فهرست مطالب

 • سال هفدهم شماره 4 (پیاپی 79، مهر و آبان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/08/04
 • تعداد عناوین: 14
|
 • علیرضا نبی دوست *، عباس ابوالقاسمی، سعید پورعبدل، سید جواد دریادل صفحات 1-10
  مقدمه
  نارسایی های شناختی و حرکتی و کیفیت زندگی پایین، بیماران افسرده و دوقطبی را تحت تاثیر قرار می دهد. هدف این پژوهش، بررسی و مقایسه نارسایی های شناختی، نارسایی های حرکتی و کیفیت زندگی در بیماران مبتلا به اختلالات افسردگی و دوقطبی می باشد.
  روش بررسی
  این پژوهش علی- مقایسه ای است. جامعه آماری پژوهش، کلیه افراد مراجعه کننده به بخش روانی بیمارستان امام حسین (ع) شهر تهران در سال1392است که تشخیص اختلال افسردگی و دوقطبی دریافت کردند. از میان آنها 60 نفر (30 بیمار مبتلا به اختلال افسردگی و 30 نفر بیمار مبتلا به اختلال دوقطبی) به صورت نمونه گیری در دسترس انتخاب شدند. ابزارهای سنجش شامل پرسشنامه نارسایی های شناختی و آزمون دیداری– حرکتی بندر-گشتالت و پرسشنامه کیفیت زندگی بود. داده ها با روش تحلیل واریانس چند متغیره (MANOVA) تحلیل شدند.
  یافته ها
  نتایج تحلیل واریانس چند متغیره نشان داد که میانگین نمرات نارسایی های شناختی در افراد مبتلا به افسردگی (9/ 79) از افراد مبتلا به اختلال دوقطبی (7/ 67) به طور معناداری بیشتر است (05/0p<)؛ اما بین میانگین نمرات نارسایی های حرکتی در افراد مبتلا به اختلال افسردگی (6/ 4) و اختلال دوقطبی (0/ 4) تفاوت معناداری به دست نیامد (p>0/05). همچنین میانگین نمرات کیفیت زندگی در افراد مبتلا به دوقطبی (9/ 78) از افراد مبتلا به افسردگی (4/ 61) به طور معناداری بیشتر است (p<0/05).
  نتیجه گیری
  این یافته ها بیان می کنند که نارسایی های شناختی، حرکتی و کیفیت زندگی این بیماران می تواند به عنوان سه متغیر روان شناختی در فهم سبب شناسی نقش مهمی ایفا کند. همچنین این یافته ها تلویحات مهمی در زمینه پیشگیری، آسیب شناسی روانی و درمان این بیماران دارند.
  کلیدواژگان: نارسایی های شناختی، نارسایی های حرکتی، کیفیت زندگی، اختلال افسردگی، اختلال دوقطبی
 • رضا معینی مقدم، علی شالیزار جلالی *، غلامرضا نجفی، مهدی بهفر صفحات 11-16
  زمینه و هدف
  ترومای غیر نافذ بیضه در درازمدت بر باروری اثرات سوئی بر جای می گذارد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی سیلدنافیل در برابر آسیبهای ناشی از این تروما در تعداد و تحرک اسپرمهای اپیدیدیم سمت مقابل صورت گرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی تصادفی شده شاهد دار، 24 موش نر نابالغ به چهار گروه شش سری تقسیم شدند. در دو گروه از موشها، بیضه راست متعاقب باز کردن شکم روی سطح ثابت استریلی قرار داده شد و تروما به واسطه رها کردن وزنه 5 گرمی استریل از ارتفاع 10 سانتیمتری روی آن ایجاد گردید. یک گروه از گروه های فوق، روزانه 1/ 0 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی سیلدنافیل را به مدت 7 روز از روز ایجاد تروما دریافت می نمود. گروه شاهد و گروهی که تنها سیلدنافیل دریافت می کرد نیز در نظر گرفته شد. پس از گذشت 7 هفته، خصوصیات اسپرم اپیدیدیم سمت چپ ارزیابی گردید.
  یافته ها
  تروما کاهش معنی داری را در تعداد و میزان تحرک اسپرمها در مقایسه با گروه شاهد موجب گردید (P<0.05). تجویز سیلدنافیل متعاقب تروما بهبود قابل ملاحظه ای را فراسنجه های فوق سبب گردید (P<0.05).
  نتیجه گیری
  سیلدنافیل می تواند موجبات بهبود عوارض ناشی از ترومای غیر نافذ بیضه در اسپرمهای اپیدیدیم سمت مقابل را فراهم آورد.
  کلیدواژگان: ترومای غیرنافذ، بیضه، سیلدنافیل، اسپرم اپیدیدیمی، موش
 • فرشته علی دوست قهفرخی *، شاهرخ مکوند حسینی، فرحناز کیان ارثی، علی مومنی صفحات 17-24
  زمینه و هدف
  یکی از اصلی ترین دغدغه های روان شناسی سلامت پیروی بیماران از توصیه های درمانی می باشد. یک راهبرد مهم برای بهبود پیروی، فعال کردن انگیزه بیماران برای مدیریت بیماری شان است. مصاحبه انگیزشی روشی مراجع محور است که رهنمودی برای تقویت و افزایش انگیزه درونی بوده و به منظور تغییر استفاده می شود. این مطالعه با هدف بررسی اثر بخشی مصاحبه انگیزشی بر پیروی از درمان بیماران دیالیزی انجام شده است.
  روش بررسی
  در این مطالعه نیمه تجربی، 30 نفر از بیماران دیالیزی که در تابستان سال 92 به بیمارستان هاجر شهرکرد مراجعه می کردند؛ به صورت در دسترس انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه 15 نفره آزمایش و کنترل قرار گرفتند. گروه درمان به مدت 5 جلسه هفتگی در جلسات مصاحبه انگیزشی شرکت کردند. متغیرهای پیروی از درمان از روی پرونده بیماران قبل و بعد از اجرای مصاحبه انگیزشی ثبت و به کمک آزمون های آماری t مقایسه شد.
  یافته ها
  نتایج این مطالعه نشان داد، جلسات مصاحبه انگیزشی موجب کاهش معنی دار در متغیرهای افزایش وزن (015/ 0 =P)، پتاسیم (043/ 0=P)، فسفر (027/ 0 =P) و کراتینین (05/ 0=P) بین گروه های مورد مطالعه شد. در حالی که سایر متغیرها (هموگلوبین، سدیم و کلسیم) تغییر نکردند.
  نتیجه گیری
  در مجموع مصاحبه انگیزشی در کنار درمان های پزشکی موجب کنترل مصرف مایعات و افزایش پیروی از درمان بیماران دیالیزی می شود؛ هرچند که بر بعضی از متغیرها تاثیر خاصی نداشت.
  کلیدواژگان: مصاحبه انگیزشی، پیروی از درمان، بیماران دیالیزی
 • محمدرضا دلوی، نهال سلامتیان *، مظاهر گنجی صفحات 25-30
  زمینه و هدف
  یکی از مهمترین حوزه های کاربرد فناوری اطلاعات حوزه بهداشت و درمان می باشد. مطالعات نشان می دهند که فناوری اطلاعات می تواند اثرات شگرفی بر بلوغ بیمارستان ها داشته باشد. در این پژوهش سعی شده است به تاثیر فعالیت های فناوری اطلاعات بر سطوح بلوغ بیمارستان های دولتی و غیردولتی شهر اصفهان پرداخته شود.
  روش بررسی
  این پژوهش به روش توصیفی تحلیلی در سال 1393 انجام گردید. جامعه پژوهش شامل مسئولان و کارشناسان فناوری اطلاعات بیمارستانهای دولتی وغیر دولتی شهر اصفهان به تعداد 164 نفر بود. ابزارگردآوری اطلاعات در این مطالعه پرسشنامه سنجش فعالیت های فناوری اطلاعات و سنجش بلوغ سازمانی شامل مولفه های نوآوری، بهبود دادن و پشتیبانی بود که روایی و پایایی آن تایید گردید. داده ها توسط نرم افزار های17 spss و لیزرل با استفاده از شاخص های آماری توصیفی و آزمون های فریدمن، مدلسازی معادلات ساختاری و رگرسیون مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفتند.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار متغیر فناوری اطلاعات66/ 0 & plusmn; 3/21 و مولفه های بلوغ سازمانی شامل نوآوری78/ 0 & plusmn; 3/25، بهبود دادن67/ 0 & plusmn; 3/48 و پشتیبانی66/ 0& plusmn; 3/22 بود. نتایج این مطالعه نشان داد متغیر فن آوری اطلاعات به ترتیب بیشترین پیش بینی را برای متغیرهای پشتیبانی، بهبود دادن، نو آوری و بلوغ سازمانی داشت.
  نتیجه گیری
  فعالیت های فناوری اطلاعات می تواند سازمان را به سمت سازمانی بلوغ یافته هدایت نموده و در پشتیبانی، نوآوری و بهبود سازمان نقش موثری را ایفا نماید. بنابراین به مدیران پیشنهاد می شود با اقداماتی نظیر استفاده از نیروی متخصص و دارای دانش فنی، در زمینه فناوری اطلاعات و سیستم های اطلاعاتی، تشکیل کمیته راهبردی فناوری اطلاعات و... تجدید نظر به عمل آورند.
  کلیدواژگان: بلوغ، فناوری اطلاعات، بیمارستان های دولتی، بیمارستان خصوصی، اصفهان
 • صفیه عباسی *، بهنام زمانزاد، ابوالفضل قلی پور، محمد صادق دماوندی صفحات 31-38
  مقدمه
  مقاومت به کلیندامایسین در استافیلوکوکها به دو صورت بنیادی و القایی ایجاد می شود. درسویه هایی از این باکتری ها که به اریترومایسین مقاوم هستند، ممکن است مقاومت القایی به کلیندامایسین نیز رخ دهد که با روش های معمول آنتی بیوگرام قابل تشخیص نیست. این مطالعه با هدف تعیین فنوتیپ های القایی مقاوم به کلیندامایسین در سویه های استافیلوکوک جدا شده ازبیماران بستری در بیمارستان های هاجر و کاشانی شهرکرد انجام شد.
  روش بررسی
  این مطالعه توصیفی –تحلیلی برروی 200 ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس و استافیلوکوک کواگولاز منفی مقاوم به متی سیلین که ازنمونه های بالینی بیماران جدا شده بودند با استفاده ازروش دیسک دیفیوژن انجام گرفت. مقاومت به کلیندامایسین درایزوله ها یی که به اریترومایسین مقاوم بودند، با ظهورهاله حساسیت به شکل D مشخص گردید.
  یافته ها
  از بین 200 ایزوله استافیلوکوک مقاوم به متی سیلین، فنوتیپ D در 6 ایزوله (3%) (یک ایزوله استافیلوکوکوس اورئوس و 5 ایزوله استافیلوکوک کواگولاز منفی) مشاهده شد. در چهار ایزوله فنوتیپ مثبت Dمشاهده شد. 13 ایزوله نیز فنوتیپ D منفی رانشان دادند.
  نتیجه گیری
  تست تعیین مقاومتهای القایی روش مناسبی برای شناسایی الگوهای مقاومت در بین سویه های مختلف استافیلوکوک می باشد. به نظر می رسد انجام تست D درسویه های با فنوتیپ مقاوم به اریترومایسین ضروری بوده، وبا انجام این آزمایش می توان گزارش صحیح تری از حساسیت واقعی این سویه ها نسبت به کلیندامایسین ارائه داد.
  کلیدواژگان: تست القاء، کلیندامایسین، اریترومایسین، استافیلوکوکوس اورئوس، استافیلوکوکوس های کوآگولازمنفی
 • نجمه فتاحی، محمد امین طباطبایی فر، سمیه رییسی، پریا علی پور، اعظم پوراحمدیان، مرتضی هاشم زاده چالشتری* صفحات 39-46
  نقص شنوایی حسی-عصبی دو طرفه یکی از شایع ترین نقص های مادرزادی است که دارای شیوع یک در هزار در بین نوزادان، می باشد. اکثر موارد ناشنوایی غیر سندرومی بوده و حدود هشتاد درصد از بیماران مبتلا به ناشنوایی حسی-عصبی، الگوی وراثت اتوزوم مغلوب را نشان می دهند. ناشنوایی غیر سندرمی اتوزومی مغلوب یک اختلال بسیار هتروژن بوده که تا کنون بیش از 70 لوکوس و حدود 50 ژن برای آن شناخته شده است. در این مطالعه ما به دلیل تعیین شیوع جهش های D FNB59 در این مناطق به بررسی جهش های (DFNB59(PJVK در54 خانواده در سه استان از ایران که شامل همدان، کهکیلویه و بویراحمد و چهارمحال بختیاری پرداختیم. ژن موجود در این لوکوس Pejvakin(PJVK) است که پروتئین پژواکین را کد کرده و باعث انتقال تحریکات عصبی می شود. خانواده های انتخاب شده در مطالعه، دارای ازدواج خویشاوندی بوده و حداقل 2 ناشنوا و بیشتر بودند و هم چنین از نظر جهش GJB2 منفی بودند. برای این لوکوس شش نشانگر انتخاب شده و آنالیز پیوستگی انجام شد. ولی با بررسی خانواده های مختلف، هیچ کدام در نشانگرهای مورد نظر با لوکوس DFNB59 پیوستگی نشان ندادند و مطالعه ی حاضر حاکی از آن است که جهش های ژن پژواکین در ایجاد ناشنوایی در استان های مذکور احتمالا نقش اندکی دارند و در نتیجه جهش های این ژن از نظر بالینی اهمیت چندانی در بروز بیماری در این مناطق ندارند.
  کلیدواژگان: پیوستگی ژنتیکی، لوکوس DFNB59، ناشنوایی
 • ایمان شفیعی، اسفندیار حیدریان، سید اسدالله امینی* صفحات 47-53
  مقدمه
  امروزه با توجه به افزایش منابع تولید رادیکال های آزاد از جمله آلودگی هوا، نیاز به یک منبع سرشار آنتی اکسیدانی به خوبی احساس می شود و انجیر به عنوان یک میوه قرآنی احتمالا به دلیل محتوای غنی آنتی اکسیدانی می تواند سد مناسبی در برابر افزایش تولید رادیکال های آزاد باشد لذا این مطالعه با هدف بررسی تاثیر مصرف انجیر بر میزان شاخص های اکسیداتیو و آنتی اکسیدانی مردان جوان سالم صورت گرفت.
  مواد وروش ها
  در این کارآزمایی بالینی، 74 نفر از دانشجویان مذکر و سالم به طور تصادفی ساده در دو گروه شاهد وآزمایش مورد مطالعه قرار گرفتند. سن در محدوده 40 -18 سال، ساکن بودن در خوابگاه های دانشگاه علوم پزشکی شهرکرد از معیارهای ورود به مطالعه و داشتن بیماری خاص، استعمال دخانیات و مصرف سایر مکمل ها از معیارهای خروج بودند. سپس به گروه آزمایش به مدت 4 هفته، روزانه 120 گرم انجیر خشک داده شد و در زمان شروع مطالعه و پس از طی4 هفته از هر 2 گروه خونگیری به عمل آمد و میزان آهن (Fe) و آنزیم گاما گلوتامیل ترانسفراز(GGT) با استفاده از کیت های آزمایشگاهی و با دستگاه اتوآنالایزر BT 3000 و ظرفیت تام آنتی اکسیدانی(TAC) با روش FRAP اندازه گیری شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد که میزان Feبه عنوان شاخص اکسیداتیو در گروه آزمایش (37=N) پس از 4 هفته تداخل، کاهش معنی داری را دارد (0/005= P). مقادیر GGT و TAC به عنوان شاخص های آنتی اکسیدانی در گروه آزمایش (37=N) پس از 4 هفته تداخل، افزایش معنی داری را نشان داد (0/001=P).
  نتیجه گیری
  با توجه به کاهش معنی دار میزان Fe به عنوان شاخص اکسیداتیو و افزایش معنی دار مقادیر GGT و TAC به عنوان شاخص های آنتی اکسیدانی، می توان نتیجه گرفت که انجیر می تواند نقش موثر ومفیدی را در بالا بردن سطح دفاع آنتی اکسیدانی بدن در مقابل رادیکال های آزاد و در نتیجه کاهش آسیب های ناشی از شرایط استرس اکسیداتیو ایفا کند.
  کلیدواژگان: انجیر، آهن، گاما گلوتامیل ترانسفراز، ظرفیت تام آنتی اکسیدانی، رادیکال آزاد
 • قربانعلی رحیمیان *، نادر باقری، هدایت الله شیرزاد صفحات 54-60
  سابقه و هدف
  عفونت هلیکوباکترپیلوری با جذب سلول های التهابی مانند نوتروفیل، ماکروفاژ و سلول های T و B اختصاصی هلیکوباکتری به ناحیه درگیر عفونت همراه می باشد. مسیرهای مولکولی کنترل پاسخ ایمنی بر علیه این باکتری خیلی پیچیده می باشد، اما معمولا سایتوکاین های که در ناحیه درگیر عفونت تولید می شوند در حفظ و گسترش عفونت نقش دارند. هدف از این مطالعه بررسی بیان ژن IL-6 در سطح مخاط بیماران آلوده به هلیکوباکترپیلوری و غیرآلوده و همچنین ارتباط آن با فاکتور ویرولانس cagA در میان افراد آلوده به هلیکوباکترپیلوی می باشد
  مواد و روش ها
  این مطالعه از نوع موردی- شاهدی می باشد. از 58 نفر از مبتلایان به هلیکوباکترپیلوری و 44 نفر از افرادی که آلوده به این باکتری نبودند توسط آندوسکوپی بیوپسی تهیه شد. و بعد از استخراجmRNA، توسط real-time PCR، میزان بیانmRNA IL-6 اندازه گیری شد. فاکتور بیماری زای cagA توسط PCR ارزیابی شد. بیان سایتوکاین ها در دو گروه آلوده و غیرآلوده با استفاده از تست T-Test مورد آنالیز قرار گرفتند.
  یافته ها
  سطح بیان IL-6 mRNA در بیماران دارای هلیکوباکترپیلوری نسبت به افراد غیرآلوده به بطور معنی داری بالاتر می باشد. ارتباط معنی داری بین فاکتور بیماری زای cagA و سطح بیان IL-6 mRNA مشاهده نشد.
  نتیجه گیری
  افزایش بیان IL-6 mRNA ممکن است مستقل از فاکتور ویرولانس cagA و در ایجاد التهاب معده همراه با هلیکوباکترپیلوری نقش مهمی داشته باشد.
  کلیدواژگان: هلیکوباکترپیلوری، IL، 6، فاکتور بیماری زا، cagA، گاستریت
 • بهمن حسنوند، کبری کرمی، شیما هاشمی، رضا قانعی قشلاق، پویا فرخ نژاد افشار، حسین زاهد نژاد* صفحات 61-69
  زمینه و هدف
  با توجه به لزوم شناخت اختلالات اسکلتی- عضلانی در کارگران به منظور ارتقاء سلامت آنان به عنوان بخش عظیمی از سرمایه کاری کشور و کمبود مطالعه در زمینه ارائه راهکار برای بهبود این اختلالات، مطالعه حاضر با هدف ارزیابی تاثیر تمرینات ورزشی اصلاحی بر اختلالات اسکلتی عضلانی کارگران در شهر خرم آباد در سال 1391، انجام شد.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر پژوهشی نیمه تجربی است، جامعه آماری مورد مطالعه کارگران مرد مرکز صنعتی شماره 1 و 2 شهر خرم آباد بود. 320 نفر در ارزیابی اولیه مورد بررسی قرار گرفتند که 196 نفر با توجه به معیارهای ورود به مطالعه، شرایط مطالعه را داشته و به پرسشنامه پاسخ دادند. ابزار پژوهش پرسشنامه استاندارد بررسی اختلالات اسکلتی- عضلانی نوردیک بود. برنامه اصلاح اختلالات با توجه به موارد شناسایی شده (113 مورد) توسط کارشناس تربیت بدنی اجرا شد. تمرینات اصلاحی به صورت کششی و تقویتی در 24 جلسه به مدت 8 هفته انجام شد.
  یافته ها
  113 نفر سابقه درد و ناراحتی در اندام و اعضاء اسکلتی عضلانی خود داشتند و هیچ گونه سابقه قبلی بیماری نداشتند. 58% کارگران حداقل در یکی از نواحی نه گانه مورد بررسی بدن دچار اختلالات اسکلتی- عضلانی بودند که بیشترین شیوع در ناحیه کمر (6/ 31)، گردن (8/ 19) شانه (5/ 29) و زانو (8/ 17) بود. پس از مداخله کاهش معنی داری (05/ 0˂P) در مشکلات تمامی نواحی نه گانه دیده شد.
  نتیجه گیری
  تمرینات اصلاحی باعث کاهش درد و مشکلات اسکلتی- عضلانی کارگران می شود.
  کلیدواژگان: اختلالات اسکلتی، عضلانی، حرکات اصلاحی، کارگران
 • حجت عنبرا، رسول شهروز، علی شالیزار جلالی *، مزدک رازی، علی کلانتری صفحات 70-79
  زمینه و هدف
  هیپوکسی ناشی از کم خونی همولیتیک می تواند منجر به اختلال در عملکرد اندامهای متعددی گردد. مطالعه حاضر جهت ارزیابی کارایی ویتامین C که دارای خاصیت آنتی اکسیدانت می باشد، در برابر تغییرات ناشی از کم خونی همولیتیک در ساختار بافتی روده کوچک موشهای تحت درمان با فنیل هیدرازین صورت پذیرفت.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، موشهای نر بالغ به صورت تصادفی به چهار گروه هشت سری تقسیم شدند. دو گروه از موش ها فنیل هیدرازین را به میزان 60 میلی گرم به ازای هر کیلوگرم وزن بدن به صورت داخل صفاقی هر 48 ساعت به مدت 35 روز دریافت کردند. یک گروه از گروه های فوق، ویتامین C را به میزان250 میلی گرم بر کیلوگرم به صورت داخل صفاقی چهار ساعت قبل از فنیل هیدرازین دریافت می نمود. گروه شاهد و گروهی که تنها ویتامین C را دریافت می کرد نیز در نظر گرفته شد. 24 ساعت پس از آخرین تیمار، قسمتهای مختلف روده کوچک جدا، مقاطع بافتی تهیه و فراسنجه های مورفومتریک ارزیابی گردید.
  یافته ها
  فنیل هیدرازین کاهش معنی داری را در عرض پرز های دئودنوم و ژژنوم، عمق کریپت های دئودنوم، میزان پراکندگی سلولهای جامی شکل پرز های ایلئوم و طول پرز های هر سه قسمت روده کوچک موجب گشت. ویتامین C بهبود قابل ملاحظه ای را فراسنجه های فوق سبب گردید.
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد ویتامین C می تواند عوارض بافتی ناشی از کم خونی همولیتیک در روده کوچک موش را بهبود بخشد.
  کلیدواژگان: کم خونی همولیتیک، فنیل هیدرازین، ویتامین C، روده کوچک، موش
 • عمر علیزاده *، علی احسانی، محمد هاشمی، شادیه محمدی، سرور خلیلی صفحات 80-87
  زمینه و هدف
  استفاده از نگهدارنده های شیمیایی و مضرات آنها، سبب شده که تولید کنندگان مواد غذایی اخیرا گرایش به استفاده از نگهدارنده های طبیعی در مواد غذایی پیدا کنند. اسانس های گیاهی که همان روغن های فرار (volatile oils) می باشند، روغن های مایع و معطر گیاهان اند. گیاهان معطر حاوی اسانس هایی با خواص ضد میکروبی هستند. در این مطالعه اثرات ضدباکتریایی اسانس های بادرنجبویه (Melissa officinalis) و بادرشبو (Dracocephalum moldavica) علیه 4 باکتری بیماریزای مواد غذایی در شرایط آزمایشگاهی بررسی شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی پس از تهیه باکتری های مورد بررسی، با روش انتشار بر روی دیسک قطر هاله ممانعت از رشد و با روش میکرودایلوشن حداقل غلظت ممانعت از رشد و حداقل غلظت کشندگی برای هر دو اسانس بادرنجبویه و بادرشبو تعیین شد و جهت مقایسه نتایج از نرم افزار SPSS با آزمون T test استفاده گردید و سطح اختلاف معنی دار کمتر از 0/05 انتخاب شد(P< 0/05).
  یافته ها
  نتایج این مطالعه بیانگر تاثیر ضد میکروبی قوی دو اسانس فوق روی این باکتری ها بود. باکتری استافیلوکوکوس اورئوس با حداقل غلظت ممانعت کنندگی mg/mL 1/2 (برای هر دو اسانس) حساس ترین باکتری در مقابل اسانس های بادرنجبویه و بادرشبو بود. در این میان اسانس بادرنجبویه اثرات ضد باکتریایی قوی تری علیه باکتری های مورد آزمایش در مقایسه با اسانس بادرشبو داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل بیانگر توان مهارکنندگی و ضد باکتریایی اسانس های بادرنجبویه و بادرشبو علیه این میکروارگانیسم های بیماریزا می باشد که می تواند بعنوان یک ماده ضد میکروبی گیاهی، جایگزینی مناسب برای ترکیبات شیمیایی ضد باکتری باشد و در صنایع غذایی و داروسازی مورد استفاده قرار گیرد.
  کلیدواژگان: بادرنجبویه، بادرشبو، اسانس های گیاهی، خواص ضد باکتریایی
 • حسن اکرمی *، فاطمه محمودی صفحات 88-96
  پیشینه و
  هدف
  سرطان معده یکی از شایع ترین و کشنده ترین سرطان ها در تمام دنیا است. در هر بافت سرطانی جمعیت نادر و متمایز از سلول ها به نام سلول های بنیادی سرطانی وجود دارند که مسئول شروع ٬گسترش ومتاستاز وتهاجم در سرطان ها شناخته شده اند. داروهای ضدالتهاب غیراستروئیدی اساسا«به عنوان کاهش دهنده ی درد جهت تسکین درد و کنترل التهاب استفاده می شوند. مطالعات متعدد اشاره دارند به اینکه داروهای NSAID از قبیل ایبوپروفن پیشرفت و گسترش تعدادی از تومورها را مهار می کنند. در مطالعه حاضر تاثیر داروی ایبوپروفن بر متاستاز و قدرت تهاجم سلول های بنیادی سرطان معده بررسی شد.
  روش ها
  سلول های بنیادی سرطانی از دو رده سلولی سرطان معده MKN45 و AGS با استفاده از تکنیک تشکیل اجسام کروی (spheroid colony formation) جداسازی شد و پس از تیمار با غلظت های مختلف ایبوپروفن وبدست آوردن مقدار IC50 برای این دارو قدرت تهاجم و متاستاز در سلول های بنیادی سرطانی تیمار شده نسبت به سلول های کنترل با استفاده از روش ترمیم زخم بررسی شد.
  یافته ها
  قدرت تهاجم ومتاستاز در سلول های بنیادی جداسازی شده از رده سلولی AGS و MKN45 تیمار شده با غلظت های300 و400 میکرولیتر از داروی ایبوپروفن نسبت به سلول های بنیادی سرطانی کنترل کاهش پیدا کرد.
  نتیجه گیری
  نتایج حاصل از این مطالعه بیان کننده تاثیر داروی ایبوپروفن بر قدرت متاستاز وتهاجم سلول های بنیادی سرطان معده به عنوان سلول های شروع کننده و گسترش دهنده سرطان می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان معده? سلول های بنیادی سرطانی? متاستاز? تهاجم
 • محمد سعید حیدرنژاد *، رویا جعفرزاده سامانی، محسن کبیری سامانی صفحات 97-107
  زمینه و هدف
  امروزه با افزایش استفاده از نانوذرات نقره در محصولات مختلف از جمله محصولات مصرفی و پزشکی، بررسی سمیت نانوذرات نقره، برای امنیت استفاده کنندگان از این محصولات، لازم و ضروری می باشد. بعضی از مطالعات نشان می دهد که کبد و کلیه اندام اصلی برای تجمع و ذخیره این مواد می باشند. این مطالعه با هدف بررسی اثر خوراکی نانوذرات نقره بر بافت کبد، کلیه و بررسی تغییرات در سلول های خونی در موش سفید آزمایشگاهی طراحی و اجرا شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، 45 سر موش نر (Balb/c) با وزن 3±2/ 24 گرم به طور تصادفی در 3 گروه 15 تایی (تیمار1وتیمار2 و کنترل) مورد بررسی قرار گرفتند. درمان خوراکی با نانونقره روزانه در گروه تیمار1 با محلول ppm 20 و برای گروه تیمار2 با ppm 50 وگروه کنترل با همان مقدار آب مقطر تیمار شد. در روز های 2و7و14 نمونه گیری بافت از کبد و کلیه انجام شد. جهت بررسی های بافت شناسی از روش رنگ آمیزی هماتوکسیلین و ائوزین استفاده شد.
  یافته ها
  آسیب های وارد شده به کبد، منجر به واکوئله شدن سیتوپلاسم سلول های کبدی همراه با دژنراسیون و نکروز برخی سلول ها و تجمع کانونی سلول های آماسی در کبد همراه با پرخونی می شود. آسیب های وارد شده به کلیه در موش های دریافت کننده ی نانوذرات نقره شامل پرخونی، حضور سلولهای آماسی، نکروز سلولهای توبولی وگلومرونفریت کلیه می باشد. این یافته هانشان می دهد که استفاده از نانوذرات نقره در دوز بالاتر(ppm 50) باعث افزایش شدت ضایعات در بافت کبد وکلیه می شود. در بررسی شمارش گلبول های قرمز و اندازه گیری هموگلوبین و هماتوکریت تفاوت معنی داری میان گروه تیمار و کنترل مشاهده نشد اما تعداد گلبول های سفید در گروه تیمار (غلظت ppm50) نسبت به گروه کنترل افزایش معنی داری نشان داد(p<0.05).
  نتیجه گیری
  این آزمایشات نشان داد که کبد و کلیه بافت هدف برای نانوذرات نقره می باشند و استفاده از نانوذرات نقره به صورت خوراکی باعث آسیب بافت کبد و کلیه موش ها می شود. این مطالعه نشان داد که درمان خوراکی نانوذرات نقره باعث تغییرات قابل توجهی بر تعداد گلبول های سفید خون می شوند.
  کلیدواژگان: نانوذرات نقره، هیستولوژی، بافت کبد، بافت کلیه، سلول های خون
 • صابر ایمانی، جعفر سلیمیان *، یونس پناهی، الهام غفاری، مهری اکبری نیک، نسرین پازوکی، فرید عزیزی جلیلیان صفحات 108-119
  زمینه و هدف
  گاز سولفور موستارد از پرکاربردترین عوامل شیمایی جنگی در جهان است که طی جنگ تحمیلی علیه رزمندگان ایران نیز استفاده شده است. برخی از مکانیسم های آسیب مزمن ریوی نظیر آسیب به DNA، آسیب به غشای سلولی، آپپتوز، استرس اکسیداتیو و التهاب مطالعه و بررسی شده است. عدم توازن در سیستم اکسیدان - آنتی اکسیدان، عدم تعادل درسیستم پروتئاز - آنتی پروتئاز و فعال شدن برخی مسیر های التهابی انتقال پیام نظیر NF-кB و smad از جمله مکانیسم های مولکولی شناخته شده در پاتوفیزیولوژی مصدومین شیمیایی می باشد. در این مقاله مروری مکانیسم های سلولی و مولکولی آسیب های ریوی ناشی از گاز خردل بیشتر بررسی شده است.
  روش بررسی
  در این مقاله مروری، نتایج مقالات مرتبط با آسیب های مزمن ریوی ناشی از گاز خردل بررسی و از دیدگاه سلولی- مولکولی تجزیه و تحلیل گردیده است و همچنین درمان های رایج این بیماری بحث شده است.
  یافته ها
  تاکنون، بر مبنای آسیب های ریوی مزمن ناشی از سولفور موستارد، پروتکل های درمانی رایج تبیین و ارایه گردیده است. اندازه گیری و و بررسی عملکرد سلول های ایمنی بخصوص سلول های Th و Treg، پروستاگلاندین ها، لکوترین ها، شاخص های اپی ژنتیکی، مکانسیم های آپوپتوتیک و MicoRNA در فهم عمیق و جامع روند درمانی این بیماران می تواند مفید و کارا باشد.
  نتیجه گیری
  امید است با شناخت هر جه بیشتر فرایند آسیب مزمن به ریه ناشی از گاز خردل بتوان از آن در جلوگیری از آسیب استفاده نمود.
  کلیدواژگان: گاز خردل، مکانیسم های سلولی و مولکولی، استرس اکسیداتیو، سیستم پروتئاز و آنتی پروتئاز، مسیرهای انتقال پیام در التهاب
|
 • Alireza Nabidoost *, Abbas Abolghasemi, Saied Pourabdol, Seyed Javad Daryadel Pages 1-10
  Background And Aims
  Cognitive failures، motor failures and low quality of life impact the patient with depression and bipolar disorders. The purpose of this study was the comparition of cognitive failures، motor failures and quality of life in patients with depression and bipolar disorders.
  Methods
  It is a Casual-Comparative study. The population of the study، all patients admitted to a hospital psychiatric of Imam Hussain in Tehran who received a diagnosis of depression and bipolar disorders. Among them، 60 patients (30 patients with depression disorder and 30 patients with bipolar disorder) were selected by convenience sampling. Assessment tools include، Cognitive Failures Questionnaire and a visual motor Bender- Gestalt test and Quality of Life Questionnaire was. Data were analyzed by multivariate analysis of variance (MANOVA). Retults: the results of MANOVA showed that the mean scores for cognitive failures in patients with depression disorder is significantly higher of patient with bipolar disorder. But in the mean scores of motor failures among patients with depression disorder and bipolar disorder was not significantly different. Also، mean scores for quality of life in patients with bipolar disorder is significantly higher of patient with depression disorder.
  Conclusion
  These findings suggest that with better understanding of cognitivefailures، motor failures and quality of life as three important variables، we can take a step toward recognizing etiology of depression and bipolar disorders. Also These findings have important implications in the field of prevention، psychopathology، and treatment of these patients.
  Keywords: cognitive failures, motor failures, quality of life, depression disorder, bipolar disorder
 • Reza Moeini Moghaddam, Ali Shalizar Jalali *, Gholamreza Najafi, Mehdi Behfar Pages 11-16
  Background And Aims
  Blunt testicular trauma adversely affects fertility in later periods. The purpose of the present study was to examine the effect of sildenafil on contralateral epididymal sperm count and motility following unilateral blunt testicular trauma in mice.
  Methods
  In this randomized controlled experimental study, 24 pre-pubertal male mice were distributed into four groups of six mice each. In two groups of mice, the abdomen was opened and the right testis was placed on a sterile firm surface and 5 g sterile weight was dropped on to the testis from a height of 10 cm. One of these groups received sildenafil (0.1 mg/kg per day) intraperitoneally for 7 days starting from the day of induction of trauma. A control group and a sildenafil control group were also included. The left epididymal sperm characteristics of all animals were evaluated after 7 weeks.
  Results
  Trauma caused a significant decrease in the sperm concentration and motility as compared to control mice (P<0.05). Sildenafil administration markedly ameliorated all changes in the above-mentioned parameters (P<0.05).
  Conclusion
  Sildenafil administration could attenuate blunt testicular trauma-induced contralateral epididymal sperm impairment.
  Keywords: Blunt trauma, Testis, Sildenafil, Epididymal Sperm, Mouse
 • Fereshte Alidoust Ghahfarokhi *, Shahrokh Makvand Hosseini, Farahnaz Kiyan Ersi, Ali Moemeni Pages 17-24
  Background And Aims
  One of the main challenges of psychology health is adherence of patents about treatment recommendations. One important strategy for adherence improvement is to motivate patients for management of their patients. Motivation interviewing is a client-centered way that it promotes and increases internal motivation and is used to change. The present study was aimed to examine the effectiveness of motivational interviewing on treatment adherence in dialysis patients.
  Methods
  In this semi-experimental study, Samples were selected in convenience and they included 30 patients who were on dialysis in Hajar hospital of Shahrekord in the summer of 2013. Patients were randomly assigned to experimental and control groups identically. The experimental group received 5 weekly sessions of motivational interviewing. Treatment adherence variables were recorded through patient’s documents before and after the implementation of motivational interviewing and data were compared using t-test.
  Results
  The study showed a significant decrease between two groups after motivational interviewing sessions in variables of weight (P=0.015), potassium level of serum (P=0.043), phosphorus level of serum (P=0.027) and Creatinine factors (P=0.05); whereas no significant differences was observed for other treatment adherences (Hemoglobin, Sodium and Calcium).
  Conclusion
  Overall, motivational interviewing beside medical interventions could successfully improve fluids adherence and treatment adherence in dialysis patients, while there had no effect on some of variables.
  Keywords: Motivational interviewing, Treatment adherence, Dialysis patients
 • Mohammad, Reza Dalvi, Nahal Salamatian *, Mazaher Ganji Pages 25-30
  Background And Aim
  One of the most important areas of implementing information technology (IT) is healthcare. Studies show that IT could have a tremendous effect on hospitals maturity. In this study, it was attempted to investigate the effect of IT activities on the levels of maturity of public and non-public hospitals in Isfahan.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted per descriptive-analytical method in 2014. The study population consisted of IT officials and experts of public and private hospitals in Isfahan (n=164). The tool for data collection in this study was the questionnaire for measurement of IT activities and organizational maturity including the parameters of innovation, improvement and support, with confirmed validity and reliability. The data were analyzed by SPSS 17 and Lizrel using descriptive statistical indices and tests of Friedman, structural equation modeling and regression analysis.
  Findings
  Mean and standard deviation of IT was 3.21 ± 0.66, innovation 3.25 ± 0.78, improvement 3.48 ± 0.67 and support 3.22 ± 0.66. The results of this study showed that IT had the best prediction for support, followed by improvement, innovation, and organizational maturity.
  Conclusion
  IT activities could can guide organization toward matured organization and play an effective role in support, innovation and improvement. Directors are recommended to reconsider the areas of IT and information systems, and IT Steering Committee formation, etc. using measures such as use of workforce with expertise and technical knowledge.
  Keywords: Maturity, information technology, public hospitals, private hospitals, Isfahan
 • Abbasi S., Zamanzad B.*, Gholipour A., Damavandi (Ms) Pages 31-38
  Background And Aims
  Clindamycin resistance in staphylococci is appeared in constitutive and inducible forms. Resistance to clindamycin in erythromycin resistant strains of these bacteria occasionally occurs that they cannot be detected by antibiogram routine procedures. This study was aimed to detect resistant inducible phenotypes to clindamycin in staphylococcal strains isolated from patients hospitalized in Shahrekord Hajar and Kashani hospitals.
  Methods
  This descriptive-analytical study was performed on 200 strains of staphylococcus aureus and coagulase-negative staphylococci to methicillin. They were isolated from hospital clinical samples of patients hospitalized in Hajar and Kashani hospitals using disk diffusion method. Clindamycin resistance in erythromycin resistant strains was detected by developing a D- shape zone of sensitivity.
  Results
  Phenotype D from 200 isolates of methicillin-resistant staphylococci was detected in 6 isolates (3%) (1 staphylococcus aureus and 5 coagulase negative staphylococci isolates). Phenotype +D were observed in four isolates. 13 isolates had negative phenotype D.
  Conclusions
  Inducible resistance test in staphylococcal strains is a suitable method for reorganization of the antibiotic resistance in these bacteria. It seems the performance of test D is necessary in erythromycin resistant strains. Implementing this test can present a better correct report about real sensitivities than these strains to clindamycin.
  Keywords: Clindamycin, Constitutive resistance, Erythromycin, Staphylococcus, Inducible resistance
 • Najmeh Fattahi, Mohamadamin Tabatabaiefar, Somayeh Reeisi, Paria Alipour, Azam Pourahmadian, Morteza Hashemzadeh Chaleshtory* Pages 39-46
  Bilateral sensorineural hearing loss is one of the most frequent congenital defects, and it has the prevalence of one in thousand among the infants. The most cases of hearing impairment are nonsyndromic and about 80 percent of patients with sensorineural HE show authosomal recessive pattern. ARSNL is a very heterogenic defect for over 70 loci and 50 genes have been found. In this study, in order to prove the prevalence of DFNB59 mutations, we examined DFNB59 mutations in 54 families from 3 provinces of Iran including Hamedan, Kohgiluye& Boveir Ahmad and Chaharmahal Bakhtiari. The gene (PJVK) in this locus encodes Pejvakin protein (PJVK) and causes nerve stimulation to conduct. Selected families in this study have consanguinity and at least have two patients with the defect; they also are negative in having the GJB2 mutations. Six markers were selected for this locus and linkage analysis was performed. However, after examining different families, it was revealed that none of them had linkage to the DFNB59 locus. Therefore, this study suggests that that Pejvakin mutations might not play an important role in causing hearing loss in these provinces.
  Keywords: Genetic linkage, DFNB59 loci, hearing loss
 • Shafiei E., Heidarian E., Amini A.* Pages 47-53
  Background And Aim
  Today, due to the increased production of free radicals such as pollution, there is a need to a good antioxidant resource. Fig; which is one of the fruit mentioned in the Quran, may prevent increased production of free radicals because of its rich content of antioxidants. This study was aimed to study the effect of using figs on oxidant and antioxidant parameters on healthy young men.
  Materials And Methods
  In this clinical trial, 74 healthy male students were chosen randomly and divided into two groups of test and control. Age range was 18- 40, and residency in university’s dormitories were entry criteria and disease, smoking and taking other complements were exclude criteria. The test group receive daily 120 g dried fig for four weeks. Blood samples were obtained from two groups at beginning of study and after 4 weeks. Total Antioxidant Capacity (TAC) was measured by FRAP method, activity of GGT and the rate of Fe were matured by auto analyzer system BT 3000.
  Results
  results indicate that Fe level has a significant decrease as an oxidative parameter in the test group (N= 37) after four weeks of interference (p=005/0). GGT and TAC levels showed a significant increase as antioxidant parameters in the test group after four weeks of interference (p= 0/001).
  Conclusion
  Considering the significant decrease in Fe level as the oxidative parameter and substantial increase in GGT and TAC level as the antioxidant parameters, Figs can play an effective and useful role in increasing the antioxidant defend of the body against free radicals and so decrease damages caused by oxidative stress.
  Keywords: Fig, Fe, GGT, TAC, Free radicals
 • Ghrbanali Rahimian *, Nader Bagheri, Hedayatollah Shirzad Pages 54-60
  Background And Objective
  Helicobacter pylori (H. pylori) infection is associated with marked infiltration inflammatory cells such as neutrophil, macrophage and H. pylori-specific T and B cell in the gastric mucosa. The molecular pathways that control H. pylori-associated inflammatory reaction are complex, but locally induced cytokines seem to contribute to maintaining the ongoing inflammation. The purpose of this study was to evaluate IL-6 gene expression in the H. pylori-infected and uninfected gastric patients and correlation it’s with cagA among H. pylori infected patients.
  Methods
  This study is case - control. Biopsies were collected from 58 H. pylori-infected patients and 44 uninfected. Mucosal IL-6 mRNA levels were measured by real-time PCR. Presence of cagA virulence factor was evaluated using PCR. Cytokine expression is presented as means and differences between infected and non-infected groups were analysed using the T-Test test.
  Findings
  The IL-6 mRNA expression levels were significantly more elevated in H. pylori-positive patients than uninfected. There was no association between cagA virulence factor in H. pylori-infected patients and IL-6 mRNA expression.
  Conclusion
  The enhanced induction of IL-6 may be independent cagA virulence factor involved in the pathogenesis of H. pylori-associated gastritis.
  Keywords: Helicobacter pylori, IL, 6, cagA, Virulence factor, Gastritis
 • Hasanvand B., Karami K., Hashemi Sh, Ghanei Gheshlagh R., Farokhnezhad Afshar P., Zahednezhad H.* Pages 61-69
  Background And Aims
  Due to the need to recognize musculoskeletal disorders in workers to improve their health as a large part of the working capital of our country and shortages in studies which provide solutions to improve these problems, the present study was aimed to assess the effect of corrective exercises on musculoskeletal disorders in workers in Khoram Abad city for providing solutions to improve these disorders in 2012.
  Methods
  In this quasi-experimental study, the statistical population was male workers in industrial centers 1 and 2 in Khoramabad. 320 workers were studied in the initial evaluation. According to the inclusion criteria, 196 workers were eligible to enter the study and responded to questionnaire. The data collection scale was a standardized Nordic Musculoskeletal Disorders questionnaire. Corrective plan of disorders was performed by a physical training expert according to detected abnormalities (113 cases). Corrective exercises in the stretching and strengthening manners performed at 24 sessions in 8 weeks.
  Results
  113 workers had a pain history in their extremities and musculoskeletal members and they had no previous disease history. 58% of workers were with musculoskeletal disorders at least in one of the nine areas of their body which the most prevalence was in areas: lumbar (31/6), neck (19/8) Shoulder (29/5), knee (17/8). A significant reduction was seen in all nine regions disorders after intervention (P<0.05).
  Conclusion
  Corrective exercises reduce pain and musculoskeletal problems in workers.
  Keywords: Musculoskeletal disorders, Corrective exercise, Workers
 • Hojjat Anbara, Rasuol Shahrooz, Ali Shalizar Jalali *, Mazdak Razi, Ali Kalantari Hesari Pages 70-79
  Background And Aims
  Hemolytic anemia-induced hypoxia can lead to multi-organ dysfunctions. The aim of the present study was to explore the efficacy of vitamin C as an antioxidant agent against hemolytic anemia-induced changes in small intestine histoarchitecture of phenylhydrazine (PHZ)-treated mice.
  Methods
  In this experimental study, adult male mice were randomly assigned to four groups of eight mice each. PHZ was administered to two groups of mice at a dose of 60 mg/kg per 48 hours intraperitoneally for 35 days. One of these groups received vitamin C (250 mg/kg per day) intraperitoneally four hours before PHZ administration. A vehicle-treated control group and a vitamin C control group were also included. 24 hours after the last treatment, desired segments of small intestines were dissected out and subjected to histological processing and morphometric parameters were evaluated.
  Results
  PHZ caused significant decreases in villi width of duodenum and jejunum, crypts depth of duodenum, distribution rate of the goblet cells in ileal villi and height of villi in all segments of small intestine. Vitamin C markedly improved all changes in the aforementioned parameters.
  Conclusion
  Vitamin C could ameliorate hemolytic anemia-induced histological injuries in mouse small intestine.
  Keywords: Hemolytic anemia, Phenylhydrazine, Vitamin C, Small intestine, Mouse
 • Omar Alizade *, Ali Ehsani, Mohammad Hashemi, Shadiyeh Mohamadi, Sorour Khalili Pages 80-87
  Background
  Numerous Side effects of chemical preservatives have enforced food manufacturers to use natural preservatives in food industry. Vegetable oils (also called volatile oils) are aromatic liquid, which come from plants. Aromatic plants are rich in essential oils, which have considerable antimicrobial properties. In this study, antibacterial activities of the essences of Melissa officinalis and Deracocephalum moldavica L. against four important food hygiene bacteria have been evaluated.
  Methods
  Minimal inhibitory concentration (MIC) and minimal bactericidal concentration (MBC) for both Deracocephalum moldavica L. and Melissa officinalis essences were evaluated, using disk diffusion zone diameter of growth inhibition and microdilution methods the results are compared by software SPSS (P< 0/05).
  Results
  The results indicate strong antimicrobial effects of the essences against tested bacteria. Staphylococcus aureus, with a minimum inhibitory concentration (MIC) in 1/2 mg / mL, (for both essences) was the most sensitive bacterium to the essences of Melissa officinalis and Deracocephalum moldavica L. Antibacterial effects of Melissa ofisinalis were stronger than Deracocephalum moldavica L.
  Conclusion
  The results indicate that the essence of Melissa Ofisinalis and Deracocephalum moldavica L can be inhibitory and anti-bacterial against pathogenic microorganisms. These essences can be an excellent alternative for chemical preservatives.
  Keywords: Deracocephalum moldavica L., Melissa officinalis, essential oil, anti, bacterial properties
 • Hassan Akrami *, Fatemeh Mahmoodi Pages 88-96
  Background And Aims
  Gastric cancer is the most common and deadly cancers in throughout the world. In about all cancers, a rare population of undifferentiated cells known as cancer stem cells is responsible for the initiation, development, metastasis and invasion of the cancers. Numerous studies established that nonsteroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) such as ibuprofen, inhibits the promotion and proliferation of some tumors. The present study investigated the effect of ibuprofen on metastasis and invasion of gastric cancer stem cells.
  Methods
  Gastric cancer stem cells of AGS and MKN45 cell lines were isolated by the spheroid colony formation technique. Gastric cancer stem cells were treated with various concentrations of ibuprofen to achieve the IC50 values. Invasion and metastatic potential of cancer stem cells relative to control cells were determined using the Wound healing method.
  Results
  Invasion and metastatic power of the cancer stem cells isolated from AGS and MKN45 cell lines treated with concentrations of ibuprofen, compared to control cancer stem cells was reduced.
  Conclusion
  The results of this study represent the effect of ibuprofen on invasion and metastasis of gastric cancer stem cells; the cells that involved in the start and spread of cancer.
  Keywords: gastric cancer, cancer stem cells, metastasis, invasion
 • Jafarzadeh Samani R., Heydarnejad (Ms)*, Kabiri Samani M Pages 97-107
  Objective(s)
  Nowadays, with increasing use of silver nanoparticles in various products including consumption and medical appliances, it is necessary to consider toxicity of these nanoparticles for their safety issues. There are several routes for nanopraticles to enter the body. Some studies prove that the liver and kidney are two major organs for accumulation of nanoparticles. This study was designed to investigate the histopathological study of silver nanoparticles acute effects on liver, kidney with blood cells during oral administration in male mice (Mus musculus).
  Materials And Methods
  A group of 45 male BALB/c mice (weighting 24.2±3.0 g) were randomly divided into three groups (two treatments and one control), each with 15 mice. Daily and at the same time, two silver nanoparticle groups were orally administered with 20 ppm and 50 ppm, but in control group, instead of silver nanopraticles, distilled water was used. Sampling was conducted on days 2, 7 and 14 of the experiment from the liver and kidney. With considering the blood cells, Hematoxilin and Eosing (H&E) staining protocol was used to pathological study of the specimens.
  Findings
  The results showed that orally-administered silver nanoparticles can cause damage to hepatic and renal tissues. The liver injuries were vacuolated of cytoplasm, degeneration and cell necrosis accompanied with focal accumulation of swelling cells and congestion. Glomerulonephritis, tubular cell necrosis, presence of swelling cells with congestion were observed in the kidney. There were no significant differences between red blood cell counts, hemoglobin and hematocrit. However, white blood cell counts were significantly higher in treated groups with silver nanoparticles (50 ppm) compared with the control.
  Conclusions
  This study suggests that liver and kidney are target organs for silver nanoparticles. Silver nanoparticles damage the mice’s liver and kidney, if eaten orally. The higher dose of silver nanoparticles (50 ppm) may cause severe injuries to hepatic and renal tissues. Furthermore, orally-administered silver nanoparticles lead to significant variation in white blood cell counts.
  Keywords: Silver nanoparticles, histology, liver tissue, kidney tissue, blood cells
 • Saber Imani, Jafar Salimian *, Yunes Panahi, Elham Ghafari, Mehri Akbari, Nik, Nasrin Pazoki, Farid Azizi Jalilian Pages 108-119
  Background And Aims
  Sulfur mustard gas (SM) is one of the most used chemical warfare agents in world that used against Iranian soldiers in the Iraq-Iran war (1980–88). After three decades, although some of the cellular and molecular mechanisms such as damage to DNA and cell membrane, apoptosis, oxidative stress, and probably inflammation are known, some of SM lung injuries are unknown yet. The well-known molecular mechanisms of SM lung injuries are imbalances in the oxidant-antioxidant, protease-antiprotease, and activation of inflammatory signaling pathways such as NF-кB and Smad.
  Methods
  The papers about SM pulmonary injuries were studied and analyzed based on cell and molecular perspective. Also, current treatments were reviewed in this paper.
  Results
  At present, based on the knowledge about chronic lung injuries induced by SM, current treatment protocols has been established.
  Conclusions
  By understanding more about the SM pulmonary injuries process, could prevent further damages.
  Keywords: Sulfur Mustard (SM), cellular, molecular mechanisms, oxidative stress, proteases, anti, proteases system, inflammatory signaling pathways