فهرست مطالب

جامعه، فرهنگ، رسانه - پیاپی 16 (پاییز 1394)

فصلنامه جامعه، فرهنگ، رسانه
پیاپی 16 (پاییز 1394)

 • تاریخ انتشار: 1394/10/14
 • تعداد عناوین: 7
|
 • علی دلاور*، هادی خانیکی، وحیده شاه حسینی صفحه 11
  از الزامات عصر حاضر، ارتقای سواد رسانه ای در دنیای فراگیر از پیام های رسانه ای است. و اما سواد رسانه ای خود به خود در افراد ارتقا نمی یابد و نیازمند آموزش و برنامه ریزی منظم و جدی است که خصوصا از سنین پایین توصیه می شود.
  این مقاله گزارشی است از اجرای آزمایشی طرح درسی در خصوص سواد رسانه ای، که طی هشت جلسه، در پایه چهارم ابتدایی دبستان پسرانه «سما 1» در سال 1392 اجرا شد. برای نگارش اولیه طرح درس ها، از روش مطالعه کتابخانه ای و اسنادی استفاده و با مشاهده همراه با مشارکت روند اجرای طرح درس ها در هر جلسه، ثبت و ضبط شد. یافته های پژوهش حاکی از آن است که دانش آموزان پس از گذراندن این دوره به اهداف آموزش سواد رسانه ای در رویکرد شناختی و دیدگاه انتقادی نزدیک شدند.
  هدف از ارائه این گزارش آن است که با در دست داشتن گزارش های گوناگونی از اجرای دوره های منظم آموزش سواد رسانه ای برای مقاطع مختلف سنی و بررسی و تحلیل نقاط قوت و ضعف آنها، بتوان به طرح جامعی در خصوص این مهم و برای اقصی نقاط کشور دست یافت.
  کلیدواژگان: اجرای عملیاتی سواد رسانه ای، سواد رسانه ای شناختی، سواد رسانه ای انتقادی، ارزشیابی فراشناختی
 • جمال محمدی*، جمیل ناصری صفحه 41
  این پژوهش به دنبال واکاوی این مسئله است که زنان زندگی اجتماعی خود را چگونه در ادبیات روایت کرده-اند. روایت هر فرد از زندگی خود اساسا حاوی مولفه های اصلی شکل دهنده هویت شخصی و تجربه زیسته او است و هویت شخصی و تجربه زیسته فرد بسته به متغیر جنسیت تفاوت می پذیرد، طوری که می توان از مقوله تجربه مردانه/ زنانه سخن گفت. در این پژوهش واکاوی تجربه زنانه در ادبیات با تکیه بر آرای گیدنز در باب روایت هویت شخصی صورت گرفته است. روش کیفی مورد استفاده تحلیل روایت است. نتایج تحقیق نشان می دهد که به رغم یاس مفرط حاکم بر اشعار او، وی تحقق تجربه ای انسانی تر از زندگی برای زنان و رهایی آنها از الزامات و قواعد سرکوبگر جامعه مردسالار را امکان پذیر می داند و مایه هایی قوی از امید به واگشایی امکان ها و روزنه ها در آینده در لایه های مضمر اشعار او نهفته است. آن گونه که از اشعار او برمی آید، فضای شهری نقشی موثر در فرودست کردن جایگاه زنان داشته و محل بازتولید سلطه ی حاکم بر آنان است. از دید وی شهر فضایی است که با تولید و تکثیر نگاهی جنسی به زنان، آنان را به سوی پذیرش نقش های انفعالی سوق داده و مانع از رشد توانایی ها و بروز استعدادهای آنان گشته است. بدین ترتیب، حالتی از عدم اعتمادبه نفس در زنان پدیدار گشته که سبب شده آنان در پیمودن راه های پیشرفت متکی به مردان گردند.
  کلیدواژگان: تجربه زنانه، هویت شخصی، رابطه ناب، روایت شناسی
 • محمد مهدی رحمتی*، لیلا کریم زاده، سعید کبیری، سعادت بخشی صفحه 63
  تحقیق حاضر باهدف بررسی تاثیر سبک زندگی بر نگرش های تقدیرگرایانه در میان دانشجویان دانشگاه گیلان انجام شده است.اهداف این پژوهش عبارت اند از: برآورد میزان تقدیرگرایی در میان دانشجویان و تحلیل نگرش-های تقدیرگرایانه با توجه به موقعیت اقتصادی و فرهنگی آن ها. روش تحقیق این پژوهش به صورت تلفیقی است، یعنی ابتدا داده ها به صورت پیمایشی و با استفاده از پرسش نامه جمع آوری و سپس برای تکمیل پژوهش با چند نفر از پاسخگویان، که نمونه های معرف به شمار می آمدند، مصاحبه ی عمیق صورت گرفته است. جامعه ی آماری پژوهش را کلیه ی دانشجویان دانشگاه گیلان در سال 1390 تشکیل می دهند که با حجم نمونه 400 نفر موردمطالعه قرارگرفته اند. در این پژوهش به مطالعه ی تاثیر پایگاه اقتصادی-اجتماعی،سرمایه ی اقتصادی،رشته ی تحصیلی،سرمایه ی فرهنگی،جنس و مدیریت بدن بر میزان تقدیرگرایی پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهند که بین متغیرهای سرمایه فرهنگی،مدیریت بدن و رشته ی تحصیلی با میزان تقدیرگرایی رابطه وجود دارد.
  کلیدواژگان: تقدیرگرایی، سبک زندگی، سرمایه فرهنگی، سرمایه اجتماعی، مدیریت بدن
 • اسماعیل سعدی پور* صفحه 81
  در این مقاله اثرات رسانه ها، بویژه اینترنت بر هویت نوجوانان مورد بررسی قرار گرفت. سوال اساسی در این تحقیق آن بود که با توجه به آن که نوجوانان امروزی نسبت به گذشته وقت بسیار زیادی از خود را صرف اینترنت می کنند و در دنیایی مجازی بزرگ می شوند این تجربیات چه اثراتی بر شکل گیری هویت آنها دارد؟ برای پاسخ گویی به این سوالبا روش کتابخانه ای ابتدا به اهمیت دوره نوجوانی به عنوان دوره ای انتقال که بین کودکی و بزرگسالی قرار داشته و در طی آن فرد در ابعاد مختلف جسمانی، روانشناختی، ذهنی و اجتماعی دچار تغییراتی می شود که گاهی تا حد بحران است پرداخته شد. آنگاه اهمیت شکل گیری هویت و رسیدن به برداشتی نسبتا با ثبات از خود با تاکید بر نقش رسانه ها و بویژه هویت رسانه ای و ویژگی های آن توضیح داده شد. در پایان نوع جدیدی از هویت با عنوان هویت مجازی یا برخط، ویژگی ها و چگونگی ساخت و شکل گیری آن و نیاز هویتی به خود و دیگری تشریح شد.
  کلیدواژگان: اینترنت، هویت و نوجوانان
 • احمد ابراهیمی*، امیراحمد امینیان صفحه 99
  نظام های سلسله مراتبی همان گونه که دانش تخصصی را ازدانش متعارف ومعمول جدا می سازند، فرهنگ عالی را نیز از فرهنگ پست تفکیک می کنند. تلاش هایی را که در جهت دفاع از هر یک از این دو موضع صورت گرفته است، می توان هم از دیدگاه تحولات هنر عامه مورد بررسی قرار داد و هم از زاویه ی تحولات فرهنگ در بستر سرمایه داری به آن نگریست. جریان های اولیه ی سرمایه داری آزاد، نگاهی روشن به ارتباط فرهنگ و هنر در جامعه ی بازار داشتند. نظریات انتقادی که در ادامه آمدند، جداسازی هنر عامه از هنر والا را بخشی از فرایند تفکیک سازی طبقاتی در نسل دوم سرمایه داری، یعنی سرمایه داری سازمان یافته قلم داد نمودند، که مبتنی بر تجزیه ی زمان و مکان به حداقل سلول های امکان پذیر بود. اما با ظهور شاخص های سرمایه داری بی-سازمان، تداخل مرزهای فرهنگ و بازار فزونی گرفت تا آن جا که پسامدرنیست ها و پسا صنعت گرایان مدعی یگانه انگاری فرهنگ عامه و والا در سرمایه داری متاخر شدند و فرهنگ پسامدرن را اساسن پدیده ای متعلق به طبقه ی متوسط برشمردند.
  کلیدواژگان: هنر عامه، هنر والا، نهاد هنر، میدان هنر، سرمایه داری سازمان یافته، جامعه ی بازار، نسل سوم سرمایه داری، پسامدرنیته
 • لیلا تاجیک* صفحه 113
  مفهوم زبان پریشی2 که نتیجه طبیعی فراگیری زبان دوم می باشد (سلایجر،1996)3، بیش از سه دهه است که مورد توجه محققان قرار گرفته است. اگرچه تعداد کمی از مطالعات موجود، زبان پریشی را که در نتیجه تماس زبان های فارسی- انگلیسی صورت گرفته است، در زبان فارسی بررسی کرده اند (جمشیدی ها و معرفت، 2007)، تقریبا هیچ کدام از آنها، پیشنهادات سازنده ای جهت جلوگیری از نفوذ زبان انگلیسی در زبان فارسی ارائه نکرده اند. با در نظر گرفتن این موضوع، محققان در تحقیق حاضر مروری بر اصول دیدگاه هایآموزش منتقدانه4وجهانی شدن زبان انگلیسی5ارائه می نمایند، چرا که بر این باورند که اگر اصول مطرح شده توسط این دو دیدگاه به طور صحیح رعایت گردد، می تواند زبان فارسی را تا حد زیادی از نابودی نجات دهد. سپس با بهره گیری از این دو دیدگاه، چنین استدلال می کنیم که لازم است برای زبان و فرهنگ فارسی ارزشی در خور آن قائل شویم. در پایان، به مسئولیتی که پذیرفتن این دو دیدگاه بر دوش سیاستگذاران، معلمان زبان انگلیسی و دانش آموزان می نهد تا در جهت تهیه مطالب درسی و روش های تدریس بومی تلاش کنند و به این طریق زبان و فرهنگ مادری خود را از سلطه زبان انگلیسی نجات دهند، اشاره خواهد شد.
  کلیدواژگان: زبان پریشی، آموزش منتقدانه، جهانی شدن
 • مژگان فراهانی* صفحه 133
  طرد اجتماعی فرایندی است که طی آن روابط بین افراد و جامعه ای که در آن زندگی می کنند،نقض و سست می شود. در نتیجه، شخص معرض انواع مخاطرات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی قرار می گیرد. طردشدگی می-تواند زمینه بروز بزهکاری را برای افراد طردشده فراهم کند. در پژوهش حاضر، مضامین عمده روش نشانه شناسی را درقالب رمزگان اجتماعی،فرهنگی و فنی توضیح خواهیم داد. در ادامه، ما تحلیل نشانه شناسانه فیلم سیزده را انجام دادیم. مطابق با یافته های پژوهش، می توان ادعا نمود فیلم ضمن بازنمایی طردشدگان، طردشدگی را محصول جامعه ای در حال گذار می داند که زمینه بروز انواع بزهکاری ها در آن فراهم است. طردشدگان نه از بیرون یک جامعه بلکه از بطن آن، در پی موقعیت های نابرابر که منجر به طرد آنها شده برخاسته اند و اعتراض شان را به چنین جامعه ای با تحمیل انسان آنارشیست به متن شهر بروز می دهند.
  کلیدواژگان: نشانه شناسی، بازنمایی، نشانه ها، سینما، طرد اجتماعی، سیزده
|
 • Ali Delavar*, Hadi Khaniki, Vahideh Shahoseini Page 11
  Media literacy promotion is the requirement of the present era permeated with media messages. But it doesnt come true automatically; besides it demands rigid and regular training and planning, strictly recommended to be done from early ages. This article is in fact a report of a pilot lesson plan regarding Media Literacy Education performed in the fourth grade of Sama One Elementary School. For initial lesson plans, library and document studies were carried out; moreover through participant observation, the implementation of lesson plans in each session was recorded. Research findings suggest that after passing this course, we approached the media literacy training goals from cognitive and critical viewpoints. The purpose of presenting this article is to attain a comprehensive plan concerning this considerate issue for different parts of the country through various reports of performing regular courses of Media Literacy Education for all ages, in addition to studying and analyzing their strengths and weaknesses.
  Keywords: Operational Implementation of Media Literacy, Cognitive Media Literacy, Critical Media Literacy, Metacognitive Evaluation
 • Jamal Mohamadi*, Jamil Naseri Page 41
  This article attempts to interpret the lived experiences of women as narrated in literary texts. Any individual’s narration of his/her own life conveys the basic elements constituting his/her self- identity and lived experiences and these two change in terms of a variable called gender, so that we can talk of a category named feminine/masculine experience. In this research, the interpretation of feminine experiences in literary texts is theoretically based on Giddens ideas about self-identity, and methodologically based on using a qualitative method named narrative analysis. The findings show that in Foroug poems, despite a dominant shadow of disappointment, there are multiple signs of social hope and utopist ideas about women,s redemption from dominant patriarchy cultures and constraints. In her poems, urban space is conceptualized as a factor which has a key role in subordinating women and reproducing their subordinate situation.
  Keywords: lived experiences, self, identity, feminine experiences, narrative analysis, subordinate situation
 • Mohammad Mahdi Rahmati*, Leila Karimzadeh, Saeed Kabiri, Saadat Bakhshi Page 63
  Current study by focusing on the impact of life style on fatalistic attitudes, attempt to follow these goals: an assessment of the rate of fatalistic attitudes among university of Guilan’s students; an explanation (analysis) of fatalistic attitudes by respondents’ socio-economic status, Gender, educational field, body management and cultural capital. Survey method and in-depth interview have been used for data collection. Relevant statistical tests, such as analysis of variance and Chi-Square have been used for data analysis. The results of study among 400 respondents in Guilan University indicate that, there is significant relationship between cultural capital, body management, educational field and the level of fatalism, and there are no significant relationship between socio-economic status (SES), Gender and the level of fatalism.
  Keywords: fatalism, life style, socio, economic status, Gender, educational field, body management, cultural capital
 • Esmaeil Sadipour* Page 81
  The article was studied the effects of media, particulary internet, on adolesent identity. In these days adolescents spend many of their times on the internet and grow up in virtual world. Therfore the basic question in this research was:How can effect this experienceses on formation identity? Adolescent is a period between childhood and adulthood. In during this period person changes in physical, psychological, social, intelectual, … dimentions. Somtimes this changes can be close to crieses. We use documentary research to response this question. In the end we represent a kind of new identiy that named virtual or online identity.
  Keywords: internet, identity, adolescent
 • Ahmad Ebrahimipur*, Amirahmad Aminian Page 99
  On liberal-capitalism (classical liberalism) period weve observed a kind of conflict between high art and popular art specially in Britain and American art movements; although this tension is a part of a wider category. It means that the conflict is between high culture and popular culture as social classes struggles. Critical theories formed during structural capitalism and focus and defend popular or even mass art. The third period in capitalism development also is named the late capitalism which is connected with post-Fordism, global economy, time-space compression and other concepts of postmodern era. Post-industrialists often strongly believe that a unique social sphere is compounded by cultural and economic productions identically, like cultural events and art goods. On the other hand art works are defined as irregularity in taste of aesthetics and it becomes inevitable art of middle social class in postmodern theories.
  Keywords: population art, high art, art foundation, art circle, structural capitalism, timespace compression, market society, postmodernity
 • Leila Tajik* Page 113
  The notion of language attrition, i.e. a natural outcome of acquiring another language (Seliger, 1996), has been a topic of investigation for more than three decades. Though a few studies have illustrated the traces of attrition in the Persian language as a result of Persian-English contact (Jamshidiha & Marefat, 2007), almost none, to the best of our knowledge, provide fruitful suggestions as to the way the Persian community might inhibit the influence of English on the language. With this goal in mind, the researcher in the present study, reviews principles of Critical Pedagogy and Globalization of English that, if implemented properly, could rescue Persian language from loss. In light of these two perspectives, it will be argued that Persian language and culture needs to be valued in its own right. The article ends with a look at the burden such perspectives puts on the shoulders of policy makers, ELT teachers and students to prepare their own local materials and appropriate teaching methodologies to be practiced in language classes in order to help keep their mother tongue and culture from being attacked by the dominant English norms.
  Keywords: Language attrition, Critical pedagogy, Globalization