فهرست مطالب

 • سال یازدهم شماره 4 (زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/13
 • تعداد عناوین: 20
|
 • مقاله پژوهشی اصیل
 • سید همام الدین جوادزاده، سعید بدریان، مهنوش رئیسی، ندا علی عسکری، مرجان مشکاتی، مجید بدریان صفحات 671-676
  مقدمه
  بیماری های هپاتیت B و C و عفونت HIV (Human immunodeficiency virus) در کشور ما از جمله مشکلات بهداشتی محسوب می شود. برای کاهش مواجهه با آسیب های شغلی که باعث انتقال این عفونت ها می شوند، اصولی طراحی شده است که با آگاهی از آن ها می توان تا حد بالایی از مواجهه با این آسیب ها پیشگیری نمود. پژوهش حاضر با هدف تعیین میزان آسیب های شغلی و تعیین آگاهی از احتیاط های استاندارد در کارکنان آزمایشگاه و پرستاران شهرستان های دهاقان و شهرضا طراحی شد.
  روش ها
  این پژوهش مقطعی بر روی 77 نفر از پرستاران و کارکنان آزمایشگاه شاغل در مراکز دولتی وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اصفهان که به روش سرشماری انتخاب شدند، صورت گرفت. جهت سنجش آگاهی از احتیاطات استاندارد و تعیین میزان آسیب های شغلی، از پرسش نامه محقق ساخته استفاده گردید. داده های جمع آوری شده با استفاده از شاخص های توصیفی و آزمون های 2c و Mann–Whitney در نرم افزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت.
  یافته ها
  4/84 درصد از نمونه ها دارای سطح آگاهی ضعیف و 6/15 درصد دارای سطح آگاهی متوسط بودند. 5/80 درصد از افراد، هر سه نوبت واکسن هپاتیت B را به طور کامل دریافت کرده بودند. ارتباط آماری معنی داری بین ایمن سازی علیه هپاتیت B و جنسیت مشاهده شد (05/0 > P). بعد از تلقیح واکسن، 61 درصد نمونه ها اقدام به سنجش تیتر آنتی بادی خود کرده بودند. شایع ترین آسیب شغلی، فرورفتن سر سوزن (Needle stick) در دست بود؛ به طوری که 6/50 درصد از آزمودنی ها فرورفتن سر سوزن در دست را تجربه کرده بودند.
  نتیجه گیری
  با توجه به پایین بودن سطح آگاهی افراد مورد مطالعه و بروز مکرر آسیب ها و صدماتی همچون فرورفتن سوزن در دست، بریدن و خراشیدن پوست و... در آن ها، لزوم برنامه ریزی منسجم و مداوم برای آموزش افراد در رابطه با اصول احتیاط های استاندارد ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: احتیاط های استاندارد، آگاهی، آسیب های شغلی، کارکنان آزمایشگاه، پرستاران
 • ندا خورشیدیان، شروین سادات هاشمیان اصفهانی، علی اصغر اسداللهی شهیر، آرش نجیمی صفحات 677-682
  مقدمه
  پژوهش حاضر با هدف، تعیین رابطه بین علایم اختلالات روانی با فرسودگی شغلی در کارمندان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش یک مطالعه مقطعی بود. تعداد 300 کارمند با روش نمونه گیری تصادفی ساده انتخاب شدند. علایم اختلالات روانی، متغیرهای پیش بین و فرسودگی شغلی، متغیرهای ملاک پژوهش حاضر بودند. نشانگان اختلالات روانی تجدید نظر شده و پرسش نامه شغلی Maslach (Maslach Burnout Inventory یا MBI)، ابزارهای جمع آوری داده ها بود.
  یافته ها
  رابطه مثبت و معنی داری بین فرسودگی شغلی و کلیه نشانه های اختلالات روانی وجود داشت. پرخاشگری عامل پیش بینی کننده معنی دار خستگی هیجانی (52/0 = r، 001/0 > P) و مسخ شخصیت (41/0 = r، 010/0 = P) بود. از بین علایم اختلالات روانی، پرخاشگری (45/0 = r، 030/0 = P) و افکار پارانویید (45/0 = r، 001/0 > P) توانسته بودند به طور مثبت و معنی داری، بعد کاهش عملکرد را پیش بینی نمایند.
  نتیجه گیری
  در میان علایم اختلالات روانی، پرخاشگری مهم ترین عامل پیش بینی کننده فرسودگی شغلی محسوب می شود. به نظر می رسد برنامه ریزی برای خدمات آموزشی، سازمانی و مداخلات روانی بر اساس نتایج مطالعه حاضر، می تواند نقش مهمی در ارتقای سلامت روان و رضایت شغلی کارکنان دانشگاه علوم پزشکی داشته باشد.
  کلیدواژگان: علایم اختلالات روانی، فرسودگی شغلی، پرسش نامه شغلی Maslach (MBI)
 • احسان الله حبیبی، زهرا محمدی، ایوب قنبری سرتنگ، محمد زین الدینی صفحات 683-687
  مقدمه
  بیوریتم یکی از جدیدترین مباحث در زمینه ارگونومی ذهنی است که با شناخت جنبه های جسمی، عاطفی و ذهنی افراد می تواند در بالا بردن میزان رضایت شغلی موثر باشد و از بروز بسیاری از حوادث در محیط کار جلوگیری نماید. مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر دوره های زیستی بر وقوع حوادث شغلی در صنایع فلزی انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به صورت مقطعی و توصیفی- تحلیلی بر روی 120 حادثه شغلی که به نوعی افراد در وقوع حادثه تاثیر داشتند، صورت گرفت. در نهایت، با استفاده از اطلاعات به دست آمده از برگه گزارش حوادث و با استفاده از نرم افزار Easy biorhythm calculator، ارتباط بین تاثیر دوره های زیستی و وقوع حوادث شغلی مورد بررسی قرار گرفت.
  یافته ها
  دوره های زیستی بر وقوع حوادث شغلی تاثیر گذار بود؛ به طوری که روزهای بحرانی و بخش منفی چرخه جسمانی (فیزیکی) تاثیر بیشتری در وقوع حوادث نسبت به چرخه های ذهنی و عاطفی داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج تحقیق نشان داد، در مواقعی که افراد از لحاظ جسمانی (فیزیکی) در بخش منفی و روزهای بحرانی دوره های زیستی قرار داشتند، وقوع حادثه بیشتر بود؛ به این دلیل که کار مورد نظر فراتر از توانایی افراد برای انجام دادن آن بود و سبب وقوع حادثه گردیده بود.
  کلیدواژگان: دوره های زیستی، حوادث شغلی، صنایع فلزی
 • امین پراور، محمدرضا منظم، نبی الله منصوری، مسعود مطلبی کاشانی صفحات 688-693
  مقدمه
  مطالعات نشان دادند که آلودگی صوتی بر سلامت انسان تاثیرات مضری دارد. صدای ناشی از ترافیک شهرها، مهم ترین منبع آلودگی صوتی به شمار می رود. هدف مطالعه حاضر، تعیین آلودگی صوتی خیابان های اصلی شهر کاشان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی (Geographic information system یا GIS) بود.
  روش ها
  180 مورد اندازه گیری صدا در 20 منطقه از خیابان های اصلی شهر کاشان به وسیله صداسنج مدل 440CEL- و با روش استاندارد 1996 ISO انجام گرفت. شاخص های تراز معادل صدا (LAeq)، تراز آماری صدا، تراز حداقل و حداکثر صوت برای هر اندازه گیری در 3 نوبت صبح (10:30-7)، ظهر (15:30-12) و شب (21:30-18) تعیین گردید. شاخص صدای ترافیک محاسبه و بر روی نقشه های پهنه بندی GIS رسم شد.
  یافته ها
  میانگین و انحراف معیار LAeq برای کل اندازه گیری ها برابر با (dB)A 1/1 ± 2/77 و میانگین شاخص آلودگی صوتی ناشی از ترافیک کل اندازه گیری ها برابر با (dB)A 5/68 بود. تفاوت معنی داری بین ایستگاه های مورد مطالعه برای شاخص صدای ترافیک مشاهده گردید (001/0 > P)، اما تفاوت معنی داری بین این ایستگاه ها در مورد LAeq مشاهده نشد (140/0 = P).
  نتیجه گیری
  آلودگی صوتی در شهر کاشان بالاتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران بود. علت اصلی آلودگی صوتی این شهر، وسایل نقلیه موتوری می باشد که اقدامات کنترلی در این زمینه لازم است.
  کلیدواژگان: آلودگی صوتی، شاخص آلودگی صوتی ناشی از ترافیک، سیستم اطلاعات جغرافیایی، شهر کاشان
 • فرهاد فروهرمجد، لیلا مقصودیان، سمیرا برکات صفحات 694-698
  مقدمه
  کاربرد سیستم های تهویه در صنایع و محیط های کاری با هدف بهبود شرایط محیطی برای کارکنان انجام می شود و عدم توجه به طراحی صحیح اجزای مختلف سیستم تهویه و روش های کنترلی مناسب، باعث تولید صدا و ارتعاش در بیشتر اجزای آن می گردد. بدین منظور، مطالعه حاضر با هدف تعیین نقش ایزولاتور صفحه ای در کنترل ارتعاشات سیستم تهویه برای کاهش ارتعاشات سیستم تهویه و همچنین، کاهش صدای سیستم انجام گردید.
  روش ها
  در این مطالعه تحلیلی، سیستم مورد نظر از نوع HVAC (Heating، ventilating and air conditioning) بود که دارای کانالی از جنس گالوانیزه و فن محوری بود. سنجش ارتعاش در بدنه کانال و پایه فن صورت گرفت و کاهش ارتعاشات منتقل شده پس از نصب و به کارگیری ایزولاتور بررسی گردید.
  یافته ها
  میزان کاهش سرعت ارتعاشی فن در سرعت 2580 دور بر دقیقه، 61 درصد به دست آمد و بیشترین تاثیر ایزولاتور ارتعاشی نیز در همین دور از فن بود. همچنین، در سرعت های بالا ایزولاتور تاثیر بسیار بهتری در کاهش سرعت ارتعاشی داشت و در سرعت های 2200 دور بر دقیقه و پایین تر، کاهش محسوسی در تاثیر ایزولاتور در کاهش سرعت ارتعاشی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  استفاده از ایزولاتور لاستیکی برای ماشین آلات کوچک مانند فن ها در سیستم تهویه، کارایی خوبی دارد که بر اساس بار وارد شده، جابجایی استاتیکی و میزان فشردگی ماده سازنده، می توان از آن ها به عنوان وسیله موثری در کاهش ارتعاش استفاده شود.
  کلیدواژگان: ارتعاش، فن، کانال، ایزولاتور
 • مریم علی بخشی، فاطمه بسطامی، محمدحسن انتظاری، اکبر حسن زاده، مریم، عمیدی مظاهری، احمدعلی اسلامی صفحات 699-704
  مقدمه
  استفاده نوشیدنی های انرژی زا با رفتارهای پرخطری از جمله مصرف سیگار و الکل رابطه مستقیم دارد. هدف مطالعه حاضر، بررسی الگوی مصرف نوشیدنی های انرژی زا و فاکتورهای مرتبط با آن در میان دانشجویان بود.
  روش ها
  این پژوهش توصیفی- مقطعی، بر روی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان انجام گردید که در سال 92-1391 تحصیل می کردند. 373 دانشجو از طریق نمونه گیری تصادفی و طبقه ای دو مرحله ای وارد مطالعه شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات، پرسش نامه محقق ساخته مشتمل بر 2 بخش اطلاعات جمعیت شناختی و رفتارهای مصرف شامل نوشیدنی های سرد، سیگار و مشروبات الکلی بود.
  یافته ها
  مصرف نوشیدنی های انرژی زا در 7 درصد افراد مورد مطالعه گزارش گردید. ضریب همبستگی Pearson بین مصرف نوشیدنی های انرژی زا با مصرف آب میوه های بسته بندی شده، نوشیدنی های گازدار، سیگار و مشروبات الکلی ارتباط معنی داری را نشان داد (001 > P). همچنین، 3/71 درصد افراد مورد مطالعه، نوشیدنی های انرژی زا را بدون ذکر علت خاصی مصرف می کردند.
  نتیجه گیری
  با توجه به ارتباط میان مصرف نوشیدنی های انرژی زا و شانس بیشتر درگیر شدن به رفتارهای پرخطری مانند مصرف سیگار و مشروبات الکلی، ضرورت اجرای مداخلات آموزشی در این زمینه بر روی دانشجویان احساس می شود.
  کلیدواژگان: نوشیدنی انرژی زا، دانشجویان، الگوی مصرف
 • معصومه گلشن، مریم ترابی فر، منیژه صباغیان بیدگلی، محمد مهدی امین، محمد قاسمیان، لیلا کریمی تکانلو صفحات 705-712
  مقدمه
  مطالعه حاضر با هدف بررسی تاثیر بازدارندگی اتیلن دی کلراید (Ethylene dichloride یا EDC) بر روی تجزیه زیستی از طریق آزمون فعالیت متان سازی ویژه (Specific methanogenic activity یا SMA) بیومس بی هوازی انجام شد.
  روش ها
  تعداد 40 آزمون SMA بیومس بی هوازی به روش ناپیوسته و در ویال های شیشه ای 120 میلی لیتری صورت گرفت. 17 درصد از حجم هر ویال به بیومس، 66 درصد به سوبسترا و 17 درصد به تجمع بیوگاز اختصاص یافت. مدت هر batch، 10 روز به طول انجامید. متان تولید شده به وسیله جایگزینی گاز با محلول 2 نرمال هیدروکسید پتاسیم (KOH) به عنوان جاذب 2 CO اندازه گیری شد. آزمایش اکسیژن مورد نیاز شیمیایی (COD یا Chemical oxygen demand) قبل و بعد از هر تست بر روی نمونه ها انجام شد. تغییرات دمای آزمایش C° 2 ± 35 و pH در محدوده 7 حفظ شد. COD ورودی نیز برای هر ویال در ابتدا و انتها سنجیده می شد. اتیلن دی کلراید با استفاده از دستگاه کروماتوگرافی گازی مجهز به آشکار ساز اسپکترومتری جرمی (GC-MS) در ابتدا و انتهای دروه آزمایش آنالیز گردیدد.
  یافته ها
  در غلظت های 500، 1000، 5000 و20000 میلی گرم در لیتر اتیلن دی کلراید، کاهش تولید متان به ترتیب به میزان 6/12، 9/9، 98/2 و 86/0 میلی لیتر متان به ازای هر گرم VSS (Volatile suspended solids) در روز به دست آمد. کاهش راندمان حذف COD برای غلظت های فوق نیز مشاهده شد؛ به طوری که راندمان حذف COD در غلظت های فوق به ترتیب 9/68، 5/70، 4/54 و 8/33 درصد به دست آمد. اثرات بازدارندگی اتیلن دی کلراید بر میزان متان سازی بیومس بی هوازی از غلظت های بالاتر از 750 میلی گرم بر لیتر آغاز گردید. میزان متان تجمعی در غلظت های 750، 5000 و 20000 میلی گرم بر لیتر اتیلن دی کلراید به ترتیب 7/30، 86/9 و 9/1 میلی لیتر بود. نتایج آنالیز راندمان حذف اتیلن دی کلراید با استفاده از دستگاه GC در پایان دوره در غلظت های 500، 2000 و 3000 میلی گرم بر لیتر به ترتیب برابر 2/95، 7/94 و 8/93 درصد به دست آمد.
  نتیجه گیری
  افزایش غلظت اتیلن دی کلراید از حدی به بالا باعث کاهش درصد تولید متان و بازدارندگی بر فعالیت باکتری ها می شود؛ به طوری که غلظت های بالاتر از 750 میلی گرم بر لیتر اثر بازدارندگی بر فعالیت متان سازی داشت.
  کلیدواژگان: فعالیت متان سازی ویژه، اتیلن دی کلراید، بیومس بی هوازی، پساب صنایع پتروشیمی
 • محمد خندان، علیرضا کوهپایی، فرزانه طالبی، زینب حسین زاده صفحات 713-718
  مقدمه
  متاسفانه صنایع کوچک با وجود انجام مطالعات بسیار در رابطه با اختلالات اسکلتی- عضلانی شغلی و صنعتی ایران، کمتر مورد بررسی و ارزیابی قرار گرفتند. مطالعه حاضر با هدف ارزیابی ریسک فاکتورهای ارگونومیکی شاغلان صنایع دستی شهر اصفهان به وسیله یکی از جدیدترین روش ها، یعنی روش ارزیابی وظایف تکراری
  (Assessment of Repetitive Tasks یا ART) در سال 1393 اجرا گردید.
  روش ها
  100 نفر از شاغلان صنایع دستی وارد این تحقیق توصیفی- تحلیلی و مقطعی به روش انتخاب در دسترس شدند. ابزارهای مورد استفاده شامل پرسش نامه های دموگرافیک (محقق ساخته)، نقشه بدن (Body map یا BM) و روش ART بود. داده ها با به کارگیری آزمون های آماری t، One way ANOVA و ضریب همبستگی Pearson در نرم افزار SPSS آنالیز گردید.
  یافته ها
  کارگران در گستره سنی 80-18 سال قرار داشتند. سابقه کار افراد نیز به طور متوسط 38/14 ± 57/12 سال گزارش شد. داده های حاصل از BM نشان داد که 74 نفر
  (74 درصد) افراد، حداقل در 1 عضو بدن خود احساس درد ناشی از کار داشتند. تعداد اندام های دارای درد با سن و سابقه کار دارای ارتباط معنی دار بود (05/0 P <). میانگین و انحراف استاندارد نمره نهایی ART دست راست و چپ به ترتیب 30/11 ± 45/31 و 24/7 ± 32/24 به دست آمد. همچنین، 73 درصد از وظایف تکراری در سطح خطر بالا قرار گرفت.
  نتیجه گیری
  صنایع دستی به خصوص با افزایش سن کارگران، دارای ریسک بالایی از نظر ایجاد اختلالات ترومای تجمعی در اندام های فوقانی بود. بنابراین، مداخله جهت ایجاد ایستگاه های کاری بهینه، طراحی مناسب ابزارها، توجه به ساعات کاری، رژیم استراحت و در نهایت ایجاد آگاهی لازم برای نحوه صحیح انجام کار توصیه می گردد.
  کلیدواژگان: حرکات تکراری، اندام های فوقانی، اختلالات اسکلتی، عضلانی، روش ART، صنایع دستی
 • منصوره دهقانی، حسن هاشمی، محمد مهدی تقی زاده، ابراهیم راستگو صفحات 719-724
  مقدمه
  هدف از انجام پژوهش حاضر، تعیین الگوی پراکنش گاز فرمالدهید در شهر زرقان به روش غیر فعال، با استفاده از نرم افزار GIS (Geographic information system) بود.
  روش ها
  در این مطالعه مقطعی، گاز فرمالدهید در 10 ایستگاه مختلف توسط نمونه برداری غیر فعال اندازه گیری شد. نمونه برداری در یک فصل و به مدت 14 روز انجام شد. سپس، به کمک نرم افزار ArcGIS، در نقاط دیگر شهر به روش های مختلف نزدیک ترین همسایگی (Nearest neighbor یا NN)، Kriging و IDW (Inverse distance weighting) درون یابی صورت گرفت.
  یافته ها
  در اطراف صنایع شیمیایی فارس و سینا غلظت فرمالدهیدμgm-3 1/38 بود. درون یابی ها با GIS نشان داد که بسته به جهت وزش باد تا فاصله 1400 متری از منبع، غلظت این آلاینده در حد مجاز μgm-3 10 می باشد.
  نتیجه گیری
  تعیین غلظت فرمالدهید با درون یابی به روش نزدیک ترین همسایگی مناسب تر بود. در هنگام پدیده وارونگی دمای صبحگاهی (Morning inversion)، در شرایط پایدار هوا در اطراف کارخانه، غلظت فرمالدهید چندین برابر حد میانگین بود. با وجود ارتفاعات اطراف شهر، غلظت فرمالدهید در مناطق مسکونی شهر زرقان و دودج در زمان نمونه برداری در حد استاندارد بود.
  کلیدواژگان: فرمالدهید، سامانه اطلاعات جغرافیایی (GIS)، نمونه برداری غیر فعال، درون یابی
 • سحر گراوندی، الهه زلقی، غلامرضا گودرزی، محمد جواد محمدی، علی اکبر بابایی، احمدرضا یاری، مهدی نورزاده حداد صفحات 725-730
  مقدمه
  بحران آلودگی هوا در برخی شهرهای ایران از جمله اصفهان به دلیل شرایط خاص جغرافیایی، قرارگیری در یک گودال و تجمع مواد آلاینده در هوای سطحی، این شهر را به یکی از آلوده ترین شهرهای کشور از نظر میزان آلاینده های هوا تبدیل نموده است. هدف تحقیق حاضر، برآورد بیماری های قلبی- عروقی و تنفسی منتسب به 10PM (Particles matter up to 10 microns) در شهر اصفهان بود
  روش ها
  این مطالعه توصیفی در سال 1392 انجام شد. غلظت آلاینده 10PM با استفاده از دستگاه GRIMM پرتابل 15 کاناله (مدل 108، ساخت کشور آلمان)مورد اندازه گیری قرار گرفت. همچنین، پارامترهای دما و فشار از طریق دستگاه های سازمان هواشناسی ساعت به ساعت مشاهده و ثبت گردید. سپس این داده ها در نرم افزار Excel پردازش شد و میزان اثرات بهداشتی به وسیله تجزیه و تحلیل آماری و با استفاده از مدل Air Q سازمان بهداشت جهانی به دست آمد.
  یافته ها
  غلظت 10PM در فصل گرم سال نسبت به فصل سرد سال (پاییز و زمستان) بیشتر بود. حداکثر غلظت 10PM، 83/1000 میکروگرم بر متر مکعب در فصل تابستان برای ایستگاه احمدآباد ثبت گردید. همچنین، تعداد تجمعی موارد بیماری های قلبی- عروقی و تنفسی شهر اصفهان در برآورد حد وسط خطر نسبی به ترتیب 585 نفر و 1517 نفر محاسبه شد.
  نتیجه گیری
  بالا بودن تعداد موارد بیماری های تنفسی و قلبی- عروقی در شهر اصفهان به علت مواجهه با 10PM می تواند به دلیل میانگین بالاتر این ذرات و تداوم روزهای با غلظت بالای آن باشد.
  کلیدواژگان: اصفهان، ذرات معلق کمتر از 10 میکرون، بیماری قلبی، بیماری تنفسی
 • علی طهماسبی، حمیدرضا آزادی، پریوش شکرچی زاده، جهانگیر کریمیان صفحات 731-735
  مقدمه
  افسردگی نوعی اختلال خلق است که در آن فرد احساس غم، عدم لذت و دلسردی می کند. با توجه به افزایش بروز این اختلال در جامعه کنونی و به ویژه در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی، هدف از انجام تحقیق حاضر، بررسی تاثیر ورزش های مقاومتی بر حوزه های عملکرد کاری و نمره افسردگی در افراد دارای تحصیلات دانشگاهی شهر اصفهان بود.
  روش ها
  روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت غیر احتمالی و در دسترس انجام شد. پرسش نامه های افسردگی و عملکرد کاری برای گروه های آزمودنی (40 نفر) و شاهد (40 نفر) قبل از انجام مداخله تکمیل گردید و تمرینات مقاومتی به مدت 8 هفته، هفته ای 3 روز و روزی 5/1 ساعت بر طبق پروتکل طراحی شده انجام گرفت. در نهایت، پرسش نامه ها در هفته اول پس از سپری شدن طول مدت مداخله اخذ گردید.
  یافته ها
  بر اساس آزمون Paired t، تفاوت معنی داری در میزان عملکرد، رضایت از عملکرد و شدت افسردگی قبل و بعد از انجام مداخله در گروه آزمودنی مشاهده شد. همچنین، نتایج آزمون Independent t حاکی از وجود تفاوت معنی دار بین دو گروه در عملکرد، میزان رضایت از عملکرد و شدت افسردگی، بعد از انجام مداخله بود. جهت تعیین معنی داری داده ها، 001/ ≤ P در نظر گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده ها در نرم افزار SPSS انجام گردید.
  نتیجه گیری
  انجام 8 هفته تمرینات مقاومتی می تواند به طور موثری منجر به کاهش شدت افسردگی و بهبود در عملکرد و میزان رضایت از عملکرد در بزرگسالان دارای تحصیلات دانشگاهی شهر اصفهان گردد
  کلیدواژگان: ورزش های مقاومتی، حوزه های عملکرد کاری، افسردگی، تحصیلات دانشگاهی
 • کمال قلی پور، جعفر صادق تبریزی، الهه حق گشایی، راحله سلطانی، یلدا موسی زاده، وحید راثی صفحات 736-740
  بررسی عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو و الگوی مصرف داروهای مرتبط در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز در سال 1391

  کمال قلی پور، جعفر صادق تبریزی، الهه حق گشایی، راحله سلطانی، یلدا موسی زاده، وحید راثی، Kamal Gholipour، Jafar Sadegh Tabrizi، Elaheh Haghgoshayee، Raheleh Soltani، Yalda Mousazadeh، Vahid Rasi  چکیده
  مقدمه
  هدف از انجام مطالعه حاضر، شناسایی عوامل موثر بر مصرف خودسرانه دارو در بین دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز و عملکرد آن ها در این زمینه بود.
  روش ها
  این مطالعه توصیفی– مقطعی با مشارکت 385 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی تبریز اجرا گردید. داده ها از طریق پرسش نامه محقق ساخته جمع آوری شد. روایی پرسش نامه توسط 10 نفر از صاحب نظران بررسی و بعد از اعمال نظرات آنان، مورد تایید قرار گرفت. پایایی پرسش نامه نیز با استفاده از همسانی درونی بررسی و تایید گردید
  (83/0 α =). ارتباط بین متغیرهای کیفی با استفاده از آزمون های Fisher exact و 2c در نرم افزار SPSS بررسی شد. 05/0 > P به عنوان سطح معنی داری آزمون ها در نظر گرفته شد.
  یافته ها
  میزان خوددرمانی در کل مطالعه 1/48 درصد (154 نفر) بود. همچنین، زنان بیشتر از مردان خوددرمانی انجام داده بودند (024/0 = P). ارتباط معنی داری بین رشته تحصیلی و میزان خوددرمانی مشاهده شد (035/0 = P). بیشترین علت خوددرمانی، تب و سردرد با 4/70 درصد، تجربه قبلی از بیماری با 6/41 درصد و خرید دارو از داروخانه در هنگام مصرف با 6/55 درصد بود. بیشترین داروهای مورد استفاده در خوددرمانی نیز به آنتی بیوتیک ها (60 درصد) و داروهای مربوط به سرماخوردگی (42 درصد) اختصاص داشت.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه نشان می دهد که میزان خوددرمانی در بین دانشجویان شیوع بالایی دارد. بنابراین، لازم است تلاش گردد تا با آموزش مناسب و اطلاع رسانی صحیح، مصرف خودسرانه داروها کاهش داده شود.
  کلیدواژگان: خوددرمانی، دانشجوی علوم پزشکی، دانشگاه علوم پزشکی تبریز، دارو
 • زهرا سهرابی، نسرین سهرابی، مژگان هاشم زاده، عباس مهران، ماندانا میرمحمد علی ئی صفحات 741-746
  مقدمه
  فواید شناخته شده تغذیه با شیر مادر باعث شده است که سیاست های بهداشتی بر پایه ترویج تغذیه با شیر مادر بنا نهاده شود و به نظر می رسد که یکی از راه های مناسب ترویج شیردهی، ارتقای آگاهی از طریق آموزش الکترونیک باشد. مطالعه حاضر با هدف تعیین تاثیر بسته آموزش الکترونیک بر آگاهی نسبت به شیردهی در مادران انجام شد.
  روش ها
  این مطالعه به شیوه نیمه تجربی سه گروهی و یک سو کور بر روی 300 زن نخست زا در دوره پس از زایمان در بیمارستان های زنان شهر ساوه در سال 1390 به روش نمونه گیری ساده صورت گرفت. یک گروه بسته آموزش الکترونیک به همراه آموزش چهره به چهره (گروه اول)، گروه دوم بسته آموزش الکترونیک به تنهایی (گروه دوم) و گروه شاهد تنها مراقبت های معمول (گروه سوم) را دریافت کردند. ابزار جمع آوری داده ها، پرسش نامه اطلاعات دموگرافیک و پرسش نامه شیردهی محقق ساخته (20 سوالی) بود که در دو مرحله بلافاصله و سه ماه بعد از زایمان تکمیل گردید. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از نرم افزار SPSS انجام شد.
  یافته ها
  بر اساس نتایج آزمون آنالیز One way ANOVA، نمره آگاهی قبل از مداخله در هر سه گروه آموزشی تفاوت آماری معنی داری نداشت (127/0 = P)؛ در حالی که 3 ماه بعد از مداخله، تفاوت آماری معنی داری مشاهده شد (001/0 > P)، اما نمره آگاهی در گروه آموزش الکترونیک همراه آموزش چهره به چهره از نظر آماری با سایر گروه ها تفاوت معنی داری را نشان داد (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  آموزش الکترونیک همراه با آموزش چهره به چهره با افزایش آگاهی نسبت به شیردهی در ماه سوم پس از زایمان همراه بوده است.
  کلیدواژگان: آموزش، شیردهی، مادران، آگاهی، الکترونیک
 • لادن ابراهیم پوریان، محمد محبوبی، شهپر پرازده، الهه خراسانی، منال اعتمادی، فریبا قهرمانی صفحات 747-752
  مقدمه
  دیابت ملیتوس یکی از شایع ترین اختلالات متابولیک می باشد که ششمین علت میرایی ناشی از بیماری ها را به خود اختصاص می دهد. در این بین، بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت اهمیت زیادی دارد و می تواند هزینه زیادی را به سیستم سلامت تحمیل نماید. از این رو، مطالعه حاضر به بررسی عوامل موثر بر بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت نوع 2 در بیمارستان های منتخب شهر کرمانشاه پرداخت.
  روش ها
  این مطالعه از نوع توصیفی– تحلیلی بود که به صورت مقطعی در سال 1391 انجام شد. 140 بیمار مبتلا به دیابت با روش نمونه گیری در دسترس و از 3 بیمارستان امام خمینی (ره)، طالقانی و امام رضا (ع) انتخاب گردیدند. برای تعیین روایی پرسش نامه، روش اعتبار محتوی مورد استفاده قرار گرفت. پایایی پرسش نامه با ضریب Cronbach''s alpha، 86 درصد به دست آمد. داده ها با استفاده از آزمون آماری 2c در نرم افزار SPSS تحلیل شد.
  یافته ها
  آزمون آماری 2c رابطه معنی داری را بین میزان بستری مجدد با متغیرهای جنسیت، سطح تحصیلات، نوع شغل، تعداد فرزندان، مصرف سیگار در حال حاضر، سابقه مصرف سیگار، سوء مصرف مواد و سابقه ابتلا به بیماری ها به دست آورد.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر تصویر روشنی را از دلایل بستری مجدد بیماران مبتلا به دیابت نشان داد. مطالعات گذشته که در کشور انجام شد، پدیده بستری مجدد را بیشتر به صورت عام مورد بررسی قرار دادند. این مطالعه با ارایه یک رویکرد تخصصی، امکان برنامه ریزی هرچه بهتر سیاست گذاران را برای این دسته از بیماران فراهم نمود تا بتوانند از بخش زیادی از هزینه های بستری مجدد جلوگیری کنند.
  کلیدواژگان: بستری مجدد، دیابت نوع 2، بیمارستان
 • آرزو باقری صفحات 753-761
  مقدمه
  مطالعه دقیق جمعیت های پنهان و با دسترسی سخت به منظور شناسایی خصوصیات آن ها بسیار با اهمیت است؛ چرا که سلامت جامعه را به دلیل داشتن رفتارهای پرخطر به مخاطره می اندازد. با این حال، نمونه گیری از این جوامع به دلایل عمده ای مانند پنهان بودن آن ها و نداشتن چارچوب دقیق از طریق روش های نمونه گیری متداول امکان پذیر نیست.
  روش ها
  در این مقاله به تعریف مفاهیم کاربردی و نکات کلیدی در اجرای روش نمونه گیری پاسخگو محور با تمرکز بر روی طرح هایی که هدف آن ها بررسی رفتارهای پرخطر و پنهان نظیر رفتارهای پرخطر جنسی، اعتیاد تزریقی و ابتلا به عفونت HIV است، پرداخته شد.
  یافته ها
  از مزایای روش نمونه گیری پاسخگو محور، علاوه بر تولید برآوردهای نااریب و کارا برای برآورد پارامترهای مورد نیاز در جوامع در معرض خطر ابتلا به بیماری های نادر و پنهان نسبت به سایر روش های نمونه گیری ارجاع زنجیره ای و متداول، بلکه نو آوری این روش نمونه گیری در حین اجرای آن نیز بود.
  نتیجه گیری
  استفاده از روش نمونه گیری پاسخگو محور به منظور برآورد دقیق و نااریب نرخ شیوع بیماری های نادر و پنهان در برنامه ریزی های بهداشت و سلامت جامعه، پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: نمونه گیری پاسخگو محور، نمونه گیری ارجاع زنجیره ای، جوامع پنهان، جوامع نادر، رفتارهای پرخطر
 • نازی ناظم، مهرداد جعفرپور، مریم میرلوحی صفحات 762-768
  مقدمه
  قارچ Agaricus blazei، از مهم ترین قارچ های خوراکی- دارویی و حاوی املاح معدنی، ویتامین ها و آمینواسید های ضروری بدن می باشد. این قارچ به صورت های مختلف تازه خوری، محصول خشک شده و فرآورده های مختلف دارویی مورد استفاده قرار می گیرد. از مهم ترین فرایند های پس از برداشت در جهت افزایش کیفیت و مدت زمان نگهداری محصولات، خشک کردن می باشد. هدف از انجام این پژوهش، یافتن بهترین روش خشک کردن به منظور حفظ بهتر خواص تغذیه ای و دارویی این قارچ بود.
  روش ها
  در این پژوهش، تاثیر دو نوع خاک پوششی کمپوست برگشتی و ورمی کمپوست به همراه روش های خشک کردن از طریق آون، مایکروویو و انجماد خشک، بر ظرفیت آنتی اکسیدانی، میزان بازجذب آب و میزان فیبر رژیمی قارچ دارویی بلازئی مورد ارزیابی قرار گرفت. پژوهش حاضر به صورت فاکتوریل در قالب طرح کامل تصادفی اجرا گردید.
  یافته ها
  بر طبق نتایج، بیشترین ظرفیت آنتی اکسیدانی و فیبر رژیمی در روش مایکروویو مشاهده گردید؛ در حالی که کمترین ظرفیت آنتی اکسیدانی نمونه ها در روش آون، در بستر حاوی کمپوست برگشتی قارچ مشاهده شد. بیشترین میزان بازجذب آب نیز در روش انجماد خشک در هر دو تیمار خاک پوششی و کمترین میزان در روش آون در بستر حاوی ورمی کمپوست به دست آمد.
  نتیجه گیری
  روش های مختلف خشک کردن، تاثیرات متفاوتی را بر کیفیت قارچ بلازئی نشان داد که با توجه به هدف مورد نظر (خصوصیات تغذیه ای، ظاهری و صرفه اقتصادی)، می توان از هر یک از روش های فوق در جهت افزایش کیفیت قارچ بلازئی استفاده نمود.
  کلیدواژگان: قارچ بلازئی، فیبر رژیمی، آنتی اکسیدان، ورمی کمپوست
 • صدیقه رستاقی، توحید جعفری کوشکی، بهزاد مهکی، یوسف بشیری صفحات 769-774
  مقدمه
  میزان بروز استاندارد شده سنی سرطان مری در ایران برای زنان در رتبه پنجم و برای مردان در رتبه هشتم قرار دارد. در مطالعه حاضر، با توجه به بروز بالای سرطان مری و ضرورت آگاهی از چگونگی توزیع جغرافیایی این سرطان، نقشه بندی بروز این سرطان در سطوح استانی و شهرستانی ترسیم شد.
  روش ها
  این پژوهش از نوع کاربردی اکولوژیک بود. جامعه مورد مطالعه از تمام بیماران مبتلا به سرطان مری بین سال های 1384 تا 1386 در ایران تشکیل شد. جهت برآورد خطر نسبی سرطان مری، از مدل چند سطحی بیزی مکانی- زمانی استفاده گردید. داده ها دارای سه سطح تو در توی جغرافیایی است که در آن شهرستان ها داخل استان ها و استان ها هم در زمان (سال) لانه کرده اند. تجزیه و تحلیل داده ها با استفاده از رویکرد بیزی INLA (Integrated nested Laplace approximation) در نرم افزار R انجام شد.
  یافته ها
  تعداد کل سرطان مری ثبت شده در سال های 86-1384 در ایران 7160 مورد بود. بر اساس نتایج مدل سه سطحی با تعدیل تمامی عوامل خطر، روند تغییرات سالانه معنی دار و افزایشی مشاهده شد.
  نتیجه گیری
  با توجه به برازش مدل سه سطحی با تعدیل عوامل خطر فعالیت فیزیکی و مصرف سیگار، مصرف میوه ها و سبزیجات و اضافه وزن، توصیه می شود که در مطالعات آینده از مدل های چند سطحی با تعدیل عوامل خطرساز موثر بیشتری استفاده شود. این مطالعه نشان داد که مناطق شمال شرقی، شمال غربی و بعضی از نقاط مرکزی ایران دارای بیشترین خطر بروز سرطان مری می باشد.
  کلیدواژگان: سرطان مری، نقشه بندی بیماری، مدل چند سطحی بیزی مکانی، زمانی
 • محمد صالح علی طالشی، فرهاد نژاد کورکی، حمیدرضا عظیم زاده، محمدتقی قانعیان صفحات 775-780
  مقدمه
  با کاربرد فرایندهای مدیریت استراتژیک، می توان در سطح محلی به طراحی و توسعه سیستم های بهینه انرژی ، فاضلاب و حفاظت از محیط زیست در مقابل آلاینده های هوا اقدام نمود. این فرایند تنها با توجه به نقاط قوت، ضعف، فرصت ها و تهدیدهای بیمارستان ها ممکن می شود. پژوهش حاضر با هدف ارایه استراتژی های بهینه مدیریت سبز در رابطه با سیستم های یاد شده با استفاده از مدل SWOT (Strength، Weakness، Opportunity، Threaten) در بیمارستان های آموزشی شهر یزد انجام شد.
  روش ها
  این پژوهش به لحاظ هدف، از نوع کاربردی و روش تحقیق آن توصیفی- تحلیلی بود. روند پژوهش با تکمیل چک لیست، مصاحبه با کارشناسان و مدیران دانشگاه و بیمارستان های آموزشی از مهر تا اسفند سال 1392 صورت گرفت. برای تحلیل یافته ها از ماتریس های ارزیابی عوامل داخلی و خارجی و برای تدوین استراتژی ها از مدل راهبردی SWOT استفاده گردید.
  یافته ها
  استراتژی های پیشنهاد شده جهت مدیریت سبز سیستم ها به ترتیب SO، WO، ST و WT می باشند. در این رابطه طرح های مدیریت استراتژیک سبز SO، بر ارایه طرح قابل اجرایی در جهت کاستن از مصرف حامل های انرژی و آب، فراهم سازی تکنولوژی های نو به منظور بهینه سازی شیوه مصرف آب و انرژی، توجه به رعایت تمامی نکات در زمینه استفاده مجدد از فاضلاب یا لجن حاصل از تصفیه فاضلاب، توسعه تمام مفاد قانون نحوه جلوگیری از آلودگی هوا و تدوین گزارش سالانه از اقدامات لازم برای تحقق مدیریت سبز در بخش های بیمارستان های آموزشی تاکید نمود.
  نتیجه گیری
  تمرکز بر استراتژی SO در راستای حداکثر استفاده از نقاط قوت داخلی و فرصت های خارجی موجود، باید در اولویت مدیران بیمارستان های آموزشی و استان جهت مدیریت سبز و ارتقای کیفیت خدمات بهداشتی و درمانی قرار گیرد.
  کلیدواژگان: مدیریت سبز، سیستم های انرژی، فاضلاب، آلاینده ها SWOT، بیمارستان های آموزشی
 • محمد باقرنیا، سید علی کشاورز، محمدرضا مراثی، سید ابولقاسم جزایری، رامش عالی پور بیرگانی، رضا دریابیگی خطبه سرا، فیروزه مصطفوی صفحات 781-786
  مقدمه
  شیوع اضافه وزن و ابتلا به چاقی در کودکان و نوجوانان سراسر جهان به میزان قابل توجه و هشدار دهنده ای رسیده است. عدم مصرف منظم وعده های غذایی یکی از مهم ترین علل چاقی در کودکان و نوجوانان می باشد. مطالعات گذشته، یکی از مهم ترین فاکتورهای روان شناختی موثر در تغییر رفتارهای تغذیه ای نوجوانان را خودکارامدی معرفی کرد. از این رو، هدف از انجام مطالعه حاضر، بررسی رابطه بین خودکارامدی با مصرف وعده های غذایی دانش آموزان دختر دارای اضافه وزن و مبتلا به چاقی شهر شاهین شهر بود.
  روش ها
  این مطالعه مقطعی بر روی 172 نفر دانش آموز دختر دارای اضافه وزن و مبتلا به چاقی شهر شاهین شهر در سال تحصیلی 93-1392 صورت گرفت. پس از نمونه گیری تصادفی ساده و اندازه گیری شاخص های تن سنجی، پرسش نامه مربوط به خودکارامدی و مصرف وعده های غذایی توسط دانش آموزان تکمیل گردید.
  یافته ها
  میانگین سنی و شاخص توده بدنی (Body mass index یا BMI) دانش آموزان شرکت کننده به ترتیب 6/0 ± 4/13 و 6/3 ± 2/28 به دست آمد. BMI با مصرف صبحانه و میان وعده های صبح و عصر دارای ارتباط معکوس و معنی داری بود (001/0 > P). ارتباط مثبت و معنی داری بین خودکارامدی با مصرف صبحانه و میان وعده های صبح و عصر مشاهده شد (001/0 > P).
  نتیجه گیری
  خودکارامدی به طور موثری مصرف صبحانه دانش آموزان مبتلا به چاقی را پیش بینی کرد. به نظر می رسد که جهت درک بهتر رابطه بین سازه های روان شناختی با مصرف صبحانه، مطالعات بیشتری در آینده به خصوص مطالعات مداخله ای نیاز است.
  کلیدواژگان: خودکارامدی، چاقی، وعده های غذایی، صبحانه، نوجوانان
 • منیره مجلسی، عبدالعظیم علی نژاد، منصور برافراشته پور، حامد محمدی صفحات 787-791
  مقدمه
  مدیریت بهینه زباله های دندان پزشکی به دلیل نقش عمده آن ها در انتشار عوامل بیماری زا و تهدید سلامت انسان و محیط زیست، از اهمیت ویژه ای برخوردار است.
  روش ها
  جامعه مورد بررسی مطالعه توصیفی- مقطعی حاضر، 40 مرکز دندان پزشکی بود که 11 مرکز از طریق نمونه گیری تصادفی انتخاب شد. نمونه برداری در 3 نوبت طی 3 روز کاری متوالی (دوشنبه، سه شنبه و چهارشنبه) از هر مرکز صورت گرفت. این مواد به 5 گروه پسمانده های پاتولوژیک، شیمیایی- دارویی، عفونی، شبه خانگی و نوک تیز و برنده تقسیم گردید و با ترازوی آزمایشگاهی توزین شد. یک چک لیست حاوی 25 سوال جهت ارزیابی نحوه مدیریت پسماندهای دندان پزشکی مورد استفاده قرار گرفت.
  یافته ها
  بیشترین میانگین وزنی برای پسماند عفونی (1920 گرم) و کمترین آن برای بخش پاتولوژیک (32 گرم) به دست آمد. بیشترین میانگین وزنی سرانه پسماند مربوط به زباله های عفونی با 43 گرم و بعد از آن زباله های شیمیایی- دارویی با 23/15 گرم به ازای هر نفر محاسبه شد. زباله های عفونی با 60 درصد و در رتبه بعد زباله های شیمیایی- دارویی با 21 درصد، بیشترین درصد سرانه فصلی تولید زباله را به خود اختصاص دادند.
  نتیجه گیری
  نتایج مطالعه حاضر نشان داد که برنامه ای جهت کاهش تولید زباله در بیشتر مراکز مورد مطالعه وجود نداشت. در رابطه با مدیریت بهینه زباله های تولیدی، پیشنهاد می گردد که علاوه بر آموزش دندان پزشکان جهت انجام فعالیت های کاهش، جداسازی و بازیافت در داخل مطب، جمع آوری، حمل و نقل و دفع هر کدام از اجزای زباله به صورت جداگانه و مطابق با دستورالعمل های مربوط انجام گیرد.
  کلیدواژگان: پسماند عفونی، پسماند شیمیایی، دارویی، پسماند دندان پزشکی، مدیریت پسماند
|
 • Homamodin Javadzadeh, Saeid Badrian, Mahnoush Reisi, Neda Askari, Marjan Meshkati, Majid Badrian Pages 671-676
  Background
  Hepatitis B and C and human immunodeficiency virus (HIV) infection are a serious health issue in Iran. Knowledge of the designed standard precautions can reduce occupational injuries which result in the transmission of these viruses. This study was conducted to determine the rate of occupational injuries and awareness of the standard precautions among laboratory staff and nurses of Dehaghan and Shahreza, Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 77 laboratory staff and nurses of governmental centers affiliated to Isfahan University of Medical Sciences, Iran, who were selected through census method. A researcher-made questionnaire was used to assess knowledge of standard precautions and occupational injuries. Data were analyzed using descriptive indices, and chi-square and Mann-Whitney tests in SPSS software.
  Findings: None of the subjects had awareness of Standard precautions at adequate level. The findings showed that 15.6% and 84.4% of subjects had a medium and poor level of knowledge. In this study, a significant association was found between gender and immunization against hepatitis B (P
  Conclusion
  Given the low level of awareness and frequent recurrence of injuries such as the needlestick injury, cutting and scratching of the skin, and etcetera in the subjects, an integrated and consistent planning for training on the standard precautions seems necessary.
  Keywords: Standard precautions, Knowledge, Occupational injuries, Laboratory staff, Nurses
 • Neda Khorshidian, Shervin Sadat Hashemian, Esfahani, Ali Asghar Asadollahi, Shahir, Arash Najimi Pages 677-682
  Background
  The present study aimed to determine the relationship between mental disorders and burnout among employees of Shiraz University of Medical Science, Iran.
  Methods
  In this cross-sectional study, 300 employees were selected as the study sample using random sampling method. Symptoms of mental disorder, predictor variables, and burnout were the criterion variables of this study. Data were collected using the Symptom Checklist-90-R (SCL-90-R) and Maslach Burnout Inventory (MBI).
  Findings
  A significant positive relationship was observed between burnout and all symptoms of mental disorders. Results showed that aggression was significant predictor of emotional exhaustion (r = 0.52) (P < 0.001) and depersonalization (r = 0.410) (P < 0.010). Moreover, aggression (r = 0.57) (P = 0.030), and paranoid ideation (r = 0.45) (P < 0.001) could positively and significantly predict reduced performance.
  Conclusion
  The results showed that, among the symptoms of mental disorder, aggression is considered as the most important predictor of occupational burnout. It seems that planning for educational, organizational, and psychological services based on the results of the present study can play an important role in the promotion of mental health and job satisfaction among personnel of medical universities.
  Keywords: Mental disorder symptoms, Burnout, Maslach Burnout Inventory
 • Ehsanollah Habibi, Zahra Mohammadi, Ayoub Ghanbary, Sartang, Mohammad Zeinodini Pages 683-687
  Background
  Biorhythm is one of the latest issues of subjective ergonomics. It can be effective in raising the level of job satisfaction, and therefore, preventing the occurrence of accidents in the workplace through understanding the physical, emotional, and mental characteristics of individuals. Thus, the aim of this study was to examine the impact of biological cycles on occupational accidents in the metal industry.
  Methods
  This descriptive-analytical and cross-sectional study was conducted on 120 occupational accident cases in which individuals had caused the accident. Finally, using data obtained from the accident reports and the Easy Biorhythm Calculator, the relationship between biological cycles and occupational accidents was determined.
  Findings: It was found that biological cycles affect the occurrence of occupational accidents. Critical days and the negative physical cycle had greater effect on the occurrence of occupational accidents than mental and emotional cycles.
  Conclusion
  The findings showed that when individuals were in their critical days and the negative part of their physical cycle, the frequency of occurrence of accidents was higher. This was because the work was beyond the ability of the individual which resulted in the occurrence of an accident.
  Keywords: Biorhythm, Occupational accidents, Metal industries
 • Amin Paravar, Mohammadreza Monazzam, Nabiollah Mansouri, Masoud Motalebi, Kashani Pages 688-693
  Background
  Studies have shown that noise pollution has harmful effects on human health. The sound of traffic is the main source of noise pollution in cities. The purpose of this study was to determine noise pollution using a geographical information system (GIS) in the main streets of Kashan, Iran.
  Methods
  In this study, 180 noise samples were collected from 20 regions of the main streets in Kashan using a Cel-440 sound level meter with the ISO 1996 procedure. In each measurement, equivalent sound level, statistical sound level, and the minimum and maximum noise levels were determined in 3 periods of morning (7-10:30), noon (12-15:30), and night (18-21:30) and the traffic noise index was calculated and displayed on GIS maps.
  Findings: The mean and standard deviation for the equivalent sound level in all measurements was equal to 77.2 ± 1.1 dBA and the average of the traffic noise index was 68.5 dBA. A significant difference was observed between the studied stations in terms of the traffic noise index (P
  Conclusion
  Noise pollution in Kashan was higher than the Iranian Environmental Protection Organization standard. The main cause of noise pollution in this city is motor vehicles; thus, control procedures are necessary in this area.
  Keywords: Noise pollution, Noise traffic index, Geographical information system, Kashan (Iran)
 • Farhad Forouharmajd, Leyla Maghsoudian, Samira Barakat Pages 694-698
  Background
  The application of ventilation systems in industries and workplaces is with the aim of improving environmental conditions for employees. The lack of appropriate ventilation system components design and control methods result in the production of sound and vibration in most components. The purpose of this study was to determine the role of the pad isolator in controlling vibration and reducing noise in ventilation systems.
  Methods
  This analytical study was performed on the heating, ventilation and air-conditioning (HVAC) system that had a galvanized duct and axial fan. Vibration measurements were carried out on the body of the channel and the fan base and reduction of the amount of transmitted vibrations was assessed after installation and application of the isolator.
  Findings: A 61% reduction in fan vibration velocity at 2580 rpm was observed and maximum effect of the vibration isolator was observed in 2580 rpm. Moreover, the isolator had a much greater effect on reducing the rate of vibration at high speeds. At a speed of 2200 rpm and below, vibration velocity was decreased noticeably.
  Conclusion
  Our study indicates that the performance of the rubber isolator is efficient in small machines such as fans in air conditioning systems. Based on the load, static deflection, and compression level of the materials used, isolators can be used as an effective means of reducing vibration.
  Keywords: Vibration, Fan, Duct, Isolator
 • Maryam Alibakhshi, Fatemeh Bastami, Mohammad Hassan Entezari, Akbar Hassanzadeh, Maryam Amidy, Mazaheri, Ahmad Ali Eslami Pages 699-704
  Background
  Energy drink consumption has a direct relationship with high risk behaviors such as smoking and alcohol consumption. The aim of the present study was to investigate the pattern of energy drink consumption and its associated factors in college students.
  Methods
  A descriptive cross-sectional study was conducted on students of Isfahan University of Medical Sciences, Iran, in the academic year of 2012-2013. The study population consisted of 373 students of Isfahan University of Medical Sciences. The subjects were selected using random, stratified two-stage sampling. Data were collected using a two-part researcher-made questionnaire including the demographic information and consumption behavior regarding cold drinks, alcohol, and smoking forms.
  Findings: The frequency of energy drink consumption among the participants was 7%. In Pearson correlation coefficient showed a significant correlation between energy drink consumption and consumption of fruit juices, sodas, smoking, and alcohol (P
  Conclusion
  Due to the relationship between energy drinks consumption and the likelihood of engaging in high risk behaviors such as smoking and alcohol consumption, the implementation of educational interventions in this regard is necessary among college students.
  Keywords: Energydrinks, Students, Pattern of consumption
 • Masoumeh Golshan, Maryam Torabifar, Manizhe Sabaghian, Bidgoli, Mohammad Mehdi Amin, Mohammad Ghasemian, Leila Karimi, Takanlu Pages 705-712
  Background
  In this study, the inhibitory effect of ethylene dichloride (EDC) on biodegradation was investigated using the specific methanogenic activity (SMA) Test of anaerobic biomass.
  Methods
  In the present study, 40 SMA tests were performed using 120-ml vials in batch mode. Substrate, biomass, and biogas occupied 66%, 17%, and 17% (v/v) of the volume of each vial, respectively. The duration of each batch was 10 days. Produced methane was measured through gas replacement with 2N KOH solution as CO2 absorbent. The chemical oxygen demand (COD) test was performed on samples before and after each test. The variation in temperature and pH were retained at 35 ± 2ºC and 7, respectively. The input COD was measured for each vial at the beginning and end of the experiment. EDC was analyzed through gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) at the beginning and end of the experiment.
  Findings: In this study, at the concentrations of 500, 1000, 5000, and 20000 mg/l of EDC, 12.6, 9.9, 2.98, and 0.86 ml CH4/g VSS decrease in the production in methane was observed, respectively. A decline in the efficiency of COD removal was also observed in the mentioned concentrations. The efficiency of COD removal at the mentioned concentrations was 68.9, 70.5, 54.4, and 33.8%, respectively. The inhibitory effects of EDC on methanogenic activity of anaerobic biomass started at EDC concentrations of higher than 750 mg/l. The amount of cumulative methane at EDC concentrations of 750, 5000, and 20000 mg/l was 30.7, 9.86, and 1.9 ml, respectively. EDC removal efficacy at concentrations of 500, 2000, and 3000 mg/l was obtained using GC-MS and was equal to 95.2%, 94.7%, and 93.8%, respectively.
  Conclusion
  The results of this study indicated that EDC concentrations of higher than 750 mg/l caused a reduction in methane production and bacterial activity.
  Keywords: Specific methanogenic activity (SMA), Ethylene dichloride (EDC), Anaerobic biomass, Petrochemical industry wastewater
 • Mohammad Khandan, Alireza Koohpaei, Farzane Talebi, Zeinab Hosseinzadeh Pages 713-718
  Background
  Although many studies have been performed on occupational and industrial musculoskeletal disorders in Iran, small scale industries have been less studied and evaluated. The purpose of this study was to perform an ergonomic assessment of handicraft workers in Isfahan, Iran, using the Assessment of Repetitive Tasks (ART) tool in 2015.
  Methods
  This descriptive-analytical and cross-sectional study was performed on 100 handicraft workers, who were selected using convenience sampling. The study tools consisted of demographic questionnaire (researcher-made), Body map (BM) Questionnaire, and the ART tool. Data were analyzed using t-test, one way ANOVA, and Pearson correlation coefficient in SPSS software.
  Findings: Workers’ ages ranged from 18 to 80 years and their mean ± SD work experience was 12.57 ± 14.38 years. The BM Questionnaire illustrated that 74% of participants had work-related pain in at least one of their limbs. A significant relation was observed between the number of painful limbs, and age and work experience (P
  Conclusion
  Handicraft workers, especially with aging, are at a high risk of upper extremity cumulative trauma disorders (ULMSDs). Therefore, the implementation of interventions to improve workstation designs, hand tools design, and work hours and work-rest regimes, and provide training on correct methods of performing activities are recommended.
  Keywords: Repetitive motion, Upper extremities, Musculoskeletal disorders, Assessment of Repetitive Tasks (ART), Handicraft goods
 • Mansooreh Dehghani, Hassan Hashemi, Mohammad Mehdi Taghizadeh, Ebrahim Rastgoo Pages 719-724
  Background
  The aim of this study was the determination of formaldehyde dispersion pattern in Zarghan, Iran, through passive sampling and using geographic information system (GIS) software.
  Methods
  In this cross-sectional study, passive sampling method was used to measure the concentration of formaldehyde at 10 stations. Sampling was conducted in one season for the duration of 14 days. Formaldehyde concentration in other areas of the city was interpolated in ArcGIS software using nearest neighbor (NN), inverse distance weighting (IDW), and Kriging methods.
  Findings: The results showed that formaldehyde concentration near Fars Chemical Industries Co. (FCICo.) and Sina Chemical Industries Co. (SCIC) was 38.1 μgm-3. Interpolation using GIS showed that the concentration of this pollutant, based on the direction of the wind, at a distance of 1400 m from the source was at the standard limit of 10 μgm-3.
  Conclusion
  NN interpolation was the most suitable method for determination of formaldehyde concentration. During morning inversion and when the weather is in stable conditions, the concentration of formaldehyde around the chemical industry was several times higher than the average limit. In spite of the mountains surrounding the city, formaldehyde concentration in residential areas of Zarghan and Dudag, Iran, was at the standard limit.
  Keywords: Formaldehyde, Geographic information system (GIS), Passive sampling, Interpolation
 • Sahar Geravandi, Elaheh Zalaghi, Gholamreza Goudarzi, Mohammad Javad Mohammadi, Ali Akbar Babaei, Ahmad Reza Yari, Mehdi Norizadeh, Hadad Pages 725-730
  Background
  In recent years, due to its distinct geographical circumstances and position in a gorge, and accumulation of pollutants in surface air, Isfahan, Iran has become one of the most polluted cities in the Iran in terms of air pollution. The purpose of this study was to estimate cardiovascular and respiratory diseases attributed to particulate matter of less than 10 microns (PM10) in Isfahan in 2013.
  Methods
  This descriptive study was conducted in Isfahan in 2013. In the first phase, the concentration of PM10 was measured using GRIMM portable device 15-channel (Model 108, made in Germany). Temperature and pressure were obtained hourly using devices of the meteorological organization and recorded. Then, the data were processed using Excel software and health effects attributed to PM10 were evaluated through statistical analysis and using the World Health Organization Air Q model.
  Findings: The results showed that the concentration of PM10 was higher in the spring and summer than in the autumn and winter. The maximum concentration of PM10 was recorded in Ahmadabad station (1000/83 micrograms per cubic meter). In addition, the results show that the cumulative number of cases of cardiovascular and respiratory disease estimated in the middle relative risk were 585 and 1517 individuals in 2013, respectively.
  Conclusion
  The high number of cases of PM10-related respiratory and cardiovascular diseases can be the result of high PM10 concentration in Isfahan for consecutive days.
  Keywords: Isfahan, Particulate matter of less than ten microns, Cardiovascular disease, Respiratory disease
 • Ali Tahmasebi, Hamidreza Azadi, Parivash Shekarchizadeh, Jahangir Karimian Pages 731-735
  Background
  Depression is a mood disorder in which the individual experiences feelings of sadness, lack of pleasure, and discouragement. In light of the increasing rate of depression, especially among tertiary-educated individuals, this paper aims to investigate the effect of resistance exercises on occupational performance areas and depression score in individuals with academic education in Isfahan, Iran.
  Methods
  Convenience nonprobability sampling was performed in this study. The Beck Depression Inventory-Second Edition (BDI-II) and Canadian Occupational Performance Measure (COPM) were completed before and after the intervention by the experimental group (n = 40) and control group (n = 40). Based on the designed protocols, resistance exercises were performed for 8 weeks, 3 days per week for 1:30 hours. During the first week after the intervention, the BDI-II and COPM were completed once more. Data were analyzed using SPSS software. All P-values of equal to or less than 0.001 were considered significant.
  Findings: The paired t-test results showed significant differences in performance (P
  Conclusion
  The results showed that 8 weeks of resistance exercises can effectively reduce depression severity and improve performance and satisfaction among adults with academic education in Isfahan.
  Keywords: Resistance Training, Occupational Performance Areas, Depression, Academic Education
 • Kamal Gholipour, Jafar Sadegh Tabrizi, Elaheh Haghgoshayee, Raheleh Soltani, Yalda Mousazadeh, Vahid Rasi Pages 736-740
  Background
  The aim of this study was to identify factors affecting self-medication and its pattern among the students of Tabriz University of Medical Sciences, Tabriz, Iran.
  Methods
  This descriptive cross-sectional study was conducted on 385 students of Tabriz University of Medical Sciences in 2012. The data collection tool was a researcher-made questionnaire. The validity of the questionnaire was reviewed and confirmed by 10 experts and its reliability was confirmed based on Cronbach's alpha index (α = 0.83). To investigate the relationship between qualitative variables, chi-square and Fisher’s exact tests were used. The significance level was set at 0.05 and data were analyzed using SPSS software.
  Findings: In the present study, 154 (48%) students reported having self-medicated. Moreover, the rate of self-medication was higher among women than men (P = 0.024). A significant relationship was observed between field of study and self-medication (P = 0.035). The main reasons for self-medication were fever and headache (70.4%), previous experience of the disease (41.6%), and purchasing drugs from pharmacies during consumption (55.6%). Furthermore, the majority of self-medicated drugs were antibiotics (60%) and cold medicines (42%).
  Conclusion
  The study findings indicate a high prevalence of self-medication among students of Tabriz University of Medical Sciences. Therefore, it is necessary to reduce self-medication through provision of education and correct information.
  Keywords: Self, medication, Medical Sciences Student, Tabriz University of Medical Sciences, Medicine
 • Zahra Sohrabi, Nasrin Sohrabi, Mojghan Hashemzadeh, Abbas Mehran, Mandana Mirmohammadaliei Pages 741-746
  Background
  Due to the recognized benefits of breastfeeding, health policies have been based on the promotion of breastfeeding and it seems that one suitable way to promote breastfeeding is electronic learning. In this survey, the impact of a breastfeeding electronic education package on mothers’ knowledge of breastfeeding was evaluated.
  Methods
  This quasi-experimental and single blind study was performed on 300 primiparous women in the Women’s Hospital of Saveh, Iran, in 2010. The participants were selected through simple random sampling and assigned to three groups. Mothers received the intervention after delivery. The first group received the electronic education package and face-to-face training and the second group only received the education package. The control group only received standard postpartum care. The data gathering tool was a questionnaire including demographic information and a 20-item, researcher-made breastfeeding questionnaire. The questionnaires were completed immediately and 3 months after delivery. Data analysis was performed using SPSS software.
  Findings: The results of one-way ANOVA indicated that the breastfeeding knowledge scores of the three groups were not significantly different before the intervention (P = 0.127). However, 3 months after the intervention, their scores differed significantly (P
  Conclusion
  Electronic education in addition to face-to-face training was associated with an increase in breastfeeding knowledge in the third month after birth.
  Keywords: Education, Breastfeeding, Knowledge, Mothers, Electronic
 • Ladan Ebrahimpouriyan, Mohammad Mahboubi, Shahpar Parazdeh, Elaheh Khorasani, Manal Etemadi, Fariba Ghahremani Pages 747-752
  Background
  Diabetes mellitus is a metabolic disorder and is considered as the sixth most common cause of mortality. Hospital readmission in patients with diabetes is important and can impose great costs on the health system. Therefore, this study investigated factors affecting the readmission of patients with type II diabetes to selected hospitals in Kermanshah, Iran, in 2012.
  Methods
  This was a descriptive-analytical and cross-sectional study on 140 patients with diabetes. The participants were selected through convenient sampling from Imam Khomeini, Taleghani, and Imam Reza Hospitals. The validity of the questionnaire used was confirmed through content validity method and its reliability through Cronbach's alpha (86%). Data were analyzed using chi-square test in SPSS software.
  Findings: The results of chi-square test showed that hospital readmission had a significant relationship with the variables of sex, educational level, and occupation, number of children, present smoking status, smoking history, substance abuse, and history of disease.
  Conclusion
  This study provides a clear picture of the causes of hospital readmission for patients with diabetes. Previous studies have evaluated this phenomenon in general. However, this study presents a specific approach to patients with diabetes, thus allowing policy-makers to better plan for this group of patients in order to prevent much of the costs resulting from readmission.
  Keywords: Readmission, Type II diabetes, Hospitals
 • Arezoo Bagheri Pages 753-761
  Background
  A detailed study of hidden and hard to reach populations in order to identify their characteristics is essential because they endanger the health of the society by their dangerous behaviors. However, sampling in these populations through conventional sampling methods is impossible due to reasons such as being hidden and lacking a precise frame.
  Methods
  In this article, applicable concepts and key points in the implementation of respondent driven sampling were defined by focusing on designs that aimed to study dangerous and hidden behaviors such as dangerous sexual behavior, injecting drug abuse, and HIV infection.
  Findings: The merits of the respondent driven sampling are the production of unbiased and effective estimations of necessary parameters in populations at risk of rare and hidden diseases in comparison to other chain referral and conventional sampling methods, and the innovations of this sampling method during its implementation.
  Conclusion
  The application of the respondent driven sampling method in order to achieve unbiased and precise estimates of the prevalence rate of rare and hidden diseases is recommended in health programs of the society.
  Keywords: Respondent driven sampling, Chain referral sampling, Hidden populations, Rare populations, Dangerous behavior
 • Nazi Nazem, Mehrdad Jafarpour, Maryam Mirlohi Pages 762-768
  Background
  Agaricus blazei mushrooms are one of the most important edible and therapeutic mushrooms, and they contain minerals, vitamins, and amino acids essential for the human body. This mushroom is used raw, dried, and in the form of pharmaceutical products. One of the most important processes after harvesting is drying in order to enhance the quality and the length of maintenance of the products. The aim of this study was to determine the most effective drying method in terms of the better maintenance of the nutritional and medicinal properties of this mushroom.
  Methods
  In this study, the impact of return composting and vermicomposting in addition to the oven drying, microwave drying, and freeze-drying methods were evaluated on the antioxidant capacity, water absorption, and dietary fiber of the mushrooms. The present study was performed using a factorial and completely randomized design.
  Findings: According to the results, the maximum antioxidant capacity and dietary fiber amount were observed in the microwave method. However, the minimum antioxidant capacity was observed in the oven and return composting methods. The maximum water absorption was reached in the freeze-drying method with both composting methods, and the minimum water absorption was observed in the combination of the oven method and vermicomposting.
  Conclusion
  These drying methods had different effects on the quality of Agaricus blazei mushroom. Therefore, based on the objective, nutritional properties, appearance, and economic efficiency, each of the mentioned methods can be used to increase the quality of Agaricus blazei mushrooms.
  Keywords: Agaricus blazei, Dietary fiber, Antioxidants, Vermicompost
 • Sedigheh Rastaghi, Tohid Jafari, Koshki, Behzad Mahaki, Yousef Bashiri Pages 769-774
  Background
  The age standardized incidence rates of esophageal cancer in women and men in Iran have the fifth and eighth ranks, respectively. Due to the high incidence rate of esophageal cancer and the necessity of knowledge of its geographical distribution, the incidence of this cancer was mapped at province and county levels in the present study.
  Methods
  The study population of this empirical and ecological study included all cases of esophageal cancer from 2005 to 2008 in Iran. The Bayesian Multilevel Space-Time Model was used to measure the relative risk of esophageal cancer. The data consisted of three geographically nested levels in which the countries were nested in the provinces and provinces in time (year). Data analysis was conducted using the Integrated Nested Laplace Approximations (INLA) Bayesian approach in R software.
  Findings: The total number of registered esophageal cancer cases in Iran was 7160 from 2005 to 2008. Based on the results of the three-level model, with the adjustment of all risk factors, the annual variation trend was significant and cumulative.
  Conclusion
  Considering the better fit of the three-level model with the adjustment of all risk factors (physical activity, smoking, fruit and vegetable intake, and overweight), the use of multi-level models with the adjustment of more effective risk factors is recommended in future studies. This investigation showed that Northeast, Northwest, and some areas in Central Iran had the highest risk of esophageal cancer incidence.
  Keywords: Disease mapping, Esophageal cancer, Bayesian multilevel space, time
 • Mohammad Saleh Ali, Taleshi, Farhad Nejadkoorki, Hamidreza Azimzadeh, Mohammad Taghi Ghaneian Pages 775-780
  Background
  Application of strategic management processes at the local level can lead to modeling and development of efficient systems of energy, wastewater, and environmental protection through air pollution prevention. This process is only possible through attention to the strengths, weaknesses, opportunities, and threats of hospitals. This study was conducted with the aim of the presentation of optimal green management strategies in relation to the abovementioned systems using the Strengths, Weaknesses, Opportunities, and Threats (SWOT) model in educational hospitals of Yazd, Iran.
  Methods
  This was an applied and descriptive-analytic study. The research was performed using a checklist, and through interviews with health professionals and university and educational hospitals administrators during October to March 2013. Internal and external matrices were used for data analysis and the SWOT model was used for formulation of strategies.
  Findings: The results of this research showed that the suggested strategies for green management of systems are SO, WO, ST, and WT, respectively. The SO green hospital strategic management plans emphasize the presentation of applicable plans to reduce the use of energy and water carriers, acquisition of new technologies in order to optimize the water and energy consumption technique. They also accentuate attention to observing all points on reusing wastewater or sewage sludge, developing the content of air pollution prevention laws, and compiling an annual report of the actions taken to achieve green management in different wards of educational hospitals.
  Conclusion
  The results showed that focus on SO strategy in respect to maximizing the use of available internal assets and external opportunities should be the priority for managers of educational hospitals of the province for the implementation of green management and improvement of the quality of health services.
  Keywords: Green management, Energy systems, Wastewater, Pollutants, SWOT, Educational hospitals
 • Mohammad Bagherniya, Seyed Ali Keshavarz, Mohammad Reza Maracy, Seyed Abolghasem Djazayeri, Ramesh Allipour, Birgani, Reza Daryabeygi, Khotbesara, Firoozeh Mostafavi Pages 781-786
  Background
  The prevalence of overweight and obesity among children and adolescents has increased to a considerable level internationally. One of the most important causes of childhood obesity is the lack of meal frequency. Self-efficacy has been considered as one of the most important psychological factors which can affect nutritional behaviors of adolescents in previous studies. Thus, the aim of this study was to assess the relationship between self-efficacy and meal frequency in obese adolescents of Shahinshahr, Iran.
  Methods
  This cross-sectional study was conducted on 172 overweight and obese female students who studied in schools in Shahinshahr in 2013-2014. After simple random sampling and assessment of anthropometric indicators, the self-efficacy and meal frequency questionnaire was completed by the students. Data were analyzed using SPSS software.
  Findings: The mean of age and BMI were 13.4 ± 0.6 and 28.2 ± 3.6, respectively. BMI had a significant inversely relationship with eating breakfast, and morning and afternoon snacks (P
  Conclusion
  Eating breakfast was effectively predicted by self-efficacy in obese students. It seems that to better understand the relationship between psychological constructs and eating breakfast, further studies, especially interventional studies, are required.
  Keywords: Self, efficacy, Obesity, Meal frequency, Breakfast, Adolescent
 • Monireh Majlesi, Abdolazim Alinejad, Mansour Barafrashtehpour, Hamed Mohammadi Pages 787-791
  Background
  Due to the crucial role of dental solid waste in the spreading of pathogens and threats to human health and the environment, its optimal management is very important.
  Methods
  This was a descriptive cross-sectional study. The study population consisted of 40 dental centers, from among which 11 dental centers were selected through random sampling. From each center, 3 samples were collected during 3 successive days (Monday, Tuesday, and Wednesday). These materials were divided into 5 categories of pathologic, chemical-pharmaceutical, infectious, semi-domestic, and sharp material, then, they were weighted using a laboratory scale. In order to assess the dental waste material management method, a 25-item checklist was used.
  Findings: The maximum and minimum average weights were that of infectious waste (1920 g) and pathological waste (32 g), respectively. The maximum averaged weight per capital was related to infectious waste (43 g) and chemical-pharmaceutical waste (23.15 g), respectively. The maximum seasonal rate of waste per capita was that of infectious waste (60%) and chemical-pharmaceutical waste (21%), respectively.
  Conclusion
  The present study showed that in most of the studied centers, no plan existed for the reduction of waste production. Regarding the optimal management of solid waste, it is suggested that, in addition to teaching dentists to reduce, separate, and recycle the waste within their offices, the collection, transportation, and disposal of each component of the wastes should be performed separately and in accordance with the guidelines.
  Keywords: Infectious wastes, Chemical, pharmaceutical wastes, Dental waste, Waste management