فهرست مطالب

 • سال سی‌ام شماره 3 (پاییز 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/10/10
 • تعداد عناوین: 18
|
 • نجما اسمعیل پور *، الهام کارآموز، زهرا فخارزاده صفحات 1-24
  توسعه مختلط کاربری ها به عنوان جزیی از اصول مشترک بسیاری از نظریات نوین شهرسازی، نظیر نوشهرگرایی و رشدهوشمند مطرح است. افزایش قیمت زمین و تمایل به افزایش شدت استفاده از زمین، افزایش سرزندگی و جذابیت یکخیابان، از عواملی است که لزوم توجه به توسعه مختلط کاربری ها را افزایش می دهد. هدف پژوهش، ضمن آشنایی بامبانی کاربری مختلط؛ بررسی چگونگی و تعیین اندازه اختلاط کاربری در فضای شهری خیابان کاشانی، واقع در بافت میانی شهر یزد و یکی از مراکز خطی شهر و اتصا لدهنده بافت قدیم و جدید، به منظور ارائه راهکارهایی برای افزایش میزان اختلاط کاربری آن است. این پژوهش در زمره پژوه شهای کاربردی است و به روش توصیفی، تحلیلی و پیمایشی انجام شده و در گردآوری داده های آن، از مطالعات کتابخانه ای و میدانی استفاده شد. به منظور تشخیص و تعیین وضعیت اختلاط کاربری؛ نظام کاربری ها، وضعیت طبقات ساختمان ها، گون ه های کاربری مختلط و بالاخره میزان و شدت این پدیده در خیابان کاشانی بر حسب معیارهای یازدهگانه منتخب با استفاده از تکنیک دلفی و ضریب آی.ای.اف، بررسی شد. یافت ه های پژوهش نشان داد: میزان اختلاط کاربری در این محدوده اندک و اختلاط کاربری افقی آن عمدتا ناشی از استقرار انواع مختلف کاربری در آن است. اختلاط عمودی خیابان، منحصر به تنوع کاربری در ساختمان های دو طبقه است و سایر انواع اختلاط کاربری، از جمله اختلاط زمانی و فعالیتی در آن وجود ندارد. نظر به سهم و مساحت زیاد اراضی بایر، تاکید عمده در راهکارهای پیشنهادی برای افزایش اختلاط کاربری، تزریق کاربری های اجتماعی و فرهنگی چند منظوره توام با توجه به افزایش کارایی حم لو نقل عمومی خیابان کاشانی است.
  کلیدواژگان: کاربری زمین، کاربری مختلط، خیابان شهری، خیابان کاشانی، شهر یزد
 • ناهید آتشی، سید ابوالفضل مسعودیان صفحات 25-38
  برای شناسایی گونه هواهای جزیره ابوموسی، داده های روزانه 69 متغیر اقلیمی (سمت باد،تندی باد، دمای خشک، دمای تر، دمای کمینه و بیشینه، میانگین دمای روزانه، بارش، نم نسبی، فشار تراز ایستگاه، ابرناکی، دیدافقی، فشار بخارآب و...) این ایستگاه در طول سا لهای 1362 تا 1388 بررسی شد. ابتدا پایگاه داده ای از متغیرهای مورد بررسی در نرم افزار متلب ایجاد شد. این پایگاه داده شامل رخدادهایی بود که مقدار متغیرهای مورد بررسی به طور کامل در آن ثبت شده 9311) که سطرهای آن معرف تعداد روزها و ستو نهای * بودند. در مرحله بعد روی آرایه داده های استاندارد شده (69 صورت گرفت و شش گون ههوا برای ایستگاه «وارد» به روش ادغام (CA) آن عناصر اقلیمی هستند، یک تحلیل خوش های ابوموسی به دست آمد و در نهایت، برای هر کدام از گون ه ها یک روز به عنوان روز نماینده انتخاب و ویژگی های پیآیی، رخداد و فراوانی سالانه و ماهانه آنها محاسبه و مشخص شد. بر این اساس، گون ههوای گرم و مرطوب و شرجی به عنوان غال بترین، همگن ترین و باثبات ترین گونه شناخته شد.
  کلیدواژگان: گونه هوا، تحلیل خوش های، جزیره ابوموسی
 • مهدی دوستکامیان *، سعیده اشرفی، فردین قدمی صفحات 39-50
  هدف از پژوهش حاضر، تحلیل تغییرات خودهمبستگی فضایی یخبندان های دوره ای ایران طی نیم قرن اخیر است. بدین 1383 از پایگاه داده اسفزاری استخراج و به منظور افزایش تفکیک زمانی - منظور، داده های روزانه دما طی دوره 1340 پایگاه داده مذکور، مشاهدات روزانه دما از سال 1383 تا انتهای 1390 با بهره گیری از همان روش و همان تفکیک مکانی به پایگاه داده مذکور افزوده گردید. سپس با استفاده از امکانات برنام هنویسی در محیط نرم افزار متلب و سامانه اطلاعات جغرافیایی با استفاده شاخص موران به تحلیل تغییرات خود همبستگی فضایی یخبندان طی پنج دوره مساوی پرداخته شد. در این مطالعه، برای عملیات ترسیمی از نرم افزار سرفر بهره گرفته شد. نتایج نشان می دهد که بیشینه فراوانی وقوع یخبندان در تمام دوره ها، بیشتر در غرب، شمال غرب و شمال شرق قرار دارد که بر ارتفاعات منطبق هستند. در این میان، نواحی جنوبی کشور به علت موقعیت قرارگیری و همچنین، حاکمیت پرفشار پویشی در تمام دوره تقریبا فاقد یخبندان بوده است. با وجود این، به سمت دوره های اخیر (ب هویژه از 1370 به بعد) وقوع یخبندا نها ب هشدت کاهش پیداکرده است؛ به طوری که تحلیل تغییرات الگوی خودهمبستگی فضایی یخبندا نها نشان داد که الگوی توزیع فضایی یخبندان ها طی سا لهای اخیر، کاهش محسوسی داشته است که با نتایج مطالعات در زمینه گرمایش جهانی مطابقت دارد.
  کلیدواژگان: فراوانی یخبندان، الگوی خودهمبستگی فضایی، شاخص موران، ایران
 • جواد خوشحال، طلعت یساری، زینب ابراهیمی صفحات 51-66

  آفتابگردان یکی از مهمترین دانه های روغنی کشت شده در جهان است که دارای سازگاری دمایی بالایی است؛ با وجود این، در بسیاری از مناطق کشت آن دارای نتیجه مطلوب و اقتصادی نیست. با توجه به این که آفتابگردان یک محصول فاریاب در استان اصفهان است، دما نقش تعیین کننده ای در عملکرد نهایی آن دارد. دماهای مناسب در مراحل مختلف رشد و نمو گیاه در تاریخ کاشتهای مناسب جلوه می یابند. به منظور پهنه بندی حرارتی کشت آفتابگردان در استان اصفهان، از داده های دمایی 41 ایستگاه همدید و آب و هواشناسی استان های اصفهان و همجوار آن از سال تاسیس تا 2010 میلادی استفاده شد. پهنه استان با استفاده از میانگین دمای شبانه روزی و به روش کریجینگ به سه ناحیه دمایی اول، دوم و سوم تقسیم شد. برای تعیین تاریخ کشت مناسب بهاره و تابستانه آفتابگردان در استان اصفهان، متوسط 15 روزه دمای میانگین از نیمه اول بهمن تا آخر آبان محاسبه و معادله رگرسیونی بین ارتفاع و دما گرفته شد. سپس در هر ناحیه دمایی با توجه به نیازهای حرارتی گیاه، تاریخ کاشت مناسب تعیین و نقشه های مربوطه با استفاده از مدل رقومی ارتفاعی در محیط جی .آی .اس  ترسیم شدند. بر اساس نتایج به دست آمده از ابتدای اسفند کشت آفتابگردان از شرق استان شروع میشود و تا خردادماه هم ه نقاط درجه حرارت لازم برای کشت را کسب می کنند. با توجه به نیازهای حرارتی آفتابگردان، چنانچه این گیاه در مناطق مختلف اصفهان در تاریخ های کاشت مناسب خود کشت شود، با دماهای بحرانی روبه رو نخواهد شد و در نتیجه، از لحاظ اقلیمی بازده مناسب حاصل می شود. همچنین، در نواحی مرکزی و اطراف اصفهان کشت دوم آفتابگردان صورت می گیرد و در تیر و مردادماه هم کشت آفتابگردان در نواحی مرکزی  استان امکا ن پذیر است.

  کلیدواژگان: آفتابگردان، تاریخ کاشت، استان اصفهان، درجه حرارت
 • علیرضا انتظاری، مهدی اسدی صفحات 67-84

  باد به عنوان یکی از مظاهر انرژی های نو، برای جایگزین شدن سوختهای فسیلی از جایگاه ویژه ای برخوردار است.استان سیستان و بلوچستان نیز با توجه به وضعیت توپوگرافی و موقعیت نسبی خود، یکی از مناسبترین مکانها برای احداث نیروگاه بادی است. لذا در این پژوهش برای پتانسیل سنجی احداث نیروگاه بادی در استان سیستان و بلوچستان، معیارها و زیرمعیارهای مختلفی مد نظر قرارگرفته است. برای فاز ی سازی معیارها براساس نظرهای کارشناسی و بررسی پژوهش های انجام شده، نقاط کنترل و نوع تابع فازی برای هر یک از لایه ها براساس درجه بندی عضویت آنها در محدوده صفر تا یک در نر م افزار ادریسی مشخص شد. سپس با توجه به اهمیت تلفیق اطلاعات، فرایند تحلیل سلسله مراتبی برای وزن دهی به لایه ها انتخاب و به کمک نرم افزار اکسپرت چویس پیاد ه سازی شد. سپس از نرم افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی، به منظور تحلیل فضایی و همپوشانی لایه ها استفاده شد و بعد از تجزیه و تحلیل اطلاعات،استان سیستان و بلوچستان، از نظر قابلیت احداث نیروگاه بادی به چهار سطح عالی، خوب، متوسط و ضعیف تقسیم شدند. در نهایت نتایح حاصل نشان دهنده آن است که مناطق عالی برای احداث نیروگاه بادی در منطقه مورد بررسی، در محدوده شمال و شمال شرقی منطقه مورد مطالعه در ایستگاه زابل با مساحتی بالغ بر 1519851.64 هکتار یا 0.08 درصد قرار دارد. علاوه بر این، مناطق خوب با مساحتی بالغ بر 2983473.12 هکتار یا 0.17 درصد از سطح منطقه مورد مطالعه، شامل ایستگاه های چابهار، غرب و شمال غرب زاهدان و قسمت های جنوبی شهرستان زابل است. همچنین، در آینده می توان با احداث نیروگاه بادی در این مکان ها از انرژی تجدید پذیر باد که عاری از هرگونه آلودگی زیست – محیطی است، نهایت استفاده را برد.

  کلیدواژگان: پتانسیل سنجی، نیروگاه بادی، روش فازی، ای. اچ. پی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، سیستان و بلوچستان
 • زهرا احمدی پور، محمدرضا حافظ نیا، زهرا حسینی صفحات 85-104

  پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی، به سبب تغییر در ساختار نظام جهانی و نیز تغییر در جغرافیای سیاسی منطقه خزر،شرایط ژئوپولیتیک جدیدی بر این منطقه حاکم شد. از یک سو، با ظهور کشورهای تازه استقلال یافته شوروی در اطراف این دریا، جغرافیای سیاسی منطقه دچار تغییر شده و به تبع روابط ژئوپولیتیک منطقه نیز شکلی جدید به خود گرفت. از سویی دیگر، فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی به افزایش تلاشهای ایالات متحده برای سلطه به مناطق تحت نفوذ شوروی سابق منجر شد. تلاش گسترده قدرتهای فرامنطقه ای؛ به ویژه ایالات متحده امریکا به منظور نفوذ و در نهایت، سلطه بر منطقه؛ و نیز اقدامات قدرتهای ساحلی و منطقهای، به منظور دستیابی به منافع خود در خزر و جلوگیری از شک لگیری نظام تک قطبی به رهبری امریکا؛ صحنه ای از رقابت را در منطقه خزر سبب گردید. اینکه این رقابتها چه فضایی را در منطقه خزر ایجاد کرده است، سوال اصلی پژوهش حاضر است. این پژوهش با روش کتابخانه ای و میدانی و رویکردی توصیفی - تحلیلی به دنبال دستیابی به الگوی رقابت قدرتها در منطقه خزر است و در نهایت، در الگویی از فضای رقابت در منطقه، عوامل موجد رقابت، قدرتهای درگیر در این منطقه و فضای حاصل از این رقابتها را ارائه می کند.

  کلیدواژگان: رقابت، قدرت، ژئوپولیتیک، دریای خزر
 • محمد دارند، سید ابوالفضل مسعودیان صفحات 105-120
  برای انجام این پژوهش، از داده های روزانه میانگین دمای پایگاه داده یاخته ای اسفزاری ایران زمین، طی بازه زمانی 1383 استفاده شد. برای شناسایی سرماهای فرین ایران زمین از نمایه فوجیبه یا نمایه بهنجار شده /10/ 11340/1/1 تا 11 بهره بردیم. سپس نمایه بر حسب بزرگی و گستره مرتب شد و 500 روز که شدیدترین و فراگیرترین NTD) دما 1 سرماهای ایران بودند، برای تحلیل انتخاب شدند. داده های مربوط به ارتفاع ژئوپتانسیل برای دو تراز 1000 و 500 مربوط به آزمایشگاه پژوهشهای سامانه زمین www.esrl.noaa.gov هکتوپاسکال طی بازه زمانی یاد شده از تارنمای وابسته به سازمان هواشناسی و اقیانو سشناسی ایالات متحده امریکا برداشت شد. سپس برای روزهای برگزیده شده ناهنجاری ضخامت محاسبه شد و به کمک تحلیل خوشهای با روش ادغام وارد داده های مربوط به ناهنجاری ضخامت جو دست هبندی شدند. همزمان با رخداد هر الگو نقشه مربوط به میانگین ضخامت و ناهنجاری دمای مطلق ایران ترسیم شد. یافته های این پژوهش نشان داد که هنگام رخداد سرماهای فرین ایران پنج الگوی ناهنجاری متفاوت در ضخامت جو دیده میشود. پاسخ ناهنجاری دمای مطلق ایران زمین به الگوهای شناخته شده متفاوت است. شدیدترین سرماهای فرین ایران زمین هنگامی رخ میدهد که بر روی سیبری و شمال شرق ایران هسته بسیار قوی ناهنجاری منفی و بر روی دریای بارنتز،گروئنلند و اروپا ناهنجاری مثبت ضخامت جو دیده میشود. میانگین ناهنجاری دمای مطلق ایران زمین هن گام 5- درجه سانتیگراد است. / رخداد چنین الگویی 9
  کلیدواژگان: سرماهای فرین، ضخامت، ناهنجاری، ایران
 • غلام حسن جعفری، اصغر رست مخانی صفحات 121-138

  وضعیت خطوط هم ارتفاع در نقش ه های توپوگرافی بیان کننده بسیاری از مسائل ژئومورفولوژیک، از جمله فرایندهای موثر بر لندفرمهای موجود در طبیعت هستند. تغییر انحنای نیمرخ عرضی دره های نواحی کوهستانی، از قله به پای کوه،هم منعکس کننده ویژگی های ژئومورفولوژیک حوضه ها و هم بیان کننده رخدادهای تکتونیک و وقوع تغییرات آب و هوایی در منطقه هستند. این تغییرات در امتداد دره ها با توجه به وضعیت پهنای کف دره به ارتفاع دو طرف آن و یا ضریب خمیدگی منحنی میزان قابل ردیابی است. از طریق بررسی این انحناها در ارتفاعات مختلف، می توان تحول دره ها را تعیین و در مورد نحوه فعالیت فرایندهای مختلف کاوشی و انباشتی در سر تا سر دره، اظهار نظر نمود. در این مقاله، سعی شد از طریق رو شهای کلاسیک و تحلیل های ریاضی، کلیه زیرحوضه ها و در ه های اصلی اطراف سبلان بررسی شود و با استفاده از ضریب خمیدگی خطوط منحنی میزان اصلی، با فواصل ارتفاعی 200 متری، و در صورت نیاز با فاصله های کمتر (50 متر)، به شناسایی قسمتی از کوهستان پرداخته شود، که نشا ن دهنده محل تمرکز فرایندهای ژئومورفولوژیی در طی زمان بوده است. به همین منظور، برای 21 زیرحوضه اصلی سبلان، جداول و روابطی تهیه شده است، که نشان دهنده نحوه آرایش نیمرخ عرضی دره در ارتفاعات مختلف در ارتباط با فرایندهاست. بررسی های انجا م شده در سبلان بیانگر این است که ارتفاع 2800 متری محل تغییر فرایندهای ژئومورفولوژیک در گذر زمان بوده است.

  کلیدواژگان: ضریب خمیدگی، منحنی میزان، دره، فرایند، سبلان
 • محمد فرامرزی، حمید نوری صفحات 139-152

  صادرات کشمش ایران، سهم مهمی از درآمد های ارزی کشور در کشاورزی را در اختیار داشته و با غ های ملایر از باارزش ترین اراضی تولید انگور بیدانه سفید در صنعت کشمش کشور هستند که در سا ل های اخیر بر اثر تغییر اقلیم دچار تنش هایی در مدیریت منابع آب شده اند. شناخت وضعیت هیدرولوژی و پایش خشکسالی ها از ابزارهای مهم این مدیریت در بحران آب خاورمیانه محسوب می شود. امروزه شاخصهای ماهوار های برای پایش خشکسالی های کشاورزی؛ به ویژه بر روی دامنه های فاقد آمار هواشناسی و در محدوده های وسیع بسیار کارآمد هستند. از میان شاخص های ماهوار های، شاخص هایی که به استخراج اطلاعات از وضعیت پوشش گیاهی می پردازند، اهمیت بیش تری دارند؛ زیرا پوشش گیاهی ارتباط نزدیکی با شرایط رطوبتی و دمای خاک دارد و بررسی وضعیت آن، روشی سودمند و اکولوژیک در پایش هیدرولوژی ناهنجاری های دما و رطوبت است. در این پژوهش با استخراج دو عامل دما و پوشش گیاهی از تصاویر ماهواره  لندست در ماه اردیبهشت سا لهای2007   2009 و 2013 (خشک ترین سا ل های کشور)،   وضعیت خشکسالی باغ های انگور ملایر بررسی شد. شاخص های خشکسالی پوشش گیاهی، شاخص شرایط پوشش گیاهی، شاخص تامین آب پوشش گیاهی و شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی از تصاویر ماهوار های استخراج و پایش خشکسالی کشاورزی انجام و مقایسه شد. نتایج نشان داد که از بین چهار شاخص مورد بررسی، شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی و شاخص تامین آب پوشش گیاهی دارای دقت بیشتری در آشکارسازی شرایط خشکسالی در منطقه هستند.

  کلیدواژگان: شاخص تفاضل نرمال شده پوشش گیاهی، شاخص تامین آب پوش ش گیاهی، خشکسالی، لندست 1، ملایر
 • حجت الله پیرانوند، محمدحسین رامشت صفحات 153-170
  بستر دریاچه های قدیم با داشتن رسوبات ریزدانه و خاک حاصلخیز، مکان مناسبی برای فعالی تهای گسترده کشاورزی و صنعتی است. بستر دریاچه قدیم خر مآباد نیز مکان مناسبی برای انجام این فعالی تهاست. به همین دلیل، آگاهی از حدود دقیق و تحلیل شاخص های مورفومتری دریاچه مذکور برای برنام هریزی محیطی دارای اهمیت بسیار زیادی است. بستر این دریاچه در محدوده زاگرس چین خورده، استان لرستان، شهرستان خر مآباد و در دشت مرکزی (کرگاه) قرار دارد. اثبات دریاچه در منطقه مورد مطالعه و تحلیل شاخص های مورفو متری آن هدف اصلی این پژوهش است. برای این کار 1 و انطباق آن ها با مدل رقومی ارتفاعی (نقشه مدل رقومی / با استفاده از نقش ه های توپوگرافی منطقه به مقیاس 50000 ارتفاعی 1 ایران) و نقشه آبراه های ایران، منحنی میزان 1200 متر به عنوان آخرین حد گسترش دریاچه و رسوبات آن تعیین شد و از انداز هگیری های زمینی، سیستم موقعیت یابی جهانی 2 برای کنترل دقیق حدود دریاچه استفاده شده است. از 39 برای محاسبه شیب بستر دریاچه، برش، تهیه و تولید نقش ه های جدید، ترسیم منحنی های / سامانه اطلاعات جغرافیایی 3 ه مژرفا و تخمین عمق حداکثر دریاچه استفاده شده است. بر اساس نتایج پژوهش، این دریاچه در کواترنر تشکیل و 32 متر، نسبت عمق متوسط به عمق / دارای وسعتی در حدود 75 کیلومتر مربع، عمق حداکثر 75 متر، عمق متوسط 26 1 بوده / 55 کیلومتر، درجه تکامل خط ساحلی 80 / 2419 میلیون مترمکعب، طول خط ساحلی 11 / 0، حجم 7 / حداکثر 43 است.
  کلیدواژگان: مورفومتری، دریاچه قدیم خر مآباد، زاگرس چین خورده، کواترنر
 • علیرضا حبیبی * صفحات 171-184
  فرسایش خاک بهعنوان مسال های اساسی برای کشورهای درحال توسعه و توسعهیافته با آب و هو اهای مختلف، مطرح است. فرسایش از دو طریق آبی و بادی امکا نپذیر است. در این مقاله، با استفاده از دو روش اریفر و روش فرایند تحلیل سلسله مراتبی 1 (پایگانی)، میزان و شدت فرسایش خاک در حوضه شادگان در استان خوزستان برآورد شده است. برای این منظور، از نقش ه های مختلف مانند مدل رقومی ارتفاعی 2، بارش، کاربری اراضی، شاخص پوشش گیاهی 3 و زمین شناسی در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی استفاده شده است. نقشه نهایی برآورد فرسایش حاصل از دو روش به پنج گروه فرسایشی بسیارزیاد، زیاد، متوسط، کم و بسیار کم، بازطبقه بندی شده است. نتایج این پژوهش نشا ن داد که 12 درصد از مساحت حوضه دارای شرایط بحرانی و میزان فرسایش بسیار شدید و شدید است. متوسط فرسایش / حدود 2 را (R2= 0/ 2143 تن بر هکتار درسال برآورد شده است. معادله رگرسیونی دو مدل، (96 / خاک در سطح حوضه برابر با 8 نشان داده است. روش پایگانی همراه با استفاده از سامانه اطلاعات جغرافیایی، رویه و ابزار توانمندی برای برآورد، نمایش و پهن هبندی میزان فرسایش خاک است؛ بااین وصف، در این رابطهمی توان از روش های جدیدتری نیز بهره گرفت.
  کلیدواژگان: تحلیل سلسله مراتبی(پایگانی)، حوضه شادگان، فرسایش خاک، مدل اریفر، همبستگی
 • محمود خسروی، تقی طاوسی، اکبر زهرایی صفحات 185-206
  هدف اصلی در این پژوهش، بررسی تغییرات و نوسا نهای عناصر آب و هوای در چهار ایستگاه همدید در استان سیستان (2009- و بلوچستان در سالهای گذشته و تجزیه و تحلیل آماری و پیش بینی و شبیه سازی آن برای سالهای آینده(2040 که ه ماکنون A با سناریوی 1 ECHO-G است. در پژوهش داده ها با استفاده از خروج ی های مدل گردش عمومی جو در دانشگاه هامبورگ آلمان و مرکز پژوه شهای کره جنوبی استفاده می شود، برای ریزگردانی بر روی ایستگا ه های منتخب استان استفاده و نتایج آن تجزیه و تحلیل شد. در مرحله تجزیه و تحلیل پیش از تولید داده و تحلیل آنها صحت سنجی مدل با دو روش آماری و مقایس های ارزیابی شد. ارزیابی صحت مدل بر ایستگا ه های مورد مطالعه، حاکی از آن بود که مدل در ایستگا ه ها به خوبی توانسته فراسنج های کمینه دما، بیشینه دما و تابش را شبیه سازی کند و تنها در شبیه سازی بارش ایستگاه ها؛ ب هخصوص ایستگاه زابل نارسایی کمی داشته است. تحلیل داده های تولیدشده در دوره آب و هوای آینده و مقایسه آن با دوره گذشته، حاکی از افزایش بارش در ایستگا ه ها و همچنین، افزایش فراوانی تعداد بارش های سنگین در محدوده های ایستگا ه ها بود. در دوره آب و هوای آینده مولفه کمینه دما بیش از بیشینه افزایش یافته که منجر ب هکاهش دامنه شبان هروزی دما و کاهش آسایش دمایی در سال های آتی برای استان است. افزایش در تعداد روزهای داغ و کاهش در تعداد روزهای یخبندان(به خصوص در ایستگا ه های زابل و زاهدان) در دوره آب و هوای آینده از نتایج دیگر تحلیل داده ها در دوره آینده بود. عنصر تابش نیز در ایستگاه زاهدان در تمامی ماه ها و در سایر ایستگا ه ها در اغلب ماه ها در دوره آب و هوای آینده نسبت به دوره گذشته افزایش م ییابد.
  کلیدواژگان: تغییر آب و هوا، شبیه سازی، مدل گردش عمومی جو، (GCM)، استان سیستان و بلوچستان
 • فریبا همتی، شهرام بهرامی، محمدعلی زنگنه اسدی صفحات 207-222
  منطقه مورد مطالعه، طاقدیس پیکلا، در جنو بغرب استان کرمانشاه واقع شده است. هدف این پژوهش بررسی شواهد ژئومورفولوژیک زمین ساخت فعال طاقدیس پیکلا و همچنین، ارزیابی تاثیر زمین ساخت در نوع و جهت اشکال 1 منطقه، / ژئوموفولوژی منطقه مورد مطالعه است. برای دستیابی به هدف فوق، با استفاده از نقشه زمی نشناسی 100000 وضعیت ساختمانی و سنگ شناسی منطقه تعیین شد. لندفر مهای ژئوموفولوژیک با استفاده از تصاویر ماهوار های کویک برد و همچنین، مطالعات میدانی مشخص گردید. در این پژوهش، شاخص های مربوط به زمین ساخت فعال مانند سینوزیته جبهه کوهستان، سطوح مثلثی شکل، فاصل هبندی شبکه زهکشی، تراکم زهکشی، در ه های ساغری شکل، انتگرال هیپسومتریک و مئاندر رودخانه ارزیابی شد. جبهه کوهستانی تقریبا مستقیم، سطوح مثلثی با قاعده طولانی و شیب زیاد، تراکم زهکشی پایین، الگوی زهکشی موازی، در ه های ساغری شکل و مقدار بالای انتگرال هیپسومتریک در دامنه شما لشرق نشان می دهد این بخش طاقدیس از نظر زمین ساختی فعالتر از دامنه جنو بغربی طاقدیس است.
  کلیدواژگان: پیکلا، زمین ساخت، دره ساغری شکل، انتگرال هیپسومتری
 • علیرضا جمشیدی، سید هدایت الله نوری زمان آبادی، داود جمینی، عیسی بهاری، نصرت مرادی صفحات 223-240
  کشاورزی پایدار یکی از مه مترین جنبه های توسعه پایدار است. برهمین اساس، امروزه یکی از سیاس تهای مهم بخش کشاورزی کشورها، دست یابی به یک نظام کشاورزی پایدار است. در همین راستا، پژوهش حاضر باهدف کلی شناسایی عوامل موثر بر کشاورزی پایدار در شهرستان شیروان و چرداول انجا مشده است. این پژوهش از نوع توصیفی تحلیلی - است و به روش پیمایشی انجا مشده است. جامعه آماری پژوهش شامل تمامی کشاورزانی است که در سال زراعی 90 از میان این. (N= 1389 در شهرستان شیروان و چرداول به طور تخصصی به کاشت برنج مشغول بوده اند (2550 کشاورزان، تعداد 185 نفر به روش نمونه گیری طبق های چندمرحل های با استفاده از فرمول کوکران به عنوان نمونه های آماری انتخاب شده اند. برای تعیین قابلیت اعتبار و اعتماد ابزار پژوهش، پیش آزمون (30 نفر خارج از نمونه اصلی) انجام 0) بودن پرسشنامه پژوهش / 0) و اطمینان (932 / گرفت که ضرایب ب هدست آمده در مجموع نشا ندهنده مورد اعتماد (789 67 درصد از برنجکاران دارای دانش کشاورزی پایدار در سطح متوسط / است. نتایج پژوهش حاضر نشان داد که 82 42 درصد نیز دارای نگرشی متوسط نسبت به پایداری کشت برنج هستند. همچنین، بین پایداری کشت / بوده، و حدود 01 برنج و متغیرهایی مانند: سن، وسعت اراضی تحت تملک، وسعت اراضی زیرکشت برنج، مشارکت اجتماعی، دانش کشاورزی پایدار، نگرش نسبت به کشاورزی پایدار، میزان تما سهای ترویجی، میزان تحصیلات یک رابطه مثبت معنی دار در سطح 95 درصد وجود دارد.
  کلیدواژگان: تحلیل خوش های، پایداری کشت، کشاورزی پایدار، برنجکاران، شیروان چرداول
 • حمیدرضا عزیزی، مجید منتظری صفحات 241-258

  پیش بینی دما از کاربردی ترین برآوردهای عناصر آب و هوایی است. امروزه بخ شهای کشاورزی و صنعت وابستگی زیادی به شرایط دمایی(آب و هوا) دارند. دما یکی از فراسنج های بسیار مهم آب و هوایی است و از عوامل اصلی هویت آب و هوایی هر ناحیه محسوب می شود. هدف از انجام این پژوهش، مدلسازی برای پیش بینی میانگین دمای ماهانه ایستگا ه های منتخب استان اصفهان است؛ از این رو، پس از بررسی طول دوره آماری ایستگا ه های موجود در استان، سه ایستگاه همدید ازن سنجی، شرق اصفهان و کاشان انتخاب شدند. از آنجا که روش شبکه عصبی مصنوعی، توانایی زیادی در شبیه سازی و پیش بینی عناصر جوی و آب و هوایی؛ بویژه دما دارند، برای مدلسازی و پی شبینی دمای ماهانه از این روش استفاده شد. شبکه عصبی مصنوعی، یکی از قدرتمندترین مد لهایی است که قادر به دریافت و نمایش پیچیده روابط ورودی و خروجی داده هاست. یکی از پرکاربردترین مد لهای شبکه عصبی مدل پرسپترون است. برای تعیین بهترین ورودی های شبکه، پس از سعی و خطای بسیار در نهایت ساختاری با استفاده (MLP) چندلایه از میانگین دمای 7 ماه قبل برای پی شبینی دمای ماه بعدی انتخاب شد. بدین ترتیب، دمای ماهانه برای 24 ماه آینده پیش بینی شد که در این حالت بهترین همبستگی را بین داده ها نشان داد. بدین منظور، از نرم افزار متلب 2013 بهره گرفته شد. در تمام ساختارهای شبکه از یک لایه پنهان متشکل از 30 نرون استفاده شد. تمامی ایستگاه ها با یک لایه پنهان به جواب رسیدند و نیازی به افزایش تعداد لایه های پنهان تشخیص داده نشد. برای آموزش شبکه از الگوریتم مارکوارت– لونبرگ استفاده شد و تمامی شبکه ها با تابع محرک تانژانت هیپربولیک به جواب مطلوب رسیدند. نتایج نشان داد که مدل شبکه عصبی مصنوعی با دقت بالایی قادر به پی شبینی دمای ماهانه است.

  کلیدواژگان: پی شبینی، دمای ماهانه، شبکه عصبی مصنوعی، استان اصفهان
 • حمید صابری، مریم افلاکی صفحات 259-274

  منابع و جاذبه های طبیعی و تاریخی فراوان، یکی از مقاصد گردشگری کشور است. شناسایی و اولویت بندی مسیرهای گردشگری این استان به منظور ارائه برنامه ریزی راهبردی توسعه گردشگری از اهداف این پژوهش است.اطلاعات مورد نیاز در قالب شش معیار اصلی و چهل شاخص فرعی گردآوری و دسته بندی شد. سپس با استفاده از مدل تاپسیس برای اولویت بندی مسیرها و از مدل ای. اچ. پی برای وزن دهی به شاخص ها استفاده شد . نتایج حاصل از اولویت بندی مسیرها نشان می دهد که بین مسیرها از نظر شاخص های توسعه گردشگری نابرابری وجود دارد و مسیر شماره 1 (با محوریت تالاب چغاخور) دارای رتبه اول و مسیر شماره 4 (با محوریت آبشار شیخ عالی) دارای رتبه آخر است . میانگین امتیاز ها نشانمی دهد که مسیرهای شماره 1و 5 (با محوریت پیست اسکی چلگرد) دارای امتیاز بالاتر از میانگین ، مسیرهای شماره 6 (با محوریت سد زاینده رود)و 3(با محوریت آبشار دره عشق) دارای امتیاز حول میانگین و مسیرهای 2 (با محوریت آبشار آتشگاه)و مسیر شماره 4 دارای امتیاز پایین تر از میانگین هستند. در نهایت، به ارائه راهکارهای لازم به منظور رفع عدم تعادل در مسیرهای گردشگری و ارائه پیشنهادهای لازم پرداخته شده است

  کلیدواژگان: اولویت بندی، مسیر گردشگری، مدل تاپسیس و ای. اچ. پی، چهارمحال وبختیاری
 • محمدرضا رضایی، یعقوب کمایی زاده صفحات 275-296
  با توجه به تاثیرات بلندمدت طرح مسکن مهر بر سیما و عملکرد شهرها، لازم است احداث آن ها با توجه به عوامل و عناصر جغرافیایی و معیارهای برنام هریزی شهری صورت پذیرد تا در عملکرد و کیفیت زندگی شهری تاثیر مثبت داشته باشد و از این راه، سبب کاهش هزینه های اقتصادی- اجتماعی و اکولوژیک گردد. از این رو، این پژوهش به تحلیل و ارزیابی تناسب طرح مسکن مهر شهر یزد بر اساس معیارهای مکانی- فضایی م یپردازد. پژوهش حاضر از لحاظ هدف کاربردی و از حیث شیوه مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی شکل گرفته است. به منظور گردآوری اطلاعات، این پژوهش از روش اسنادی مبتنی بر مطالعات کتابخانه ای و گزار شها و اسناد تصویری مانند نقش ه های تفکیکی و پایه رقومی و غیررقومی و همچنین، روش میدانی شامل مشاهدات میدانی استفاده شده است. در راستای ارزیابی تناسب مکانی- فضایی طر حهای مسکن مهر، سه فرضیه مطرح شده است. به منظور اثبات فرضیات پژوهش، استانداردهای مکانی- فضایی کاربری زمین در سه قالب مشخصات مربوط به سازگاری کاربر ی های پیرامون طرح مسکن مهر، آسایش مکانی طر حهای مورد مطالعه و مطلوبیت محل استقرار این طر حها طبق هبندی شد و با استفاده از توابع تحلیل فضایی، تحلیل شبکه و تحلیل بافرینگ و نیز سایر کاربردهای سامانه اطلاعات جغرافیایی اقدام به تحلیل تناسب مکانی طر حهای مسکن مهر گردید. نتایج ارزیابی، گویای آن است که بین مکانگزینی طر حهای مورد مطالعه و معیارهای سازگاری، آسایش و مطلوبیت تناسب وجود دارد و مکانگزینی این طرح ها در شهر یزد بر اساس اصول و معیارهای برنام هریزی شهری شکل گرفته است.
  کلیدواژگان: مسکن مهر، تناسب مکانی، فضایی، سازگاری، آسایش، مطلوبیت
 • مژگان انتظاری، امجد ملکی، خدیجه مرادی، سعید الفتی صفحات 297-312

  وجود دانش فنی و نظری برای تشخیص خندق ها، به تمیز مناطق خندقی روی نقشه توپوگرافی و مدل رقومی آن کمک می کند. به هرحال، توانایی استفاده از نقشه توپوگرافی (مدل رقومی ارتفاعی) برای شناسایی موقعیت خندق ها نیازمند دانش لازم در مورد فرایند خندق زایی و فراوانی خندق هاست. پژوهش حاضر به منظور بررسی مناطق مستعد خندق زایی در حوضه رودخانه دیره انجام شده است. داده و روش های مورد استفاده در این پژوهش شامل استفاده از لایه های مدل رقومی ارتفاع (ام.ای.دی) و لایه های ثانویه استخراج شده از آن، شاخص توان آبراهه ای(اس.پی.آی)، کاربری اراضی،آبراهه ها، سنگ شناسی و راه های موجود در حوضه و جمع آوری داده های میدانی بوده است. داده های مذکور در محیط سامانه اطلاعات جغرافیایی تجزیه و تحلیل و نتایج حاصل از آن توسط آزمون کای اسکویر بررسی شد. براساس نتایج به دست آمده از این پژوهش در حوضه آبریز دیره از مجموع 8 عامل بررسی شده، 5 عامل(شیب، انحنای افقی شیب،کاربری اراضی، فاصله از جاده ها، سنگ شناسی) به عنوان عوامل موثر در تولید خندق شناسایی شدند. از میان این پنج عامل کلاس شیب 0 تا 4/1 درجه که از مجموع مساحت حوضه دیره 33/22 درصد آن در این فاصله قرارگرفته است که بیشترین تاثیر تولید خندق را در این حوضه دارد.

  کلیدواژگان: شاخص توان آبراه های، مدل رقومی ارتفاعی، سامانه اطلاعات جغرافیایی، کای اسکویر، حوضه آبریز دیره
|
 • Dr. Najma Esmaeelpour *, Elham Karamooz, Zahra Fakharzadeh Pages 1-24
  Mixed used Development has been considered as a part of the common principles of new urbanism theory such as new urbanism and smart growth. Increasing land prices in urban regions and tend to increase the intensity of land use are such factors that improve importance of mixed use development.The purpose of this research is introduction of principles of mixed use and evaluate and assess the incorporation of it in Kashani Street in Yazd, that is one of the line center of city that connects the old and new parts of town and provide strategies to increase the incorporation of it.This study is among the applied research that use descriptive, analytical and survey method andwas used library study for the development of theoretical basis and information about the case study field studies and observation of the physical interpretation of the collected data in data collection. To identify and determine the user incorporation in the study area, the application, the state coeducational classes user and finally buildings and such amount and intensity of this phenomenon in Kashani Street, according to 11-fold factors is selected by using Delphi technique and IEF were studied.Findings show that mixing rate is low in this area. The horizontal mixing is because of different types of users in the street. Vertical mixing of the street, is because of user diversity in two-story building and other types of mixed use including time and activity mixing is not available.Therefore, as the important achievement of research strategies based on the theoretical research and situation of the area to increase its mixed use for improving the qualities of street especially the increased prosperity and vitality. According to the high proportion of bare land area, the main emphasis in the proposed strategy is to a multi-purpose social and cultural functions with respect to increasing the efficiency of public transit of Kashani Street.
  Keywords: land Use, Mixed Use, Urban Street, Kashani Street, Yazd City
 • Nahid Atashi, Dr. Seyed Abolfazl Masoodian Pages 25-38
  In this research the daily data of 69 climatic variables (wind direction, wind speed, dry temperature, wet temperature, maximum and minimum temperature, average daily temperature, precipitation, relative humidity, station level pressure, cloudiness, horizontal visibility, vapor pressure, …) of Abumusa synoptic station during the years 1362-1388 were studied.Initially, a data base of variables was created in MATLAB software. In the next stage a cluster analysis applied on the standardized data matrix (9311*69) using Ward method. In this matrix rows indicate the days and the columns the synoptic variables. Finally 6 weather types were revealed and consequently, for each (weather) type a day was chosen as the representative of that weather type. Then the statistical characteristics of the weather types calculated. Additionally successiveness, occurrence, and yearly and monthly frequency of the weather type were calculated and studied.
  Keywords: Weather Type, Cluster Analysis, Abumusa Island
 • Mehdi Doostkamian *, Saeedeh Ashrafi, Fardin Ghadami Pages 39-50
  Purpose of this study is analysis of spatial autocorrelation of freezing changes of Iran over the last half century. Daily temperature data over the period 1340 - 1383 of Esfezari database provided by doctor Masoodian (to enhance the temporal resolution of the database, daily observations of temperature from 1383 to the end of 1390 using the same method and the same spatial resolution is added to the database) has been used. Then by using Matlab and GIs soft wares, freezing changes during 5 same length period extracted by using spatial autocorrelation analysis (Moran Index). In this study, surfer software was used for mapping operations. The results show that the maximum frequency of freezing occurrence in all periods is in West, North West and North East, which are adapted on altitude regions. Regions that located in the southern parts of the country due to dynamic high pressure didnt have freezing day. However, the recent periods (particularly since 1370) freezing has declined sharply. Analysis of spatial autocorrelation of freezing pattern changes show that the spatial distribution freezing decreases recent years that corresponded with the results of studies on global warming.
  Keywords: Frequency of Freezing, Spatial Autocorrelation Pattern, Moran Index, Iran
 • Dr. Javad Khoshhal Dastjerdi, Dr. Talat Yasari, Zeinab Ebrahimi Ghalelani Pages 51-66

  Sunflower is one of the most important oilseeds in the world which has adaptation to high temperature. However, its cultivation in many different areas is neither desirable nor economical.Considering that sunflower is a crop that is irrigated by adequate river water in the Province of Isfahan, temperature is a determining role in the final revenue. Appropriate temperatures are shown at different stages of the plant growth and its development in suitable planting dates.In order for the thermal zoning of sunflowers’ cultivation in the Province of Isfahan, temperature data from 41 synoptic and the climatology stations in the Province of Isfahan and its neighboring provinces from their establishment to the year 2010 were utilized. The Province zone was divided into three temperature zones (1, 2 and 3) using the day and night temperatures average by Kriging Method. To determine suitable planting date for sunflowers in spring and summer in Isfahan, the average means of 15 days temperature from February 4 to November 21 were calculated and the regression equation between height and temperature was obtained. Then, suitable planting dates, determined in each temperature zone due to the thermal needs of the crop and the maps, were drawn using DEM in GIS environment.Based on the results, sunflower cultivation begins on February 20 from the east of the Province and then all the other parts gain the temperature needed to grow until the second half of May.According to the sunflower thermal needs, if this plant is planted in different regions on suitable planting dates, it will not face inhibitor temperatures and suitable efficiency is achieved in terms of the climate. Also, second cultivated sunflower is done in the central and surrounding areas of Isfahan and cultivated sunflower is possible in the central areas of the province in July and August.

  Keywords: Sunflower, Planting Date, Isfahan, Temperature
 • Dr. Alireza Entezari, Mehdi Asadi Pages 67-84

  The wind as one of the manifestations of renewable energies is very important for tabernacle instead of fossil fuels. The Sistan and Baluchestan province, according to its topography and position is one of the best places to build wind power plant. In this research, for potential evaluating of the wind power plants construction were considered different criteria and subcriteria in the provinces of Sistan and Baluchestan. Criteria fuzzy modeling has been down based on expert opinions and survey researches, the control points and fuzzy function type of each layers based on fuzzy membership ranging from zero to one was applied by Edrisi software. Then, in order to the importance of the information integration, Analytical Hierarchy Process (AHP) for layers weighting was implemented by Expert choice software. So, the Arc GIS software were applied for spatial analysis and overlay the layers, after the data analyzed, Sistan and Baluchestan province divided into four levels: excellent, good, fair and poor, in terms of capability the wind power plants building.Finally, the results indicated that excellent areas for the construction of wind power plants in the study area are located in the north and north Este of the study area at Zabul station with an area exceeding 1519851/64 hectares. In addition, good areas are located around the Chabahar, west and North West Zahedan and parts of southern Zabul with an area exceeding 2983473/12 ectares. It is hoped that renewable energy of wind without any pollution could be utilized by the construction of wind power plants in these places ultimately.

  Keywords: Potential Evaluation, Wind Power Plants, Fuzzy-AHP Method, Geographic Information System
 • Dr. Zahra Ahmadipoor, Dr. Mohammadreza Hafeznia, Zahra Hosseini Sadat Mahalleh Pages 85-104

  Following the collapse of the Soviet Union, due to changes in the structure of global system and political geography of the region, a new geopolitical situation was created in the region. On one hand, with the emergence of the newly independent countries of the Soviet Union, around the sea, the political geography of the region has changed and consequently, a new form of geopolitical relations was created in the region. On the other hand, the collapse of the Soviet Union, led to the United States increase its efforts for dominating the areas of Soviet influence.In order to influence and eventually dominate the region, extensive efforts of trans-regional powers was made, particularly by the United States of America as well as the actions of coastal and regional powers to get their interests in the Caspian and prevent the formation of a unipolar system that is led by America; made a space of competition in the Caspian region. The main question of the research is that, what space is created by the competitions in the Caspian region.This research with library and survey method and approach of Cross – sectional is Seeks toachieve a competition powers model in the Caspian region.

  Keywords: Competition, Power, Caspian Sea, Geopolitics
 • Dr. Mohammad Darand, Dr. Seyed Abolfazl Masoodian Pages 105-120
  To do this research daily interpolated temperature data from Asfezari data base have been used.In order to recognition extreme cold days, the Normalized Temperature Deviation Index (NTDI) applied. Then the index sorted according to extensive and severity and first 500 days selected for analysis. The geopotential height data extracted from www.esrl.noaa.gov data base. The thickness anomaly calculated for each day and classified by cluster analysis and Ward method.The thickness mean and temperature anomaly maps has been showed during each pattern. The results showed that 5 thickness anomaly pattern observed during extreme cold day's occurrence in Iran. The response of Iran absolute temperature anomaly to thickness anomaly are different. The coldest extreme low temperature on Iran occurred when located negative anomaly in thickness over Siberian and northeastern parts of Iran and observed positive anomaly over Barents Sea, Groland and Europe. The mean air temperature anomaly of Iran accompany to this circumstance of thickness anomaly is -5.9° centigrade.
  Keywords: Extreme colds, Thickness, Anomaly, Iran
 • Dr. Gholam Hassan Jafari, Asghar Rostamkhani Pages 121-138

  Condition of contour lines in topographic maps, explains more geomorphologic issues such as effective processes in the land forms found in nature. Change in the curvature of the transverse profile of a valley in mountainous areas, the peak of the mountain range, also reflect the geomorphologic features and expresses the tectonic events and climate changes occurring in the region. These changes are traceable along the valleys, according to the width of the valley floor to the height of its sides or curvature coefficient of rate curve. through examining this curvature at different heights, we can determine changes in the valleys and express on how to operate the various processes of exploration and cumulative throughout the valley.In this article Tried that, through classical methods and mathematical analysis, all major subbasins and valleys around Sabalan be examined. Using main rate curved lines flection coefficient, with the height distance of 200 meters, and if necessary with shorter distance (50 meters), addressed to identify the part of mountain, that had been Indicate the location's focus of geomorphological processes over time. To this end, For the 21 major basins of Sabalan, prepared some table and relationship, which represent the way of arrangement of the transverse valley profiles at different altitudes is associated with processes. Studies in sabalan, suggest that in the height of 2800 meters has been the place of changes in geomorphological processes, over time.

  Keywords: Coefficient of Curvature, Contour, Levels, Valleys, Process, Sabalan
 • Mohammad Faramarzi, Dr. Hamid Nouri Pages 139-152

  Raisins are one of the most important parts of agriculture products to export and Malayer gardens are one of the most valuables lands to produce Vitis Vinifera for raisin industry in recent years. The region has some problems to manage water resources due to climate change effects and drought. Understanding of hydrology balance and drought period is one of most tools to manage the water crisis in the Middle East. Todays, satellite indices are effective for monitoring of agriculture drought especially on the lands where they have not climatology stations and big watershed. Within satellite indices, ones that relate to vegetation are important because vegetation have strong relationship with soil temperature and humidity thus study of it is suitable and ecologic method for monitoring of anomalies of soil temperature and humidity.In this research were computed drought indices on Landsat images over the Malayer gardens in April of 2007, 2009 and 2013(the driest of years in the country). VCI, VDI, WSVI and NDVI indices are calculated on images and are monitored and compared agriculture droughts. The results show that NDVI and WSVI can detect drought better than the other indices in the region.

  Keywords: NDVI, WSVI, Drought, LANDSAT, Malayer
 • Hojatallah Biranvand, Dr. Mohammd Hossein Ramesht Pages 153-170
  The bed of the ancient lakes with having the fine granule sediments and fertile soil is a very good place for the extensive agricultural and industrial activities. The bed of ancient lake in Khorramabad is a very good place for these activities. awaring of the exact limit and resolving of the Morphometrical features of the same lake is very important, for environmental programming.The bed of this lake is located in cofine folded zagros, province of Lorastan, Khorramabad city and in the plain of Koragha.The main goal of this research is proving and analyzing of Morphometric feature of the lake in this region. For this work by using of area topographic maps in the scale of 1/50000 and adjusting them with the digital elevatin model (Iran map dem) and water ways map, the curving amount of 1200 maters is provided as the final expansion and sedimentation. The terrestrial measure have used for controlling and certitude at limit of the Lake. Arc Gis 9.3 software is used to calculate the bed slope of the lake, cutting, provision and production the new plans and to drawing of the isodepth plotting and estimation of the lake maximum depth. Considering the results of this study, this lake is formed in quaternary and the Extent was find to be 75, with the maximum depth of 75 meter, the medium depth of 32.26 meter, the ratio of average depth to the maximum of depth 0.43, degree of seaside evolution line for was 1.80, Lake volume 2419.7 million and the seaside length line 55.11 km.
  Keywords: Ancient Khorramabad lake, Morphometry, Quaternary, Folded Zagros
 • Alireza Habibi * Pages 171-184
  Soil erosion is a major problem for developing countries with arid and semi-arid climate. These of erosion Is possible than two ways of water and wind. In this paper, with using of two methods IRIFER and hierarchical models, The rate and intensity of soil erosion is estimated Shadegan Catchment. For this purpose, By using various maps alike DEM, rainfall, land use index, NDVI, Geology estimated Rate and intensity of soil erosion in GIS. Then final map erosion estimation Obtained from two methods were classified into five groups, very high,high, medium, low, very low. Results showed that About 12.2% of the watershed area of erosion is high and very high. And average soil erosion in the catchment area of 2143.8 Ton / Hectare / Year. In this Catchment Viewpoint erosion is crisis conditions and very severe. According to Correlation 0.96 was calculated regression equation. In this research showed that AHP methods combined with use of GIS Procedures and tools for estimating, Display and Classification is Rate Soil erosion However In this respect also can be used recent methods.
  Keywords: AHP, Correlation, IRIFER Model, Soil Erosion, Shadegan Catchment
 • Dr. Mahmood Khosravi, Dr.Taghi Tavousi, Akbar Zahraei Pages 185-206
  The main purpose of this paper is to study climate changes and fluctuations in the four synoptic stations in Sistan and Baluchistan province in the past few years and to analyze statistically and simulates and forecast for the next years (2040-2009). This study used data from the outputs of general circulation climate model ECHO-G with A1 scenario that are now used at the University of Hamburg, Germany, and the Korea Research Center for Downscaling on selected stations and the results were analyzed.Model of the stations studied, indicated that the model parameters at the stations could simulate the minimum temperature, maximum temperature and the radiation well, but simulation of rainfall had an error especially in Zabol station. Analyzing the data generated in the course of future climate and its comparison with the previous period indicated an increase in precipitation stations and the heavy precipitation in the range of the station. In the course of the future, climatic factors increased in minimum temperature more than the maximum temperature that lead to a decrease in the range of temperature and reduced thermal comfort in the coming years for the province. An increase in the number of hot days and decrease in the number of frost days (especially in Zabol and Zahedan station) in the course of future climatic are other results of the data. Radiating element in Zahedan station in all months, and at other stations in most months increases compared to the previous period.
  Keywords: Climate Change, Simulation, Global Circulation Model (GCM), Sistan, Baluchestan Province
 • Fariba Hemati, Dr. Sharam Bahrami, Dr. Mohammad Ali Zangene Asadi Pages 207-222
  The study area, Paykola anticline, is located in the southwestern part of Kermanshah Province. The aim of this research is to evaluate the Geomorphological indexes of active tectonics in Paykola anticline as well as to study the effect of tectonic in the form and direction of geomorphological landforms. To achieve the aim of study, the lithological and tectonic characteristics of study area were obtained based on 1،100000 geololgical map. Geomorphological landforms were identified by means of Quickbird imagery as well as field work. Geomorphological indexes of active tectonics such as mountain front sinuosity, triangular facets, river spacing, drainage density, wine-glass valleys, hypsometric integral and river meander were analyzed. The presence of fairly straight mountain fronts, triangular with long base and steep slope, low drainage density, parallel drainage pattern, wine-glass valley and higher hypsometric integral of northwestern limb show that this part of anticline is tectonically active than southwestern limb.
  Keywords: Paykola, Tectonic, wine-glass Valley, Hypsometric Integral
 • Alireza Jamshidi, Dr. Seyed Hedayatollah Nouri Zamanabadi, Davood Jamini, Eesa Bahari, Nousrat Moradi Pages 223-240
  One of the most important aspects of sustainable development is sustainable agriculture. Therefore, nowadays, achieving a sustainable agricultural system is an important policy in agriculture department of countries. The main objective of this study is identifying factors affecting stability of rice cultivation in the city of Shirvan and Chardavol in Ilam province. This study was a survey and is descriptive correlation. Chardavol of rice production in the region is considered as a case study area has been selected. The city Rice planter N=2550 number of Shirvan Chardavol Township of Ilam province, one of the most effective areas persons were selected as the statistical community. Among these 185 people sampling stratified Multi-stage random using the formula Cochrane (d = 0.07 and p = q = 0.5) as sample statistics were selected for collecting the required information from farmers, a questionnaire, developed Content validity was confirmed by the panel of experts.Finally, data acquired using a special formula of Cronbach alpha software SPSS, credit research questionnaire for all sections 0.80, respectively. The results showed that most of farmers Rice planter are middle-aged and illiterate. The results also show that 67.82 percent of Rice planter has the middle of knowledge about sustainable agriculture and most of them are nearly 42.01 percent, a moderate attitude towards sustainable rice cultivation.The results of the correlation between variables shows a significant negative relationship between the stability of rice cultivation with age, farming experience, there is a history of rice cultivation, there is also a significant positive relationship between rice cultivation and variables such as stability, extent of lands owned, area of land under rice cultivation, social participation, sustainable agriculture knowledge, attitude, level of promotional contacts.
  Keywords: Cluster Analysis, Sustainable Culture, Sustainable Agriculture, Rice planter, Shirvan Chardavol
 • Hamid Reza Azizi, Dr. Majid Montazeri Pages 241-258

  Forecasting of temperature is a very important in meteorology. Air temperature prediction is of a concern in environment, industry and agriculture. Temperature with precipitation are important factors in meteorology and are used in classification of climate. In this paper we want to predict average monthly temperature for chosen station of Isfahan province. An Artificial Neural Network is a powerful data modeling tool that is able to capture and represent complex input /output relationships. Most of the forecasters use a multilayer perceptron network. In this paper for forecasting of monthly average temperature of selection station of Isfahan province we used multilayer perceptron network. we worked on three station. Isfahan, East of Isfahan and Kashan were our stations. We used average temperature of 7 month before for forecasting next month temperature. Thus, we could forecast monthly temperature for 36 month later, in this situation we had the best correlation between data.In this paper we used Matlab software 2013. In all structure of network, there was a hidden layer with 30 neurons. All stations with hidden layer got answers. For training network used Levenberg –Marquardt algorithm. All network with motivation function got answer with Hiperbolik tangent. In results we found this model was good for prediction.

  Keywords: Forecasting, Monthly Temperature, Artificial Neural Network, Isfahan Province
 • Dr. Hamid Saberi, Maryam Aflaki Pages 259-274

  According to tourism routes for attract tourist in an area can also is generate income, improve the quality of life of the host society. A tourism route, despite having numbers of attractions and tourism resources along the way needs are strategic planning. This paper aims to prioritize tourism routes have been studied in Chahar Mahal and Bakhtiari. Methodology cross - quantitative and qualitative.Data for this study were obtained from official statistics based on 40 key indicators. required is obtained from official statistics, the TOPSIS model, and the weighting of criteria and sub-criteria, the AHP model to rank trails and 6 filed Chahar Mahal and Bakhtiari provincetourism deals. TOPSIS results show that there are disparities between routes and route 1 has first out and route number 4 ranking last Average rating indicates a higher than average routes1 and 5,5 and 3 routes and paths around the mean and 2 and 4 are below average. The necessary solutions to eliminate imbalances in tourism routes and proposals to be discussed.

  Keywords: Preference, Tourism Route, TOPSIS, AHP Model, ChaharMahal, Bakhtiari
 • Dr. Mohammad Reza Rezaei, Yaghoub Kamaeizadeh Pages 275-296
  Considering long term impacts of Mehr housing plan on appearance and performances of cities, it is necessary that their construction will be done on the basis of geographical elements and Criteria of urban planning in order to have positive impacts on urban quality and performance and reduce the ecological, social, and economical costs. Therefore, this research analyzes and evaluates appropriateness of Yazd's Mehr housing plan according to the spatial-locative criteria.Present research is applied in terms of goal and is descriptive-analytical in regard of study method and way of implementing. In this research, documentary approach based on library studies and reports and pictorial documents such as disaggregated maps and numeral and nonnumeral basis as well as field approach including field observations have been used forcollecting information.In this study, spatial-locative standards of land using have classified in terms of characteristics related to compatibility of land using surrounding Mehr housing plan, locative comfort of under study projects and desirability of location of constructing these projects. Then locative appropriateness of Mehr housing projects analyzed using spatial analysis, network analysis and buffering analysis as well as other geographical information systems. The results of evaluation suggest that there is congruence between selecting places of under study projects and compatibility, comfort, and desirability. They also suggest that projects have been formed according to the principles and criteria of urban planning.
  Keywords: Mehr Housing, spatial-locative appropriateness, compatibility, comfort, esirability
 • Dr. Mojgan Entezari, Dr. Amjad Maleki, Khadijeh Moradi, Saeed Olfati Pages 297-312

  The existence of technical &theoretical knowledge for the assessment of gullies helps to the distinction of gully locales on topographical map& their digital model. Anyhow, the ability to use of topographical map (DEM) for the assessment of gullies situation needs to the necessary knowledge about the process of gully formation and the frequency of gullies. The present research has been carried out for the assessment of locales prone to gully formation in Dyereh.The substances& methods used in this research consist of the layers of DEM model& the secondary layers extracted from it, stream power index, land use, canals, lithology & the ways existent in the catchment& the collection of circular data. The above data has been analyzed in Arc GIS environment and its results have been scrutinized with chi-square test.According to the acquired results of this research in Dyereh catchment 5 factors (inclination, inclination’s horizontal curvature, land use, distance of the road, and lithology) among 8 factors have been recognized as the main factors in gully formation. Among these 5 factors the class of inclination 0-4/1 in which 33/22% of Dyereh from its total area has been located, has the most effect on the gully formation in this catchment.

  Keywords: Stream Power Index, DEM, GIS, chi-square, Dyereh Catchment