فهرست مطالب

دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران - سال بیست و نهم شماره 1 (پیاپی 86، بهار 1395)
 • سال بیست و نهم شماره 1 (پیاپی 86، بهار 1395)
 • تاریخ انتشار: 1395/04/10
 • تعداد عناوین: 10
|
 • مجید صاحبی، مرضیه علی خاصی، فرشاد موافق، وحیده نظری* صفحات 1-8
  زمینه و هدف
  در پاسخ به نیازهای زیبایی و استفاده از اباتمنت های سرامیکی، تشخیص عدم تطابق در محل اتصال اباتمنت- ایمپلنت، اهمیت ویژه ای می یابد. هدف این مطالعه بررسی حساسیت و ویژگی تصاویر رادیوگرافی در تشخیص عدم تطابق اباتمنت های زیرکونیایی و تیتانیومی در سه نوع ناحیه اتصال بود.
  روش بررسی
  از هر کدام از سیستم های Branemark، Noble active و Replace یک ایمپلنت با قطر متوسط در مدل های آکریلی مانت شد. اباتمنت های تیتانیومی و زیرکونیایی یک بار با انطباق صحیح و یک بار با فاصله 0.5 میلی متر به ایمپلنت ها متصل شدند. از دوازده حالت به دست آمده، تصاویر رادیوگرافی دیجیتال با زوایای عمودی و افقی صفر درجه تهیه شد و برای ارزیابی وجود یا عدم وجود شکاف، به ده نفر متخصص در درمان ایمپلنت در دو نوبت زمانی نشان داده شد. آنالیز آماری توسط انالیز کاپا صورت گرفت.
  یافته ها
  ضریب همبستگی بین طبقه ای (ICC) نوبت های اول و دوم به ترتیب 52/0 و 72/0 بود (P<0.01). حساسیت تشخیص شکاف در گروه های مطالعه قابل قبول بود (100-95%)، به جز در Noble active با اباتمنت تیتانیومی که کمترین میزان را داشت (35%). ویژگی تمام گروه ها قابل قبول بود (95-80%) غیر از Noble active و Replace با اباتمنت های زیرکونیایی که به ترتیب 45% و 30% بود و در Branemark با اباتمنت تیتانیومی بیشترین مقدار را داشت (95%).
  نتیجه گیری
  حساسیت تصاویر رادیوگرافی در تشخیص عدم تطابق تنها در Noble active با اباتمنت تیتانیومی قابل قبول نمی باشد. ویژگی تصاویر رادیوگرافی در موارد عدم وجود شکاف در اباتمنت های تیتانیومی مطلوب تر است.
  کلیدواژگان: ایمپلنت دندانی، اباتمنت، زیرکونیا، تیتانیوم، شکاف، رادیوگرافی
 • علی اسکندری زاده، شهرام فرزین ابراهیمی، نیلوفر شادمان *، سعید رحمانی صفحات 9-17
  زمینه و هدف
  پلیمریزاسیون آهسته تر در مراحل ابتدایی تابش نور به کامپوزیت سبب جا به جایی و وارد شدن بیشتر مونومرها در شبکه پلیمری و خواص مکانیکی مطلوب تر می گردد. هدف از این مطالعه بررسی تاثیر روش های تابش نور فوری، تاخیری 5 و 10 دقیقه در دو نوع سمان رزینی دوال کیور بر استحکام باند Push-out یک نوع فایبرپست در مناطق مختلف کانال ریشه بود.
  روش بررسی
  در 60 دندان کشیده شده تک کانال انسان پس از برش از محل اتصال تاج و ریشه و درمان ریشه، فایبرپست FRC postec plus توسط دو سمان رزینی Duolink و Variolink2 به سه روش نوردهی فوری و بعد از 5 و 10 دقیقه چسبانده شد و بعد از 24 ساعت نگهداری در محیط تاریک، به سه قطعه کرونالی، میانی و اپیکالی برش خورده و تست Push-out در دستگاه Universal testing انجام گرفت. الگوی شکست زیر استریومیکروسکوپ مشاهده و داده ها با تست های ANOVA و Tukey post hoc بررسی شد. P<0.05 به عنوان سطح معنی داری درنظر گرفته شد (0.05>P).
  یافته ها
  در سمان Duolink استحکام باند نوردهی فوری به طور معنی داری بالاتر از دو روش تاخیری بود. در روش فوری استحکام باند Duolink از Variolink 2 به طور معنی داری بالاتر بود (P=0.02). در روش تاخیری 5 و 10 دقیقه میان دو نوع سمان تفاوت معنی داری مشاهده نشد (0.05>P). در همه زیر گروه ها از کرونال به آپیکال کاهش در استحکام باند مشاهده شد و بیشترین شکست، از نوع مخلوط درحد فاصل سمان- فایبر پست بود.
  نتیجه گیری
  تآخیر 5 و 10 دقیقه ای سبب کاهش استحکام باند در Duolink گردید ولی در Variolink 2 اثری نداشت.
  کلیدواژگان: سمان رزینی، دوال کیور، کانال ریشه
 • سیده طاهره محتوی پور *، سیده سعیده محتوی پور، عالیه سادات جوادزاده حقیقت، شیوا صادقی، مریم رضوانی، بهار محمود خالصی صفحات 18-24
  زمینه و هدف
  ارزیابی طول کانال برای دستیابی به درمان اندودنتیک مناسب، ضروری می باشد. هرگونه خطا و محاسبه نادرست در ارزیابی طول کارکرد به خصوص در کانال های انحناء دار منجر به عوارض حین و بعد از درمان ریشه می گردد. ظهور رادیوگرافی دیجیتال امکان اندازه گیری دیجیتال طول کانال های انحناء دار را برای ما فراهم ساخته است. هدف از این مطالعه بررسی ابزار کالیبراسیون سیستم دیجیتالComplementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) در ارزیابی طول کارکرد کانال بود.
  روش بررسی
  در این مطالعه آزمایشگاهی، ابتدا 80 دندان مولر کشیده شده مندیبل انتخاب شدند، سپس براساس زاویه انحناء کانال و رادیوس 45 دندان در سه گروه درنظر گرفته شدند. سیم ارتودنسی به طول 5 میلی متر در سطح لترال ریشه قرار داده شد. پس از قرار دادن فایل اندودنتیک در یک سوم اپیکال، از دندان های رادیوگرافی با فیلم معمولی تهیه شد. رادیوگرافی ها اسکن و به نرم افزار سیستم دیجیتال CMOS وارد شدند. طول فایل توسط دو مشاهده گر با و بدون ابزار کالیبراسیون نرم افزار اندازه گیری دیجیتال ارزیابی شد. ابتدا هم بستگی مشاهده گرها ارزیابی شد. سپس داده ها توسط Paired t- test آنالیز آماری شدند.
  یافته ها
  توافق بین مشاهده گرها مطلوب بود. بین میانگین مقادیر اندازه گیری شده کالیبره شده و طول واقعی فایل براساس انحنا کانال اختلاف معنی دار وجود نداشت (0.001P).
  نتیجه گیری
  اندازه گیری های کالیبره شده طول فایل نسبت به اندازه گیری های غیرکالیبره شده از دقت بالاتری برخوردار بودند.
  کلیدواژگان: رادیوگرافی دیجیتال، اندازه گیری، کانال ریشه
 • عباس مجدآبادی *، منا احدی، رضا فکر آزاد صفحات 25-33
  زمینه و هدف
  امروزه لیزرها به علت کاهش درد و خونریزی به عنوان جایگزینی برای برش دندان استفاده می شوند. هدف از این مطالعه بررسی بر همکنش لیزر اگزایمر ArF با بافت سخت مینا و عاج دندان بود.
  روش بررسی
  در این تحقیق تعدادی دندان آسیا عاری از هر نوع پوسیدگی یا ترمیم دندانی و ترک مینایی استفاده شد. از آن جا که پرتودهی بر روی مینا و عاج دندان مدنظر بوده است برخی از نمونه های دندانی را برش دادیم تا به سطح عاج دسترسی پیدا کنیم. در این پرتودهی انرژی های لیزر برای مینا 50، 70 و 95 میلی ژول و برای عاج دندان 50، 70 و 80 میلی ژول بودند. سپس به ازای هر مقدار انرژی تعداد پالس ها 200، 400، 600، 800، 1000 و 1500 تنظیم شدند. بر روی مینا و عاج دندان کندگی بدون حضور اسپری آب آن جام شد. نهایتا با استفاده از دوربین متصل به کامپیوتر ابعاد کندگی ها اندازه گیری شد و نتایج در قالب نمودار ارایه شد.
  یافته ها
  به ازای هر مقدار انرژی با افزایش تعداد پالس، ابعاد کندگی افزایش یافت. عمق کندگی در عاج بیشتر از مینا بوده است چراکه بافت عاج نرم تر است. روند کلی نمودارها برای مینا و عاج مشابه بوده اند. تصاویر SEM مربوط به انرژی 95 میلی ژول برای مینای دندان و انرژی 80 میلی ژول برای عاج دندان نشان داد لبه های کندگی تیز بودند.
  نتیجه گیری
  با افزایش انرژی عمق کندگی افزایش می یابند اما در هر انرژی با افزایش تعداد پالس ها عمق کندگی به میزان انتظار، افزایش نمی یابد. علت این پدیده را می توان نبودن اسپری آب در هنگام پرتودهی ذکر کرد.
  کلیدواژگان: لیزر ArF، بافت سخت، کندگی
 • نینا رهشناس *، محمدحسن سالاری، سیده مریم کوکبی صالحی، مهشاد محبی صفحات 34-38
  زمینه و هدف
  بیشترین علت عدم موفقیت کلینیکی درمورد کاربرد پست های فایبر در دندان های اندو شده، دباند شدن پست از عاج دندان می باشد. نوع سمان مصرفی و قدرت چسبندگی آن در کیفیت باندینگ تاثیر مستقیم دارد. این مطالعه با هدف تعیین تاثیر دو نوع سمان رزینی Starfill 2B Danvilleو سمان Panavia F2 Kuraray برگیر پست فایبر با عاج در شرایط in vitro انجام شد.
  روش بررسی
  در این مطالعه تجربی، تعداد 20 عدد دندان پرمولر اندو شده تک کاناله فک پایین تهیه گردید. دندان ها به طور تصادفی به 2 گروه A و B تقسیم شدند. پست ها در گروه اول با سمانStarfill 2B Danville و در گروه دوم با سمانPanavia F2 Kuraray سمان شدند. پس از مانت دندان ها در آکریل شفاف هر نمونه به 2 نمونه 4 میلی متری تقسیم شد. سپس Push-out test توسط دستگاه ZwickRoell Z050 انجام شد. نتایج با آزمون آماری T-test آنالیز و مورد قضاوت آماری قرار گرفت.
  یافته ها
  استحکام باند Starfill 2B Danville و Panavia F2 Kuraray به ترتیب (11/12±16/48) و (16/9±44/61) مگاپاسکال بود. بین گیر و استحکام باند برشی سمانStarfill 2B Danville و Panavia F2 Kuraray اختلاف معنی داری وجود داشت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  به نظر می رسد نوع سمان بر میزان گیر و استحکام باند تاثیر دارد. اگر در سمان کردن پست فایبر از سمان Panavia F2 Kuraray استفاده کنیم، گیر و استحکام باند بیشتری نسبت به سمان Starfill 2B Danville با عاج خواهیم داشت.
  کلیدواژگان: گیر، استحکام باند، پست فایبر، عاج
 • سعید نعمتی انارکی، حامد کرکه آبادی، نازنین زینب گرشاسب زاده * صفحات 39-46
  زمینه و هدف
  یکی از متداول ترین مشکلات در سیستم های باندینگ ریزنشت می باشد. ریزنشت مشکلات کلینیکی مختلفی مانند حساسیت پس از ترمیم، رنگ گرفتگی حاشیه ای و نکروز پالپ را شامل می شود که می توان این مشکلات را با سیستم های مختلف باندینگ به حداقل رساند. لذا در این تحقیق میزان ریزنشت سه نوع باندینگ سلف اچ نسل 6 و 7 مورد بررسی و مقایسه قرار گرفت.
  روش بررسی
  تحقیق به صورت تجربی (Experimental Study) و بر روی 30 دندان پره مولر انسان که در طی مراحل ارتودنسی خارج شده بودند انجام شد. حفرات CI V با ابعاد 2×3×2 میلی متر تهیه شدند، مارژین اکلوزالی در مینا و مارژین سرویکالی در سمان قرار داده شد. نمونه ها به 3 گروه 10 تایی تقسیم شدند و از باندینگ های Clearfil SE bond (سلف اچ نسل 6)، G bond ( سلف اچ نسل 7) و Opti bond solo plus (سلف اچ نسل 6) استفاده گردید و نمونه ها با کامپوزیت Z100 (3M ESPE، USA) ترمیم گردیدند. نمونه ها برای 24 ساعت در نیترات نقره قرار گرفتند. پس از این مرحله، نمونه ها به صورت باکولینگوالی برش داده شد و میزان ریزنشت توسط استریومیکروسکوپ با بزرگ نمایی 20 برابر مورد بررسی و امتیازدهی قرار گرفت و با تست Kruskal-walis ارزیابی شد.
  یافته ها
  این مطالعه نشان داد که در ناحیه اکلوزال با استفاده از Opti bond solo plus در 80% موارد درجه ریزنشت 1 (نفوذ رنگ تا 3/1 دیواره حفره)، در 10% موارد درجه ریزنشت 4) نفوذ ماده رنگی در طول دیواره آگزیال) وجود دارد. درمورد Clearfil SE bond در 50% موارد درجه ریزنشت صفر (بدون ریزنشت)، در 40% موارد درجه ریزنشت 1 و در 10% موارد درجه ریزنشت 2 ( نفوذ تا 3/2 دیواره حفره) می باشد. درمورد G bond در 80% موارد ریزنشت صفر و 20% ریزنشت 2 مشاهده شد ولی در ناحیه ژنژیوال بین سه گروه اختلاف معنی داری وجود ندارد (P>0.05).
  نتیجه گیری
  میزان ریزنشت در ناحیه ژنژیوال حفره در هیچ کدام از سه گروه تفاوت معنی داری نداشت. ولی بین Opti bond solo plus و دو گروه G bond و Clearfil SE bond در ناحیه اکلوزال تفاوت معنی دار بود به صورتی که برتری با دو گروه اخیر بود.
  کلیدواژگان: نشت، باندینگ، سلف اچ
 • محمد جواد اعتصامی، سید لطف الله درخشان، کیومرث نظری مقدم، محمد ابراهیمی ساروی * صفحات 47-52
  زمینه و هدف
  آماده سازی و پاک سازی کانال ریشه دندان یکی از مهم ترین مراحل درمان ریشه است. سیستم های تک فایل سبب کاهش زمان درمان و کاهش ریسک انتقال پاتوژن ها می شوند. هدف از این مطالعه آزمایشگاهی بررسی میزان انحراف ایجاد شده توسط 2 سیستم تک فایل Reciproc و Waveone بعد از آماده سازی کانال های شبیه سازی شده رزینی بود.
  روش بررسی
  30 بلوک شبیه ساز کانال دندان به 2 گروه تقسیم شدند و گروه های A و B به ترتیب با فایل های 25/0. 08 Reciproc و Waveone
  آماده سازی شدند. فتوگرافی های قبل و بعد از آماده سازی تهیه شده و به منظور بررسی تغییرات ایجاد شده در دیواره های خارجی و داخلی کانال در نواحی اپیکال، میانی و کرونال تصاویر قبل و بعد بر هم منطبق شدند. نتایج با آزمون آماری T مورد ارزیابی قرار گرفت.
  یافته ها
  براساس نتایج به دست آمده میزان جا به جایی به وجود آمده در ناحیه یک سوم میانی در دیواره های خارجی و داخلی کانال (P<0.001) بین دو سیستم اختلاف معنی داری وجود داشت. سیستم Waveone جا به جایی کانال کمتری ایجاد کرد. تفاوت معنی داری در دو گروه در یک سوم کرونالی و آپیکالی در دیواره های داخلی و خارجی دیده نشد. (0.23 (تغییر در انحنا داخلی در یک سوم کرونالی)، 0.48 (تغییر در انحنا داخلی در یک سوم آپیکالی)، 0.16 (تغییر در انحنا خارجی در یک سوم کرونالی)، 0.54 (تغییر در انحنا خارجی در یک سوم آپیکالی)).
  نتیجه گیری
  با توجه به اینکه سیستم Waveone در یک سوم میانی کانال بهتر می باشد، استفاده از این سیستم توصیه می شود.
  کلیدواژگان: حرکت، جا به جایی، فایل
 • آرش زربخش، عزت الله جلالیان، نیلوفر رحیمی، شهرزاد صدرحقیقی * صفحات 53-59
  زمینه و هدف
  یکی از مشکلاتی که در بازسازی دندان های اندو شده وجود دارد جدا شدن پست از عاج ریشه دندان می باشد که از مهم ترین دلایل تاثیرگذار بر آن جنس پست به کار رفته می باشد. این تحقیق با هدف بررسی تاثیر پست های FRC تقویت شده با زیرکونیا و فایبرگلاس بر ریتنشن آن ها به دیواره کانال ریشه در شرایط (In vitro) انجام پذیرفت.
  روش بررسی
  درمان اندو برای 20 عدد دندان پرمولار به طول ریشه 14میلی متر انجام شد. سپس کانال به میزان 10 میلی متر خالی شده و دندان ها به صورت تصادفی به دو گروه 10 تایی تقسیم شدند. گروه اول از پست های FRC تقویت شده با زیرکونیا و گروه دوم از پست های فایبرگلاس با قطر 2/1 میلی متر استفاده شد. در تمام نمونه ها از سمان رزینی دوال کیور طبق دستور کارخانه استفاده شد. نمونه ها هر کدام به سه قطعه به طول 3 میلی متر تبدیل شدند. هر نمونه تحت تاثیر دستگاه یونیورسال تست قرارگرفت. داده ها از طریق آزمون T-test مورد بررسی قرار گرفتند.
  یافته ها
  در گروه اول میانگین گیر در قسمت کرونال (75.27±14.81)، در قسمت میدل (15.29±64.38) و در قسمت اپیکال (13.29±51.46) و برای پست فایبرگلاس در قسمت کرونال (17.47±67.88)، در قسمت میدل (12.32±66.83) و در قسمت اپیکال (1.91±59.16) بود. اختلاف میانگین میزان ریتنشن بین دو گروه مورد مطالعه در ناحیه کرونال و میدل و اپیکال از لحاظ آماری معنی دار نبود (P=0.07).
  نتیجه گیری
  پست های فایبرگلاس و FRC تقویت شده با زیرکونیا میزان ریتنشن داخل کانال مشابهی داشتند.
  کلیدواژگان: زیرکونیا، پست، گیر
 • مهرداد قانع، سید جلال پورهاشمی، احمد جعفری *، هاجر شکرچی زاده صفحات 60-69
  زمینه و هدف
  هدف از انجام این مطالعه ارزیابی رفتار سلامت دهان در زنان با سابقه وابستگی به مواد مخدر بود.
  روش بررسی
  مطالعه حاضر از نوع مقطعی و جمعیت هدف آن زنان دارای سابقه وابستگی به مواد مخدر مراجعه کننده به مراکز درمان اعتیاد مخصوص زنان زیر نظر سازمان بهزیستی شهرستان تهران بود. نمونه گیری به صورت سرشماری در سه مرکز انجام گردید که شامل تکمیل پرسشنامه به صورت مصاحبه و انجام معاینه بالینی بود. جهت انجام آنالیز آماری داده ها از Chi-Square test و MANOVA استقاده شد.
  یافته ها
  نود و پنج زن در این مطالعه شرکت نمودند. میانگین سنی آن ها زیر 40 سال و میانگین سن شروع مصرف مواد مخدر 22 سالگی بود. 71% آنان بیکار و بیش از دو سوم تحصیلات کمتر از دیپلم داشتند. نزدیک به نیمی از افراد دارای دندان، «خیلی کم یا هیچ وقت» مسواک نمی زدند. اکثر آنان (81.8%) هیچ وقت از نخ دندان استفاده نمی کردند. بیش از نیمی از آنان (51.1%) روزانه سه بار یا بیشتر از تنقلات و یا نوشیدنی های شیرین استفاده می کردند و بیش از سه چهارم آنان هر روز سیگار می کشیدند. آنالیز MANOVAنشان داد که نوع کلینیک مراجعه شده (دولتی یا خصوصی)، سن، مصرف محرک ها، طول مدت اعتیاد، زمان آخرین دیدار با دندانپزشک و دوره مسواک زدن رابطه معنی داری با تغییر فاکتورهای FT، MT و DT دندان های «پوسیده شده»، «از دست رفته» و «پرشده» در افراد مورد مطالعه داشت (P<0.05).
  نتیجه گیری
  زنان با سابقه وابستگی به مواد مخدر در مطالعه حاضر رفتارهای بهداشتی بسیار نامناسبی داشتند که در وضعیت سلامت دهان آن ها نمود پیدا می کرد. با توجه به وضعیت نامناسب سلامت دهان لزوم انجام اقدامات مناسب پیشگیری و درمانی در راستای ارتقاء سلامت دهان آنان ضروری به نظر می رسد.
  کلیدواژگان: سوء استفاده کنندگان مواد، وابستگی به مواد، معتاد به مواد
 • افشین یادگاری نایینی، مسعود وطنی *، بهاره بطلانی یادگار صفحات 70-76
  زمینه و هدف
  امروزه با توجه به پیشرفت های فراوان در مدیریت آسیب های تروماتیک، عفونت های ایجاد شده به دنبال این حوادث به عنوان یک چالش جدی مطرح و آنتی بیوتیک ها به منظور پروفیلاکسی، به طور شایع در راستای کاهش عفونت ها تجویز می گردد. علی رغم حضور باکتری ها در اغلب نواحی بدن، میزان عفونت های شدید پس از درمان در ناحیه سر و گردن در قیاس با سایر نواحی، در افراد سالم پایین می باشد. هدف از این مطالعه، مروری بر لزوم تجویز منطقی پروفیلاکسی آنتی بیوتیک ها در آسیب های تروماتیک ناحیه فک و صورت بود.
  روش بررسی
  این مطالعه به صورت مروری و با استناد به مقالات موجود در پایگاه های اطلاعاتی PubMed و Google Scholer از سال 2000 تا 2014 که فقط مرتبط با کاربرد پروفیلاکسی آنتی بیوتیک ها در آسیب های تروماتیک ناحیه فک و صورت بودند طرح ریزی گردید.
  یافته ها
  در ارتباط با زخم های دهان و صورت، برای پارگی ها و زخم های کوچک و تمیز آنتی بیوتیک توصیه نشده ولی برای زخم های دهانی وسیع که با پوست صورت ارتباط داشتند، پروفیلاکسی درنظر گرفته شد. در شکستگی های ناحیه فک و صورت، برای شکستگی های کامپاند فک پایین و شکستگی های پیچیده سایر نواحی صورت یک دوره آنتی بیوتیک به مدت حداقل 24 ساعت کافی و برای موارد ساده شکستگی ها آنتی بیوتیک ضرورت ندارد. با توجه به شدت و پیچیدگی آسیب به منطقه موردنظر در فک و صورت و ارتباط آن با محیط خارج یا داخل دهانی، پروفیلاکسی در یک دوره زمانی کوتاه قبل یا بعد از عمل توصیه و انجام مطالعات با جزییات دقیق جهت دسترسی به نتایج کامل تر پیشنهاد می شود.
  کلیدواژگان: آنتی بیوتیک، پروفیلاکسی فک و صورت، تروما
|
 • Majid Sahebi, Marzieh Alikhasi, Farshad Movafegh, Vahideh Nazari* Pages 1-8
  Background And Aims
  In response to esthetic demand and use of zirconia abutments; detection of implant-abutment connection misfit is so important. The purpose of this study was to evaluate the sensitivity and specificity of radiographic images in the detection of abutment-implant connection misfit in zirconia and titanium abutments of three different implant connections.
  Materials And Methods
  One regular implant fixture of Branemark, Noble active and Replace systems were mount in acrylic models. Two pieces titanium and zirconium abutments were attached to the implants, once with correct adaptation and once with 0.5 mm spacer. Digital radiographic images were taken of 12 created states with zero degree vertical and horizontal inclination and evaluated by 10 specialists in implant treatment in two different time penods. Data were analyzed using Kappa analysis.
  Results
  Interclass Correlation Coefficients (ICC) of the agreement of answers in the first and second times were 97.4 and 97.5, respectively (P
  Conclusion
  The sensitivity of radiographic images in detection of abutment-implant connection misfit only in Noble active with titanium abutment was not acceptable. Specificity of radiographic images in the absence of gap in titanium abutments was more favorable.
  Keywords: Dental implant, Abutment, Zirconia, Titanium, Gap, Radiography
 • Ali Eskandarizadeh, Shahram Farzin Ebrahimi, Niloofar Shadman*, Saeed Rahmani Pages 9-17
  Background And Aims
  Slow polymerization rate in early stage of light curing process leads to higher monomers movement and entering in polymer network that cause higher mechanical properties.The aim of this study was to evaluate the effect of light activation methodes (immediate, 5 and 10 minutes delay) on the push-out bond strength of cemented fiber posts in different regions of root canal with two types of resin cements.
  Materials And Methods
  In sixty extracted human single canal, the teeth were decoronated from cement enamel junction and after root canal therapy, FRC postec plus were cemented with two resin cements, Duolink and Variolink 2, in three curing methods; immediate, 5 and 10 minutes of delay. After storing in a dark place for 24 hours, they were cut into three sections: coronal, middle and apical. The push-out bond strength test was performed using a universal testing machine. The failure modes were observed using a stereomicroscope. Data were analyzed using ANOVA and Tukey post hoc test (P
  Results
  In Duolink, immediate light curing had significantly higher bond strength than that of two delayed methods (P>0.05). In immediate light curing method, regardless of root region, Duolink had higher push-out bond strength than that of Variolink 2 (P=0.02). In all subgroups, there were reductions in the bond strengths from coronal to apical. Mixed failure at the cement-fiber post interface was predominent in all groups.
  Conclusion
  5 and 10 minutes delay caused reduction in the push-out bond strength for Variolink 2 but did not have significant effect for Duolink resin cement.
  Keywords: Dual cure, Resin cement, Root canal
 • Mohtavipour Seyedeh Tahereh *, Seyedeh Saeideh Mohtavipour, Alieh Sadat Javadzadeh Haghighat, Shiva Sadeghi, Maryam Rezvani, Bahar Mahmoud Khalesi Pages 18-24
  Background And Aims
  Estimating the canal length is essential for reaching to a proper endodontic treatment. Any error and miscalculation in estimation of the working length, especially in curved canals, can result in complication during and after root canal therapy. The introduction of digital radiography has enabled us to measure curved canal length. The purpose of this study was to evaluate the calibration tool of Complementary Metal Oxide Semiconductor (CMOS) digital system in estimation of working length.
  Materials And Methods
  In this in-vitro study, 80 extracted molar teeth were selected and randomly divided into three groups based on angle and radius of canal curvature. A 5 mm orthodontic wire was placed on the lateral surface of the root. Conventional radiographs were taken after insertion of endodontic file in the apical third of root canals. Radiographic images were scanned and imported to the software of CMOS digital system. Two observers estimated the file lengths with and without using calibration tool of digital measurement software. The correlation between observers was evaluated and then data were analyzed using Paired T-test with 95% confidence.
  Results
  Overall agreement between observers was good. There was no significant difference between the mean values of calibrated measurement and true file length in the basis of canal curves (P>0.001). However, there was significant difference between the mean values of uncalibrated measurement and true file length in the basis of canal curvature (P
  Conclusion
  The calibrated measurement of file length was more accurate than that of the uncalibrated file length measurement.
  Keywords: Digital radiography, Measurement, Root canal
 • Abbas Majdabadi *, Mona Ahadi, Reza Fekrazad Pages 25-33
  Background And Aims
  Nowadays lasers are used as alternatives to the tooth preparation because of reducing pain and bloodshed. The aim of this study was to observe the effect of ArF laser on the dental hard tissues.
  Materials And Methods
  For this research human molar teeth with no caries or dental restoration and enamel cracks were used. Irradiation laser energies were taken 95, 70 and 50 mJ for enamel and 80, 70 and 50 mJ for dentine. Then, for each of energy values pulse numbers (repetition rate) were adjusted at 200, 400, 600, 800, 1000 and 1500. Ablation was carried out without water spray on both enamel and dentine. Finally, the dimensions of ablated areas were measured by using a camera connected to the computer and results were applied in graphs.
  Results
  For each energy value, the ablation dimension increased by increasing pulse numbers. Ablation depth in dentine was more than that of for enamel. Trends of graphs for dentine and enamel were the same. SEM images of ablations by 95 mJ energy on enamel and 80 mJ energy on dentine showed sharp edges.
  Conclusion
  Ablation depths increased by increasing pulse numbers, for each energy level. However, this increase was not that as expected, because the lack of water spray while irradiating.
  Keywords: ArF laser, Hard tissue, Ablation
 • Nina Rahshenas *, Mohammad Hasan Salari, Maryam Koukabi Salehi, Mahshad Mohebbi Pages 34-38
  Background And Aims
  Debonding at the cement-dentine interface is the main reason of failure in restoration of endodentically treated teeth with fiber posts. The aim of this study was to compare the effect of Starfill 2B danville and Panavia F2 kuraray cements on the retention of fiber posts to root canal dentin.
  Materials And Methods
  Twenty extracted mandibular premolar teeth which had single root canal were endodentically treated and decoronated. Teeth were randomly divided into 2 groups, (n=40). Fiber posts were cemented using 2 dual cure resin cements. Group A was cemented with Starfill 2B Danville and group B was cemented with Panavia F2 Kuraray. Each root was mounted in acrylic resin and then sliced in 2 parts. The retention strength of each specimen was determined using push-out test using a universal testing machine. Data was analyzed using T-test.
  Results
  The retentive strength for groups A and B were 48.16±12.11 and 61.44±9.16 MPa, respectively. There was significant difference in the retentive strength between group A and B (P
  Conclusion
  It seems that type of cement had effect on the retention of fiber posts. Panavia F2 Kuraray resin cement significantly provided higher retention than that of Starfill 2B Danville cement.
  Keywords: Retention, Bond strength, Post, Dentin
 • Saeed Nemati Anaraki, Hamed Karkehabadi, Nazanin Zeinab Garshasb Zadeh* Pages 39-46
  Background And Aims
  Microleakage is one of the most common problems in bonding systems, which cause different clinical shortcomings such as post operative sensitivity, marginal discoloration and pulp necrosis that can decrease those using bonding systems. The aim of this study was to compare the microleakage of three self etch bonding agents (generation 6 and 7) in class 5 composite cavities.
  Materials And Methods
  In this experimental study, 30 facial class 5 cavities were prepared in 30 human premolar teeth which were freshly extracted for orthodontic purposes. Cl V cavities were prepared in 2*3*2 mm dimensions. Occlusal margins were in enamel and gingival ones in cementum and randomly divided into 3 groups of 10 each. Then the cavities were treated by clearhil SE Bond (Kuraray, Japan), G Bond (GC, Japan), and Opti Bond Solo Plus (Kerr, USA), according to the manufacturers’ insductions. Then the cavities were filled using Z100 resin composite. The specimens were then immersed in a 50% AgNo solution for 24 hrs. Then, the teeth were cut buccolingually to be evaluated for dye penetration with stereomicroscope. Data were analyzed using Kruskal-Wallis test.
  Results
  This study revealed that Opti bond solo plus had type1 microleakage (dye penetration up to 1/3 of cavity) in 80% of specimen, and type 4 microleakage (along axial wall) in 10%. Clearfil SE bond had no leakage in 50%, type1 in 40% and type 2 (up to 2/3 of cavity) in 10%. But there was no significant difference in the microleakage at the gingival margins between 3 groups (P>0.05).
  Conclusion
  Clearfil SE Bond and G bond could prevent microleakage more effectively than that of Opti Bond Solo Plus on the occlusal margins. However, no difference in the microleakage on the gingival surfaces was found.
  Keywords: Leakage, Bonding agents, Self etch
 • Mohammad Javad Etesami, Seyyed Lotfollah Derakhshan, Kiomars Nazari Moghadam, Mohammad Ebrahimi Saravi * Pages 47-52
  Background And Aims
  Cleaning and shaping is one of the most important stages in endodontic treatment. Single-file systems save time and reduce the risk of transmission of pathogens. This in vitro study was aimed to compare the rate of canal transportation after the preparation of the stimulated resin root canal with two single-file systems, namely Waveone and Reciproc.
  Materials And Methods
  Thirty stimulated resin root canal blocks with size 8/0. 02 K file were randomly divided into two study groups. The preparation in Group A and Group B was performed using Reciproc and Waveone files, respectively. Pre and post- preparation photographs were taken and the images were superimposed to evaluate the inner and outer wall’s curvature tendency at three points (apical, middle and coronal) using AutoCad pragram. Data were analyzed using T-test.
  Results
  Based on the results, the degree of transportation in the inner and outer walls of the canal was less at the level of 3 millimeters (P0.05).
  Conclusion
  Waveone showed better performance in the middle third of canal and this system maybe recommended.
  Keywords: Motion, Transportation, File
 • Arash Zar Bakhsh, Ezzatollah Jalalian, Nilufar Rahimi, Shahrzad Sadr Haghighi * Pages 53-59
  Background And Aims
  The zirconia coated FRC posts (Ice light) is the next generation of aesthetic posts , ice light features 70% fill of zirconia enriched, parallel glass fiber for exceptional strength. Its flexibility is close to dentine so stress is distributed. The aim of this study was to evaluate the effect of post type (FRC post and the zirconia coated FRC post) on the retention to the root canal wall.
  Materials And Methods
  20 extracted human premolar teeth with 14 mm length were selected. After post space preparation, the teeth were randomly divided into two groups: Group1: the zirconia coated FRC post (Danville, USA) Group2: FRC post (RTD DT light post, France). All posts were cemented with a dual-cure resin cement (Panavia, Kuraray, Japan). All specimens were mount in acrylic cylinders, and the push-out test was done using a universal testing machine (Instron 5500 R, USA) at 1 mm/min speed. Data were analyzed using T-test.
  Results
  The retentive strengths were in coronal (75.27.81 MPa), in middle (64.38.29 MPa) and in apical (51.46.29 MPa) for the zirconia coated FRC post, and also were in Coronal (59.16.91 MPa), in middle (66.83.32 MPa) and in apical (67.88.47 MPa) for the FRC post. There was no significant difference in mean retentive strength between two groups in each region (P=0.07).
  Conclusion
  The FRC post and zirconia coated FRC post had similar retention to the root canal walls.
  Keywords: Zirconia, Post, Retention
 • Mehrdad Ghane, Seyed Jalal Pourhashemi, Ahmad Jafari*, Hajar Shekarchizadeh Pages 60-69
  Background And Aims
  The aim of this study was to assess the oral health behaviors in women with addiction history.
  Materials And Methods
  A cross-sectional study was carried out in women drug treatment centers under the supervision of Welfare Organization of Tehran province in Iran. Data collection process was conducted in three centers including a questionnaire with an interview format, clinical examination, and Chi-Square test and MANOVA for statistical analysis.
  Results
  The mean age of 95 women participating in this study was less than forty, whereas the age of starting drugs was twenty two. A majority of the patients were unemployed (71%) and more than that of two-third did not have a diploma education. Almost half of dentate participants had never or rarely brushed their teeth. Most of them had never used dental floss, while more than half had three or more times snacks or sweet drinks and more than three-fourth were daily smokers. The MANOVA analysis showed that the type of clinic to be visited, age, used stimulant, drug dependency length, the last time a dentist being visited and the brushing period had a statistically significant relationship with Decayed Teeth (DT), Missing Teeth (MT) and Filled Teeth (FT) (P
  Conclusion
  Women with the prior drug addiction history had an unpromising oral health status which was obvious in their self-perceived oral health. Taking the appropriate preventive and therapeutic actions aiming for promoting oral health status of them seems to be necessary.
  Keywords: Substance abusers, Substance dependent, Drug addicted
 • Afshin Yadegari Naeeni, Masoud Vatani*, Bahareh Botlani Yadegar Pages 70-76
  Background And Aims
  Despite advances in trauma management, treatment of the consequent infections has remained a major challenge. Antibiotic prophylaxis has been widely applied to reduce such infections. Although bacteria are present in most body parts, severe infections after treatment are less frequent in the head and neck of healthy individuals. The aim of the present study was to review the reasonable application of antibiotic prophylaxis in maxillofacial trauma.
  Materials And Methods
  In this review article, PubMed and Google Scholar databases were searched for studies on antibiotic prophylaxis in maxillofacial trauma published during 2000-2014.
  Conclusion
  Antibiotics were not prescribed for tears and small clean wounds in the face and mouth. However, prophylaxis was applied for extensive mouth injuries which involved the facial skin. In case of maxillofacial fractures, 24-hour administration of antibiotics sufficed for compound fractures of the mandible and other parts of the face. Antibiotics were not required in other types of fractures. Prophylaxis should be applied over short pre- or post-operative periods based on the severity and complexity of maxillofacial fractures and their relations with intra- and extraoral environments. Apparently, more detailed studies are warranted to further clarify the subject.
  Keywords: Antibiotic, Prophylaxis, Maxillofacial, Trauma