فهرست مطالب

نشریه اصول بهداشت روانی
سال بیست و ششم شماره 1 (پیاپی 118، Jan-Feb 2024)

 • تاریخ انتشار: 1402/11/01
 • تعداد عناوین: 8
|
 • صفحات 3-8
  مقدمه

  با توجه به اهمیت الگوی عشق در حفظ روابط زناشویی، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی درمان شناختی رفتاری (CBT) و درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد (ACT) بر ویژگی های الگوی عشق استرنبرگ در زوجین که به دلیل مشکلات زناشویی به مراکز مشاوره مراجعه کردند، انجام شد.

  روش کار

  در پژوهش حاضر، جامعه آماری شامل کلیه زوج های مراجعه کننده به مراکز مشاوره و اورژانس اجتماعی بهزیستی شهرستان تربت جام در سال 1399-1400بود. با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و در دسترس و بر اساس امتیاز مقیاس عشق استرنبرگ (1986) در پیش آزمون، 24 زوج انتخاب و به طور تصادفی در سه گروه مساوی A، B و C جایگزین شدند. گروه A تحت درمان شناختی رفتاری و گروه B تحت درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد قرار گرفتند و گروه C  گروه شاهد بود. داده ها با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل کوواریانس چندمتغیره، آزمون تعقیبی توکی و نرم افزار SPSS-22  تحلیل شدند.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که هر دو CBT و ACT بر نمرات مقیاس عشق استرنبرگ (01/0<p) موثر بودند، اما تاثیر ACT در مولفه های اشتیاق و صمیمیت بیشتر از CBT بود (05/0 <p).

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که CBT و ACT ویژگی های مدل عشق استرنبرگ را بهبود بخشیدند، به ویژه درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد موثرتر بود. پیشنهاد می شود درمانگران و متخصصان زوج درمانی این دو روش درمانی را برای بهبود روابط زناشویی در نظر بگیرند.

  کلیدواژگان: درمان شناختی-رفتاری، درمان مبتنی بر پذیرش و تعهد، زوجین، عشق
 • صفحات 9-15
  مقدمه

  پژوهش حاضر با هدف پیش بینی هوش اخلاقی بر اساس سبک های فرزندپروری و شش ویژگی شخصیتی هگزاکو  انجام شد.

  روش کار

  حجم نمونه این مطالعه توصیفی- همبستگی شامل 300 نفر از دانشجویان دانشگاه بوعلی سینا همدان در سال تحصیلی 98-1397 بود. به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. آنها مقیاس هوش اخلاقی، مقیاس ویژگی های شخصیتی هگزاکو و مقیاس سبک های فرزندپروری را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از تحلیل واریانس، رگرسیون گام به گام و SPSS-25 تجزیه و تحلیل شد.

  یافته ها

  نتایج نشان داد که بین سبک فرزندپروری قاطعانه (486/0=r)، صداقت- فروتنی (407/0=r)، برون گرایی (379/0=r)، توافق (321/0=r)، وظیفه شناسی (444/0=r) و گشودگی رابطه وجود دارد. تجربه (344/0=r) با هوش اخلاقی مثبت و معنادار و رابطه سبک فرزندپروری مستبدانه (249/0-=r) با هوش اخلاقی منفی و معنادار بود. رابطه بین هیجان (004/0-=r)، سبک فرزندپروری سهل گیرانه (054/0-=r) و هوش اخلاقی معنی دار نبود. نتایج نشان داد که سبک فرزندپروری قاطعانه، وظیفه شناسی، برون گرایی، صداقت- فروتنی، گشودگی به تجربه و توافق به ترتیب پیش بینی کننده های هوش اخلاقی در بین دانشجویان بودند و این متغیرها توانستند 4/45 درصد از واریانس هوش اخلاقی را پیش بینی کنند. R = 0.67، R2 = 0.45).

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، عواملی مانند سبک فرزندپروری قاطعانه و ویژگی های شخصیتی (صداقت- فروتنی، برون گرایی، موافق بودن، وظیفه شناسی و گشودگی به تجربه) نقش مهمی در پیش بینی هوش اخلاقی دارند.

  کلیدواژگان: اخلاق، شخصیت، فرزندپروری، هوش
 • صفحات 17-25
  مقدمه

  این مطالعه با هدف بررسی اثرات افزودن درمان نوروفیدبک (NFT) به مصرف دارو (مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین (SSRIs) و درمان شناختی رفتاری (CBT)) بر وسواس فکری و طرحواره های ناسازگار اولیه (EMS)  در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری- اجباری (OCD) انجام شد. 

  روش کار

  در این کارآزمایی بالینی که در سال 1398 در شهر مشهد انجام شد، 10 بیمار مبتلا به OCD با روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. آنها به طور تصادفی به دو گروه مساوی (گروه 1: NFT + SSRIs + CBT، گروه 2: SSRIs + CBT) تقسیم شدند. آنها با استفاده از پرسشنامه باورهای وسواسی (OBQ) و پرسشنامه طرحواره یانگ-فرم  (YSQ) قبل از مداخله، در جلسه هشتم، پس از درمان و یک پیگیری دو ماهه مورد ارزیابی قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل آماری از آزمون های ANOVA با اندازه گیری های مکرر استفاده شد. 

  یافته ها

  اثر مداخله زمان × برای هر پانزده EMS (P<0.05) و سه OB (P<0.05) معنی دار بود. با این حال، تعامل زمان × شرایط برای باور برآورد مسیولیت/تهدید (P<0.05) و رهاشدگی، نقص/شرم، درگیر شدن/خود توسعه نیافته، عدم کنترل خود/خود انضباط کافی، بی اعتمادی/سوءاستفاده، انقیاد و اجتماعی دیده شده است. انزوا/بیگانگی و طرحواره های استانداردهای بی امان (P<0.05). ما هیچ تفاوت معنی داری بین گروه های درمانی در EMS و OB پیدا نکردیم. 

  نتیجه گیری

  نتایج نشان داد که هر دو طرح درمانی در کاهش باورهای وسواسی و طرحواره های ناسازگار اولیه موثر هستند. با این حال، افزودن نوروفیدبک به درمان استاندارد منجر به تفاوت های قابل توجهی در کاهش باورهای وسواسی و طرحواره های ناسازگار اولیه در بیماران مبتلا به اختلال وسواس فکری-اجباری نشده است.

  کلیدواژگان: اختلال وسواس فکری اجباری، درمان شناختی-رفتاری، مهارکننده های انتخابی بازجذب سروتونین، نوروفیدبک درمانی
 • صفحات 27-36
  مقدمه

  با توجه به اهمیت بهزیستی عاطفی در پایداری ازدواج، پژوهش حاضر با هدف مقایسه اثربخشی ایماگودرمانی و روابط شیء درمانی بر خودمتمایزسازی و خودتنظیمی زنان دارای طلاق چندگانه انجام شد. 

  روش کار

  جامعه آماری این کارآزمایی بالینی شامل زنانی بودند که در سال 1400 دارای طلاق های متعدد و مراجعه کننده به مراکز مشاوره شهر تهران بودند. 36 زن به روش نمونه گیری در دسترس انتخاب و به روش تصادفی ساده در گروه های ایماگودرمانی (12 شرکت کننده)، شییی درمانی (12 شرکت کننده) و شاهد (12 شرکت کننده) قرار گرفتند. گروه های آزمایشی در جلسات درمانی شرکت کردند و در این مدت گروه شاهد هیچ مداخله ای دریافت نکردند. شرکت کنندگان پرسشنامه تمایز پرسشنامه خود و خودتنظیمی را تکمیل کردند. داده ها با استفاده از آمار توصیفی و تحلیل واریانس با اندازه گیری های مکرر مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  یافته ها حاکی از تاثیر معنی دار درمان با روابط شییی و ایماگودرمانی بر خودتنظیمی و خودمتمایزسازی بود (05/0<p). همچنین با توجه به اندازه اثر، به نظر می رسد که درمان روابط شییی تاثیر بیشتری نسبت به ایماگودرمانی بر خودمتمایزسازی (24/0 در مقابل 23/0) و خودتنظیمی (82/0 در مقابل 72/0) در زنان دارای طلاق متعدد داشته است. 

  نتیجه گیری

  بر اساس نتایج، درمان با روابط شیء و ایماگودرمانی در افزایش خودمتمایزسازی و خودتنظیمی زنان دارای طلاق های متعدد موثر است. با این حال، به نظر می رسد که درمان روابط شییی موثرتر باشد.

  کلیدواژگان: ایماگودرمانی، تمایز، روابط شیئی، زوج ها، خودتنظیمی
 • صفحات 37-43
  مقدمه

  با توجه به افزایش میزان طلاق و میزان بالای فرسودگی زناشویی در بین مددجویان طلاق، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی زوج درمانی متمرکز بر هیجان بر فرسودگی زناشویی، نگرش های ناکارآمد و خودناتوانی زوجین انجام شد. 

  روش کار

  جامعه آماری شامل کلیه زوج های متقاضی طلاق مراجعه کننده به مراکز مشاوره منطقه 4 مشهد در زمستان سال 1401بودند که 32 زوج به طور داوطلبانه با استفاده از روش نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. سپس به طور تصادفی به دو گروه مساوی آزمون و شاهد تقسیم شدند. گروه آزمون، زوج درمانی متمرکز بر هیجان را در 8 جلسه دریافت کردند. داده ها با استفاده از مقیاس نگرش ناکارآمد (DAS)، پرسشنامه فرسودگی زناشویی و مقیاس خود ناتوانی (SHS) جمع آوری شد. داده ها با کمک نرم افزار SPSS نسخه 23، آمار توصیفی و استنباطی و آزمون های تحلیل کوواریانس چند متغیره و تک متغیره تحلیل شدند. 

  یافته ها

  بر اساس یافته ها، میانگین نمرات گروه آزمایش در فرسودگی زناشویی، نگرش های ناکارآمد و خودناتوان سازی نسبت به گروه شاهد کاهش معنی داری داشت (05/0> P). 

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، زوج درمانی متمرکز بر هیجان تاثیر مثبتی بر فرسودگی زناشویی، نگرش های ناکارآمد و خودناتوان سازی مراجعین طلاق دارد. بنابراین این درمان برای زوج هایی که دچار مشکلات زناشویی و فرسودگی زناشویی هستند پیشنهاد می شود.

  کلیدواژگان: زوج درمانی متمرکز بر هیجان، خود ناتوانی، فرسودگی زناشویی، طلاق، نگرش های ناکارآمد
 • صفحات 45-52
  مقدمه

  افراد مبتلا به اختلالات روانپزشکی به عنوان یک گروه اقلیت مورد تبعیض اجتماعی، انگ و طرد شناخته می شوند. منابع متعدد انگ برای بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی، از جمله روزنامه ها، فیلم ها، تلویزیون، وب سایت ها و کتاب ها، کلیشه های منفی را ترویج می کنند. از آنجایی که تاثیر رسانه ها بر دیدگاه و تفکر مردم نسبت به این بیماران بسیار مهم است، هدف این مطالعه درک تجربیات زیسته بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی از انگ رسانه ای است. 

  روش کار

  این مطالعه پدیدارشناختی هرمنوتیکی بخشی از دوره دکتری است. پایان نامه در رشته پرستاری مطالعه اصلی بر روی 12 بیمار روانپزشکی بستری در بیمارستان ابن سینا مشهد در سال 1396 انجام شد که به روش نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. برای جمع آوری داده ها از مصاحبه های عمیق بدون ساختار استفاده شد. تجزیه و تحلیل داده ها با روش تحلیل پدیدارشناسی تفسیری انجام شد. 

  یافته ها

  ارایه نادرست رسانه ای یکی از موضوعات اصلی مورد بررسی پدیده در پروژه اصلی است که از دو موضوع فرعی اغراق رسانه ای و تشویش اذهان عمومی، تشکیل شده است. چندین معنی مشترک از هر یک از اینها پشتیبانی می کنند. 

  نتیجه گیری

  نتایج این مطالعه برای مبارزه با انگ در بیماران مبتلا به اختلالات روانپزشکی در ایران، مناسب است. همچنین، یافته های این پژوهش می تواند مداخلات و سیاست هایی را برای جلوگیری از گسترش انگ از طریق رسانه ها در مورد افراد مبتلا به اختلالات روان پزشکی شکل دهد.

  کلیدواژگان: اختلالات روانی، انگ اجتماعی، رسانه، هرمنوتیک
 • صفحات 53-58
  مقدمه

  ارتقای توانایی ها و عملکرد پرستاران در مدیریت زمان، یکی از نیازها و ضرورت های ارتقای نیروی انسانی است. بنابراین، پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی آموزش مدیریت زمان بر استفاده مشکل زا از اینترنت و کیفیت زندگی دانشجویان پرستاری انجام شد. 

  روش کار

  در این مطالعه 105 نفر از دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی مشهد به روش نمونه گیری طبقه ای انتخاب و در دو گروه آزمون (58 نفر) و شاهد (47 نفر) قرار گرفتند. گروه آزمون در 2 جلسه چهار ساعته (مدیریت زمان) و 1 جلسه دو ساعته (آموزش کاربردی) طی سه هفته متوالی آموزش دریافت کردند و گروه شاهد در لیست انتظار قرار داشتند. دانشجویان پرسشنامه استفاده از اینترنت مشکل ساز، پرسشنامه استاندارد مدیریت زمان مورهد و گریفین و پرسشنامه کیفیت زندگی سازمان بهداشت جهانی (BREF-WHOQOL) را در پیش آزمون و پس آزمون تکمیل کردند. داده ها با کمک آزمون های تی مستقل و یو-من ویتنی و نرم افزار SPSS نسخه 16 تجزیه و تحلیل شد. 

  یافته ها

  نتایج نشان داد که آموزش مدیریت زمان در کاهش استفاده مشکل زا از اینترنت موثر بوده است (001/0 <p) ، اما در بهبود کیفیت زندگی دانش آموزان موثر نبوده است (05/0 >p). 

  نتیجه گیری

  با توجه به نتایج، استفاده از راهبردهای مدیریت زمان نقش موثری در کاهش استفاده مشکل زا از اینترنت در دانشجویان دارد.

  کلیدواژگان: آموزش، اینترنت، کیفیت زندگی، مدیریت زمان
 • صفحات 59-70
  مقدمه

  با توجه به شیوع سوء مصرف مواد در بین دانش آموزان، این مطالعه با هدف اعتبارسنجی سنجش انگیزه های مصرف مواد (SUMM) در این گروه انجام شد.

  روش کار

  جامعه آماری این پژوهش را کلیه دانش آموزان مقطع متوسطه شهر کرمان در سال 1400 تشکیل می دهند که به روش نمونه گیری خوشه ای چند مرحله ای انتخاب شدند. از 1045 دانش آموز، 977 نفر به مقیاس انگیزه های مصرف مواد (SUMM) و مقیاس گرایش به اعتیاد فرجاد پاسخ دادند. از شاخص های اعتبار محتوا، ضریب همبستگی پیرسون، تحلیل عاملی اکتشافی و تاییدی، آلفای کرونباخ، ضریب گاتمن و ضریب تقسیم نصف استفاده شد. داده ها با استفاده از نرم افزارهای SPSS-22 و LISREL 8.8 مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.

  یافته ها

  SUMM : دارای محتوای بالا و روایی همزمان بود. نتایج روایی ساختاری نشان داد که مدل هشت عاملی SUMM دارای شاخص های برازش مناسب است و این مدل 84/68 درصد از واریانس کل را تبیین می کند. نتایج پایایی درونی SUMM نشان داد که ضرایب آلفای کرونباخ و ضرایب تقسیم نصف برای کل مقیاس و عوامل هشتگانه آن در محدوده 81/0 تا 95/0 قرار دارد. 

  نتیجه گیری

  بر اساس یافته ها، سنجش انگیزه های مصرف مواد (SUMM) از روایی و پایایی مناسبی برخوردار است و می توان از آن برای سنجش انگیزه های اعتیاد در دانش آموزان استفاده کرد.

  کلیدواژگان: انگیزش، تحلیل عاملی، دانش آموزان، روان سنجی، سوء مصرف مواد
|
 • Mohammad Poloee, Hamid Yaghubi *, Mohammadreza Saffarian Toosi Pages 3-8
  Introduction

  Regarding the importance of the love model in the maintenance of marital relationships, the present study aimed to compare the effectiveness of Cognitive Behavioral Therapy (CBT) and Acceptance and Commitment Therapy (ACT) on the characteristics of Sternberg's love model in couples who referred to counseling centers due to marital problems. 

  Materials and Methods

  In the present study, the statistical population included all the couples referred to the welfare counseling and social emergency centers of Torbat-e-Jam city, Iran, in 2021-2022. Using the purposeful and convenient sampling method and based on the score of Sternberg's Love Scale (1986) in the pre-test, 24 couples were selected and randomly replaced into three equal groups of A, B, and C. Group A received CBT, group B received ACT, and group C was the control group. The data were analyzed using descriptive statistics, multivariate covariance analysis, Tukey post hoc test, and SPSS-22 software. 

  Results

  The results showed that both CBT and ACT were effective on scores of Sternberg's Love Scale (P< 0.01), but the effect of ACT was more than CBT in passion and intimacy components (P< 0.05). 

  Conclusion

  The results showed that CBT and ACT improved the characteristics of Sternberg's love model, especially ACT was more effective. It is suggested that therapists and couple therapy specialists consider these treatment methods to improve marital relationships.

  Keywords: Acceptance, Commitment-Based Therapy, Cognitive behavioral therapy, Couples, Love
 • Arezou Delfan Beiranvand *, Abolghasem Yaghoobi Pages 9-15
  Introduction

  The present study aimed to predict moral intelligence based on parenting styles and six HEXACO personality traits. 

  Materials and Methods

  The sample size of this descriptive-correlational study included 300 students of Bu-Ali Sina University, Hamadan, Iran in the 2018-2019 academic year. They were selected through the multistage cluster random sampling method. They fulfilled Moral Intelligence Scale, HEXACO Personality Traits Scale, and Parenting Styles Scale. We analyzed the data using analysis of variance, stepwise regression, and SPSS-25. 

  Results

  The results showed that the relationship between decisive parenting style (r= 0.486), honesty-humility (r= 0.407), extroversion (r= 0.379), agreement (r= 0.321), conscientiousness (r= 0.444), and openness to experience (r= 0.344) with moral intelligence was positive and significant, and the relationship of authoritarian parenting style (r= -0.249) with moral intelligence was negative and significant. The relationship between emotionality (r= -0.004), permissive parenting style (r= -0.054), and moral intelligence was insignificant. The results showed that decisive parenting style, conscientiousness, extroversion, honesty-humility, openness to experience, and agreeableness were the predictors of moral intelligence among university students, respectively, and these variables were able to predict 45.4% of the variance of moral intelligence (R= 0.67, R2= 0.45). 

  Conclusion

  Based on the results, factors such as decisive parenting style and personality traits (honesty-humility, extroversion, agreeableness, conscientiousness, and openness to experience) play an important role in predicting moral intelligence.

  Keywords: Intelligence, Morality, Parenting, Personality
 • Negar Asgharipour, Elahe Haghighat-Manesh, Milad Shirkhani, Naeeme Dorri Mashhadi * Pages 17-25
  Introduction

  This study aimed to investigate the effects of adding Neurofeedback Therapy (NFT) to taking medication (Selective Serotonin Reuptake Inhibitors: SSRIs) and Cognitive Behavioral Therapy (CBT) in patients with Obsessive-Compulsive Disorder (OCD) on Obsessive Beliefs (OBs) and Early Maladaptive Schemas (EMSs). 

  Materials and Methods

  In this clinical trial conducted in Mashhad, Iran in 2019, 10 diagnosed OCD patients were selected using purposeful sampling. They were randomly assigned into equal two groups (group 1: NFT + SSRIs + CBT, group 2: SSRIs + CBT). They were evaluated using the Obsessive Beliefs Questionnaire (OBQ) and Young Schema Questionnaire-Short Form (YSQ) before intervention, on the 8th session, after treatment, and a two-month follow-up. Repeated-measures ANOVA tests were used for statistical analysis. 

  Results

  There was a significant time × intervention effect for all fifteen EMSs (P< 0.05) and three OBs (P< 0.05); however, significant time × condition interaction has been seen for responsibility/threat estimation belief (P< 0.05) and abandonment, defectiveness/shame, enmeshment/undeveloped self, insufficient self-control/self-discipline, mistrust/abuse, subjugation, and social isolation/alienation, and unrelenting standards schemas (P< 0.05). We found no significant difference between treatment groups in EMSs and OBs. 

  Conclusion

  The results showed that both treatment plans are effective in the reduction of obsessive beliefs and early maladaptive schemas; however, adding neurofeedback to standard therapy has not resulted in significant differences in reducing obsessive beliefs and early maladaptive schemas in patients with obsessive-compulsive disorder.

  Keywords: Cognitive-behavioral therapy, Neurofeedback therapy, Obsessive-compulsive disorder, Selective serotonin reuptake inhibitors
 • Mojgan Hazratzadeh *, Ebrahim Alizadeh Mosavi, Seyed Hossein Mirzaei Pages 27-36
  Introduction

  Regarding the importance of emotional well-being in marriage sustainability, the present study was carried out to compare the effectiveness of imago therapy and object relations therapy on self-differentiation and self-regulation in women with multiple divorces. 

  Materials and Methods

  The statistical population of this clinical trial included women who had multiple divorces and were referred to counseling centers in Tehran, Iran, in 2021. Thirty-six women were selected through the convenient sampling method, and they were assigned through a simple random method in the groups of imago therapy (12 participants), object relations therapy (12 participants), and control (12 participants). The experimental groups participated in therapy sessions, and during this period, the control group did not receive any intervention. The participants fulfilled the Differentiation of Self Inventory and Self-Regulation Questionnaire. Data were analyzed using descriptive statistics and analysis of variance with repeated measures. 

  Results

  The findings revealed significant effects of object relations therapy and imago therapy on self-regulation and self-differentiation (P< 0.05). Also, regarding the effect sizes, it seems that object relations therapy had greater effects than imago therapy on self-differentiation (0.24 vs. 0.23) and self-regulation (0.82 vs. 0.72) in women with multiple divorces. 

  Conclusion

  Based on the results, object relations therapy and imago therapy are effective in increasing self-differentiation and self-regulation in women with multiple divorces. However, it seems that object relations therapy is more effective.

  Keywords: Couples, Differentiation, imago therapy, Object-relations, Self-regulation
 • Omid Gol Mohammadi *, Jafar Talebian Sharif, Mahmoud Azadi Pages 37-43
  Introduction

  Regarding the increasing rate of divorce and the high level of marital burnout among divorce clients, the present study aims to assess the effectiveness of emotionally-focused couple therapy on marital burnout, dysfunctional attitudes, and self-handicapping in couples. 

  Materials and Methods

  The statistical population included all couples applying for divorce who went to counseling centers in the 4th district of Mashhad-Iran, in the first quarter of 2023. Thirty-two couples were voluntarily selected using the convenient sampling method. Then, they divided randomly into two equal experimental and control groups. The experimental group received emotionally focused couple therapy in 8 sessions. The data was collected using the Dysfunctional Attitude Scale (DAS), the Marital Burnout Questionnaire, and the Self-Handicapping Scale (SHS). We analyzed the data aiding SPSS version 23 software, the descriptive and inferential statistics, and multivariate and univariate analysis of covariance tests. ​ 

  Results

  Based on the findings, the mean scores of the experimental group in marital burnout, dysfunctional attitudes, and self-handicapping were reduced significantly compared to the controls (P< 0.05). 

  Conclusion

  According to the results, emotionally focused couple therapy has positive effects on marital burnout, dysfunctional attitudes, and self-handicapping in clients seeking divorce. So, this therapy is suggested for couples who experience marital problems and marital burnout.

  Keywords: Divorce, Dysfunctional attitudes, Emotionally-focused Couple Therapy, Marital burnout, Self-handicapping
 • Abbas Heydari, Ali Meshkin Yazd, Parvaneh Soodmand * Pages 45-52
  Introduction

  Individuals diagnosed with psychiatric disorders are recognized as a minority group that is socially discriminated against, stigmatized, and rejected. Multiple sources of stigma for patients with psychiatric disorders, including newspapers, films, TV, websites, and books, promote negative stereotypes. Since the influence of the media on people''''''''s views and thinking toward these patients is very important, the purpose of this study is to understand the lived experiences of the patients with psychiatric disorders of media stigma. 

  Materials and Methods

  This hermeneutic phenomenological study is part of a Ph.D. dissertation in nursing. The main study was performed on 12 psychiatric patients in Ibn-e-Sina Hospital in Mashhad-Iran, in 2017. They were selected based on a purposive sampling method. Unstructured in-depth interviews for data collection were used. Data analyses were done with the interpretative phenomenological analysis method. 

  Results

  Media misrepresentation is one of the main themes of the phenomenon understudy in the original project. It consists of two subs themes; media exaggeration and disturbing public opinion. Several shared meanings support each of these. 

  Conclusion

  The results of this study are suitable for combating stigma in patients with psychiatric disorders in Iran. Also, the findings of this study can shape the interventions and policies to prevent the spread of stigma through media about people with psychiatric disorders.

  Keywords: Hermeneutics, media, Mental disorders, Social Stigma
 • Nasim Narouei, Mehri Yavari *, Hamidreza Behnam Vashani, Mina Yazdanian Pages 53-58
  Introduction

  Improving the abilities and performance of nurses in time management, is one of the needs and necessities of improving human resources. Therefore, the present study aimed to determine the effectiveness of time management training on the problematic use of the Internet and the quality of life in nursing students. 

  Materials and Methods

  In the present study, 105 nursing students at the Nursing and Midwifery Faculty of Mashhad-Iran, were selected using stratified sampling and they were assigned into two experimental (n= 58) and control group (n= 47). The experimental group, received the training in 2 four-hour sessions (time management) and 1 two-hour session (application training) during three consecutive weeks, while the control group was on the waiting list. Students completed the Problematic Internet Use Questionnaire, Morehead and Griffin Standard Time Management Questionnaire, and World Health Organization Quality of Life Questionnaire (BREF-WHOQOL) in pre-test and post-test. Data were analyzed aiding independent t-test and Mann-Whitney U test, and SPSS version 16 software. 

  Results

  The results showed that time management training was effective in reducing the problematic use of the Internet (P< 0.001), but it was not effective in improving the quality of life of students (P> 0.05). 

  Conclusion

  According to the results, the use of time management strategies plays an effective role in reducing the problematic use of the Internet in university students.

  Keywords: Education, internet, Quality of life, Time management
 • Nasrin Namjoo Baghini, Amanollah Soltani *, Alireza Monzari Tavakoli, Hamdollah Monzari Tavakoli Pages 59-70
  Introduction

   Regarding the prevalence of substance abuse among students, this study aimed to validate the Substance Use Motives Measure (SUMM) in this group. 

  Materials and Methods

   The statistical population consisted of all high school students in Kerman city, Iran in 2022. We selected students using the multistage cluster sampling method. Out of 1045 students, 977 answered to the Substance Use Motives Measure (SUMM) and the Farjad's Addiction Tendency Scale. We used content validity indices, Pearson correlation coefficient, exploratory and confirmatory factor analysis, Cronbach's alpha, Guttman coefficient, and split-half coefficient. The data were analyzed through SPSS-22 and LISREL 8.8 software.

  Results

   The SUMM had high content and concurrent validity. The results of structural validity showed that the eight-factor model of the SUMM had appropriate fit indices, and this model explained 68.84 percent of the total variance. The results of the internal reliability of the SUMM showed that Cronbach's alpha and split-half coefficients for the whole scale and its eight factors were in the range of 0.81 to 0.95.

  Conclusion

   Based on the findings, the Substance Use Motives Measure (SUMM) has appropriate validity and reliability and can be used to assess addiction motives in students.

  Keywords: Factor analysis, Motivation, Psychometric, Students, Substance abuse