال توجه (1/ 6%) و در دختران مربوط به مشکلات عاطفی-هیجانی واکنشی (2/ 17%) است. شایع ترین اختلال در دوره ی قبل از 5 سال مربوط به مشکلات عاطفی-هیجانی واکنشی (3/ 11%) و در دوره ی 7-5 سال مربوط به مشکلات عاطفی-هیجانی واکنشی (7/ 10%) و شکایات بدنی (3/ 10%) است. دختران در مقایسه با پسران در اغلب زیرمقیاس های مشکلات رفتاری، مشکلات بیشتری را تجربه کردند (001/ 0=P).

  نتیجه گیری

  دختران پیش از دبستان در مقایسه با پسران در اغلب زیرمقیاس های مشکلات رفتاری، مشکلات بیشتری را تجربه کردند. نتایج پژوهش حاضر نشان می دهد که میزان شیوع اختلالات رفتاری در کودکان سنین پیش از دبستان در سطح نسبتا بالایی می باشد که لزوم توجه هرچه بیشتر مسئولان بهداشت روان را به این امر مشخص می سازد.

  کلیدواژگان: اختلالات رفتاری، شیوع، کودکان
 • سید مرتضی جعفرزاده فدکی، پریسا امانی صفحات 240-246
  مقدمه
  هرزه نگاری جنسی منجر به آسیب های جدی در افراد شده و موجب از دست رفتن نقش روابط طبیعی زناشویی در زندگی مشترک زوجین گردیده و ایجاد حالت دلزدگی در آنان می گردد در حالی که عشق و رضایت زناشویی از عوامل پیشرفت و دستیابی به اهداف زندگی می باشد. این مطالعه با هدف بررسی رابطه ی بین عشق و رضایت زناشویی با هرزه نگاری جنسی در دانشجویان متاهل دانشگاه های شهر بیرجند انجام شد.
  روش کار
  این مطالعه ی توصیفی-همبستگی بر روی 310 نفر از دانشجویان متاهل دانشگاه های شهر بیرجند (آزاد، دولتی) در سال تحصیلی 92-1391 با روش نمونه گیری سهمیه ای تصادفی انجام شد. ابزار گردآوری داده ها شامل فرم مشخصات جمعیت شناختی و پرسش نامه های رضایت زناشویی انریچ، مثلث عشق استرنبرگ و هرزه نگاری جنسی محقق ساخته بود. داده ها با آزمون های آماری توصیفی، تی مستقل، همبستگی پیرسون و رگرسیون چندمتغیره و نرم افزار آماریSPSS نسخه ی 15 تحلیل شدند.
  یافته ها
  بین مولفه های عشق (صمیمیت، هوس، تعهد) و رضایت زناشویی در کل، با هرزه نگاری در دانشجویان، رابطه ی منفی و معنی داری وجود دارد (P<0.001) و مولفه های جهت گیری مذهبی و تعهد با هم می توانند حدود 23 درصد از تغییرات هرزه نگاری را تبیین نمایند و سایر مولفه ها از معادله خارج شدند. هم چنین میانگین نمره ی صمیمیت، تعهد، مدیریت مالی و روابط جنسی در دانشجویان زن نسبت به مرد و میانگین نمره ی موضوعات شخصیتی، ارتباطات زناشویی و جهت گیری مذهبی در دانشجویان مرد نسبت به زن به طور معنی داری بیشتر بود (P<0.05) اما میانگین نمره ی رضایت زناشویی در دانشجویان مرد و زن، تفاوت معنی داری نداشت (P>0.05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد هرزه نگاری جنسی بر عشق و رضایت زناشویی، تاثیری منفی دارد.
  کلیدواژگان: ازدواج، دانشجویان، رضایت زناشویی، عشق، هرزه نگاری جنسی
 • فاطمه محرری، پریا حبرانی، اعظم سادات حیدری یزدی صفحات 247-253
  مقدمه
  پیشگیری و درمان مشکلات روانی در کودکان نه تنها برای کاهش مشکلات حاضر بلکه برای ارتقاء عملکرد آن ها در بزرگسالی بسیار مهم می باشد. بررسی اپیدمیولوژیک شیوع اختلالات روانی در طول عمر در وسعت یک ملت در ایران به اندازه کافی شناخته شده نیست. مطالعه حاضر به منظور بررسی وضعیت سلامت روانی کودکان و نوجوانان در سن 18-6 سال در شهرستان مشهد و با استفاده از پرسشنامه نقاط ضعف و قوت (SDQ)[1] انجام شد.
  روش کار
  2012 کودک و نوجوان (18-6 ساله) از ده سرخوشه از مناطق مختلف شهرداری مشهد انتخاب شدند. پرسشنامه ها توسط والدین و نوجوانان پر شد. شیوع علائم و ارتباط نمرات کسب شده با عوامل دموگرافیک در این مطالعه تعیین شد. برای تحلیل آماریP-value زیر 05/ 0 در این مطالعه معنی دار در نظر گرفته شد.
  نتایج
  فرم خودگزارشگر نتایج بیانگر آن است که 34% از کودکان و نوجوانان در محدوده غیرطبیعی یعنی دارای مشکلات سایکولوژیک بودند. در نسخه والدین پرسشنامه SDQ، 67% کودکان مشکلات سایکولوژیک داشتند. با تعیین نمره زیرگروه ها در فرم خودگزارشگر مشخص شد که مشکلات با همسالان (4/ 44%) شایع ترین مشکل در کودکان و نوجوانان بود و به دنبال آن مشکلات سلوک (1/ 44%)، نقص در رفتارهای جامعه پسند (8/ 26%)، مشکلات احساسی (9/ 15) و بیش فعالی (8/ 5%) قرار داشتند. در فرم والدین نیز نقص در ارتباط با همسالان (75%) شایع ترین مشکل بود که به دنبال آن مشکلات احساسی (6/ 69%)، مشکلات سلوک(5/ 64%)، نقص در رفتارهای جامعه پسند (7/ 52%) و بیش فعالی (3/ 6%) قرار داشتند. در فرم والدین پرسشنامه SDQ نمره کل مشکلات کودکان و نوجوانان در گروه سنی 18-14 سال و افرادی که در مقطع ابتدایی قرار داشتند بالاتر از بقیه بود و تفاوت معنی داری بین نمره کل مشکلات کودکان و نوجوانان در گروه های سنی و مقاطع مختلف وجود داشت. در نسخه خودگزارشگر پرسشنامه SDQنمره کل مشکلات هیچ گونه تفاوت معنی داری را بین ویژگی های دموگرافیک مختلف نشان نمی داد.
  نتیجه گیری
  یافته های ما نشان دهنده آن بود که سلامت ذهنی کودکان در مشهد و به خصوص مشکلات با همسالان نیازمند توجه بیشتری است.
  کلیدواژگان: کودکان، پرسشنامه نقاط ضعف و قوت، SDQ، سلامت روان
 • الهه پوراکبران صفحات 254-259
  مقدمه
  با توجه به شکل گیری وسایل ارتباطی نوپدید و اثرات آن در جامعه، پژوهش حاضر با هدف بررسی استفاده از این وسایل (تلفن همراه، اینترنت و ماهواره) در بین جوانان شهرستان تربت حیدریه و بررسی ارتباط آن با اضطراب، افسردگی و استرس در ایشان صورت گرفت.
  روش کار
  در این پژوهش توصیفی-همبستگی در تابستان سال 1392تعداد 209 نفر از جوانان شهرستان تربت حیدریه (129مرد و 80 زن) با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند و با استفاده از پرسش نامه های اضطراب، افسردگی و استرس (DASS-21)، اعتیاد به اینترنت یانگ، اعتیاد به گوشی همراه و اطلاعات جمعیت شناختی مورد بررسی قرار گرفتند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تست های تی تک گروهی، تحلیل واریانس یک عاملی و ضریب همبستگی پیرسون تحلیل شدند.
  یافته ها
  میزان استفاده از تلفن همراه، اینترنت و ماهواره در بین جوانان تربت حیدریه به طور معنی داری بیشتر از متوسط جامعه ی ایرانی بوده و هم چنین میزان استفاده از این وسایل ارتباطی در مردان بیشتر از زنان (000/ 0=P) و در افراد 20 تا 30 ساله بیشتر از سایرین بوده است. هم چنین بر اساس نتایج مشخص گردید که نمرات میزان اضطراب در افزایش استفاده از گوشی همراه، نمرات اضطراب و استرس در موارد افزایش استفاده از اینترنت و نمرات افسردگی و استرس در افزایش استفاده از ماهواره به طور معنی داری بالاتر بوده است (05 /0>P).
  نتیجه گیری
  بر اساس نتایج، میزان استفاده از وسایل ارتباطی بالا بوده و افزایش استفاده از این وسایل با نمرات افسردگی، اضطراب و استرس بالاتر در ارتباط است.
  کلیدواژگان: استرس، اضطراب، افسردگی، اینترنت، تلفن همراه، جوانان، ماهواره
 • محمدرضا آهنچیان، علی مشکین یزد، پروانه سودمند صفحات 260-264
  مقدمه
  فرسودگی شغلی، سندرمی شایع در میان پرستاران بخش روان پزشکی است و عدم توجه به آن منجر به افسردگی، رضایت شغلی پایین، عیب جویی، سرزنش کردن و فقدان همدلی نسبت به بیمار، کاهش عملکرد شغلی، افزایش مشکلات بین فردی و خانوادگی و بالاخره اختلال در امر مراقبت از بیماران می باشد، لذا هدف از این مطالعه درک تجارب پرستاران بخش روان پزشکی از فرسودگی شغلی در بیمارستان های روان پزشکی مشهد در سال 1392 بوده است.
  روش کار
  این یک مطالعه ی کیفی با رویکرد پدیدارشناسی تفسیری است. شرکت کنندگان از میان پرستاران بخش های روان پزشکی بر اساس معیارهای پذیرش با نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند (12 نفر). جمع آوری اطلاعات از طریق مصاحبه های عمیق و بدون ساختار انجام و بر روی نوار ضبط و کلمه به کلمه بر روی کاغذ نوشته شد و سپس تحلیل اطلاعات به روش دیکلمن و همکاران (1989) صورت گرفت.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه در قالب 3 درون مایه ی اصلی و 10 زیر درون مایه: 1- راه رفتن روی شیشه (خشونت، برخورد با رفتارها و کلام غیر معمول بیماران، برآوردن نیازهای جسمی و روانی بیماران و اقدامات ناخواسته)، 2- زندگی در تارعنکبوت (حجم بالای کار، عدم درک مدیران، کمبود کارکنان) و 3- وضوح تاریکی (نیاز مالی، مسئولیت زندگی، مشکلات خانوادگی) از تجربیات مشارکت کنندگان ارایه شد.
  نتیجه گیری
  بسیاری از نشانه ها وشرایط مختلف موثر بر فرسودگی شغلی موجود در این مطالعه نشان می دهد که مداخلات باید منحصر به فرد بوده و بر تمام زندگی فرد از جمله رفتار، زندگی اجتماعی و محل کار تاثیر بگذارد، هم چنین حمایت بیشتر مدیران نیز در پیشگیری از فرسودگی شغلی یک امر لازم است.
  کلیدواژگان: پرستاران، روان پزشکی، فرسودگی شغلی
|
 • Shohreh Arjmandi, Sattar Kikhavandi*, Kourosh Sayehmiri Pages 213-221
  Introduction
  Attention deficit hyperactivity disorders (ADHD) is the most common psychiatric disorder diagnosed in primary school children's psychiatric outpatient clinics. Many researchers have used the data provided by parents and teachers in diagnosing children with ADHD. The aim of this meta-analysis study is to estimate of prevalence of ADHD through the perspective of teachers and parents in school children in Iran.
  Materials And Methods
  Overall 16 articles were extracted, by searching the databases: SID, Magiran, GoogleScholar and etc. in the years 1996 to 2011 in Iran. Data were analyzed by random effects model of meta-analysis. Study heterogeneity was assessed using the I2 index. To investigate the relationship between years of study and sample size, meta-regression was used. Data analysis was done with R and Stata software version 11.2.
  Results
  In 16 articles, in a total sample of 14,891 primary school children aged 7 to 12 years, the pooled prevalence ADHD by parents and teachers agreement was 8%, prevalence of ADHD was 20% according to parents and 20% according to teachers.
  Conclusion
  This study shows that the prevalence of ADHD is moderate. This issue indicated the necessity of students’ mental health care as the future of the country, and the need to identify and treatment groups at risk by revealing and responsible institutions.
  Keywords: Attention deficit hyperactivity disorder, Children, Prevalence
 • Seyyedeh Afarin Farzadfard, Mohammad Saeed Abdekhodaee, Ali Ghenaee Chaman Abadi Pages 222-228
  Introduction
  According to some studies, play therapy and story-telling affect on children’s attention and concentration so the purpose of the present study aimed to assess the effect of combination of purposeful play therapy and narrative therapy on attention and concentration of preschool children in a nonclinical sample.
  Materials And Methods
  The statistical community of the clinical trial with pre-test, post-test design is all pre-school children of region 2 in Mashhad. Four kindergartens were selected through multi cluster sampling method and 60 children with IQ score in range of 90-119 (6-6.5 years old girls and boys) were selected by available sampling method and randomly assigned to 4 groups (10 persons) play therapy, narrative therapy, combined purposeful play therapy and narrative therapy and control group. The research instruments were Wechsler IQ test, test of every day attention for children and continuous performance test. Experimental groups received 12 sessions of interventions and the control group did not receive any treatment. The data were analyzed using descriptive statistics and multi variable analysis of covariance.
  Results
  Children's attention increased significantly more in combined play therapy and narrative therapy group than the other groups (P=0.004). However, children's concentration did not increase significantly more than other groups in the combined play therapy and narrative therapy group (P=0.31).
  Conclusion
  According to the results, purposeful play therapy and narrative therapy as attractive and educational tools can promote attention factors and prevent to attention defects among children.
  Keywords: Attention, Concentration, Play, Preschool children, Story
 • Majid Saffarinia, Parastoo Abbaspour, Mehdi Dehestani Pages 229-233
  Introduction
  Internet addiction can have a negative impact on the social and emotional function of peoples. Therefore, the present study was carried out to compare the social intelligence and prosocial personality in the medical students with and without internet addiction.
  Materials And Methods
  The study has a causal-comparative design. The study population included all students of Kermanshah University of Medical Sciences in 2013-2014 academic years. A random cluster sampling procedure was done and following the initial screening, 120 students with and without Internet addiction (60 persons for each group) were selected. The data collection was carried out by Yang Internet Addiction, Thet Social Intelligence, and Penner Prosocial Personality Questionnaires. The data were analyzed using descriptive statistics, multivariate analysis of variance (MANOVA) and SPSS software version 20.
  Results
  The results showed there is significant difference between the groups in social intelligence (P=0.001) and prosocial personality (P<0.0005). The levels of both variables were lower in the college students with internet addiction. Furthermore, there is a significant difference between the groups in terms of the ascription of responsibility (P<0.0005), perspective taking (P=0.007), mutual-concerns moral reasoning (P=0.002), other-oriented moral reasoning (P=0.036), and personal distress (P=0.007) subscales.
  Conclusion
  Due to the lower level of social intelligence and prosocial personality in the medical students with internet addiction, social and communication skills training could possibly lead to improvements in mental health of this group.
  Keywords: Addiction, Internet, Personality, Social intelligence, Students
 • Reza Pourhossein, Mojtaba Habibi, Ahmad Ashoori, Nikzad Ghanbari, Yasaman Riahi, Saeed Ghodrati Pages 234-239
  Introduction

  Detailed assessment of behavioral disorders is of high importance, especially in preschool children. The present study aimed to compare the prevalence of behavioral disorders between preschool boys and girls and suggestion about strategies for reduction these problems.

  Materials And Methods

  Statistical community of this descriptive study was all preschool children aged 1.5-7 years residing in Tehran during 2010-11. The study population included 2000 children were selected through multistage sampling. Each child’s mother completed the Child Behavior Checklist (CBCL) and the data were analyzed using descriptive statistics, chi square and SPSS software version 18.

  Results

  Total cases are 1977 persons included 957 boys (48.4%) and 1020 girls (51.6%). Findings indicated that attention problem was the most common disorder among preschool boys (6.1%) while emotionally reactive was the most common problem among preschool girls (17.2%). In addition, the most prevalent disorder before age 5 was emotionally reactive (11.3%). The most common disorders between ages 5 to 7 were emotionally reactive (10.7%) and somatic complaints (10.3%). In most of the behavioral problem subscales, girls experienced more problems compared to boys (P=0.001).

  Conclusion

  Based on the results, in most of the behavioral problem subscales, girls experienced more problems compared to boys. The prevalence rate of behavioral disorders is relatively high in preschools. The issue therefore requires serious attention from mental health services authorities.

  Keywords: Behavioral disorders, Children, Prevalence
 • Seyyed Morteza Jafarzadeh Fadaki, Parisa Amani* Pages 240-246
  Introduction
  Pornography can inflict major damages on people, insofar as the role of normal marital relationship is downplayed. This leads to a growing disenchantment in spouses. Love and marital satisfaction are among the factors contributing to the progress and achievement of one's goals in life. This study investigated the relationship of love and marital satisfaction with pornography in married university students in Birjand, Iran.
  Materials And Methods
  This descriptive-correlation study was conducted on 310 married students studying at private and public universities in Birjand, in 2012-2013 academic year using random quota sampling method. Data collection instruments included a demographic questionnaire, Enrich Marital Satisfaction Inventory, Sternberg's Triangular Love Scale and a researcher-made pornography scale. Data were analyzed using descriptive statistics, independent-t test, Pearson correlation test, multivariate regression analysis and SPSS software version 15.
  Results
  Results indicated a significant negative relationship between the components of love (i.e. intimacy, passion, commitment) and marital satisfaction (P<0.001). In addition, religious orientation and commitment could together determine 23% of pornography variations. Other components were excluded from the equation. Findings also indicated that the mean scores of intimacy, commitment, financial management, and sexual relationship were significantly higher among female students. On the other hand, the mean scores of personality, marital relationship, and religious orientation were significantly higher in male students (P<0.05). There was no significant gender-difference in overall mean scores of marital satisfaction (P>0.05).
  Conclusion
  It appears that pornography has a negative impact on love and marital satisfaction.
  Keywords: Love, marital satisfaction, Marriage, Pornography, Students
 • Fatemeh Moharreri, Parya Habrani, Azamossadat Heidari Yazdi* Pages 247-253
  Introduction
  Prevention and treatment of children’ mental disorders are important, not just to reduce their present problems but to improve their performance in adulthood. The nation-wide epidemiological survey of psychiatric disorders in terms of lifetime prevalence is not adequately known in Iran. This study aimed to assess the mental health status of 6-18 year-old children and adolescents in Mashhad province using the Strengths and Difficulties Questionnaire (SDQ).
  Materials And Methods
  2012 children and adolescent (6-18 years old) were selected from 10 cluster heads from different municipality areas of Mashhad, Iran. Parents and adolescents filled out the SDQ. The prevalence of symptoms and the relationship between the obtained scores and demographic factors were determined. In this study, a p-value less than 0.05 was considered significant for statistical analysis.
  Results
  Analyzing the self-report form of the SDQ indicated that 34% of the participants were abnormal. In other words, 34% of children had psychiatric problems. In the parent form of the SDQ, 67.7% of children had psychological problems. Determining the subscale score in the self-report form revealed that peer relationship problems (44.4%) was the most common problem in children and adolescents followed by conduct disorder (44.1%), impairment of prosocial behavior (26.8%), emotional problems (15.9%) and hyperactivity (5.8%). In the parent form, impairment in peer relationships (75%) was the most common problem followed by emotional problems (69.6%), conduct disorder (64.5%), impairment in prosocial behavior (52.7%) and hyperactivity (6.3%). In the parent form of the SDQ, the total difficulties score was higher in children and adolescents aged 14-18 and primary school children. There was a significant difference between different age groups and grades in terms of the total difficulties score. In the self-report form of the SDQ, no significant difference was observed between demographic features in terms of the total difficulties score.
  Conclusion
  Our findings showed that mental health of children in Mashhad, especially peer relationship problems, needs more attention.
  Keywords: Children, Strengths, Difficulties Questionnaire, SDQ, Mental Health
 • Elaheh Poorakbaran Pages 254-259
  Introduction
  According to formation of emerging communication tools and their effects in community, this study aimed to investigate the use of these tools (cell phone, internet and satellite) among young adults in Torbat-e-Heydarieh and its relation with anxiety, depression and stress.
  Materials And Methods
  In this descriptive-correlative study that conducted in Torbat-e-Heydarieh (summer 2014) numbers of 209 young adults (129 men and 80 women) were selected through randomized sampling method and they fulfilled the questionnaires of Depression, Anxiety, Stress Scale (DASS-21), Yang Internet Addiction, Cell Phone Internet Addiction and demographic form. Data analyzed by descriptive statistics, t-test sample group, one factor variation analysis and Pearson coefficient.
  Results
  The use of cell phone, internet and satellite among young adults in Torbat-e-Heydarieh were higher than mean of our community. Also the use of these tools among men and range of age 20-30 years were higher significantly (P=0.000). In addition, results showed that the anxiety scores were higher in use of cell phone and the anxiety and stress scores were higher in use of internet, and the depression and stress scores were higher in use of satellite significantly (P<0.05).
  Conclusion
  Based on the results the use of emerging communication tools is high and increase of use of them relates to higher scores of stress, depression and anxiety.
  Keywords: Anxiety, Cell phone, Depression, Internet, Satellite, Stress, Young adults
 • Mohammad Reza Ahanchian, Ali Meshkinyazd, Parvaneh Soudmand Pages 260-264
  Introduction
  Burnout is syndrome common among psychiatric nurses and lack of attention can lead to depression, low job satisfaction, reproach, blame, and lack of empathy towards patients, decreased job performance, increased interpersonal difficulties, family dysfunction, and consequently affect the care of patients. The aim of this study was to understand the experiences of psychiatric nurses regarding burnout in psychiatric hospitals in Mashhad in 2013.
  Materials And Methods
  This research is a qualitative study with interpretive phenomenological method. Participants were selected from psychiatric nurses based on inclusion criteria through purposive sampling to reach data saturation (n=12). Data collection was done by in depth and unstructured interviews and every interview was tape recorded then data analysis was done by the method of Diekelman et al. (1989).
  Results
  The results of this study were categorized into three main themes and 10 sub-themes: 1- Walking on glass (violence, to confront unusual behavior and speech of patients, physical and psychological needs of patients, the unwanted interventions), 2- Living in a spider's web (high volume of work, lack of understanding of managers, shortage of personnel) and 3- Dark clarity (financial needs, life responsibilities, family problems).
  Conclusion
  Many of the symptoms of various conditions affecting burnout in this study suggest that interventions should be individualized and attend to all domains of life such as behavior, social, and the work. Also, further support and involvement of managers in the prevention of burnout is a necessity.
  Keywords: Job burnout, Nurses, Psychiatry