فهرست مطالب

سازمان نظام پزشکی جمهوری اسلامی ایران - سال سی و سوم شماره 4 (پیاپی 132، زمستان 1394)
 • سال سی و سوم شماره 4 (پیاپی 132، زمستان 1394)
 • تاریخ انتشار: 1394/12/26
 • تعداد عناوین: 7
|
 • مژگان نینوایی*، امیر اشکان نصیری پور، سید جمال الدین طبیبی، پوران رئیسی صفحات 297-309
  زمینه
  زنان و کودکان هر کشور دوسوم جمعیت هر کشور را تشکیل می دهند و تامین سلامت مادران و کودکان در ارتقاء سلامت کل جامعه موثر می باشد. استفاده از تجربیات کشورهای موفق دنیا در این زمینه، می تواند ارتقای شاخص های بهداشت مادر و کودک کشور را به همراه داشته باشد.
  روش کار
  پژوهش حاضر باهدف بهبود سیستم مدیریت خدمات بهداشت مادر و کودک ایران از طریق ارائه مدل برگرفته از مطالعه تطبیقی کشورهای توسعه یافته منتخب انجام گرفته است. این پژوهش، یک مطالعه تطبیقی کمی- کیفی می باشد. کشورهای مورد مطالعه با مقایسه شاخص های بهداشت مادر و کودک کشورها و به روش نمونه گیری خوشه ایانتخاب و با مطالعه سیستم مدیریت آن ها متغیرهای مهم و ابعاد موردنظر در الگوی مفهومی اولیه شناسایی و پرسشنامه اولیه تدوین و برای تایید به نظر خبرگان رسید. سپس پرسشنامه نهایی به 185 نفر از خبرگان داده و داده ها با استفاده از روش آماری تحلیل عاملی تحلیل و الگوی نهایی استخراج شد.
  یافته ها
  در مجموع تعداد 7 عامل بر مدیریت خدمات بهداشت مادر و کودک موثر شناخته شدند که شامل: سیستم پشتیبانی، مدیریت منابع انسانی، تدارک تجهیزات، سیاست های حمایتی (دولتی و محلی)، سیستم نظام مند مراقبت های مامایی، نظام ثبت ارجاع و عملکرد متحد و مدیریت منابع مالی و فیزیکی می باشند که سیاست های حمایتی دولت و سیستم پشتیبانی با بار عاملی 9/0 بیشترین و مدیریت منابع انسانی با 29/0 کمترین تاثیر را داشته اند.
  نتیجه گیری
  الگوی پیشنهادی، بیشترین تاثیر را از مولفه های سیستم پشتیبانی و سیاست های حمایتی دولت و کمترین تاثیر را از مدیریت منابع انسانی دارد.
  کلیدواژگان: مدیریت خدمات، بهداشت مادر و کودک، کشورهای توسعه یافته
 • سمیه پیامی خانقاه، ژانت هاشمی آذر، عزیزرضا قاسم زاده* صفحات 310-319
  زمینه
  هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی کیفیت ترسیم کودکان 4 تا 12 ساله در آزمون بندر گشتالت است. آزمون بندر گشتالت، آزمونی است که از آن به منظور سنجش توانایی های دیداری حرکتی کودکان و ارزشیابی های آموزشی استفاده می شود.
  روش کار
  روش پژوهش توصیفی است. حجم نمونه 707 کودک عادی 4 تا 12 ساله از شهر تهران است که با روش خوشه ایچند مرحله ای از مهدهای کودک، آمادگی ها و مدارس دخترانه و پسرانه انتخاب شدند و با آزمون بندر گشتالت مورد پژوهش قرار گرفتند. برای تجزیه و تحلیل داده ها از روش های آمار توصیفی، فراوانی و درصد استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج نشان داد 76 درصد کودکان در 8 سالگی قادر به ترسیم همانند الگوی شکل آ، 65 درصد در 6 سالگی قادر به ترسیم همانند الگوی شکل 1، 72 درصد در 9 سالگی قادر به ترسیم همانند الگوی شکل 2، 85 درصد در 9 سالگی قادر به ترسیم همانند الگوی شکل 3، 62 درصد در 8 سالگی قادر به ترسیم همانند الگوی شکل 4، 75 درصد در 9 سالگی قادر به ترسیم همانند الگوی شکل 5، 60 درصد در 8 سالگی قادر به ترسیم همانند الگوی شکل 6 و 7 و 8 هستند. 22/78 درصد همه ی کودکان در 9 سالگی قادر به ترسیم کامل همه ی کارت ها هستند.
  نتیجه گیری
  نتیجه ی این پژوهش منجر به مشاهده ی الگوی خطاهای طبیعی کودکان بهنجار به منظور دستیابی به یک معیار عینی برای سنجش تاخیر یا پیشرفت تحولی کودکان شد. استفاده از نتایج این پژوهش در موقعیت های بالینی و آموزشی برای کودکان پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آزمون بندر گشتالت، کیفیت الگوی ترسیم، کودکان 4 تا 12 ساله
 • آذر معزی*، لیندا قاسم زادگان سلمانی، شهره جلایی، ابراهیم عباسی، مهزاد مطلبی صفحات 320-328
  زمینه
  گریپ قدرتی یکی از معیارهای مهم در تعیین آمادگی های جسمانی همه افراد به ویژه ورزشکاران می باشد. هدف از مطالعه حاضر مقایسه قدرت گرفتن دست در ورزشکاران جوان مرد حرفه ای رشته های مختلف و بررسی ارتباط برخی شاخص آنتروپومتریک با آن است.
  روش کار
  این پژوهش مقطعی روی 78 ورزشکار چهار رشته کشتی، بدمینتون، تنیس، جودو و 20 فرد غیر ورزشکار همسان (به عنوان شاهد) انجام گرفت. جهت ثبت اطلاعات دموگرافیک از پرسشنامه، جهت ارزیابی گریپ قدرتی ازسیستم
  Digital Pinch/Grip Analyser MIE و برای سنجش شاخص های آنتروپومتریک (طول ساعد و محیط یک سوم فوقانی ساعد) از شیوه های اندازه گیری با نوار سانتی متر استفاده شد. برای آنالیز آماری و مقایسه داده ها، آنالیز واریانس و آزمون توکی به کار برده شد و برای یافتن ارتباط بین گریپ قدرتی و شاخص های آنتروپومتریک ضریب همبستگی پیرسون محاسبه گردید.
  یافته ها
  گریپ قدرتی بین ورزشکاران و افراد غیر ورزشکار تفاوت معناداری دیده شد (0001/0. مقادیر گریپ قدرتی دست راست ورزشکاران رشته های کشتی 56/1 ± 3/48،
  تنیس 67/1 ± 3/33، بدمینتون 20/1 ± 7/32، جودو 89/1 ± 1/39 و گروه کنترل 62/1 ± 8/37 کیلوگرم بود. همچنین بین گروه های ورزشی مختلف تفاوت هایی ملاحظه گردید که بیشترین میزان اختلاف بین دو گروه کشتی و بدمینتون (0001/0< P
  و میانگین اختلاف 65/13) و کمترین میزان اختلاف بین دو گروه کنترل و بدمینتون (04/0= P و میانگین اختلاف 10/5) بود. همچنین بین محیط یک سوم فوقانی ساعد و قدرت گریپ در رشته های کشتی، بدمینتون و جودو همبستگی هایی (مقادیر P به ترتیب 03/0، 03/0 و 0001/0 و نیز مقادیر r به ترتیب 45/0، 49/0 و73/0) به دست آمد.
  نتیجه گیری
  یافته های حاصل از این مطالعه مبین وجود تفاوت های معنادار بین گروه های ورزشی و افراد غیر ورزشکار و نیز وجود اختلاف معنادار بین رشته های مختلف ورزشی کشتی، تنیس، بدمینتون و جودو بود. به علاوه بین محیط ساعد با گریپ قدرتی دست ورزشکاران رشته های کشتی، بدمینتون و جودو ارتباط مستقیمی مشاهده شد.
  کلیدواژگان: ورزشکار، گریپ قدرتی دست، طول ساعد، محیط ساعد، دینامومتری گرفتن دست
 • جاوید تقی نژاد، سیامک حیدری زاده*، مجید اسلامی، حسن حسین زادگان، مهدی رشدی ملکی، جاوید بامداد صفحات 330-336
  زمینه
  هلیکوباکتر پیلوری 50-60 درصد از جمعیت جهان را آلوده کرده و دلیل عمده بروز گاستریت، زخم های پپتیک، آدنوکارسینومای معده و لنفوم بافت لنفوئیدی همراه مخاطات است. عفونت هلیکوباکتر پیلوری انتشار جهانی داشته و تقریبا یک سوم مردم جهان آلوده هستند. هدف از این مطالعه مقایسه میزان آنتی بادی های سرمی اختصاصی تولید شده علیه هلیکوباکتر پیلوری در مراجعین به آزمایشگاه تشخیصی و همچنین بررسی و مقایسه تیتر آنتی بادی های M) IgM) و G) IgG) به منظور کنترل و مدیریت شیوع عفونت ناشی از هلیکوباکتر پیلوری در شهرستان سلماس می باشد.
  روش کار
  در این بررسی تعداد 461 (طیف سنی 0 تا 70 سال) مراجعه کننده به آزمایشگاه های تشخیص طبی شهرستان سلماس در سال 93-92 تحت بررسی قرار گرفتند. از این افراد نمونه خون محیطی تهیه شد و تیتر آنتی بادی های IgM و IgG ضد هلیکوباکتر پیلوری به روش الیزا تعیین گردید.
  یافته ها
  از مجموع تعداد نامبرده، 267 نفر (58%) زن و 194 نفر (42%) مرد بودند، که 320 نفر دارای تیتر آنتی بادی (IgM و IgG) مثبت و 141 نفر تیتر منفی داشتند.
  نتیجه گیری
  به منظور کاهش عفونت هلیکوباکتر پیلوری باید استراتژی های بهبود تسهیلات بهداشتی، وضعیت آموزشی و شرایط اقتصادی- اجتماعی به کار گرفته شوند.
  کلیدواژگان: هلیکوباکتر پیلوری، آنتی بادی های IgM و IgG، الیزا، شهرستان سلماس
 • فاطمه ذوالفقاری، فائزه صحبایی، نگین پورزادی نگین*، نگار پورزادی، محمود امینی صفحات 338-342
  زمینه
  تهوع و استفراغ از عوارض شایع بعد از عمل می باشد. این حالت ممکن است تا 6 ساعت بعد از عمل وجود داشته باشد، که می تواند بسیار ناراحت کننده بوده و سبب عوارضی مثل درد، اختلال آب و الکترولیت و آسپیراسیون ریوی شود. جهت درمان آن از داروهای آنتی هیستامینرژیک، آنتی کلی نرژیک و ضد افسردگی سه حلقوی استفاده می شود. علاوه بر درمان های دارویی برخی درمان های مکمل نیز موثر است. از جمله داروی گیاهی زنجبیل که یکی از شفابخش های طبیعی است و جهت درمان بیماری مسافرت، حالت تهوع، استفراغ و سرگیجه کاربرد دارد.
  روش کار
  این پژوهش یک مطالعه از نوع نیمه تجربی- تحلیلی یک سوکور است. در این تحقیق 100 نفر (60 زن و 40 مرد) بیمار در رده سنی60-20 سال به روش آسان یا در دسترس ا نتخاب شدند. به آنها gr 2 پودر زنجبیل (یک گرم روز قبل از عمل و یک گرم روز عمل) داده شد و شدت تهوع و تعداد دفعات استفراغ بیماران به مدت 6 ساعت بعد از عمل اندازه گیری و در دو گروه آزمون و کنترل مقایسه گردید. جهت تجزیه وتحلیل داده ها از روش های آماری توصیفی و آزمون t استفاده شد.
  یافته ها
  نتایج این تحقیق نشان داد مصرف پودر زنجبیل به طور معنی دار سبب کاهش شدت تهوع و دفعات استفراغ بیماران بعد از عمل می شود (P<0،001).
  نتیجه گیری
  مطالعه حاضر استفاده از زنجبیل را به عنوان یک روش غیر دارویی و بدون عارضه جهت کاهش تهوع و استفراغ بعد از عمل توصیه می کند.
  کلیدواژگان: تهوع و استفراغ، درمان های مکمل، زنجبیل
 • ناصر ابراهیمی دریانی* صفحات 356-361
  خونریزی از قسمت فوقانی دستگاه گوارش (UGIB) اغلب یک اورژانس پزشکی محسوب می شود که نیازمند درمان اندوسکوپیک و دارویی مناسب است. میزان بروز این بیماری بین 48 تا 180 مورد در هر 100 هزار فرد بالغ در سال در آمر کیا می باشد. علی رغم پیشرفت در روش های اندوسکوپیک و دارویی اخیر میزان مرگ ومیر ناشی از آن تغییر چندانی نکرده است و این میزان حدود 5- 10 % می باشد. با توجه به مسن شدن جمعیت جامعه و افزایش بیماری های همراه با پیری از جمله بیماری های قلبی عروقی، کلیوی و نیز افزایش مصرف داروهایی مانند آسپرین و NSAID ، شیوع این بیماری سیر رو به رشدی دارد.ارزیابی و درمان مناسب بیماران با خونریزی حاد گوارشی برای حصول به بهبودی در این بیماران ضروری است. در این مبحث به ارزیابی و درمان خونریزی آشکار از دستگاه گوارش فوقانی می پردازیم. خونریزی آشکار به مواردی اطلاق می شود که بیمار با علایم هماتمز، ملنا و یا هماتوشزی مراجعه می کند.
  کلیدواژگان: خونریزی قسمت فوقانی دستگاه گوارش، ملنا، هماتمز، هماتوشزی، ارزیابی اولیه و درمان
 • سید حسام الدین نبوی زاده، فرسته مساوات، سیده لیلا نبوی زاده* صفحات 362-366
  مقدمه
  یکی از مواردی که تشخیص اشتباه پزشک را نمی توان قصور پزشکی نامید، وضعیت نادری در بیماری واسکولیت هنوخ شون لاین می باشد که اشتباها بیمار جراحی شده و یا سایر اقدامات مثل گچ گیری روی او انجام می شود؛ لذا بر آن شدیم با معرفی نمودن این بیماری، ارائه تعریف از قصور پزشکی و اشاره به مواردی که عدم تکامل دانش پزشکی منجر به تشخیص اشتباه می شود نسبت به جنبه های حقوقی این بیماری روشنگری نماییم.
  گزارش مورد: هنوخ شون لاین پور پورا یک واسکولیت مولتی سیستمیک خود محدود شونده غیر گرانولوماتوز اتوایمیون با واسطه ایمونوگلوبولین (A (IgA می باشد که عروق کوچک را درگیر می کند وجه تشخیصی این بیماری تتراد بالینی پورپورای قابل لمس غیر ترمبوسیتوپنیک، شکم درد، ارتریت و درگیری کلیه ها می باشد. گاهی ممکن است علائم بیماری یک یا دو روز قبل از ظهور راش اتفاق افتاده و تشخیص را مخدوش سازد. در این مطالعه سه بیمار که با علائم درد مفصلی و دل درد مراجعه کرده و توسط ارتوپد و جراح مورد گچ گیری و باز شدن شکم با عنوان تروما و شکم حاد قرارگرفته بودند موردبررسی قرار می گیرد. در این سه بیمار بروز پورپورا بعد از اقدامات جراحی تشخیص را مسجل کرده و موردبحث هایی در مورد عملکرد صحیح ارتوپد و جراح شده بود.
  بحث: عدم تشخیص بیماری در افرادی که شکم حاد قبل از بروز راش ظاهر می شود یک امر عادی است و حتی پزشک در صورت عدم باز کردن شکم جایی که به صورت حاد بروز می کند می تواند مقصر می باشد. همچنین گچ گرفتن اندام بیمار با توجه به درد مفصلی و محدودیت حرکتی قبل از ظهور راش را نمی توان قصور پزشکی تلقی نمود. لذا در این مقاله بحث و نتیجه گیری می شود که در مواردی خسارت هایی از جانب کادر درمان به بیمار وارد می شود که به لحاظ عدم پیشرفت علم و فناوری بوده است، پزشک مسئولیتی ندارد اما اگر پزشک در تشخیص بیماری از روش های قابل دسترس و پذیرفته شده علمی استفاده نکرده است خطاکار شناخته می شود.
  کلیدواژگان: هنوخ شون لاین پور پورا، راش، قصور پزشکی، تشخیص بیماری، مسئولیت پزشک
|
 • Mojgan Neinavaie*, Amirashkan Nasiripour, S.Jamaledin Tabibi, Pouran Raeissi Pages 297-309
  Introduction
  Women and children form two-thirds of the country’s population and the health of mothers and children is effective in improving the health of the entire community. Using the experience of successful countries in the world in this field, can improve maternal and child health indicators in Iran.
  Objective
  The present study aimed to improve maternal and child health services management system with design a model from a comparative study conducted in selected developed countries
  Methods
  This is a comparative quantitative - qualitative study. Countries are selected by comparing maternal and child health indicators in the world with cluster sampling and then study of management system has done in them, so relevant aspects of the conceptual model and important variables identified. The initial questionnaire was developed and the experts confirmed it. Then final questionnaire was given to 185 experts and the obtained data using statistical method (factor analysis) were analyzed and the final pattern extracted.
  Results
  A total of seven factors were found to be effective in the management of maternal and child health services, including support systems, human resource management, provision of equipment, support policies (state and local), systematic system of maternal care, referral and unified registration system and physical and financial resource management. Supporting government policies, support system and human resource management factors with a load factor of 0/9 and 0/29 have maximum and minimum impact on it.
  Conclusion
  In proposed model, the greatest impact is from supports system and the government’s support policies.
  Keywords: Management Services, Maternal, Child Health, Developed countries
 • Khanghah Somayeh Payami, Janet Azar Hashemi, Aizireza Ghasemzadeh Pages 310-319
  Introduction
  The main goal of the current research is to evaluate the drawing quality of 4 to 12 years old on the basis of Bender-Gestalt Test. Bender-Gestalt Test is aimed to evaluate visual-motor abilities in children and educational assessments.
  Methods
  The research is conducted in a descriptive framework. The sample included a total number of 707 normal children, aged 4-12 years old, who were selected among kindergartens and schools in Tehran using cluster sampling method. The data were analyzed through descriptive statistics, including frequency and percentile.
  Results
  Results indicated that 76% of children who were 8 years old could draw the same as Figure A, 65% of children in age 6 were able to draw the same as Figure 1, 72% of children in age 9 were able to draw the same as Figure2, 85% of children in age 9 were able to draw the same as Figure 3, 62% of 8-year old children could to draw the same as Figure 4, 75% of children in age 9 were able to draw the same as Figure 5, 60% of children in age 8 were able to draw the same as Figure 6,7 and 8. 78.22% of all children in age 9 could draw all the cards entirely.
  Conclusion
  The finding of the research led to the observation of normal error pattern in children in order to obtain a visual standard for their lag or evolutionary progress. The findings are highly recommended for clinical and educational matters.
  Keywords: Bender, Gestalt Test, drawing quality pattern, 4 to 12 year, old children
 • Azar Moezy*, Linda Ghasemzadegan Salmani, Shohreh Jalaei, Ebrahim Abasi, Mahzad Mottalebi Pages 320-328
  Introduction
  Grip strength is one of the important criteria in determining the physical fitness of all people, especially athletes. The purpose of this study was to compare the Hand-grip strength of young highly trained male athletes of different fields and the effect of some anthropometric indices on it.
  Methods
  This cross-sectional study was done on 78 athletes of four fields -wrestling, badminton, tennis, judo and 20 matched nonathletes (as control group). A questionnaire was used to record demographic data, also MIE Digital Pinch / Grip Analyser System was applied to evaluate hand grip strength, anthropometric indices( the forearm length and the upper third of the forearm circumference) was measured by cm tape. ANOVA and Tukey tests were used for statistical analysis and comparing the data of the groups. Pearson correlation coefficient was also calculated to determine the correlation between hand grip strength and anthropometric indices.
  Results
  There was a significant difference between athletes and non-athletes in hand grip strength (P=( 0001/0 as well as wrestlers, tennis, badminton and judo players; The highest difference was between wrestlers and badminton players (P=0/0001 with the average difference= 13.65) and the lowest difference was observed between the control group and badminton players (P = 0/04 with the average difference= 5.10). Also, there were some correlations between the upper third of the forearm circumference and grip strength in the wrestlers, in the badminton players and the judo players (P = 0/03, P = 0/04, P = 0/0001, respectively).
  Conclusion
  The results of this study indicated significant differences between athletes and non-athletes as well as significant differences among wrestlers, tennis, badminton and judo players. In addition, there were some correlations between the forearm circumference and hand grip strength of wrestlers, badminton and judo players.
  Keywords: Athlete, Power Grip, Forearm Length, Forearm Circumference, Handgrip Dynamometry
 • Javid Taghinejad, Siamak Heidarzadeh*, Majid Eslami, Hasan Hosainzadegan, Mehdi Roshdi Maleki, Javid Bamdad Pages 330-336
  Introduction
  Helicobacter pylori infects 50–60% of the world population and is major cause of gastritis, duodenal (peptic) and gastric ulcers, gastric adenocarcinoma and gastric mucosa-associated lymphoid tissue (MALT) lymphomas. H. pylori infection has a worldwide distribution and almost a third of the world’s population is infected. This study was conducted to determine the level of anti- H. pylori IgG, IgM in suspected patients of Salmas.
  Methods
  A total of 461 (ages 0-70 years) referred to the reference medical laboratories of Salmas city in 2013-2014 were studied. The blood samples were taken and anti-H.pylori antibody titers of IgM and IgG were determined by ELISA.
  Results
  Out of 461 samples, 267 cases (58%) were women and 194(42%) were male, 320 cases had both of anti-Helicobacter (IgM and IgG), and 141cases were negative.
  Conclusion
  Strategies to improve sanitary facilities, educational status, and socioeconomic status should be implemented to minimize H. pylori infection.
  Keywords: Helicobacter pylori, IgG, IgM antibodies, ELISA, Salmas
 • Fatemeh Zolfaghari, Faezeh Sahbaei, Negin Pourzadi*, Negar Pourzadi, Mahmoud Amini Pages 338-342
  Introduction
  Nausea and vomiting are among the wide-spread post-operative consequences. This condition may occurred up to 6 hours after the surgery causing discomfort in patients seriously accompanied by some consequences such as pain, water and electrolyte balance disorder as well as the pulmonary aspirations. In order to treat the Post-Operative nausea and vomiting (PONV), the antihistaminergic, anticholinergic and triple-spiral antidepressant drugs. In addition to the medication, some complementary treatments are also useful, e.g. ginger herbal which is one of the natural healings used for motion sickness, nausea, vomiting and dizziness.
  Methods
  The present research is of quasi-experimental-analytical blind one-tailed type in which the root of ginger plant was powdered by industrial grinder and filled in 500mg capsules (500mg iron capsules were discharged and filled with 500mg of ginger powder) and 2gr (1gr before and 1gr after operation) were given to the eligible patients. Then the nausea intensity and the number of vomiting of the patients were measured for a period of 6 hours after surgery; since then the results were compared in two control and model groups. In order to analyze the data, the descriptive statistical methods and t test were used.
  Conclusion
  The results revealed that use of ginger powder can meaningfully relief the post-operative nausea intensity and number of vomiting of the patients.
  Keywords: nausea, vomiting, complementary treatment, ginger
 • Naser Ebrahimi Daryani*, Forogh Alborzi Pages 356-361
  Upper gastrointestinal bleeding (UGIB) is usually a medical emergency which needs appropriate medical and endoscopic treatment. The incidence of this disorder is between 48 to 180 patients in each 100,000 adult per year in USA. Although medical and endoscopic treatment has been improved recently but the mortality rate of this disorder has not significantly changed, and the mortality rate is about 5%-10%.The prevalence of UGIB is growing regarding to increase in patients age and comorbid illnesses such as cardiovascular and renal disease. The other etiology is increase in use of drugs like NSAID and aspirin. Proper evaluation and treatment of patients with UGIB is necessary to improve the outcome of patients. In this study we review the initial approach and treatment of patients with overt UGIB.
  Keywords: Upper gastrointestinal bleeding, Hematemesis, Melena, Hematochezia, Evaluation, treatment
 • Seyed Hesameddin Nabavizadeh, Fereshteh Mosavat, Leila Nabavizadeh Seyedeh* Pages 362-366
  Introduction
  One instance of errors in diagnosis which cannot be considered medical malpractice pertain to rare cases of VasculitisHenoch-Schonlein. The aim of this study was to shed light on the legal aspects of VasculitisHenoch-Schonlein by illuminating this disease, providing a comprehensive definition of what constitutes medical malpractice, and pointing out cases of errors in diagnosis resulting from the insufficient development of medical sciences. The disease: Henoch-Schonleinpurpura is a immunoglobulin Amediated non-autoimmunegranulomatosi self-limited multisystemic Vasculitis which affects small vessels. Symptoms used for the diagnosis of this clinical tetrad include non- thrombocytopenic palpable purpura, abdominal pain, arthritis, and kidney problems. In some cases, the symptoms of this disease manifest themselves a mere one or two days before the appearance of the rash, thus making diagnosis complicated.
  Discussion and
  Conclusion
  Failure to diagnosis the disease in patients suffering from severe abdominal pain prior to the appearance of rashes is a normal occurrence and in cases in which the area of the abdomen where it is most severe is not opened, even the doctor can be held accountable. Furthermore, plastering a patient’s limb, considering joint pain and movement limitations prior to the appearance of rashes, cannot be considered medical malpractice. In this study, it is argued that cases in which damage to the patient caused by the medical staff resulting from insufficient development of medical sciences and technology cannot be considered medical malpractice unless the doctor has failed to benefit from accessible and widely accepted scientific methods of diagnosis.
  Keywords: Henoch, Schonleinpurpura, rash, medical malpractice, diagnosis, doctor's responsibility